Cảnh báo khẩn cấp

Disability Disaster Access and Resources Program

Hỗ trợ và dịch vụ để giữ cho bạn an toàn trong thời gian cắt điện

PG&E hợp tác với California Foundation for Independent Living Centers (CFILC). Cùng nhau, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ những người cao tuổi và người khuyết tật. Cung cấp sự hỗ trợ trước, trong và sau khi cắt điện để đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng.

 

Nếu bạn có nhu cầu y tế và sống độc lập, chương trình DDAR có thể giúp ích cho bạn

 

 • Tạo một kế hoạch khẩn cấp
 • Đăng ký tham gia Medical Baseline Program
 • Đăng ký pin dự phòng di động
 • Nhận các chuyến đi bằng ô tô có hỗ trợ người khuyết tật ADA và lưu trú tại khách sạn trong thời gian Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (PSPS) hoặc các đợt cắt điện để đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng khác
 • Nhận thực phẩm thay thế trong thời gian PSPS hoặc các đợt cắt điện để đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng khác

Tìm hiểu thêm bằng cách tải xuống Tờ Thông tin về Chương trình DDAR (PDF) hoặc truy cập trang web DDAR

Tính hội đủ điều kiện cho Disability Disaster Access and Resources Program

 

Để đủ điều kiện, bạn phải: 

 

 • Sống ở Khu vực có mối đe dọa hỏa hoạn cao (High Fire-Threat District) HOẶC
 • Đã trải qua hai sự cố PSPS trở lên kể từ năm 2020
 • Và có một trong hai điều kiện sau:
  • Sử dụng thiết bị điện hoặc công nghệ hỗ trợ
  • Bị khuyết tật hoặc tình trạng mãn tính
  • Dựa vào điện để sống độc lập

California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) sẽ quyết định đối tượng đủ điều kiện nhận pin và các nguồn lực khác. Nhu cầu y tế và thu nhập sẽ không được xem xét. Không cần bác sĩ xác minh khuyết tật hoặc tình trạng.  

Đăng ký Dịch vụ Tiếp cận và Nguồn lực Thiên tai dành cho Ngườ i khuyết tật

Bạn có thể đăng ký bằng cách liên hệ với Trung tâm DDAR tại địa phương của bạn bên dưới hoặc truy cập trang web DDAR.

Thông tin thêm về sự cố cắt điện

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tìm hiểu cách chúng tôi tăng cường độ an toàn và tin cậy cho hệ thống của PG&E.

Thực phẩm, chỗ ở và phương tiện đi lại

Tìm sự hỗ trợ trong PSPS. Điều này có thể bao gồm lưu trú tại khách sạn, bữa ăn hoặc các chuyến đi có thể tiếp cận được.  

Các nguồn lực cụ thể của hạt

Tìm thông tin về các dịch vụ trong hạt của bạn, như ngân hàng thực phẩm tại địa phương hoặc Meals on Wheels.