Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrid & remote grids

Kuaj xyuas txoj hau kev uas peb hloov cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) txhawm rau kom muaj hluav taws xob tau yam tso siab thiab xwm yeem

Xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) thiab lwm yam cov kev tua hluav taws xob tej zaum yuav tshwm sim hauv koj lub zej zog. Cov lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrids muab hluav taws xob tuaj thaum uas qhov lab npauv hluav taws xob tuag lawm. Feem ntau lawv yuav muab hluav taws xob rau cov chaw muab kev pab cuam xws li cov tsev kho mob thiab cov tsev kawm ntawv. 

 

Daim duab ua lus qhia txog lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrid

 

Cov lab npauv txiav cais hluav taws xob remote grids

 

Peb tseem tab tom nruab cov lab npauv txiav cais hluav taws xob romote grids txhawm rau txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov.

 

Cov lab npauv txiav cais hluav taws xob remote grids muab hluav taws xob rau hauv cov cheeb tsam muaj pej xeem nyob tsawg, thiab muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li. Lawv raug nruab rau ntawm cov vaj tsev chaw nyob ntiag tug uas muaj cai tsim nyog. 

 

Cov lab npauv no muab qhov kev pab cuam cais tawm faj seeb ntawv lab npauv hluav taws xob. Lawv muab koom nrog rau daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar), roj hluav taws xob thiab cov tshuab tsim hluav taws xob los: 

  • Txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov los ntawm kev tshem cov ncej hluav taws xob thiab cov xaim hluav taws xob nyob siab ntawd tawm.
  • Muab kev pab cuam txog fab kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab tau rau hluav taws xob.
  • Txo cov kev pab cuam roj nkev thaum muaj huab cua pheem heev los sis muaj cov xwm txheej kev tua hluav taws xob PSPS. 

 

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv, hu rau 1-877-295-4949 los sis mus saib hauv remotegrid@pge.com.

 

 

 

Cov lus nug uas nquag nug

Peb xa cov kev ceeb toom tuaj raws xov tooj, raws kev sau ntawv xov tooj thiab raws email tuaj mus rau cov neeg siv hluav taws xob uas ntxim li yuav raug kev puas tsuaj tsis zoo los ntawm kev tua hluav taws xob PSPS. Cov kev ceeb toom tuaj yuav taw qhia tias seb koj puas tuaj yeem siv tau lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrid. Tsis tas li ntawd koj kuj tseem muaj peev xwm tshawb nrhiav tau cov ntsiab lus meej tseeb txog kev tua hluav taws xob nyob rau ntawm koj qhov chaw nyob uas yog siv peb daim duab qhia chaw txog cheeb tsam muaj kev tua hluav taws xob.

Mus saib tau rau ntawm daim duab qhia chaw tua hluav taws xob

Hloov koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab

Peb tsuas siv cov lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrids rau lub sij hawm thiab rau qhov chaw uas pom tau tias nws nyab xeeb rau kev siv nkaus xwb. Qhov no suav nrog cov thaj chaw uas teev tseg thiab cais tseg uas yog: 

  • Pab cuam los ntawm cov kev faus xaim hluav taws xob qab av 
  • Sab nraud ntawm cov cheeb tsam muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li 
  • Sab nraud ntawm cov hneev taw huab cua ntawm xwm txheej PSPS 

Cov kev tua hluav taws xob txhawm rau tswj kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua hauj lwm. Peb cov neeg ua hauj lwm xav txuas thiab txiav hauv paus hluav taws xob mus rau ntawm lab npauv fab cais hluav taws xob. Qhov no suav nrog cov tshuab tsim hluav taws xob siv ib ntus tso hluav taws xob rau cov lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrids feem ntau. Qhov hauj lwm no muaj peev xwm siv sij hawm ntev txog li plaub xuab moos. Cov neeg siv hluav taws xob yuav tau ntsib cov kev tua hluav taws xob ncua luv thaum lub sij hawm no. 

Peb tsuas yog siv lub tshuab tsim hluav taws xob roj kas xuas (diesel) nkaus xwb. Qhov no tsis muaj xam nrog rau lab npauv txiav cais hluav taws xob Redwood Coast Airport Microgrid. Lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrid no muab hluav taws xob raws daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) thiab cov roj hluav taws xob. Peb lub hom phiaj yog los txo qis cov pa muaj kuab lom yam siv cov tshuab hlawv kom yaj hu si mus. Peb tab tom sim cov kev xaiv uas ruaj khov thiab tsim dua tshiab tas li rau txoj kev siv yav tom ntej.

Qhov khoos kas lab npauv txiav cais hluav taws xob Redwood Coast Airport Microgrid yog ib lab npauv txiav cais hluav taws xob microgrid uas tswj hwm los ntawm cheeb tsam zej zos. Nws yuav tso hluav taws xob tuaj los ntawm tog neeg thib peb uas yog tus tswv daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) thiab cov roj hluav taws xob uas khaws hluav taws xob cia. Nws tau txais nyiaj peev los ntawm Redwood Coast Authority, Schatz Energy Research Center thiab PG&E li Community Microgrid Enablement Program.

Cov no yuav tsis hloov li. Lab npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grids yuav tsis ntxiv cov nqi tsub los sis nce nqi dab tsi rau cov nqi hluav taws xob. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam tej zaum tuaj yeem xaiv cov sij hawm qhia tus nqi uas muaj txuas ntxiv mus tau. Koj kuj tseem yuav tau txais cov kev pab cuam raws li yog ib tug neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, Community Choice Aggregator los sis Direct Access.

PG&E yog tus tswv thiab tus tswj hwm qhov lab npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grid. Qhov no yuav ua kom tiav yam tsis tau ntxiv nqi dab tsi hlo li rau tus tswv vaj tsev chaw nyob. Peb yuav ntsuam xyuas thiab tswj kho lab npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grid raws lub xyoo puag ncig. Peb yuav soj qab xyuas qhov lab npauv raws ntug nroog. Yog tias muaj qhov kev tua hluav taws xob tshwm sim, peb yuav rov qhib siv qhov kev pab cuam. PG&E kuj tseem yuav tswj xyuas nroj tsuag nyob txhawm rau txo kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov.

Txhua qhov chaw yuav sib txawv me ntsis. Peb yuav ua hauj lwm nrog tus tswv vaj tsev ntawd txhawm rau los tso seb lab npauv txiav cais hluav taws Remote Grid yuav mus li cas. Tom qab ntawd, peb yuav nruab qhov cuab yeej rau hauv ib cheeb tsam uas muaj laj kab txhos thaiv sib nrug li 40-txog-60-fuj (foot). Lub chaw no yuav nyob rau hauv 500 fij (feet) deb ntawm koj li av vaj tsev daim kab das saib hluav taws xob los sis lub twj ntsuas kev siv hluav taws xob. Feem ntau, qhov cuab yeej nod muaj xam nrog rau ib qho kev teeb txheeb hluav taws xob duab tshaj ntuj, cov thoob ntim khoom rau cov roj (batteries) thiab qhov cuab yeej hluav taws xob, ib lub tham roj zeb (propane) thiab ib lub tshuab hluav taws xob faj seeb. PG&E yuav nruab ib tus laj kab thaiv kev ruaj ntseg rau ib puag ncig ntawm lub lab npauv hluav taws xob.

Cov lab npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grids tsim lub zog hluav taws xob uas huv si, tsis tu ncua thiab ntseeg siab tau. Cov neeg siv hluav taws xob ntawm cov lab npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grids tuaj yeem tsib kev tua hluav taws xob tsawg dua thaum huab cua phem heev. Thaum cov laub npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grids tsis muaj lab npauv tiv thaiv los cuam tshuam lawm, nws yuav yog ib lub hauv paus chaw tsim hluav taws xob uas ntseeg siab tau.

PG&E yuav tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob hais txog lab npauv txiav cais hluav taws xob Remote Grids. Yog hais tias lub chaw ntawd ncav cuag raws li cov cai tseev kom ua ntawm qhov txheej txheem pab cuam, peb yuav tshab xyuas qhov khoos kas ntawd nrog tus tswv ntawd. Nyob rau lub sij hawm ntawd, peb yuav teb txhua cov lus nug thiab hais daws txhua cov kev xav tau uas tus tswv ntawd muaj.

Kev ruaj ntseg ntawm kev thev taus hluav taws xob rau koj lub zej zog thiab nws cov chaw muab kev yooj yim tseem ceeb.

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.