Mahalagang Alerto

Family Electric Rate Assistance (FERA) program

Ang mga sambahayan na may tatlo o mas marami pang tao ay makakatipid sa singil nila sa kuryente

Mag-aplay para sa buwanang diskuwento sa pamamagitan ng FERA.

Ang programang Family Electric Rate Assistance (FERA) ay nakakatulong sa mga nararapat na kostumer na magbayad ng singil nila sa kuryente. Ang mga kostumer na kuwalipikado ang kita ay makakakuha ng 18% buwanang diskuwento sa mga rate ng kuryente. Ang mga kalahok ay dapat isang sambahayan na may tatlo o higit pang tao. 

 

important notice icon Tandaan: Ang CARE at FERA ay may iisang aplikasyon. Kung hindi ka kwalipikado para sa FERA, titingnan namin kung kwalipikado ka para sa CARE. Alamin ang higit pa tungkol sa CARE. Dagdag pa, may magagamit na ibang mga mapagkukunan ng pinansiyal na tulong at suporta.

Pagkumparahin ang mga alituntunin sa kita ng CARE at FERA

 

*Ang kita ay dapat bago ikaltas ang mga buwis at batay sa kasalukuyang mga pinagmumulan ng kita. Balido hanggang Mayo 31, 2024.

Katibayan ng kita

Hindi kailangan ang katibayan ng kita kapag mag-aaplay ka para sa FERA.

 • Maaaring mapili ka na magbigay ng pagpapatunay ng kita sa anumang oras.
 • Kung hindi kami makarinig mula sa iyo sa petsang tinukoy sa sulat, aalisin ang iyong diskwento. 

May mga tanong?

Mag-email sa CAREandFERA@pge.com o tumawag sa 1-866-743-2273.

 1. I-download ang form ng pagpapatunay at alituntunin sa dokumento ng kita:
 2. Upang magsumite online, mag-sign in sa iyong account

 

Ipadala sa koreo o i-fax ang mga nakumpletong dokumento sa:

Programa
ng PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Sino ang pinipili para sa pagpapatunay pagkatapos ng pagpapatala para sa mataas ang konsumo? 

 • Ang mga kostumer na ang konsumo ng kuryente ay mas mataas sa 400% ng kanilang Baseline Allowance nang tatlong beses sa panahon ng 12-buwan.
  • Iniaatas ng California Public Utilities Commission na makilahok ka sa proseso ng Pagpapatunay Pagkatapos ng Pagpapatala sa Programa sa Mataas ang Konsumo.

 

 • Dapat kang magsumite ng dokumentasyon sa loob ng 45 araw ng aming kahilingan upang patunayan ang iyong kita. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng iyong diskuwento.

 

Sundin ang mga hakbang na ito:
 

 1. I-download ang form ng pagpapatunay pagkatapos ng pagpapatala sa FERA para sa mataas na konsumo: FERA High Usage Form (PDF)
  • Ang mga form sa mga ibang wika bukod sa Ingles ay makikita sa mga drawer sa ibaba.
    
 2. Upang isumite ito online, mag-sign in sa iyong accounto
   

  Ipadala sa koreo o i-fax ang mga nakumpletong dokumento sa:

  Programa
  ng PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

Mga dulugan ng FERA

 

Mag-scroll pababa para hanapin ang mga sumusunod na dokumentong PDF:

 • Mga naka-print na aplikasyon sa pagpapatala sa FERA
 • Mga naka-print na aplikasyon para sa pagpapatala sa FERA ng mga sub-metered tenant
 • Mga ibang naka-print na aplikasyon ng FERA
 • Mga form ng kahilingan para sa pagpapatunay pagkatapos ng pagpapatala
 • Mga form sa pagpapatunay pagkatapos ng pagpapatala para sa mataas na konsumo
 • Gabay sa kinakailangang dokumento ng kita
 • Unawain ang iyong bill
 • Baseline allowance
 • Mga payo sa pagtitipid sa pera

 

Karamihan ng mga form ay makukuha sa:

 • Ingles
 • Ingles, na nakasulat sa malalaking letra
 • Espanyol
 • 中文
 • Việt

 

 

FAQ ng programang FERA

Hindi pa rin makahanap ng sagot sa tanong mo? Mag-email sa CAREandFERA@pge.com.

 • Nalalapat ang diskuwento nang dalawang taon. Kung ikaw ay nasa fixed income, nalalapat ang diskuwento nang apat na taon.
 • Mga tatlong buwan bago magpaso ang diskuwento, nagpapadala ang PG&E ng sulat at aplikasyon. Kung kwalipikado ka pa rin sa ilalim ng mga kasalukuyang alituntunin ng programa sa panahong iyon, puwede kang mag-aplay muli.

Hindi kailangan ng katibayan ng kita sa panahon ng proseso ng aplikasyon. Gayunpaman, maaari ka naming mapili nang random para magbigay ng katibayan ng kita sa ibang petsa.

Makikita ang diskuwento sa susunod na bill na matatanggap mo.

 • Ang pariralang “FERA Discount” ay makikita sa unang pahina ng iyong bill, sa ilalim ng pamagat na "Your Enrolled Programs."
 • Ang Diskuwento ng FERA ay nakalista din sa "Mga Detalye ng Mga Singil sa Kuryente" na seksiyon ng bill mo.

Hindi. Bawat pamilya ay dapat may hiwalay na metro para makatanggap ng diskuwento sa FERA.

 • Hinihikayat ka namin na mag-aplay muli sa tuwing magbabago ang sitwasyon ng iyong kita.
 • Kailangan ang katibayan ng kita kung mag-aaplay kang muli sa loob ng 24 na buwan matapos mapagkaitan ng mga benepisyo sa FERA. 

 

Tandaan: Nagbabago ang mga alituntunin sa kita sa bawat taon sa buwan ng Hunyo. 

Hindi. Maaari ka lang lumahok sa isa sa dalawang programa sa anumang nasabing oras. Maaari kang mag-aplay para sa FERA kapag natugunan ng kita mo ang mga patnubay sa kita ng FERA.

Hindi. Maaari ka lang lumahok sa isa sa dalawang programa sa anumang nasabing oras. Maaari kang mag-aplay para sa CARE kapag natugunan ng kita mo ang mga patnubay sa kita ng CARE.

Tumawag sa programang FERA sa 1-800-743-5000 o magpadala ng email sa CAREandFERA@pge.com.

Ang pagiging kwalipikado ng inyong kita ay batay sa kasalukuyang mga kinikita ng lahat ng tao na nakatira sa inyong sambahayan.

 1. Pagsamahin ang kabuuang taunang kita ng lahat ng tao sa inyong sambahayan.
 2. Tingnan ang saklaw ng kita sa talahanayan ng mga alituntunin sa kita para alamin kung kwalipikado ka para sa FERA.

 

Gamitin lang ang kasalukuyan at inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan.

 • Hindi dapat kasama sa kalkulasyon ng inyong taunang kita ang kita mula sa dating trabaho.
  • Kung ikaw at/o mga iba pang miyembro ng inyong sambahayan ay nakaranas ng pagkawala ng trabaho o bumabang sahod, maaaring kwalipikado ka na ngayon.

 

Nakakatanggap ka ba ng bayad ng UI o PUA?

Ikaw ba ay tumatanggap ng mga benepisyo sa Unemployment Insurance (UI) o mga bayad para sa Pandemic Unemployment Assistance (PUA) sa ilalim ng Federal CARES act sa panahon ng pag-aaplay? Magagamit mo ang iyong EDD award letter para kalkulahin ang kita batay sa kung ilang linggo kang nakatakdang tumanggap ng bayad.

 

Sumangguni sa Maximum na Halaga ng Benepisyo mula sa panahon ng pagpapatala, dapat ito ang maximum na halaga na nakatakdang matanggap mo.

Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente

 • Ikaw ba ay nakatala sa FERA?
 • Mayroon ka bang pag-aari o inuupahang bahay, apartment o mobile home na limang taon na o mas matagal pa?

Maaaring kwalipikado ka para sa programang Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente (Energy Savings Assistance, ESA).

Higit pang mga mapagkukunan at suporta

Mga karagdagang diskuwento

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga diskuwento sa mga serbisyo sa telepono at intenet.

Gawin ang Pagsusuri ng Kuryente sa Tahanan (Home Energy Checkup)

 • Gawin ang 5-minuto na Pagsusuri ng Kuryente sa Tahanan (Home Energy Checkup).
 • Tukuyin ang mga pinagmumulan ng nasasayang na kuryente sa iyong tahanan.
 • Kumuha ng pinasadyang savings plan para mapababa ang mga buwanang bill.

Budget Billing

Ang Budget Billing ay libreng tool na nagkakalkula sa average ng iyong taunang gastos sa kuryente para tulungan kang pamahalaan ang iyong mga bill.

 • I-level out ang iyong mga buwanang pagbabayad.
 • I-offset ang mga bill sa panahon ng mataas na pagkonsumo.