ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਘੋਟਾਲੇ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ

PG&E ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓਇੱਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਭਰੋ
ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ: ਸਾਨੂੰ ScamReporting@pge.comਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

PG&E ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ 1-800-743-5000ਉੱਤੇ PG&E ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ, ਕਾਲਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ PG&E ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਇੱਕ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ, MoneyPak® ਕਾਰਡ, ਜਾਂ Venmo ਜਾਂ Zelle® ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਦੁਆਰਾ PG&E ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ: PG&E ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, Ways to pay (ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ)ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ PG&E ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਲੌਗਿਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣਾ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PG&E ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ Share My Data ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ PG&E ਰੀਫੰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਛੋਟ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ PG&E ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਰ ਤੁਹਾਡਾ PG&E ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
  • ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  • ਇੱਕ PG&E ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਸ PG&E ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PG&E ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡ ਲਈ ਹਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਘੋਟਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PG&E ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ PG&E ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ: 1-833-500-SCAM (1-833-500-7226) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲੇ
ਅਜਿਹੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ Green Dot ਕਾਰਡ ਜਿਹੇੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PG&E ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PG&E ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ PG&E ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ScamReporting@pge.comਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਊਰਜਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਏ

ਆਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਖਵਾਲੀ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੈੱਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

PG&E ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ PG&E ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

PG&E ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰੇ ਨਾ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੰਗੋ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ PG&E ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੰਗੋ। PG&E ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

PG&E ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-833-500-SCAM (1-833-500-7226)

ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ PG&E ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PG&E ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

PG&E ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖਬਰਾਂ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨੋ।