Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Community Wildfire Safety Program

Kev ua kom peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub thiab ntseeg siab tau rau dua qub tuaj

Txais kev ceeb toom seb puas muaj kev tua hluav taws xob hauv koj cheeb tsam.

Raws li peb qhov Community Wildfire Safety Program, peb tab tom tsim qhov lab npauv lub tshuab hluav taws xob nyob rau lub neej yav tom ntej.

 

Peb cov kev mob siab sib zog los tsim kom qhov lab npauv muaj kev nyab xeeb dua qub tuaj thaum uas tso cai rau peb tawm tsam rau cov teeb meem huab cua. Txoj hauj lwm no tej zaum yuav muaj xws li:

 

Cov kev faus xaim hluav taws xob qab av

Peb qhov txheej txheem pab cuam faus xaim hluav taws xob qab av 10,000-mais (mile) yog qhov kev mob siab sib zog loj tshaj plaws nyob rau ntawm txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av hauv Teb Chaws Mes Kas txhawm rau ua raws li cov kev ntsuam xyuas kev txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kuv hav zoov.

Kawm paub ntau ntxiv txog txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av

 

Txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov

Peb tseem tab tom ua kom lab npauv hluav taws xob uas muaj cov ncej hluav taws xob ruaj khov dua qub tuaj thiab kom cov xaim hluav taws xob tau txais kev qhwv zoo nrog rau kev nruab faus xaim hluav taws xob qab av.

Kawm paub ntau ntxiv txog txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov

 

Kev ua kom cov kev teeb tsim txhawb pab kev nyab xeeb ntawm hlua hluav taws xob (enhanced powerline safety settings) ua hauj lwm tau zoo

Peb tseem tab tom yuav siv cov kev teeb tsim txhawb pab no los tua hluav taws xob tsis dhau li ntawm ib-feem kaum ntawm ib chib (xes nkoos) yog hais tias txhom tau ib qho teeb meem tsis zoo tshwm sim. Cov chaw no hu tau tias yog Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS).

Kawm kom paub ntau ntxiv txog EPSS

 

Kev txo cov teeb meem cuam tshuam ntawm xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Peb tseem tab tom ua hauj lwm los tsim kom peb li lab npauv muaj kev nyab xeeb thiab txhim kho xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs, PSPS).

Kawm kom paub ntau ntxiv txog xwm txheej PSPS

 

Tswj xyuas cov ntoo thiab cov nroj tsuag nyob ze ntawm cov xaim hluav taws xob

Peb tseem tab tom tswj kom cov ntoo thiab lwm yam nroj tsuag nyob nrug deb rau ncua kev nyab xeeb ntawm cov xaim hluav taws xob.

Kawm ntau ntxiv txog kev tswj xyuas tej nroj tsuag

 

Kuaj xyuas kom paub ntau ntxiv txog peb cov kev sib zog los tiv thaiv kom muaj kab nyab xeeb thaum hluav taws kub hav zoov (PDF, 511 KB)

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg

 

Nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023, PG&E tau xa nws Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg (Wildfire Mitigation Plan, WMP) Xyoo 2023-2025 raws li California SB 901, AB 1054 thiab cov lus qhia los ntawm Office of Energy Infrastructure Safety (Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Xob).

Chaw Nyob ntawm WMP Xyoo 2023-2025:

  • PG&E cov txheej txheem pab cuam thiab cov thawj kauj ruam fab kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov uas tsom ntsees rau kev txo cov hluav taws kub hav zoov hauv cheeb tsam uas muaj feem tshwm sim tau los ntawm cov cuab yeej hluav taws xob
  • Kev txo qhov kev nthuav kis loj ntawm cov hluav taws kub uas muaj feem tshwm sim tau
  • Kev muaj cov teeb meem cuam tshuam rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm cov xwm txheej EPSS/PSPS

Wildfire Mitigation Plan Revision 6 thiab 2025 WMP hloov tshiab R1 – Lub Xya Hli Ntuj 5, 2024

Kev Hloov Kho Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg 4-1 – Lub Rau Hlis Ntuj 7, 2024

Kev Hloov Kho Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg Zaum 5 thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Plaub Hlis Ntuj 02, 2024

Kev Hloov Kho Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg Zaum 4 thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Ib Hlis Ntuj 08, 2024

Kev Hloov Kho Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg Zaum 3 thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Cuaj Hlis Ntuj 27, 2023

Kev Hloov Kho Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg Zaum 2 thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Yim Hlis Ntuj 7, 2023

Qhov Kev Txawv Txav Yam Tsis Yog Qhov Tseem Ceeb Ntawm Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg – Lub Plaub Hlis Ntuj 26, 2023

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg Xyoo Uas Hloov Kho Dua Tshiab Zaum 1 thiab cov ntawv muab los nrog – Lub Plaub Hlis Ntuj 6, 2023

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg Xyoo thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023

Txhua lwm cov ntaub ntawv txhawb pab – Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023

Cov Qauv Cai thiab Cov Txheej Txheem Uas Siv Ua Pov Thawj Ntawm PG&E

Cov Kev Tshaj Tawm Txhua Peb Lub Hlis Ntawm Xyoo 2024

Peb Lub Hlis Zeeg Xub Thawj - Lub Tsib Hlis Ntuj 1, 2024

Cov Kev Tshaj Tawm Txhua Peb Lub Hlis Ntawm Xyoo 2023

Peb Lub Hlis Zeeg Xub Thawj - Lub Tsib Hlis Ntuj 1, 2023

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Ob - Lub Yim Hlis Ntuj 1, 2023

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Peb - Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 1, 2023

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Plaub - Lub Ob Hlis Ntuj 1, 2024

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog Uas Rov Kho Dua Tshiab – Lub Xya Hlis Ntuj 26, 2022

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Ob Hlis Ntuj 25, 2022

Cov Lus Teb Rau Daim Ntawv Ceeb Toom Kho Dua Tshiab ntawm Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Cov Ntaub Ntawv Muab Los Nrog

Lwm Cov Ntaub Ntawv

Cov Kev Tshaj Tawm Txhua Peb Lub Hlis Ntawm Xyoo 2022

Peb Lub Hlis Zeeg Xub Thawj

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Ob

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Peb

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Plaub

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog -Rov Kho Dua Tshiab – Lub Rau Hlis Ntuj 3, 2021

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Qhov Txawv Txav Zaum Thib Ob – Lub Plaub Hlis Ntuj 22, 2021

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Qhov Txawv Txav Zaum Thib Ib – Lub Peb Hlis Ntuj 17, 2021

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Kev Xa Ntaub Ntawv Ntxiv Rau – Lub Ob Hlis Ntuj 26, 2021

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lub Ob Hlis Ntuj 5, 2021

Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Kom Muaj Tsawg thiab Cov Ntawv Muab Los Nrog – Lwm Yam Muab Ntxiv Rau

 

Cov Kev Tshaj Tawm Txhua Peb Lub Hlis Ntawm Xyoo 2021

Peb Lub Hlis Zeeg Xub Thawj

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Ob

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Peb

Peb Lub Hlis Zeeg Thib Plaub

Txhua txoj kev tshawb nrhiav los sis cov ntaub ntawv thov uas tau txais ntsig txog WMP ntawm PG&E Xyoo 2023 yog raug teev tseg cia rau cov kem cais ntaub ntawv tshuab hluav taws xob (spreadsheets) uas txuas rau nram qab no thiab tuaj yeem tso sib raws rau lub ncauj lus, feem kev thov thiab hnub tim tau. Cov lus teb rau txua cov kev thov yuav raug hloov kho tshiab nyob rau ntawm nplooj vev xaib no thaum uas ua tiav.

 

Nplooj vev xaib no yuav raug hloov kho dua tshiab txhua lub lim tiam nrog rau cov kev tshawb nrhiav los sis cov ntaub ntawv thov thiab cov lus teb uas yog hom tshiab tshaj plaws.

 

Hloov kho dua tshiab thaum: Lub Xya hli ntuj 11, 2024


Txheeb saib txog kev nriav cov kev thov thiab cov lus teb xyoo 2024 (XLSX)

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Tswv Yim Pab Rau Pej Xeem (Public Advocates Office)

Green Power Institute

Feem Saib Xyuas Txoj Cai Tswj Kev Nyab Xeeb

Nev Vawj Hloov Pauv Hluav Taws Xob Tshiab (Utility Reform Network)

Chaw Ua Hauj Lwm Hauv Paus Txhim Kho Hluav Taws Xob (Office of Energy Infrastructure)

Koom Haum Mussey Grade Road (Mussey Grade Road Alliance)

Kev Nyab Xeeb Ntawm Hluav Taws Xob (Energy Safety)

MGRA

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Tswv Yim Pab Rau Pej Xeem (Public Advocates Office)

William B. Abrams

Txheeb saib txog kev nriav cov kev thov thiab cov lus teb xyoo 2021 (XLSX)

KOOM NROG COV NOM TSEV HAUV ZEJ ZOS

MGRA

LUB CHAW UA HAUJ LWM MUAB TSWV YIM PAB RAU PEJ XEEM (PUBLIC ADVOCATES OFFICE)

TURN

WSD

Kuaj xyuas seb koj paus nyob hauv cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab ntawm hluav taws kub hav zoov

Txhawm rau qhia cov ntaub ntawv qhia paub hais txog kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov uas nyob ze koj, peb siv daim duab qhia chaw Fire-Threat Map. California Public Utilities Commission (CPUC) ua hauj lwm nrog CAL FIRE thiab lwm tus los tsim qhov cuab yeej no. Daim duab qhia chaw no qhia txog qhov chaw uas muaj kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoo uas tuaj yeem ua rau tib neeg thiab cov vaj tsev chaw nyob muaj kev phom sij.

  • Theem 3 cov chaw muaj kev pheej hmoo loj heev rau hluav taws kub hav zoov
  • Theem 2 cov chaw muaj kev pheej hmoo qib nruab nrab rau hluav taws kub hav zoov
  • Seem 1 Cov Seem Phom Sij Siab (Zone 1 High Hazard Zones) yog cov chaw uas muaj ntoo tuag thiab tuag ntau heev

Hluav taws xob huv, hloov dua tshiab tau uas koj muaj peev xwm suav xam tau

Txhawm rau pab kom cov neeg siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb, peb tseem tab tom siv cov cuab yeej tshiab los tiv thaiv thiab tawm tsam rau cov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov.

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Kuaj xyuas txoj hau kev los muab kev npaj rau kev tua hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov thiab tswj kom koj muab kev nyab xeeb.

Kev npaj thiab kev pab txhawb nqa rau thaum muaj kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.