Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

California Consumer Privacy Act

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Tsab cai CCPA tau txais kev pom zoo los ntawm tsoom fwv pawg neeg tsim kev cai lij choj txum nyob rau xeev California thiab tau muab coj los siv rau tag nrho cov neeg siv hluas taws xob nyob rau hauv xeev California nyob rau thaum Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2020 lawm. Txij li Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023, tsab cai CCPA yuav raug hloov kho dua tshiab raws li California Privacy Rights Act (CPRA) txhawm rau muab cov cai ntxiv rau cov pej xeem hauv xeev California, xws li cov neeg ua hauj lwm, cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog, thiab lub chaw lag luam uas tau cog lus nrog.  Cov cai uas muaj siv rau cov pej xeem hauv xeev California muaj xam nrog rau:

 

 • Txoj cai los paub txog cov kev cais ua pawg ntawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas tau muab khaws tseg cia.
 • Txoj cai los paub txog seb lawv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej puas raug muag los sis raug nthuav tawm thiab nthuav qhia rau leej twg.
 • Txoj cai los paub txog cov feem tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv qhia paub uas tau khaws tseg cia.
 • Txoj cai los thov kom lub chaw lag luam los tshem cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tawm, uas teev txog qee cov kev zam.
 • Txoj cai los nkag cuag tau rau cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas lub chaw lag luam tau khaws tseg hais txog tus neeg siv hluav taws xob.
 • Txoj cai los kho cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej hais txog tus neeg siv hluav taws xob uas tsis raug.
 • Txoj cai los ua ciaj ciam txwv rau txoj kev siv thiab nthuav qhia tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas paub pom meej tseeb raws li qee lub caij nyoog.
 • Txoj cai los tawm tsis kam nthuav qhia cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau txoj kev tshaj xo tawm uas muaj tus cwj pwm hla dhau ntawm lub ntsiab lus tseem ceeb.

PG&E suav sau, siv, thiab nthuav tawm cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau cov hom phiaj ntawm lub lag luam txhua yam, xws li kev muab cov kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob, thiab txhawm rau ua raws li cov kev xav tau fab kev cai lij choj tam li yog ib qho kev siv hluav taws xob dej cua rau zej tsoom sawv daws uas raug cai. 

 

Mus saib tau rau ntawm peb Txoj Cai Hais Txog Kev Ntiag Tug ntawm pge.com/privacy txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas PG&E suav sau thiab kev yuav raug muab siv mus li cas.

PG&E tsis keev tau muag cov neeg siv hluav taws xob li ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej nyob rau 12 lub hlis ua ntej ntawd rau txhua fab kev xav tau nyiaj txiag twg li.  Txawm li cas los xij, peb cov kev siv qee cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) hauv lub vas sab tuaj yeem xam tias yog qhov “kev muag” ntaub ntawv qhia paub raws li txoj cai lij choj ntawm xeev California.  Nyob rau kaum ob lub hlis dhau los, peb tuaj yeem nthuav qhia koj li dej num kev siv is taws nej (internet) los sis qhov chaw raws qhov chaw nyob rau feem neeg thib peb uas yog cov tswv ntaub ntawv teev kev siv (cookies) nyob rau hauv peb cov vas sab (websites) paub. Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) uas siv los ntsuas txoj kev siv ntawm peb lub vas sab no, muab txoj kev tshaj xo tawm thiab cov khoom lag luam uas cuam tshuam nrog PG&E rau koj, thiab muab qhov ua hauj lwm pab ntxiv, uas muaj zog rau peb cov vas sab (websites).  Koj muaj peev xwm tawm ntawm qhov kev siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) no tau los ntawm kev siv peb lub cuab yeej rau kev tswj xyuas ntaub ntawv teev kev siv (cookie), muaj nyob ntawm no. Tsis tas li ntawd peb kuj tseem lees paub txog qhov kev tawm ntawm cov xam nyas (signals) ntsig txog kev nyiam uas tau teev muaj nyob rau hauv cov chaw rau huam qhob HTTP tib si.

Kev tswj xyuas ntaub ntawv teev kev siv (cookie) tau nyob rau ntawm pge.com

Thaum koj tuaj mus saib los sis siv cov kev pab cuam nyob rau saum peb lub vas sab los sis hauv online, tej zaum peb lub xaws vawj (server) yuav tsim cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies). Cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) yog cov ntaub ntawv sau me uas lub vas sab tuaj yeem xa mus rau hauv koj lub internet browser (is taws nem nplaus xawj). Cov ntaub ntawv no tej zaum yuav raug khaws cia rau hauv koj lub browser (nplaus xawj) los sis lwm qhov chaw cia hauv koj lub khoos pis tawj (computer). PG&E siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) thiab lwm yam thev naus laus zis uas zoo sib xws nyob rau ntawm peb lub vas sab thiab cov kev pab cuam hauv online. Peb siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies), nrog rau lwm yam, los ntsuas txoj kev siv lub vas sab, muab kev pab cuam hluav taws xob rau koj, thiab los muab cov txheej txheem pab cuam thiab/los sis cov kev pab cuam uas tej zaum koj xav tau.

Peb hwm koj txoj cai txhawm rau los mus tswj xyuas koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej. Daim ntawv loj nod yuav ceeb toom rau cov neeg qhua paub txog tias PG&E yuav suav sau cov khub kim (cookies) uas nyob rau ntawm peb lub vas sab tau li cas thiab vim li cas thiaj li suav sau thiab txhawm rau muab cov kev xaiv uas meej tseeb txog rau qhov uas koj yuav xaiv tswj xyuas los sis xaiv tsis txhob koom nrog cov khub kim (cookies) ntawd thaum koj mus saib peb cov vas sab tau li cas. Vim los ntawm txoj kev siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) tuaj yeem muab xam tau tias yog qhov "kev muag" ntaub ntawv qhia paub raws li txoj cai lij choj ntawm xeev California, yog li ntawd tus link txuas tias "Do Not Sell My Personal Information" thiaj coj kev ncaj qha rau cov neeg siv los rau hauv peb lub chaw tswj hwm cov ntaub ntawv teev kev siv (cookie).

Txhawm rau tswj xyuas koj li ntaub ntawv teev kev siv (cookies) kom raws li kev nyiam, thov siv tus link txuas "Do Not Sell My Personal Information" uas nyob rau hauv qhov tw ntawv hauv qab ntawm nplooj vas sab (web page). Tsis tas li ntawd, koj tuaj yeem muab peb qhov kev siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) tua tawm ntawm koj cov kev teeb tsim lub nplaus xawj (browser) tau.

 

Ib qho ntxiv, thaum koj nkag mus rau hauv pge.com thawj zaug, yuav muaj ib daim ntawv loj tshwm los nyob rau hauv qab kawg nkaus ntawm lub nab cos ntawd. Yog hais tias koj tsis pom muaj daim ntawv loj tshwm los thaum koj nkag mus rau hauv, yuav tsum muab qhov kev qhia txog keeb kwm thiab tej yam uas raug zais ntawm koj tus nplaus xawj ntawm lub vas sab (web browser) tshem tawm kom tag. Thaum twg koj qhov kev qhia txog keeb kwm ntawm tus nplaus xawj (browser) raug tshem tawm tag lawm, rov qab tsav xyuas los mus rau ntawm pge.com.

 

Thaum koj pom daim ntawv loj ntawd lawm, xaiv qhov chaw txuas (link) uas muaj npe tias "Do Not Sell My Personal Information." Yuav muaj ib qho ntaub ntawv tawm los piav qhia txog qhov PG&E yauv siv cov khub kim (cookies) mus li cas txhawm rau ua kom peb lub vas sab ua tau hauj lwm zoo. Tsis tas li ntawd qhov ntaub ntawv tawm los ntawd kuj tseem yuav muab cov kev xaiv txhawm rau nplov qee cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) uas tau suav sau tseg thaum koj mus saib peb lub vas sab , muaj xam nrog rau cov ntaub ntawv teev kev siv (cookies) uas muaj feem cuam tshuam txog kiab khw lag luam tib si. Koj muaj peev xwm nyeem cov ntsiab lus piav qhia txog cov hom khub kim (cookie) thiab ua koj qhov kev xaiv raws li koj cov kev nyiam.

Tej zaum cov ntawv loj hais txog khub kim (cookie banners) kuj yuav tawm los yam ua ntu zus raws li cov kev teeb tsim tus nplaus xawj ntawm lub vas sab (web browser)/xov tooj. Yog hais tias koj nyob rau hauv tus qauv nplaus xawj ntiag tug, daim ntawv loj kuj yuav tawm los txhua zaus thaum koj mus rau ntawm pge.com. Qhov no tshwm sim tab txawm hais tias koj tsis muaj ib tus as khauj oos lais (online) los yeej tshwm sim tau.

Tsis tas li ntawd, tej zaum koj tus nplaus xawj (browser) kuj yuav tsis tuaj yeem nco tau koj cov khub kim (cookies) yog hais tias koj nyuam qhuav muab koj tej yam uas raug zais lwv tawm tag tsis ntev los nod.

Txoj kev xaiv tawm ntawm PG&E cov kev sib txuas lus

Txhawm rau muab kev pab cuam ntsig txog cua thiab hluav taws xob rau koj, nws tseem ceeb uas PG&E yuav tsum muaj peev xwm tiv tauj tau rau koj hais txog ntawm koj tus as khauj thaum nws tsim nyog. Kev xaiv tawm ntawm cov khub kim (cookies) los sis kev thov kom muab cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tshem tawm ntawd tsis txhais hais tias PG&E yuav tsis tiv tauj rau koj hais txog ntawm koj tus as khauj los sis koj li kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob thiab cua. Piv txwv li, tam sim no cov neeg siv hluav taws xob yuav tau txais cov kev ceeb toom xwm txheej ceev txuas ntxiv los ntawm PG&E raws li tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj, thiab koj tsis tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev sib txuas lus no tau.

Koj muaj peev xwm xaiv tawm ntawm kev sau npe soj raws cov email hais txog kiab khw lag luam los ntawm lub pob nias txog tawm ntawm kev sau npe soj raws nyob rau hauv tw ntawv nyob hauv qab ntawm ib tsab email hais txog kiab khw lag luam. Tsis tas li ntawd koj kuj tseem tuaj yeem hloov pab tshiab koj qhov kev nyiam ntsig txog cov kev sib txuas lus los ntawm qhov hais tias Koj Tus As Khauj (Your Account) nyob rau ntawm pge.comtau tib si.

 

 • Nkag mus rau hauv KOJ TUS AS KHAUJ (YOUR ACCOUNT)
 • Nias rau ntawm qhov chaw txuas (hyperlink) txog kev KHO NTAUB NTAWV QHIA TXOG TUS KHEEJ thiab COV KEV CEEB TOOM (EDIT PROFILE & ALERTS)
 • Nias rau ntawm qhov hais tias KHO (EDIT) nyob rau ntawm tshooj hais txog ntawv ceeb toom raws li siab nyiam
 • Hloov pauv cov ntaub ntawv tshiab raws li qhov tsim nyog rau
 • Nias rau ntawm lub pob qhib KAW CIA (SAVE)

Kev nthuav tawm cov ntaub ntawv qhia rau cov neeg feem thib peb

Raws li qhov tseeb nyob rau peb Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug ntawm pge.com/privacy, PG&E tuaj yeem nthuav tawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej rau cov feem neeg thib peb paub rau ntau lub hom phiaj uas sib txawv, tab sis tsis yog rau txoj kev tshaj xo tawm uas hla dhau ntawm lub ntsiab lus tseem ceeb.

Kev nkag cuag tau rau thiab kev muab cov lus thov tshem tawm

Koj muaj peev xa ib tsab ntawv thov kom muab tag nrho koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas tsis xav tau rau cov hom phiaj ntawm lub lag luam los sis yuav tsum tau ua raws li txoj kev cai lij choj ntawd tshem tawm. Mus rau ntawm Manage Your Customer Data los sis mus rau ntawm Privacy Policy txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog koj txoj cai los mus thov qho kev tshem tawm.

 

Thov nco ntsoov: PG&E raug tseev kom ua raws li txoj cai lij choj los tswj xyuas qee cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej, tab txawm yuav yog tom qab ib tus as khauj raug kaw lawm los xij.

Qhov kev tshaj qhia txog "Submit an access request" yog raug tsim ua qauv los mus xa cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas PG&E suav sau tau los ntawd rov qab nkaus xwb. Tsis tas li ntawd nws kuj tseem muaj feem tias cov ntaub ntawv uas tsis raug (xws li sau tsis raug) uas tau muab ntaus rau hauv tsab ntawv thov xub thawj ntawd tuaj yeem tiv thaiv tau PG&E los ntawm kev kho qee cov ntaub ntawv hais txog koj tib si.

Yog hais tias, tom qab muaj ib qho kev tshab xyuas txog ntawm koj qhov kev hais tawm qhia, uas koj ntseeg tau hais tias nws yog ib qho teeb meem, koj muaj peev xwm hais tawm qhia qhov teeb meem ntawd tau los ntawm kev xa ib tsab email mus rau PG&E Pab Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ntiag Tug ntawm pgeprivacy@pge.com. Thov sau koj lub npe thiab koj tus naj npawb ntawm qhov kev hais tawm qhia ntawd rau hauv koj tsab email tib si.

Txij li Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023, ces cov neeg ua hauj lwm, cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog thiab cov chaw lag luam uas yog cov tam sim no thiab cov yav tag los yuav muaj tib cov cai tam li yog cov neeg siv hluav taws xob raws tsab cai CCPA uas muaj kev huab hwm rau cov ntaub ntawv teev uas PG&E tau khaws tseg nyob rau thaum los sis tom qab Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2022.

 

Cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog tam sim no los sis yav dhau los tej zaum yuav siv cov cai no los ntawm kev xa ib daim ntawv thov cov cai kev ntiag tug raws li hauv tsab cai CCPA daim foos uas tau tso hauv tus link ntawm no los sis hu xov tooj rau peb tau ntawm 1-800-788-2363

 

Cov chaw tiv tauj ntawm ib lub lag luam mus rau ib lub lag luam muaj peev xwm xa tau ib tsab ntawv thov cov cai ntawm ntiag tug tau raws li tsab cai CCPA hauv daim foos uas tau tso hauv tus link ntawm no.

 

Koj muaj txoj cai los thov kom PG&E kho cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tsis raug uas peb tau khaws tseg hais txog koj.

 

Txhawm rau kom muab kev pab cuam tau zoo tshaj plaws rau koj, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum hloov pauv tshiab lawv cov ntaub ntawv tiv tauj los ntawm kev mus rau hauv PGE.com kev nkag mus rau hauv MyAccount.  Yog hais tias koj tsis muaj ib tus as khauj los sis tsis muaj peev xwm nkag cuag tau rau koj tus as khauj, koj muaj peev xwm thov kom peb kho koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej kom raug los ntawm kev xa ib tsab ntawv thov nyob rau ntawm no Manage Your Customer Data.

 

Cov neeg ua hauj lwm muaj peev xwm hloov kho los sis hloov pauv tshiab lawv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tau xws li chaw nyob, email thiab xov tooj tau los ntawm kev nkag mus rau hauv koj li internet los sis los ntawm kev mus rau ntawm no Manage Your Employee Data.

PG&E tsuas siv SPI rau cov hom phiaj raws li tau txais kev tso cai los ntawm txoj cai li choj nkaus xwb, vim li ntawd, nyob rau tam sim no peb thiaj li tsis tuaj yeem muab txoj hau kev los txwv txoj kev siv yav tom ntej ntawm SPI tau.

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv

Tiv tauj rau peb

 Yog hais tias koj muaj lus nug ntxiv, thov xa email rau Pab Neeg Saib Xyuas Kev Ntiag Tug ntawm PG&E tau ntawm pgeprivacy@pge.com.