Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Portable Battery Program

Cov roj hluav taws xob npaj cia siv uas yog hom nqa mus los tau rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab

Lub ntsiab lus ntawm txheej txheem pab cuam

Portable Battery Program (PBP) muab cov kev txhawb pab ntxiv rau cov neeg uas vam khom rau hluav taws xob los kho mob. Raws qhov txheej txheem pab cuam no, cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog yuav tuaj yeem tau txais cov roj hluav taws xob npaj cia siv uas yog hom nqa mus los tau. Cov roj hluav taws xob no tuaj yeem pab kom cuab yeej kho mob, cov thev naus laus zis pab cuam thiab cov cuab yeej siv kho mob uas ruaj khov ua hauj lwm tau thaum hluav taws xob tuag. 

Nws ua hauj lwm li cas

 1. Yog tias koj nyob rau qib npaj muaj cai tsim nyog lawm, ces tsis tas yuav tsum ua dab tsi li. Peb cov khub koom lag luam ntawm txheej txheem pab cuam yuav tiv tauj ncaj qha tuaj txhawm rau lis cov kev ntsuam xyuas.
 2. Raws li txoj kev ntsuam xyuas, koj yuav raug tso rau lub roj hom nqa mus los tau uas haum raws koj li kev xav tau hluav taws xob.
 3. Peb xa tawm lub roj hluav taws xob. 

 

Yog koj cov kev xav tau hluav taws xob ntawd ntau tshaj li lub peev xwm ntawm lub roj hom nqa mus los tau ntawd lawm, ces koj yuav tau xa kev tshaj qhia toj mus rau Disability Disaster Access & Resources Program kom muab kev pab.

Kev muaj cai tsim nyog tau txais

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog rau PBP yog tias koj:

 • Vam khom rau cuab yeej kho mob, thev naus laus zis pab cuam los sis cuab yeej siv kho mob uas ruaj khov
 • Yog ib tug kws kho mob baseline los yog self-Identified Lam tau lam ua
 • Thiab muaj tej:
  • Tsawg kawg yog ib tug pej xeem kev nyab xeeb Shutoff txij xyoo 2021 los yog
  • Tsib los yog ntau Enhanced Powerline kev ruaj ntseg teev outages txij 2022

Kev nyab xeeb ntawm lub roj (battery) hom nqa mus los tau yooj yim

Zam kom tsis txhob muaj cov kev phom sij ntsig txog kev nyab xeeb thiab kev puas tsuaj rau fab vaj tsev chaw nyob uas muaj feem tshwm sim tau. Nquag kuaj xyuas qhov kev nyab xeeb ntawm lub roj hom nqa mus los tau tas li. Thaum sij hawm siv lub roj hom nqa mus los tau:

 

 • Yuav tsum ua raws li cov lus qhia uas tsim sau los ntawm lub chaw tsim khoom tas li
 • Tsis txhob txuas rau lwm qhov chaw muaj hluav taws xob
 • Siv nyob rau hauv ib qho cheeb tsam chaw huv si, thiab qhuav qhawv
 • Xyuas kom paub tseeb hais tias cov kev xav tau hluav taws xob ntawm qhov cuab yeej ntawd tau txais kev txhawb pab los ntawm koj lub roj hom nqa mus los tau lawm
 • Tsis txhob ua tshaj cov lus qhia meej uas tau teev tseg los ntawm lub chaw tsim khoom
 • Tsis txhob haus luam yeeb los sis cia muaj cov nplaim taws nyob ze rau ntawm cov roj hluav taws xob
 • Tsis txhob cia cov hlua hluav taws xob nkag hauv qab ntawm cov ntaub pua so ko taw los sis cov ntaub pua tsev
 • Tsis txhob khaws cov roj a cia nyob rau sab hauv tsev

 

Kawm paub ntau ntxiv txog kev nyab xeeb ntawm lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv.

Cov chaw khub koom lag luam

Cov chaw muab kev pab cuam thaum hluav taws xob tuag ntau ntxiv

Community Wildfire Safety Program

Peb tseem tab tom ua hauj lwm los tswj cov zej zos kom nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov. Thaum pib siv tau, ces peb cov kev muab siab sib zog ntawd tuaj yeem chiv ua rau muaj hluav taws xob tuag. 

Khoom noj, chaw pw thiab kev siv tsheb thauj xa neeg mus los

Nrhiav cov kev txhawb pab thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev pw tom tsev tos qhua, cov pluas mov noj los sis cov kev caij tsheb nkag cuag rau.  

Cov chaw muab kev pab cuam tshwj zias ntawm lub nroog

Nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub txog cov kev pab cuam hauv koj lub cheeb nroog, xws li cov txhab khoom noj hauv zej zog los sis Meals on Wheels (Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog los yog Cov Neeg Xiam Oob Khab Uas Tsis Muaj Peev Xwm Npaj Pluas Noj Tau).