Mahalagang Alerto

Disability Disaster Access and Resources Program

Suporta at mga serbisyo upang mapanatili kang ligtas sa panahon ng mga outage ng kaligtasan ng wildfire

Ang PG&E ay nakikipag-sosyo sa California Foundation for Independent Living Centers (CFILC). Magkasama, nag-aalok kami ng suporta para sa mga mas nakakatandang adulto at mga taong may kapansanan. Ang suporta ay magagamit bago, habang at pagkatapos ng mga outage ng kaligtasan ng wildfire, tulad ng isang Public Safety Power Shutoff (PSPS) o Enhanced Powerline Safety Setting (EPSS) outage.

 

Kung mayroon kang mga pangangailangang medikal at para sa independiyenteng pamumuhay, maaari kang tulungan ng DDAR na programa

 

 • Gumawa ng planong pang-emergency
 • Mag-sign up para sa Medical Baseline Program
 • Mag-aplay para sa isang portable na backup na baterya
 • Kumuha ng mga biyahe sa kotse na naa access ng ADA at mga paglagi sa hotel sa panahon ng isang PSPS o iba pang mga wildfire safety power outage
 • Tumanggap ng mga pamalit ng pagkain sa panahon ng isang PSPS o iba pang mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan sa wildfire

Pagiging Kwalipikado para sa Disability Disaster Access and Resources Program

 

Upang maging kwalipikado, ikaw ay kailangang: 

 

 • Nakatira sa High Fire-Threat District* O
 • Nakaranas ng dalawa o higit pang mga PSPS na kaganapan mula 2020
 • At alinman sa:
  • Gumagamit ng de-kuryenteng aparato o pantulong na teknolohiya
  • May kapansanan o talamak na kondisyon
  • Umaasa sa kuryente upang mamuhay nang independiyente

Ang California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ay magpapasya kung sino ang kwalipikado para sa mga baterya at iba pang mga mapagkukunan. Hindi isasaalang-alang ang mga medikal na pangangailangan at kita. Hindi kailangan na patunayan ng isang doktor ang kapansanan o kondisyon. 

 

*Bisitahin ang CWSP para makita ang Fire-Threat Map.

Mag-aplay para sa Disability Disaster Access at Resources Services

Maaari kang mag-aplay sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong lokal na DDAR Center sa ibaba o pagbisita sa DDAR na website.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.

Pagkain, matutuluyan at transportasyon

Maghanap ng suporta sa panahon ng isang PSPS. Maaaring kabilang dito ang mga panunuluyan sa hotel, pagkain o mga maa-akses na transportasyon.  

Mga mapagkukunan na tiyak sa county

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa iyong county, gaya ng mga lokal na food bank o Meals on Wheels.