Cảnh báo khẩn cấp

Chính sách quyền riêng tư

Ngày hiệu lực: Ngày 6 tháng 12 năm 2023

Truy cập Trung tâm Quyền riêng tư

Thông báo thu thập

 

Thông báo về quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu đối với PG&E và chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Chính sách Quyền riêng tư này đề cập đến thông tin thu được từ người tiêu dùng California, khách hàng PG&E, khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng di động nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách PG&E xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng về bạn. Chính sách này được áp dụng theo mặc định cho các hoạt động tương tác của chúng tôi với cư dân California.  Tuy nhiên, nếu trong quá trình tương tác của bạn với PG&E, bạn sẽ được cung cấp một bộ thông báo về quyền riêng tư khác, những thông báo về quyền riêng tư đó sẽ được áp dụng. Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho Pacific Gas and Electric Company và công ty mẹ, PG&E Corporation và bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác có liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư này. Khi được sử dụng trong chính sách này, “PG&E” đề cập đến Pacific Gas and Electric Company và/hoặc PG&E Corporation.

 

PG&E cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận đa dạng dành cho người khuyết tật cho khách hàng khiếm thính, lãng tai và khiếm thị, khách hàng khuyết tật âm ngữ và khách hàng cần hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác. Khách hàng khuyết tật có thể truy cập Chính sách Quyền riêng tư của PG&E bằng cách liên hệ với Assistive Resources (Ban Nguồn lực Hỗ trợ) hoặc gọi đến số điện thoại miễn cước 1-800-743-5000 của chúng tôi.

 

Để biết thêm thông tin cụ thể về quyền riêng tư dữ liệu sử dụng năng lượng của bạn, vui lòng xem Notice of Accessing, Collecting, Storing, Using and Disclosing Energy Usage Information (Thông báo Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sử dụng Năng lượng) của PG&E, là tài liệu bổ sung cho chính sách này.

 

Nếu bạn là ứng viên, nhân viên hoặc nhà thầu hiện tại hoặc trước đây, chính sách này không áp dụng cho bạn trong những tư cách đó. Các quyền của bạn với tư cách là ứng viên, nhân viên hoặc nhà thầu được mô tả trong một chính sách riêng. Xem lại Employee, Job Applicant, and Contractor Notice (Thông báo cho Nhân viên, Ứng viên và Nhà thầu).

 

Định nghĩa

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào nhận dạng, liên quan đến, mô tả, có khả năng gắn liền một cách hợp lý hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai, thông tin được hủy nhận dạng hoặc tổng hợp, hoặc thông tin được điều chỉnh bởi một số luật liên bang và tiểu bang.

 

“Bạn” có nghĩa là bất kỳ người tiêu dùng California, khách hàng của PG&E, người truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng di động nào.

 

Cách Chúng tôi Thu thập Thông tin Cá nhân của Bạn

Chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau trong 12 tháng qua:

 • Từ bạn: Khi bạn lập tài khoản hoặc tương tác với chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn, khi lập hóa đơn và thanh toán hoặc khi bạn bắt đầu, nhận hoặc ngừng các dịch vụ hay sản phẩm năng lượng hoặc khi xác định tình trạng đủ điều kiện và sự tham gia của bạn trong các chương trình tiện ích hoặc khi bạn tương tác với PG&E và/hoặc đại diện của công ty. Thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập qua điện thoại với đại diện dịch vụ khách hàng, qua thư, bằng văn bản, bằng email, qua trang web của chúng tôi tại pge.com, ứng dụng di động của chúng tôi hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi cung cấp hoặc thực hiện dịch vụ.
 • Từ Đồng hồ đo Tiện ích và các Thiết bị khác của Chúng tôi: Khi bạn sử dụng điện và khí gas, hệ thống đo lường của chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu sử dụng năng lượng. Đối với một số ứng dụng, chẳng hạn như phân tích mức giá, chúng tôi liên kết thông tin sử dụng với thông tin cá nhân của bạn.
 • Từ nhà cung cấp: Chúng tôi hợp tác với và nhận thông tin cá nhân từ các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, nhà thầu, cơ quan tín dụng và nhà nghiên cứu thị trường, những người cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiện ích thay mặt chúng tôi.
 • Từ việc Bạn Sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng Di động của Chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn và việc bạn sử dụng trang web cũng như các ứng dụng dành di động của chúng tôi, bao gồm cả thông tin thông qua cookie và các công nghệ ghi nhật ký khác.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin được mô tả ở trên với thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn khác, bao gồm cả Community Choice Aggregators và các cơ qua chính quyền tiểu bang và địa phương.

 

Loại Thông tin Cá nhân Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi có thể đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây về bạn trong 12 tháng qua:

 • Thông tin Nhận sạng, chẳng hạn như tên, mã số an sinh xã hội, số hộ chiếu, số bằng lái xe hoặc số ID chính phủ, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, tên người dùng tài khoản, địa chỉ giao thức Internet, số điện thoại hoặc các thông tin nhận dạng tương tự khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ, duy trì tài khoản, vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và để giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu, cơ quan quản lý và tổ chức dịch vụ tài chính hoặc cho các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Thông tin Được Bảo vệ theo Luật California, chẳng hạn như Thông tin Nhận dạng nêu trên, chữ ký của bạn và chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng hoặc số thẻ ghi nợ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ, duy trì tài khoản và để giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Các Đặc điểm thuộc Loại Được Bảo vệ chẳng hạn như nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mô tả "Thông tin cá nhân nhạy cảm" bên dưới.
 • Thông tin Cá nhân Nhạy cảm, chẳng hạn như số An sinh Xã hội, bằng lái xe hoặc số nhận dạng do chính phủ cấp, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc hoặc vị trí địa lý cụ thể. Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được pháp luật hiện hành cho phép. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn theo những điều khoản được quy định trong Đạo luật California Consumer Privacy Act. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu và tổ chức dịch vụ tài chính hoặc cho các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Thông tin Thanh toán. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý các khoản thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi. Thanh toán và mua hàng được xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin Thương mại, chẳng hạn như hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được hoặc đã xem xét, hoặc thông tin khác liên quan đến lịch sử mua hàng hoặc tiêu dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và cho các mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu, cơ quan quản lý, tổ chức dịch vụ tài chính hoặc cho các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Dữ liệu về Vị trí Địa lý. Chúng tôi thu thập thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và để điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi phù hợp hơn với bạn tùy thuộc vào khu vực địa lý của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, cơ quan quản lý và các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Thông tin về âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự. Vì mục đích an toàn, chúng tôi có thể thu thập ảnh của khách thăm cơ sở vật chất của PG&E khi họ đăng ký.  Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, cơ quan quản lý và các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Thông tin Chuyên môn, bao gồm thông tin liên quan đến vai trò của bạn với tư cách là người đại diện hoặc đại lý của một công ty hoặc doanh nghiệp, chẳng hạn như chức danh công việc và thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tiến hành hợp tác với bạn hoặc công ty bạn, cung cấp cho bạn các dịch vụ cũng như giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • Thông tin Sử dụng Internet và Thông tin Hoạt động Điện tử Khác, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về các tương tác của bạn với trang web, sử dụng ứng dụng di động hoặc tương tác với các quảng cáo điện tử của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu hoạt động điện tử và internet sau đây.
 • Các Lượt truy cập của Bạn vào Trang web hoặc Ứng dụng Di động của PG&E. Chúng tôi thu thập thông tin về các lượt truy cập vào trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như số lượng khách truy cập và số lượng người dùng nhấp vào các liên kết nhất định hoặc sử dụng các dịch vụ nhất định. Đối với một số chức năng, chẳng hạn như phân tích mức giá, chúng tôi liên kết thông tin sử dụng với khách hàng truy cập trang web.
 • Ghi dữ liệu. Chúng tôi nhận các thông tin được máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại khi bạn truy cập trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, bao gồm cả Địa chỉ Giao thức Internet (Internet Protocol, IP) của bạn.
 • Cookie: khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tạo cookie, là các tệp văn bản nhỏ mà trang web có thể gửi tới trình duyệt internet của bạn và có thể được lưu trữ trong trình duyệt hoặc ở nơi khác trên máy tính của bạn. PG&E sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác trên trang web và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để đánh giá việc sử dụng trang web, cung cấp các dịch vụ năng lượng cho bạn, hoặc để cung cấp các chương trình và/hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. 
  • Cookie của PG&E: Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình để cung cấp chức năng cơ bản cho trang web cho các mục đích như đăng nhập vào hệ thống, duy trì thông tin phiên và tăng cường truy cập vào các tính năng của trang web này.
  • Google Analytics: Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng trang web và nhắm mục tiêu người dùng bằng các quảng cáo phù hợp. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền tới và lưu trữ bởi Google. Đọc về thực hành quyền riêng tư của Google.
  • Để quản lý tùy chọn cookie của bạn, vui lòng sử dụng liên kết "Do Not Sell My Personal Information" (Không được bán thông tin cá nhân của tôi) ở cuối trang web. Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của chúng tôi thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng nếu tắt chức năng chấp nhận cookie của trình duyệt thì bạn vẫn có thể sử dụng trên trang web của PG&E nhưng bạn sẽ không thể tận dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như “Remember My Username” (Nhớ Tên người dùng của Tôi) và sẽ không nhận được các quảng cáo liên quan về các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm.
 • Cookie của Bên Thứ ba: Cookie của bên thứ ba cũng có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi khi bên thứ ba cung cấp các tính năng cho trang web của chúng tôi.

 

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm năng lượng cho bạn.
 • Trao đổi thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm.
 • Vận hành và duy trì các dịch vụ và thiết bị tiện ích công cộng an toàn, bảo mật và đáng tin cậy theo nghĩa vụ pháp lý của PG&E để phục vụ bạn với tư cách một công ty dịch vụ tiện ích công cộng được quản lý tại California.
 • Tuân thủ một lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án hợp lệ hoặc thực hiện hay biện hộ chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Tuân thủ yêu cầu hoặc lệnh của California Public Utilities Commission hoặc tuân theo yêu cầu hoặc lệnh từ các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang khác có thẩm quyền hợp pháp để lấy thông tin cá nhân từ PG&E.
 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp thị, giáo dục và tiếp cận cộng đồng để cải thiện các dịch vụ cũng như sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn và những người tiêu dùng khác.
 • Bảo vệ sự an toàn và bảo mật của khách hàng, khách truy cập, nhân viên và nhà thầu của PG&E bằng cách thu thập và xem xét thông tin cá nhân nhằm chống lại hành vi lừa đảo, tội phạm khác và các mối đe dọa đến sự an toàn.
 • Cho phép các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu cung cấp các dịch vụ, sản phẩm hoặc thiết bị liên quan đến năng lượng thay mặt cho PG&E, theo yêu cầu để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc cho các mục đích công việc khác phù hợp với mối quan hệ thương mại của PG&E với bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của PG&E với tư cách là một công ty cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng được quản lý tại California, tuân theo các yêu cầu bảo mật và an ninh phù hợp.
 • Thông báo cho các cơ quan báo cáo tín dụng và cơ quan thu nợ để đánh giá tín dụng của bạn hoặc nếu tài khoản của bạn được chỉ định để thu nợ.
 • Hỗ trợ nhân viên ứng phó khẩn cấp trong các tình huống đe dọa đến tính mạng hoặc tài sản.
 • Cho bất kỳ mục đích công việc hoặc hợp pháp nào khác được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ của PG&E với bạn.
 • Cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn.

 

Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

 • Theo sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể cho phép các công ty hoặc cá nhân khác nhận thông tin cá nhân của bạn từ PG&E, bao gồm cả dữ liệu sử dụng năng lượng.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà thầu cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho chúng tôi. Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu thay mặt cho PG&E phải thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà thông tin đã được cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu.
 • Cho các cơ quan quản lý. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan quản lý như California Public Utilities Commission, California Energy Commission và các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương khác theo quy định của luật hiện hành.
 • Cho các Tổ chức Dịch vụ Tài chính. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức tài chính, cơ quan tín dụng và các tổ chức dịch vụ tài chính khác cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính và kiểm toán cho các chương trình và dịch vụ tiện ích công cộng của chúng tôi.
 • Cho các bên thứ ba để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Đôi khi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác theo yêu cầu theo lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án hợp lệ hoặc ủy quyền pháp lý hoặc quy định khác hoặc khi cần thiết để PG&E biện hộ chống lại các khiếu nại pháp lý.
 • Cho các Công ty Phân tích Bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba được chọn để thu thập dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web và ứng dụng của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện chức năng của trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho các Đối tác Kinh doanh Tiềm năng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Cho các bên khác. Đôi khi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác khi chúng tôi, với thiện ý, tin rằng bạn hoặc những người khác đang hành động bất hợp pháp, khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết hoặc thích hợp để tuân thủ bất kỳ luật, quy định nào hoặc yêu cầu khác của chính phủ, để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi một cách đúng đắn, để bảo vệ hoặc biện hộ cho các quyền của chúng tôi hoặc quyền cũng như hạnh phúc của người dùng của chúng tôi và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, những người tiêu dùng khác và công chúng.

 

Bán và Chia sẻ Thông tin Cá nhân

PG&E chưa bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong 12 tháng vừa qua với bất kỳ giá tiền nào. Tuy nhiên, việc chúng tôi sử dụng một số cookie trang web nhất định có thể được coi là "bán" thông tin theo luật California. Trong mười hai tháng qua, chúng tôi có thể đã tiết lộ hoạt động internet hoặc vị trí địa lý của bạn với các bên thứ ba có cookie trên trang web của chúng tôi. Các cookie này được sử dụng để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi, cung cấp cho bạn các quảng cáo và sản phẩm phù hợp của PG&E, đồng thời cung cấp chức năng động bổ sung cho các trang web của chúng tôi. Bạn có thể từ chối sử dụng các cookie này bằng cách sử dụng liên kết "Do Not Sell My Personal Information" (Không được bán thông tin cá nhân của tôi) ở cuối trang web. Chúng tôi cũng nhận ra các tín hiệu tùy chọn từ chối có trong các trường tiêu đề HTTP.

 

PG&E không “chia sẻ” thông tin cá nhân theo thuật ngữ được sử dụng trong California Consumer Privacy Act.

 

Tiết lộ Dữ liệu Tổng hợp và Hủy Nhận dạng

PG&E có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp hoặc hủy nhận dạng, cụ thể không phải của khách hàng và thông tin thu được từ thông tin cá nhân cho các tổ chức khác nhằm mục đích thực hiện các hoạt động có thể giúp PG&E cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ tiện ích của mình, bao gồm các chương trình như Energy Efficiency (Tiết kiệm Năng lượng) và Demand Response (Đáp ứng Nhu cầu) hoặc cung cấp đầu vào cho chính sách năng lượng của California theo chỉ dẫn của California Public Utilities Commission và các cơ quan chính quyền khác của California quản lý PG&E.

 

Trợ cấp Tài chính

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp trợ cấp tài chính cho người tiêu dùng để đổi lấy việc người tiêu dùng chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi. Các hướng dẫn cụ thể về cách tham gia và phần thưởng khuyến khích có thể khác nhau và được quy định trong mỗi chương trình. Ước tính trung thực của chúng tôi về giá trị thông tin của bạn là giá trị lợi ích mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi đã tính toán giá trị đó bằng cách sử dụng chi phí chúng tôi phải trả để vận hành chương trình liên quan đến lợi ích thu được từ việc chạy chương trình của chúng tôi. Để tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến khích nào, bạn có thể chọn tham gia bằng cách đăng ký nhận khuyến khích khi được cung cấp cho bạn. Việc tham gia các chương trình khuyến mãi của chúng tôi luôn là tùy chọn và bạn có thể chấm dứt việc tham gia chương trình bất kỳ lúc nào như được giải thích trong các điều khoản chương trình hiện hành. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-743-5000 để hủy đăng ký hoặc hủy tham gia bất kỳ chương trình nào.

 

Tín hiệu “Không Theo dõi” trên Trình duyệt Web

Các tín hiệu "Không theo dõi" được một số trình duyệt web sử dụng để cố gắng hạn chế theo dõi liên quan đến các lượt truy cập của bạn vào một trang web. Không phải tất cả các trình duyệt đều cung cấp tùy chọn "Không Theo dõi" và các tín hiệu "Không Theo dõi" chưa thống nhất. Trong phạm vi trình duyệt của bạn phát tín hiệu "Không theo dõi", trang web của chúng tôi được định cấu hình để nhận dạng tín hiệu "Không theo dõi".

 

Liên kết đến các Trang web Không phải của PG&E

Trong khi duyệt trang web của PG&E hoặc các dịch vụ trực tuyến không được PG&E tài trợ, bạn có thể gặp và chọn truy cập các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến do các đối tác kinh doanh của PG&E, các công ty hoặc cơ quan có thể không liên kết với PG&E bằng cách nhấp vào các liên kết hoặc biểu tượng siêu văn bản. Các trang web này có thể thu thập dữ liệu hoặc thông tin cá nhân về bạn và các hoạt động trực tuyến của bạn. PG&E không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về hoạt động của các bên khác đó liên quan đến các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của họ hoặc cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc nhu cầu công việc. Nói chung, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân cho đến khi thông tin còn cần thiết một cách hợp lý cho mục đích công việc của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Dữ liệu khách hàng thường được lưu giữ trong suốt thời gian có mối quan hệ với PG&E và thêm 5 năm nữa kể từ khi kết thúc quan hệ khách hàng, trừ khi có nhu cầu pháp lý hoặc kinh doanh cần thời gian lưu giữ lâu hơn. Tương tự, dữ liệu liên hệ công việc thường được lưu giữ trong suốt thời hạn của hợp đồng/thỏa thuận với PG&E và thêm 11 năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng và/hoặc hết hạn các nghĩa vụ hợp đồng cơ bản nhưng có thể yêu cầu thời hạn lưu giữ lâu hơn tùy thuộc vào các nhu cầu pháp lý hoặc kinh doanh.

 

Thiết lập Dịch vụ và Tạo Tài khoản

 

Thiết lập Dịch vụ: Để thiết lập hoặc thiết lập lại dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp số An sinh Xã hội để chúng tôi xác thực danh tính của bạn. Bạn có quyền không cung cấp Số An sinh Xã hội của mình, tuy nhiên, bạn có thể bị tính phí đặt cọc và chúng tôi sẽ yêu cầu một hình thức nhận dạng thay thế (ví dụ: bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của tiểu bang, v.v.). Khoản đặt cọc khi thiết lập dịch vụ có thể được miễn nếu tài khoản được đăng ký thanh toán điện tử và thanh toán định kỳ qua pge.com hoặc được bảo đảm bằng người bảo lãnh hóa đơn. Khoản đặt cọc tái thiết lập dịch vụ có thể được miễn nếu được bảo đảm bằng người bảo lãnh hóa đơn.Tạo Tài khoản: Với tư cách là khách hàng, bạn có thể đăng ký tài khoản trực tuyến tại pge.com để truy cập ngay vào hóa đơn, thanh toán và nhận các thông báo quan trọng ("Tài khoản" của bạn). Bạn có thể cập nhật hồ sơ, thông tin cá nhân và tùy chọn tài khoản của mình thông qua Tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn đăng ký Tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email của mình. Bạn có quyền từ chối cung cấp địa chỉ email; tuy nhiên, bạn sẽ không thể tận dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như lập hóa đơn và thanh toán điện tử.Trao đổi qua Email: Bạn có thể chọn không nhận thông báo qua email từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở phần chân của email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách được mô tả trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" của Chính sách này. Nếu bạn là khách hàng đã đăng ký sử dụng Your Account (Tài khoản của Bạn) để truy cập tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn từ chối nhận thông báo trong tương lai bằng cách cập nhật phần tùy chọn trên trang Profile & Alerts (Hồ sơ và Cảnh báo) trên cổng thông tin Your Account (Tài khoản của Bạn) tại pge.com. Chọn từ chối nhận thông báo qua email không có nghĩa là PG&E sẽ không liên lạc với bạn liên quan tới tài khoản hoặc dịch vụ điện và gas của bạn. Ví dụ: theo quy định của pháp luật, khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục nhận thông báo khẩn cấp từ PG&E và bạn không thể chọn từ chối các thông báo này.Cuộc gọi thoại, Nhắn tin và Tin nhắn SMS: Bạn có thể có cơ hội thi thoảng nhận tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản và SMS từ PG&E để nhận thông tin cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Tần suất tin nhắn sẽ khác nhau. Với việc cung cấp số điện thoại của mình và chọn nhận tin nhắn văn bản, bạn hoàn toàn đồng ý nhận những thông tin trao đổi này, bao gồm cả tin nhắn văn bản tự động đến số điện thoại mà bạn cung cấp. Bạn không cần đồng ý nhận tin nhắn văn bản để nhận thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ từ PG&E. Cước tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng và cước phí của nhà mạng của bạn sẽ được áp dụng. Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản trong tương lai hoặc nhận trợ giúp bằng cách làm theo hướng dẫn trong tin nhắn văn bản mà bạn nhận được. Vì chúng tôi đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, cước phí quốc tế có thể áp dụng tùy thuộc vào vị trí của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ số điện thoại di động của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi ký hợp đồng để gửi cho bạn tin nhắn văn bản tự động, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ số điện thoại di động của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chọn từ chối nhận cuộc gọi, tin nhắn văn bản và SMS không có nghĩa là PG&E sẽ không liên lạc với bạn để trao đổi về tài khoản hoặc dịch vụ điện và gas của bạn. Ví dụ: theo quy định của pháp luật, khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục nhận thông báo khẩn cấp từ PG&E và bạn không thể chọn từ chối các thông báo này.

 

Thông tin Bổ sung cho Cư dân California

Phần 1798.83 California Civil Code (Bộ luật Dân sự California), còn được gọi là luật “Shine The Light” (Tiết lộ Bí mật), cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp cùng tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba đã được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn yêu cầu điều đó, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản cho chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

 

Nếu bạn là Cư dân California, bạn được hưởng một số quyền riêng tư liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Phần này mô tả các quyền đó và cách bạn có thể thực hiện các quyền đó:

 

Quyền được biết và truy cập thông tin cá nhân
Bạn có quyền truy cập và biết những thông tin cá nhân nào PG&E thu thập về bạn, bao gồm các loại thông tin cá nhân, các loại nguồn mà thông tin của bạn được thu thập, mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập, bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn, các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và những thông tin cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu họ, trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật, cung cấp một bộ thông tin cá nhân di động của bạn.

 

Quyền Yêu cầu Xóa Thông tin Cá nhân của Bạn
Bạn có quyền yêu cầu PG&E xóa thông tin cá nhân mà Công ty có về bạn, tùy theo một số giới hạn nhất định. Nếu chúng tôi không xóa thông tin cá nhân của bạn vì những lý do được cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ cho bạn biết.

 

Quyền Sửa Thông tin Cá nhân Không Chính xác
Bạn có quyền yêu cầu PG&E chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

 

Quyền Từ chối Bán Thông tin Cá nhân của bạn
Bạn có quyền từ chối bán hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của mình. PG&E cũng nhận ra các tín hiệu tùy chọn từ chối có trong các trường tiêu đề HTTP. Bạn cũng có thể sử dụng liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi" ở cuối trang web của chúng tôi.

 

Thực hiện Quyền riêng tư của Bạn

Nếu bạn là Người tiêu dùng California, để thực hiện các quyền của mình, vui lòng gửi yêu cầu theo một trong các phương thức sau:

 

PG&E không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của bạn cũng như xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn bằng các dịch vụ xác minh danh tính. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản với chúng tôi để gửi yêu cầu. Nếu bạn không có tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bản thân để xác minh danh tính của bạn.Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến xác minh danh tính để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu và bất cứ khi nào khả thi, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh thông tin bạn cung cấp với thông tin mà chúng tôi có thể đã có về bạn.Nếu muốn ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt bạn đưa ra yêu cầu thông qua đại diện được ủy quyền, bạn phải liên hệ trực tiếp với Nhóm Quyền riêng tư của PG&E và phải cung cấp giấy ủy quyền hợp lệ của California hoặc tài liệu tương đương về sự cho phép bằng văn bản từ bạn, đồng thời xác minh danh tính của bạn với PG&E. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu thực hiện quyền riêng tư thay mặt cho con ở tuổi vị thành niên của mình.PG&E cũng nhận ra các tín hiệu tùy chọn từ chối có trong các trường tiêu đề HTTP. Khi chúng tôi nhận được tín hiệu tùy chọn từ chối, chúng tôi sẽ xử lý tín hiệu đó theo yêu cầu của luật hiện hành.

*PG&E theo dõi các yêu cầu không tham gia thông qua các yêu cầu của cá nhân chọn cookie tiếp thị và truyền thông xã hội. Những dữ liệu này đại diện cho tổng số khách hàng đã gửi yêu cầu không tham gia, mặc dù các khách hàng cá nhân có thể đã gửi nhiều yêu cầu trong năm 2022.

 

Không Phân biệt đối xử

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử hoặc trả đũa bạn vì đã thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của bạn được nêu trong chính sách quyền riêng tư này.

 

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống cũng như bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thường xuyên triển khai và cập nhật các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, phá hủy hoặc thay đổi trái phép. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ dữ liệu nào là an toàn 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

 

Quyền riêng tư của Trẻ em Trực tuyến

Các dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi và PG&E không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 16 tuổi, trừ khi luật hiện hành yêu cầu. Nếu bạn tin rằng một trẻ em dưới 16 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ pgeprivacy@pge.com và mô tả ngắn gọn về mối quan ngại của bạn.

 

Thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư Này

Chúng thường xuyên xem lại Chính sách Quyền riêng này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn và/hoặc nhận được sự đồng ý của bạn, theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại chính sách quyền riêng này.

 

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu có câu hỏi, quan ngại hoặc khiếu nại về Chính sách Quyền riêng tư này, muốn yêu cầu phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước đó hoặc muốn biết thêm thông tin về quy trình cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các tùy chọn sau:

 

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

Khách hàng Cá nhân của PG&E: Gọi số 1-800-743-5000
Khách hàng Doanh nghiệp của PG&E: Gọi số 1-800-468-4743

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hiểu các quyền riêng tư dành cho người tiêu dùng của bạn.

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với bạn qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác