การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของ Pacific Gas & Electric Company

แก้ไขเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020

หมายเหตุ: ในการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดอ้างอิงของนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความปลอดภัยของ pg&e หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

 

ยินดีต้อนรับสู่ pge.com เว็บไซต์นี้ pge.com ("เว็บไซต์") ดำเนินการโดย Pacific Gas and Electric Company ("PG&E" "บริษัท" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612 โทรศัพท์1-800-743-5000

 

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเราอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเป็นครั้งคราว โดยจะมีการประกาศเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ คุณจะสามารถดูเงื่อนไขการใช้งานเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดได้บนแอปพลิเคชันเว็บไซต์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศบนเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการประกาศเนื้อหาที่ได้รับการแก้ไข เราจะถือว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

เราอาจแก้ไขหรือยุติด้านหรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราสามารถยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ได้ เมื่อมีการยกเลิกแล้ว คุณตกลงที่จะลบหรือทำลายสื่อที่ดาวน์โหลดหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ทันที

 

ทั่วไป

เราให้ข้อมูลและบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าด้านพลังงานของเราและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายอื่นผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของคุณเองที่ถูกกฎหมายเท่านั้นและเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณสามารถดูและดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ได้ โดยคุณต้องรักษาและปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเนื้อหา การใช้เนื้อหาเหล่านี้ในสิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์อื่น ๆ หรือการนำเสนอข้อมูล ถือเป็นเรื่องต้องห้าม หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก PG&E

 

บัญชีผู้ใช้

 • เว็บไซต์ให้การเข้าถึงฟังก์ชั่นและบริการที่หลากหลาย บริการจำนวนมากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เราอาจจะกำหนดให้คุณตั้งบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งบัญชีขึ้นไปเพื่อใช้เข้าถึงบริการดังกล่าว (“บัญชีผู้ใช้”) เราขอสงวนสิทธิ์อย่างไม่มีเงื่อนไข (i) ในการยอมรับหรือปฏิเสธที่จะยอมรับแอปพลิเคชันเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้; (ii) เพื่อยุติบัญชีผู้ใช้ใด ๆ และ (iii) เพื่อยุติการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว
 • สำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องกำหนดหรือรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการบางอย่าง คุณตกลงที่จะ (i) แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ (ii) อัปเดตข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลยังคงถูกต้องและครบถ้วน และ (iii) ไม่ปลอมแปลงตัวตนเป็นบุคคลอื่นใด กระทำการภายใต้นามแฝง ปกปิดตัวตนของุคณ หรือมีเจตนาฉ้อฉลในการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
 • เมื่อตั้งบัญชีผู้ใช้และได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลพลังงานของลูกค้า ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ถือว่าคุณยอมรับและรับรองว่าคุณเป็น (1) ลูกค้า PG&E สำหรับข้อมูลดังกล่าว; หรือ (2) ตัวแทนของลูกค้า PG&E ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและชัดแจ้งจากลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในนามของลูกค้ารายนั้น ซึ่งเอกสารประกอบการอนุญาตที่ PG&E อาจต้องใช้เมื่อใดก็ได้
 • สิทธิ์ในการใช้บริการและฟังก์ชันของบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นั้นจำกัดเฉพาะคุณในฐานะฝ่ายที่เป็นผู้ลงทะเบียน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลประจำตัวที่กำหนดอื่น ๆ และยินยอมที่จะปกป้อง PG&E จากการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลประจำตัวที่กำหนดอื่น ๆ ของคุณอย่างไม่เหมาะสม คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณเชื่อว่าความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลประจำตัวที่กำหนดอื่น ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณถูกนำไปใช้โดยมิชอบ ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความเสี่ยง ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม โปรดติดต่อ PG&E ที่ 1-833-500-7226 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงและการป้องกันการหลอกลวงได้ที่ pge.com/scams

 

 

บริการ

 • การจัดการพลังงานของลูกค้า เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานและโปรแกรมการอนุรักษ์พลังงานที่พัฒนาโดยหรือสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 • ข้อมูลร้านค้า เว็บไซต์อาจมีบริการที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาธุรกิจบุคคลที่สามที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในบางภูมิภาค PG&E ไม่ได้ร่วมมือกับบุคคลที่สามใด ๆ ที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับพลังงานหรือให้บริการดังกล่าว และไม่ได้รับรองธุรกิจ สินค้า หรือบริการดังกล่าวใด ๆ
 • โปรโมชั่น บริษัทอาจจะจัดให้มีการส่งเสริมการขาย แบบสำรวจ การประกวด หรือการชิงโชค (รวมเรียกว่า “การส่งเสริมการขาย”) ต่อลูกค้าที่เป็นผู้อาศัยหรือลูกค้าธุรกิจเป็นครั้งคราว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายดังกล่าว​ โปรดศึกษากฎระเบียบที่มีบังคับใช้ที่ประกาศไว้พร้อมกับหรือเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการขายดังกล่าว

 

การเชื่อมโยง การกำหนดกรอบ บ็อต และสไปเดอร์

 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม บริษัทแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริการของ PG&E หรือชำระเงินโดย PG&E PG&E จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้โดยอาศัยลิงก์หรือเนื้อหาดังกล่าว และการมีอยู่ของลิงก์หรือเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้หมายความถึง PG&E รับรองหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามดังกล่าว หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่พวกเขานำเสนอ บุคคลที่สามที่ส่งเนื้อหาเข้ามา จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อโฆษณา ความคิดเห็น คำแนะนำ คำแถลง บริการ ข้อเสนอ ข้อมูล เนื้อหา หรือสื่ออื่น ๆ ที่บุคคลที่สามดังกล่าวแสดงหรือเผยแพร่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจจะไม่เชื่อมโยงในลักษณะที่หน้าของเว็บไซต์แสดงภายในเฟรมบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือแสดงบนหน้าจอเบราว์เซอร์พร้อมกับโฆษณาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่พบบนเว็บไซต์ ข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลที่สามให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการแสดงออกหรือสื่อโดยนัยว่าเป็นการรับรอง เป็นตัวแทน กิจการร่วมค้า หรือความสัมพันธ์ที่คล้ายกันระหว่าง PG&E และบุคคลที่สามดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง
 • การทำเหมือง ไม่มีผู้ใช้หรือบุคคลที่สามได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บอท สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ หรือขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ คัดลอก หรือ "ทำเหมือง" ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อแสดงหรือใช้กับเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจาก PG&E หรือโดยลูกค้าของ PG&E ที่บันทึกไว้

 

ลิขสิทธิ์

 • เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ กราฟิก งานศิลปะ โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์และรหัส เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือซัพพลายเออร์เนื้อหาอื่น ๆ และได้รับการคุ้มครองโดยสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการประชาสัมพันธ์ และระเบียบข้อบังคับหรือข้อกฎหมายด้านการสื่อสาร เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เนื้อหาดังกล่าวไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ขาย หรือถ่ายโอน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก PG&E หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น

 

เครื่องหมายการค้า

 • เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ กราฟิก ส่วนหัวของหน้า ไอคอนปุ่ม สคริปต์ ชื่อโดเมน URL และตัวระบุอื่น ๆ ("เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของบริษัทและบริษัทอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ห้ามแสดงหรือใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PG&E หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่น ทุกกรณี คุณจะต้องใช้เมตาแท็กหรือ “ข้อความที่ถูกซ่อน” อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ PG&E หากยังไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PG&E
 • หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อให้ PG&E สามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้ และบล็อกหรือลบเนื้อหาดังกล่าวตามความเหมาะสม

 

ความปลอดภัย

 • เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบริการที่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณป้อนในช่องข้อมูลหรือแบบฟอร์มที่มีให้ในบริการเหล่านี้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Secure Sockets Layer ("SSL") ด้วยการใช้ SSL เราพยายามรักษาความลับของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อให้ SSL ทำงานได้ เบราว์เซอร์ของคุณต้องรองรับ SSL โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ผลิตโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

 

การกระทำของผู้ใช้

ในขณะที่ใช้เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ คุณไม่สามารถ:

 • ส่งต่อ เผยแพร่ซ้ำ แจกจ่าย ใช้ซ้ำ ขายต่อ โพสต์ใหม่ ปรับโครงสร้างใหม่ หรือทำสำเนาหลายสำเนาของเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PG&E
 • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำหรือแจกจ่ายสื่อใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลักษณะการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดภาระผูกพันทางสัญญา การดูแลผลประโยชน์ หรือการพิจารณาคดีใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล
 • มีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด ฉ้อฉล หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ของผู้อื่น ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์
 • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีโฆษณา การเรียกร้อง อีเมลส่งหาผู้รับจำนวนมากโดยผู้รับไม่ได้แสดงความประสงค์หรือสแปม จดหมายลูกโซ่ การขายตรงแบบมีลูกข่าย หรือข้อเสนอการขายสินค้าหรือบริการ
 • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายผ่านทางเว็บไซต์ หรือวางลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ไปยังเนื้อหาใด ๆ ที่หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น แสดงความเกลียดชัง แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือน่ารังเกียจ
 • เปลี่ยนแปลง แทรกแซง หรือขัดขวางเนื้อหาหรือการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปโหลด การโพสต์ หรือการส่งสื่อใด ๆ ที่ (i) มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา แคนเซิลบอท หรือรูทีนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ สร้างความเสียหาย แทรกแซง ยึดครอง สกัดกั้น หรือยึดเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น หรือ (ii) สร้างปัญหาต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์อย่างผิดสัดส่วน
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำ “ภาพสะท้อน” จำลองเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ของระบบบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก PG&E
 • ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ แถลงหรือให้การรับรองที่เป็นเท็จถึงหน่วยงานสังกัดของคุณต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ลอกเลียนหัวกระดาษ หรือยักย้ายตัวระบุเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือส่งมาให้เราหรือผ่านทางเว็บไซต์
 • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดในทางแพ่ง หรือละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาล ผ่านทางเว็บไซต์

 

การยกเลิก

 • เราอาจจำกัดหรือยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการ บัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของบุคคลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ PG&E แต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีการยกเลิกแล้ว คุณตกลงที่จะลบหรือทำลายสื่อที่ดาวน์โหลดหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ทันที การจำกัดหรือการยกเลิกใด ๆ จะไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องบุคคลใด ๆ จากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นและสะสมมาก่อนหน้าวันที่มีบังคับใช้ของการยกเลิกดังกล่าว

 

การปฏิเสธการรับประกัน

 • เว็บไซต์และเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฟังก์ชัน และแอปเพล็ตใด ๆ ที่ให้ไว้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นั้นจัดทำขึ้น "ตามลักษณะที่เป็น” และ “ตามความพร้อมใช้งาน” PG&E ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะตรงต่อเวลา ปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่ให้ไว้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ ถ้ามีเป็นครั้งคราวจะได้รับการแก้ไข
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้นไม่กระทำการ การรบกวน การลบ ข้อบกพร่อง หรือความล่าช้าในการปฏิบัติการหรือการส่งสัญญาณของเว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับความล้มเหลวของสายการสื่อสาร หรือสำหรับคอมพิวเตอร์ไวรัสที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามของเว็บไซต์ บริษัทไม่รับประกันถึงข้อมูลใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทไม่ให้การรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ต่อเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การประกันถึงกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด อรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว
 • พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลที่สามใด ๆ ของ PG&E ไม่ได้รับอนุญาตให้บอกกล่าวถึงการรับประกันทุกรูปแบบที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดแจ้งไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 • PG&E บริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขา รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด หรือผู้รับมอบสิทธิ์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นเหตุบังเอิญ เป็นการตักเตือน เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นไปเพื่อการลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร หรือต้นทุนค่าใช้จ่ายของการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทดแทน) อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์
 • ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของ PG&E บริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขา รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด หรือผู้รับมอบสิทธิ์ ภายใต้ทฤษฎีแห่งความรับผิดใด ๆ (ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เคร่งครัด หรืออื่น ๆ ) จะไม่เกิน 500 ดอลลาร์ ไม่ว่าฝ่ายดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงโอกาสความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม กฎหมายประจำรัฐบางฉบับไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการละเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธ การละเว้น หรือข้อจำกัดในส่วนที่ 11 ("การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน") และส่วนที่ 12 นี้ ("ข้อจำกัดความรับผิด") อาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 • คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ต่อ PG&E บริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขา รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด หรือผู้รับมอบสิทธิ์ จากการเรียกร้อง ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งปวง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและผู้เชี่ยวชาญที่สมเหตุสมผล) อันเกิดไม่ว่าในลักษณะใดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ หรือการที่คุณหรือผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้วางหรือการส่งข้อความ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาหรือสื่อใด ๆ ไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณหรือผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้ละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

 

อื่น ๆ

 • บริษัทเป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเว็บไซต์ จากสำนักงานใหญ่ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณใช้เว็บไซต์จากตำแหน่งที่อยู่อื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นที่มีบังคับใช้ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่มีผลบังคับใช้กับสัญญาที่ทำระหว่างผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีการดำเนินการในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ว่าคุณจะอาศัยหรือทำธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือที่อื่น ๆ ก็ตาม
 • การใช้เว็บไซต์จะถือว่าเกิดขึ่้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น คุณยอมรับว่าศาลในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย จะเป็นเขตอำนาจทางกฎหมายที่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือการใช้เว็บไซต์โดยคุณ และคุณยอมรับในเขตอำนาจทางกฎหมายของศาลดังกล่าว ฝ่ายที่ชนะคดีในข้อพิพาทใด ๆ จะได้รับสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความตามสมควร นอกเหนือจากการชดใช้และการบรรเทาแก้ไขอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่
 • หากข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้มิได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าแยกออกจากกันได้ และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และความสามารถในการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ
 • ข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของ PG&E ระบุข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ PG&E ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นพร้อมกันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งาน จะถือว่าถูกทดแทนและรวมเข้าอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ที่ PG&E ระบุไว้ในที่นี้

 

คุณสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไปที่:

 

Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของคุณ

นโยบายโซเชียลมีเดีย

ดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านโซเชียลมีเดียของ PG&E

นโยบายการสื่อสารดิจิทัล

วิธีที่เราวางแผนในการโต้ตอบกับคุณผ่านเสียง ข้อความ อีเมล และอื่น ๆ