Mahalagang Alerto

California Consumer Privacy Act

Intindihin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado bilang consumer

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Ang CCPA ay ipinasa ng lehislatura ng California at nagkabisa para sa lahat ng consumer sa California noong Enero 1, 2020. Sa Enero 1, 2023, aamiyendahan ng California Privacy Rights Act (CPRA) ang CCPA upang magbigay ng mga karagdagang karapatan sa mga residente ng California, kabilang ang mga empleyado, kontratista, at mga kontak sa negosyo.  Ang mga karapatang magagamit ng mga residente ng California ay kinabibilangan ng:

 

 • Karapatang alamin ang mga kategorya ng nakolektang personal na impormasyon.
 • Karapatang alamin kung ang kanilang personal na impormasyon ay ipinagbili o isiniwalat at kung kanino.
 • Karapatang alamin ang nakolektang partikular na mga bahagi ng impormasyon.
 • Karapatang hilingin na burahin ng isang negosyo ang personal na impormasyon, nang napapailalim sa ilang mga eksepsiyon.
 • Karapatang i-access ang personal na impormasyon na kinolekta ng negosyo tungkol sa consumer.
 • Karapatang iwasto ang hindi tamang personal na impormasyon tungkol sa isang consumer.
 • Karapatang limitahan ang paggamit at pagsisiwalat ng sensitibong personal na impormasyon sa ilalim ng ilang mga pangyayari.
 • Karapatang mag-opt-out sa pagbabahagi ng personal na impormasyon para sa cross-contextual behavioral advertising.

Nangongolekta, gumagamit, at nagsisiwalat ang PG&E ng personal na impormasyon upang isakatuparan ang mga layunin sa negosyo, tulad ng pagbibigay ng mga serbisyo sa kuryente, at upang makasunod sa mga kinakailangang legal bilang pinangangasiwaang pampublikong utility. 

 

Bisitahin ang aming Patakaran sa Pakapribado sa pge.com/privacy upang malaman ang higit pa tungkol sa personal na impormasyong kinokolekta ng PG&E at kung paano ito ginagamit.

Hindi pa nagbenta ang PG&E ng personal na impormasyon ng mga consumer sa nakaraang 12 buwan para sa anumang halaga ng pera.  Gayunpaman, ang paggamit namin ng ilang cookie ng website ay maituturing na “pagbebenta” ng impormasyon sa ilalim ng batas ng California.   Sa nakaraang labindalawang buwan, maaaring naibahagi namin ang iyong aktibidad sa internet o geolocation sa mga ikatlong partidong may mga cookie sa aming mga website. Ginagamit ang mga cookie na ito para suriin ang paggamit sa aming website, bigyan ka ng naaangkop na advertising at mga produkto ng PG&E, at magbigay ng karagdagang dynamic functionality sa aming mga website.  Maaari kang mag-opt-out sa paggamit sa mga cookie na ito sa pamamagitan ng aming cookie management tool na makikita dito. Kinikilala rin namin ang mga signal ng opt-out preference na nilalaman ng mga HTTP header field.

Cookie management sa pge.com

Kapag kayo ay bumibisita o gumagamit sa aming website o mga online na serbisyo, ang aming server ay maaaring lumikha ng mga cookie. Ang mga cookie ay maliliit na text file na puwedeng ipadala ng isang website sa iyong internet browser. Maaaring maimbak ang mga ito sa iyong browser o saanpaman sa iyong computer. Gumagamit ang PG&E ng mga cookie at iba pang kaparehong teknolohiya sa aming website at mga online na serbisyo. Gumagamit kami ng cookies, bukod sa iba pang mga bagay, upang suriin ang paggamit ng website, magbigay ng mga serbisyo sa enerhiya sa inyo, o para mag-alok ng mga programa at/o mga serbisyo na maaaring pagkainteresan ninyo.

Iginagalang namin ang karapatan mong pamahalaan ang iyong sariling personal na impormasyon. Ipinapaalam ng banner sa mga kostumer ang tungkol sa kung paano at bakit nangongolekta ang PG&E ng mga cookie sa aming website at nagbibigay ito ng malilinaw na opsyon kung paano mo mapipiling mamahala o mag-opt out sa mga cookie kapag binibisita ang aming mga site. Dahil ang paggamit ng mga cookie ay maituturing na "pagbebenta" ng impormasyon sa ilalim ng batas ng California, idinidirekta ng link na "Do Not Sell My Personal Information" ang mga gumagamit sa aming cookie manager.

Upang pangasiwaan ang iyong cookie preferences, pakigamit ang "Do Not Sell My Personal Information" link sa footer ng web page. Bukod pa riyan, maaari mong i-disable ang paggamit namin ng mga cookie sa pamamagitan ng mga setting ng iyong browser.

 

Gayundin, sa unang pagkakataon na mag-log on ka sa pge.com, may lalabas na isang banner sa ibaba ng screen. Kung wala kang makikitang banner kapag nag-log on ka, linisin ang kasaysayan at cache ng iyong web browser. Kapag nabura na ang history ng iyong browser, mag-navigate pabalik sa pge.com.

 

Kapag makita mo ang banner, piliin ang link na "Do not sell my personal information." May lalabas na pop-up na nagpapaliwanag kung paano gumagamit ng mga cookie ang PG&E para i-optimize ang functionality ng aming website. Nagbibigay rin sa iyo ang pop-up ng mga opsyon para i-block ang mga partikular na cookie na kinokolekta kapag bumisita ka sa aming website, kabilang ang mga cookie na nauugnay sa marketing. Mababasa mo ang mga paglalawan ng mga uri ng cookie at makakapili ka batay sa iyong mga kagustuhan.

Posibleng patuloy na mag-pop up ang mga banner ng cookie batay sa mga setting ng web browser/telepono. Kung nasa private browsing mode ka, magpa-pop up ang banner sa tuwing pupunta ka sa pge.com. Mangyayari ito kahit na wala kang online account.

Bukod pa rito, posibleng hindi matandaan ng iyong browser ang iyong mga cookie kung na-clear mo kamakailan ang iyong cache.

Paano mag-opt out sa mga pakikipag-ugnayan ng PG&E

Para mabigyan ka ng serbisyo sa gas at kuryente, mahalagang makakaugnayan ka ng PG&E tungkol sa iyong account kapag kinakailangan. Ang pag-opt out sa mga cookie o paghiling sa pag-delete ng personal na impormasyon ay hindi nangangahulugang hindi makikipag-ugnayan sa iyo ang PG&E tungkol sa iyong account o sa iyong serbisyo ng kuryente at gas. Halimbawa, patuloy na makakatanggap ang mga kasalukuyang customer ng mga pang-emergency na abiso mula sa PG&E ayon sa iniaatas ng batas, at hindi ka maaaring mag-opt out sa ganitong mga komunikasyon.

Puwede kang mag-unsubscribe sa mga pang-marketing na email sa pamamagitan ng button na mag-unsubscribe sa footer ng pang-marketing na email. Puwede mo ring i-update ang iyong kagustuhan sa mga pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Your Account sa pge.com.

 

 • Mag-log in sa IYONG ACCOUNT
 • I-click ang hyperlink na I-EDIT ANG PROFILE AT MGA ALERTO
 • I-click ang I-EDIT sa gustong seksyon ng notification
 • I-update ang kinakailangang impormasyon
 • I-click ang button na I-SAVE

Pagsisiwalat ng impormasyon sa mga ikatlong partido

Gaya ng nakadetalye sa aming Patakaran sa Pagkapribado sa pge.com/privacy, maaaring isiwalat ng PG&E ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido para sa iba’t ibang layunin, ngunit hindi para sa cross-contextual advertising.

Mga kahilingan sa pag-access at pag-delete

Puwede kang magsumite ng kahilingang i-delete ang lahat ng personal na impormasyong hindi kinakailangan para sa mga layunin ng negosyo o iniaatas ng batas na panatilihin. Pumunta sa Pamahalaan ang Data ng Customer Mo, o pumunta sa Patakaran sa Pagkapribado para malaman ang higit pa tungkol sa iyong karapatan para humiling ng pagtanggal.

 

Pakitandaan: Inaatasan ng batas ang PG&E na magpanatili ng partikular na personal na impormasyon, kahit pagkatapos maisara ang account.

Ang ulat na "Magsumite ng kahilingan sa pag-access" ay dinisenyo upang ipakita lamang ang personal na impormasyong kinokolekta ng PG&E. Posible rin na ang hindi tamang impormasyon (gaya ng typo) na ipinasok sa paunang kahilingan ay makakahadlang sa pagkuha ng PG&E ng ilang impormasyon tungkol sa iyo.

Kung sa palagay mo ay may mali pagkatapos mong masinsinang suriin ang iyong ulat, puwede mong iulat ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa Privacy Team ng PG&E sa pgeprivacy@pge.com. Mangyaring isama sa email ang buo mong pangalan at ang numero ng iyong ulat.

Sa Enero 1, 2023, ang mga kasalukuyan at dating empleyado, kontratista at mga kontak na kapwa negosyo ay may parehong mga karapatan bilang mga consumer sa ilalim ng CCPA pagdating sa data na kinokolekta ng PG&E sa o makalipas ang Enero 1, 2022.

 

Maaaring gamitin ng mga kasalukuyan o dating empleyado at kontratista ang mga karapatang ito sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan para sa mga karapatan sa pagkapribado sa ilalim ng CCPA sa form na naka-link dito o pagtawag sa amin sa 1-800-788-2363

 

Ang mga kontak na kapwa negosyo ay maaaring magsumite ng kahilingan para sa mga karapatan sa pagkapribado sa ilalim ng CCPA sa form na naka-link dito.

 

May karapatan kang hingin na ituwid ng PG&E ang hindi tamang personal na impormasyon na itinatabi namin tungkol sa iyo.

 

Upang mapagsilbihan kang mabuti, dapat i-update ng mga customer ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagpunta sa PGE.com at pag-log in sa MyAccount.  Kung wala kang account o hindi mo ma-access ang iyong account, puwede mong hilingin na ituwid namin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan dito Pamahalaan ang Data ng Customer Mo.

 

Puwedeng i-edit o i-update ng mga empleyado ang kanilang personal na impormasyon gaya ng address, email at telepono sa pamamagitan ng pag-login sa iyong intranet o sa pagpunta rito Pamahalaan ang Iyong Data ng Empleyado.

Ang PG&E ay gumagamit lamang ng SPI para sa mga layuning malinaw na pinahintulutan ng naaangkop na batas, bilang resulta, hindi kami kasalukuyang nag-aalok ng paraan para lalo pang limitahan ang paggamit ng SPI.

Higit pa tungkol sa pagkapribado

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa

Kontakin kami

 Kung mayroon kang mga karagdagang tanong, mag-email sa Privacy Team ng PG&E sa pgeprivacy@pge.com.