ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ

*ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

 • ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
 • ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • California ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 746 (AB 746, 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) PG&E ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾੱਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

 1. ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
 2. ਵਨ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਗੁਆਂਢੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਚਾਹੋ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ:

 • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

 ਨੋਟ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤਿੰਨ ਸੌਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੋ:

 1. ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ (PDF).
 2. ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ।
 3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ:

PG&E
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ: Energy Giving Payment
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਣਾ ਭੇਜੋ। PG&E ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਚੈੱਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮੀਮੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ “Energy Giving Payment” ਲਿਖੋ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ

ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ:

 • ਤੁਹਾਡਾ PG&E ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ID ਨੰਬਰ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ

ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਊਰਜਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ

ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

PG&E ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।