ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ជំនួយ​តាម​ខោនធីជាក់លាក់

ជំនួយក្នុងមូលដ្ឋានមុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Community Resources for Independent Living (CRIL)
439 A Street Hayward, CA 94541 
510-881-5743

 

Meals on Wheels

Life ElderCare
510-894-0370

Service Opportunity for Seniors
510-582-1263

Spectrum Community Services 
510-881-0300

J-Sei
1285 66th St Emeryville, CA 94608
510-654-4000

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Alameda County Community Food Bank 
510-635-3663

 

ការជំនួសអាហារផ្សេងទៀត

Open Heart Kitchen 
1141 Catalina Dr 
Livermore, CA 94550 
925-580-1616

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

El Dorado Food Bank 
4550 Business Drive 
Cameron Park, CA 95682 
530-621-9950

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Meals on Wheels

Common Ground Senior Services 
209-498-2246

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Interfaith Council of Amador 
12181 Airport Road 
Jackson, CA 95642 
209-267-9006

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon 
415-456-9062

 

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

 

Meals on Wheels

Passages 
530-898-5934 
 
Chico Meals on Wheels 
530-343-9147

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

 

ផ្សេងៗ

Haven of Hope on Wheels 
Shower & Laundry Services 
530-693-4305

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL) 
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

Meals on Wheels

Common Ground Senior Services 
209-498-2246

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

The Resource Connection 
PO Box 919 
San Andreas, CA 95249 
209-754-2000

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon 
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living 
435 Sutton Way 
Grass Valley, CA 95945 
530-477-3333

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource of Solano & Contra Costa Counties (ILRSCC)
1850 Gateway Blvd, Suite 120 
Concord, CA 94520 
925-363-7293

 

Meals on Wheels

Meals on Wheels Diablo Region 
925-937-8311 
 
West Contra Costa Meal on Wheels 
2301 Rumrill Blvd 
San Pablo, CA 94806 
510-412-0166

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Food Bank of Contra Costa & Solano – Concord Warehouse 
4010 Nelson Ave 
Concord, CA 94520 
707-421-9777

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Tri County Independent Living (TCIL)

139 Fifth Street 
Eureka, CA 95501 
707-445-8404

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC)
1000 G Street 
Sacramento, CA 95814 
916-325-1690

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

El Dorado Food Bank 
4550 Business Drive 
Cameron Park, CA 95682 
530-621-9950 
 
Placer Food Bank 
8284 Industrial Ave 
Roseville, CA 95678 
916-783-0481

 

ការដឹកជញ្ជូន

El Dorado Transit for El Dorado County  
530-642-5383

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)  

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

Central California Food Bank 
4010 E. Amendola Drive 
Fresno, CA 93725 
559-237-3663

 

ការដឹកជញ្ជូន 

Fresno Economic Opportunities Commission for Fresno County 
559-263-1000

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Tri County Independent Living (TCIL)
139 Fifth Street 
Eureka, CA 95501 
707-445-8404

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Redwood Empire Food Bank 
3990 Brickway Blvd 
Santa Rosa, CA 95403 
707-523-7900 
 
Food for People 
P.O. Box 4922 
Eureka, CA 95502 
707-445-3166

ទាក់ទងទៅ 211 ដើម្បីស្វែងរកការដឹកជញ្ជូនក្នុងមូលដ្ឋាន។ ទូរសព្ទទៅលេខ 211 ឬផ្ញើសារ "PSPS" ទៅ 211-211 សម្រាប់ជំនួយ។

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)  

Independent Living Center of Kern County 
5251 Office Park Drive #200 
Bakersfield, CA 93309 
661-325-1063

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Services and Legal Center (DSLC)
521 Mendocino Ave #5241
Santa Rosa, CA 95401
707-528-2745

 

Meals on Wheels 

Lakeport Senior Center
707-263-4218
 
Middletown Senior Center
707-987-3113
 
Clearlake Senior Center
707-994-3051
 
Live Oak Senior Center
707-998-1950

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Redwood Empire Food Bank
3990 Brickway Blvd;
Santa Rosa, CA 95403
707-523-7900

Clear Lake Gleaners
1896 Big Valley Rd
Finley, CA 95435

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC) 
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

Central California Food Bank 
4010 E. Amendola Drive 
Fresno, CA 93725 
559-237-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Marin center for Independent Living (MCIL)
710 Fourth Street 
San Rafael, CA 94901 
415-459-6245

 

Meals on Wheels 

Council On Aging, Sonoma County 
707-525-0143

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

The San Francisco Food Bank 
2550 Kerner Blvd 
San Rafael, CA 94901 
415-282-1900

 

ការដឹកជញ្ជូន 

Vivalon 
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Merced County Food Bank 
2000 W Olive Ave 
Merced, CA 95348 
209-726-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25 
Modesto, CA 95350 
209-521-7260

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Merced County Food Bank 
2000 W Olive Ave 
Merced, CA 95348 
209-726-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

Merced County Food Bank 
2000 W Olive Ave 
Merced, CA 95348 
209-726-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR) 

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Central Coast Center for Independent Living (CCCIL)
318 Cayuga Street, Suite 208 
Salinas, CA 93901 
831-757-2968

 

Meals on Wheels

Meals on Wheels Monterey Peninsula 
831-375-4454

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Food bank for Monterey County

353 W Rossi St
Salinas, CA 9390
831-758-1523

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)  

Disability Services and Legal Center (DSLC) 
521 Mendocino Ave #5241 
Santa Rosa, CA 95401 
707-528-2745

 

Meals on Wheels 

Community Action Agency of Napa Valley 
707-253-6100

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

Community Action Agency of Napa Valley 
707-253-6100

 

ការជំនួសអាហារផ្សេងទៀត 

Cope Family Center 
707 Randolph St 
Napa, CA 94559 
707-252-1123

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living 
435 Sutton Way 
Grass Valley, CA 95945 
530-477-3333

 

Meals on Wheels

Gold County Community Services 
530-273-4960

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Food Bank of Nevada County 
310 Railroad Ave #100 
Grass Valley, CA 95945 
Phone: 530-272-3796

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC)
1000 G Street 
Sacramento, CA 95814 
916-325-1690

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Placer Food Bank 
8284 Industrial Ave 
Roseville, CA 95678 
916-783-0481

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue 
Chico, CA 95926 
530-893-8527

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Community Action Agency of Butte County 
181 E Shasta Ave 
Chico, CA 95973 
530-712-2600

 

ការជំនួសអាហារផ្សេងទៀត

Lost Sierra Food Project

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)  

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101 
Fresno, CA 93726 
559-221-2330

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ 

Kings Community Action Organization 
1130 N. 11th Ave 
Hanford, CA 93230 
559-582-4386 
 
Central California Food Bank 
4010 E. Amendola Drive 
Fresno, CA 93725 
559-237-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Central Coast Center for Independent Living (CCCIL)
318 Cayuga Street, Suite 208
Salinas, CA 93901
831-757-2968

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Community Food Bank of San Benito
1133 San Felipe Road
Hollister, CA 95023
831-637-0340

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

The San Francisco Food Bank
2550 Kerner Blvd
San Rafael, CA 94901
415-282-1900

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25
Modesto, CA 95350
209-521-7260

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Second Harvest Food Bank of San Joaquin & Stanislaus
1220 Vanderbilt Circle
Manteca, CA 95337
209-239-2091

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource Center (ILRC)
423 W. Victoria Street
Santa Barbara, CA 93101
805-936-0595

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Center for Independence (CID)
2001 Winward Way #103
San Mateo, CA 94404
650-645-1780

Peninsula Volunteers
650-326-0665

Senior Coastsiders
650-726-9056

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Second Harvest Food Bank of Silicon Valley
1051 Bing Street
San Carlos, CA 94070
800-984-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource Center (ILRC)
423 W. Victoria Street
Santa Barbara, CA 93101
805-936-0595

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Silicon Valley Independent Living Center (SVILC)
25 N. 14th Street #1000
San Jose, CA 95112

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Second Harvest Food Bank of Silicon Valley
1051 Bing Street
San Carlos, CA 94070
800-984-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Central Coast Center for Independent Living (CCCIL)
318 Cayuga Street, Suite 208
Salinas, CA 93901
831-757-2968

 

Meals on Wheels

Community Bridges
831-688-8840

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Second Harvest Food Bank of Santa Cruz County
800 Onhole Parkway

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue
Chico, CA 95926
530-893-8527

 

Meals on Wheels

Dignity Health Connected Living
530-226-3060

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Dignity Health Connected Living
100 Mercy Oaks Dr
Redding, CA 96003
530-223-6034

 

ការដឹកជញ្ជូន

Dignity Health Connected Living
100 Mercy Oaks Dr
Redding, CA 96003
530-223-6034

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living
435 Sutton Way
Grass Valley, CA 95945
530-477-3333

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Community Action Agency of Butte County
181 E Shasta Ave
Chico, CA 95973
530-712-2600

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue
Chico, CA 95926
530-893-8527

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Independent Living Resource of Solano & Contra Costa Counties (ILRSCC)
1850 Gateway Blvd, Suite 120
Concord, CA 94520
925-363-7293

 

Meals on Wheels

Meals on Wheels Solano County
707-426-3079

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Food Bank of Contra Costa & Solano
2370 N. Watney Way
Fairfield, CA 94533
707-421-9777

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Services and Legal Center (DSLC)
521 Mendocino Ave #5241
Santa Rosa, CA 95401
707-528-2745

 

Meals on Wheels

Council On Aging, Sonoma County
707-525-0143

Coastal Seniors
707-822-2137

Petaluma People
707-765-8488

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Redwood Empire Food Bank
3990 Brickway Blvd
Santa Rosa, CA 95403
707-523-7900

 

ការជំនួសអាហារផ្សេងទៀត

Food for Thought
6550 Railroad Ave
Forestville, CA
707-887-1647

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25
Modesto, CA 95350
209-521-7260

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Second Harvest Food Bank of San Joaquin & Stanislaus
1220 Vanderbilt Circle
Manteca, CA 95337
209-239-2091

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living
435 Sutton Way
Grass Valley, CA 95945
530-477-3333

 

Meals on Wheels

Area Agency on Aging- Yuba Sutter Meals on Wheels
916-486-1876

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Yuba Sutter Food Bank
760 Stafford Way
Yuba City, CA 95991
530-673-3834

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Action Center (DAC)
1161 East Avenue
Chico, CA 95926
530-893-8527

 

Meals on Wheels

Tehama County Community Action Agency
530-528-4046

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Community Action Agency of Butte County
181 E Shasta Ave
Chico, CA 95973
530-712-2600

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Tri County Independent Living (TCIL)
139 Fifth Street
Eureka, CA 95501
707-445-8404

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Resource for Independent Living Central Valley (RICV)
3636 N. First Street, Suite 101
Fresno, CA 93726
559-221-2330

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Central California Food Bank
4010 E. Amendola Drive
Fresno, CA 93725
559-237-3663

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Disability Resource Agency for Independent Living (DRAIL)
1101 Sylvan Avenue, Suite A25
Modesto, CA 95350
209-521-7260

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

ATCAA Food Bank
10059 Victoria Way
Jamestown, CA 95327
209-984-3960

 

ការដឹកជញ្ជូន

Vivalon
415-456-9062

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

Resource for Independent Living (RIL)
420 I Street
Sacramento, CA 95814
916-446-3074

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Yolo Food Bank
233 Harter Ave
Woodland, CA 95776
530-668-0690

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resource (DDAR)

FREED Center for Independent Living
435 Sutton Way
Grass Valley, CA 95945
530-477-3333

 

Meals on Wheels

Area Agency on Aging - Yuba Sutter Meals on Wheels
916-486-1876

 

ឃ្លាំងស្តុកអាហារ

Yuba Sutter Food Bank
760 Stafford Way
Yuba City, CA 95991
530-673-3834

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

អាហារ កន្លែងស្នាក់នៅ និងការដឹកជញ្ជូន

ស្វែងរកជំនួយក្នុងអំឡុងពេល PSPS។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ អាហារ ឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនពិការ។  

ធនធាន​តាមខោនធីជាក់លាក់

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដូចជាឃ្លាំងស្តុកអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន ឬ Meals on Wheels។