Mahalagang Alerto

Portable Battery Program

Mga backup na portable na baterya para sa mga kwalipikadong kostumer

Pagkabuuang ideya sa programa

Ang Portable Battery Program (PBP) ay nag-aalok ng karagdagang suporta sa mga umaasa sa kuryente para sa mga medikal na pangangailangan. Sa pamamagitan ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong kostumer ng mga backup na portable na baterya. Makakatulong ang mga baterya na ito para paganahin ang mga medikal na aparato, pantulong na teknolohiya at matibay na kagamitang medikal sa mga panahon na walang kuryente. 

Paano ito gumagana

 1. Kung ikaw ay kwalipikado na, wala nang kinakailangang aksyon. Ang aming mga partner sa programa ay direktang makikipag-ugnay para magsagawa ng mga pagtatasa.
 2. Batay sa pagtatasa, itutugma ka sa tamang portable na baterya para sa iyong mga pangangailangan sa kuryente.
 3. Nagde-deliver kami ng baterya. 

 

Kung ang iyong mga pangangailangan sa kuryente ay higit sa mga kakayahan ng portable na baterya, idudulog ka sa Disability Disaster Access & Resources Program para sa suporta.

Pagiging kwalipikado

Maaaring kwalipikado ka para sa PBP kung ikaw ay:

 • Umaasa sa medikal na aparato, pantulong na teknolohiya o matibay na kagamitang medikal
 • Sigurado isang Medical Baseline o Self Identified Vulnerable customer
 • At nakaranas ng:
  • Hindi bababa sa isang Public Safety Power Shutoff mula noong 2021 o
  • Lima o higit pang Enhanced Powerline Safety Setting outages mula noong 2022

Kaligtasan ng portable na baterya

Iwasan ang mga panganib sa kaligtasan at posibleng pinsala sa ari-arian. Palaging gamitin nang ligtas ang portable na baterya. Kapag gumagamit ng portable na baterya:

 

 • Palaging sundin ang mga tagubilin na itinakda ng gumawa
 • Huwag kailanman ikokonekta sa ibang pinagmumulan ng kuryente
 • Paandarin sa malinis at tuyong lugar
 • Siguraduhin na ang mga pangangailangan sa kuryente ng aparato ay suportado ng iyong portable na baterya
 • Huwag lumampas sa mga ispesipikasyon na itinakda ng gumawa
 • Huwag manigarilyo o magkaroon ng bukas na mga apoy malapit sa mga baterya
 • Huwag na huwag ilagay ang mga kable sa ilalim ng mga basahan o karpet
 • Huwag mag-imbak ng gasolina sa loob ng bahay

 

Alamin ang higit pa tungkol sa kaligtasan ng backup na kuryente.

Mga katuwang sa mapagkukunan

Higit pang mga madudulugan kapag nawalan ng kuryente

Programa sa Kaligtasan ng Komunidad Mula sa Sunog (Community Wildfire Safety Program)

Nagsisikap kaming panatilihing ligtas ang mga komunidad mula sa sunog. Bagama’t epektibo, ang aming mga pagsisikap ay maaaring magdulot ng mga pagkawala ng kuryente. 

Pagkain, matutuluyan at transportasyon

Maghanap ng suporta kapag may PSPS. Maaaring kabilang dito ang mga panunuluyan sa hotel, pagkain o mga maa-akses na transportasyon.  

Mga mapagkukunan na naaangkop sa county

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa iyong county, gaya ng mga lokal na food bank o Meals on Wheels.