Mahalagang Alerto

Disability Disaster Access and Resources Program

Suporta at mga serbisyo upang mapanatili kang ligtas sa panahon ng mga pagkawala ng kuryente

Ang PG&E ay nakikipag-sosyo sa California Foundation for Independent Living Centers (CFILC). Magkasama, nag-aalok kami ng suporta para sa mga mas nakakatandang adulto at mga taong may kapansanan. May makukuhang suporta sa bago ang, sa panahon ng at pagkatapos ng mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan sa wildfire.

 

Kung mayroon kang mga pangangailangang medikal at para sa independiyenteng pamumuhay, maaari kang tulungan ng DDAR na programa

 

 • Gumawa ng planong pang-emergency
 • Mag-sign up para sa Medical Baseline Program
 • Mag-aplay para sa isang portable na backup na baterya
 • Humiling ng ADA na mga maa-akses na pagsakay sa kotse at mga panunuluyan sa hotel sa panahon ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) o iba pang mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan sa wildfire
 • Tumanggap ng mga pamalit ng pagkain sa panahon ng isang PSPS o iba pang mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan sa wildfire

Alamin ang higit pa sa pamamagitan ng pag-download sa DDAR Program Fact Sheet  (PDF) o sa pagbisita sa DDAR website

Pagiging Kwalipikado para sa Disability Disaster Access and Resources Program

 

Upang maging kwalipikado, ikaw ay kailangang: 

 

 • Nakatira sa isang High Fire-Threat District O
 • Nakaranas ng dalawa o higit pang mga PSPS na kaganapan mula 2020
 • At alinman sa:
  • Gumagamit ng de-kuryenteng aparato o pantulong na teknolohiya
  • May kapansanan o talamak na kondisyon
  • Umaasa sa kuryente upang mamuhay nang independiyente

Ang California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ay magpapasya kung sino ang kwalipikado para sa mga baterya at iba pang mga mapagkukunan. Hindi isasaalang-alang ang mga medikal na pangangailangan at kita. Hindi kailangan na patunayan ng isang doktor ang kapansanan o kondisyon.  

Mag-aplay para sa Disability Disaster Access at Resources Services

Maaari kang mag-aplay sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong lokal na DDAR Center sa ibaba o pagbisita sa DDAR na website.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.

Pagkain, matutuluyan at transportasyon

Maghanap ng suporta sa panahon ng isang PSPS. Maaaring kabilang dito ang mga panunuluyan sa hotel, pagkain o mga maa-akses na transportasyon.  

Mga mapagkukunan na tiyak sa county

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa iyong county, gaya ng mga lokal na food bank o Meals on Wheels.