Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev tiv thaiv huab cua & hluav taws kub

Txoj hauv kev uas peb siv cov thev naus laus zis los soj qab xyuas huab cua tau 24 xuaj moos/7 hnub txhawm rau pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov

Siv daim duab qhia chaw txog huab cua

Peb pab kws paub txog huab cua yuav soj qab xyuas cov huab cua nraim.

Saib peb daim duab qhia chaw txog cov kev sib cuam tshuam ntawm huab cov rau cov ntaub ntawv qhia paub txog:

 • Cov koob yees duab HD
 • Qhov Noo
 • Ntuj los nag
 • Qhov Kub Txias
 • Cov kev ceev ntawm cov cua/cov nthwv cua
 • Cov Kev Ceeb Toom Chij Liab

Sau koj lub tuam ceeb nroog los sis lub npe nroog mus rau hauv daim duab qhia chaw txhawm rau soj qab saib cov cua daj cua dub ntawm lub caij ntuj no. Los sis siv lub cuab yeej los kwv yees qhov qhuav, qhov muaj cua loj uas tuaj yeem chiv ua rau muaj hluav taws kub hav zoov. Daim phiaj ntaub ntawv qhia paub hauv qab ntawm daim duab qhia chaw yog piav qhia meej ntxaws txog nws cov yam ntxwv.

 

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg:  Lub Internet Explorer siv tsis tau rau daim ntawv tso npe thov no.Nplooj vev xaib no tsuas yog tsim los muab kev kwv yees fab nthuav dav txog cov chaw uas yuav raug cuam tshuam los ntawm xwm txheej PSPS rau cov neeg siv hluav taws xob nkaus xwb. Cov laj thawj uas cuam tshuam txog qhov xwm txheej PSPS uas muaj feem tshwm sim tau no tuaj yeem hloov pauv sai heev thiab qhov cuam tshuam tseeb tiag ntawm qhov xwm txheej PSPS yav tom ntej tseem tsis tau paub meej.

Yuav siv daim duab qhia chaw ntawm huab cua li cas

Peb ua hauj lwm nrog Lub Tsev Kawm University of Wisconsin’s Space Science thiab Lub Chaw Engineering Center los muab daim duab qhia chaw txog lub tshuab hnub qub xa xov xwm (satellite) tiv thaiv hluav taws xob nram qab no. Cov cuab yeej no pab cov zej zog npaj thiab npaj rau qhov muaj peev xwm teb tau hluav taws.

 

Siv daim duab qhia chaw saib cov ntaub ntawv raws li cov hnub qub xa xov xwm (satellites) saib xyuas huab cua hauv koj cheeb tsam los ntawm qhov chaw.

 

Cov cuab yeej suav nrog cov ntaub ntawv xov xwm huab cua xws li:

 • Qhov nrawm thiab qhov kub txias ntawm cov cua
 • Txoj kab kiv ntawm cov cua
 • Cov duab los ntawm cov koob yees duab daws teeb meem nyob ib puag ncig California
 • Daim duab lub tshuab hnub qub xa xov xwm (satellite) ntawm cov huab
 • Tuaj yeem muaj pa nco tawm

Daim duab qhia chaw txoj lub tshuab hnub qub xa xov xwm (satellite) tiv thaiv hluav taws kub

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg:  Lub Internet Explorer siv tsis tau rau daim ntawv tso npe thov no.Cov ntaub ntawv tso tawm thiab muaj nyob hauv nplooj vev xaib no tsuas yog siv los ua ib qho cuab yeej los tshuaj xyuas thiab pom cov ntaub ntawv. Nws tsis yog tsim los ua cov cuab yeej txiav txim siab thiab PG&E xav tias tsis muaj lub luag hauj lwm rau kev ua yuam kev los sis kev tso tseg. Cov ntaub ntawv thiab cov qauv tsim khoom ntawm daim ntawv qhia yuav tsum tsis txhob siv rau kev tshaj tawm hluav taws los ntawm cov xov xwm, pej xeem los sis lwm tus, tshwj tsis yog tias cov ntaub ntawv no yog muab los ntawm cov neeg saib xyuas kev nyab xeeb.

Cov hauv paus ntaub ntawv pab cuam hluav taws kub

California Department of Forestry & Fire Protection

Lab Npauv Ntaub Ntawv Qhia Paub Xwm Txheej

Kev Paub Zoo Txog Xwm Txheej Hluav Taws Kub Hauv Teb Chaws

Txhawm rau pab koj npaj ua ntej rau kev tua hluav taws xob, peb muab cov kev saib ua ntej 7-hnub ntawm xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS).

 

Cov cuab yeej no hloov tshiab txhua hnub thiab muab qhov kev kwv yees ntawm xwm txheej PSPS uas yog qhov tshiab tshaj plaws rau koj cheeb tsam.

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.