Mahalagang Alerto

Bayaran ang aking bill

Alamin ang mga paraan para bayaran ang iyong bill sa gas at kuryente

*Bakit kailangan kong magbayad ng convenience fee?

 • Mayroon kang mga opsyon para gamitin ang iyong credit card o electronic check para magbayad.
 • Ang convenience fee ay sinisingil ng isang independiyenteng payment provider.
 • Ang California Assembly Bill 746 (AB 746, na ginawang batas noong 2005) ay hindi pinahihintulutan ang mga kompanya ng kuryente, kabilang ang PG&E, na ipasa ang mga ganitong gastos sa lahat ng kostumer.
 • Ang mga kostumer lamang na pipiling gamitin ang serbisyong ito ang sisingilin ng convenience fee.

Ayaw mong magbayad ng convenience fee?

 1. Mag-sign in sa iyong account gamit ang iyong username at password.
 2. Gumawa ng minsan lang na pagbabayad o itakda ang mga nauulit na pagbabayad mula sa iyong checking o savings account nang libre.

Pag unawa sa iyong bill

Alamin kung ano ang epekto ng iyong bill sa breakdown na ito. Alamin kung paano mo mapamamahalaan ang iyong buwanang bill at makatipid ng enerhiya.

Regalo na pagbabayad

Tulungan ang iba sa kanilang bill

Gusto mo bang tumulong na bayaran ang bill sa kuryente ng isang kaibigan, kapitbahay, estudyante sa kolehiyo, o lokal na negosyo? Magbayad ng anumang halaga.

Ito ay ligtas at kumpidensyal

Ang iyong bayad ay:

 • Ilalapat sa kanilang account.
 • Bawasan ang anumang balanse na makikita sa kanilang bill sa susunod na buwan

important notice icon Paalala: Para sa mga dahilang panseguridad, hindi namin maibabahagi ang alinman sa impormasyon ng account o balanse ng iyong recipient.

Ipadala ang iyong regalo na pagbabayad sa tatlong madaling hakbang:

 1. I-download at i-print ang Energy Giving form (PDF).
 2. Ibalik ang iyong nakumpletong form at bayad.
 3. Kapag naproseso na, makakatanggap ang recipient ng email o sulat na nagkukumpirma sa regalo.

Bayaran ang regalo sa sulat sa koreo

Ipadala sa Koreo ang Energy Giving form at bayad sa:

PG&E
Attention: Energy Giving Payment
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

 

Huwag magpapadala ng cash. Gawin ang tseke na payable sa PG&E at ilagay ang "Energy Giving Payment" sa memo line.

Bayaran ang regalo nang personal

Bayaran ang iyong energy statement nang personal sa isa sa aming maraming awtorisadong payment center sa kalapitbahayan.

Maghanap ng malapit na lokasyon. Maghanap ng isang sentro ng pagbabayad ng kapitbahayan.

Higit pang tulong sa mga bill

Wala ka pang online account?

Gumawa ng online account gamit ang:

 • Iyong numero ng PG&E account at iyong numero ng telepono, o
 • Ang huling apat na digit ng iyong Social Security number o Tax ID number (mga kostumer na negosyo)

Balansehin ang iyong mga buwanang pagbabayad ng kuryente

Manatili sa takdang oras sa buong taon sa Budget Billing.

Nangangailangan ka ba ng tulong sa pagbabayad sa iyong bill?

Nag-aalok ang PG&E ng maraming programa ng tulong pinansiyal. Makakahanap kami ng mga solusyon.