ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាព

កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023

ចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលឯកជនភាព

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការប្រមូល

 

គោលនយោបាយឯកជនភាព

ឯកជនភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពសម្រាប់ PG&E ហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នក។ គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះថ្លែងអំពីព័ត៌មានដែលបានទទួលពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំរដ្ឋ California អតិថិជនរបស់ PG&E អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ និងអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីចល័ត ហើយមានបំណងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីរបៀបដែល PG&E ចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់អំពីអ្នក។ គោលនយោបាយនេះអនុវត្តតាមលំនាំដើមចំពោះអន្តរកម្មរបស់យើងជាមួយ​អ្នករស់នៅ​​រដ្ឋ California។  ទោះបីយ៉ាងណា ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹង PG&E អ្នក​​ទទួលបានការបង្ហាញជាមួយនឹង​សំណុំនៃសេចក្ដីជូនដំណឹងឯកជនភាពផ្សេងៗគ្នា​ក៏ដោយ ក៏សេចក្ដីជូនដំណឹងឯកជនភាពទាំងនោះនឹង​អនុវត្តផងដែរ។ គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះ គ្របដណ្តប់លើក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company និងក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម PG&E និង​គេហ​ទំព័រ ឬសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះ។ ដូចដែលបានប្រើនៅទីនេះ "PG&E" សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company និង/ឬ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម PG&E។

 

PG&E ផ្តល់ឲ្យអតិថិជនគថ្លង់ ធ្ងន់ត្រចៀក និងមានកម្សោយភ្នែក អតិថិជនដែលអសមត្ថភាពខាងការនិយាយ និងអតិថិជនដែលស្វែងរកជំនួយជាភាសាផ្សេងៗទៀតរបស់យើង នូវសេវាកម្មដែលអាចចូលប្រើបានជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពទាំងនោះ។ អតិថិជនដែលមានពិការភាពអាចចូលប្រើគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពរបស់ PG&E តាមរយៈការទាក់ទងទៅកាន់ ធនធានផ្ដល់ជំនួយ របស់យើង ឬហៅទៅលេខទូរសព្ទដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើងតាមលេខ 1-800-743-5000

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលបញ្ជាក់អំពីឯកជនភាពនៃទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក សូមចូលមើល សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ PG&E ស្តីពីការចូលប្រើ ការប្រមូល ការរក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថាមពល ដែលបំពេញបន្ថែមលើគោលនយោបាយនេះ។

 

ប្រសិនបើអ្នក​ជា ឬ​ធ្លាប់ជាអ្នក​ដាក់ពាក្យ​ និយោជិត ឬ​អ្នក​ជាប់​កិច្ចសន្យា នោះ​គោលនយោបាយនេះ​មិនអនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​នៅក្នុង​សមត្ថភាព​ទាំងនោះទេ។ សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ក្នុងនាមជាអ្នក​ដាក់ពាក្យ​ និយោជិត ឬ​អ្នក​ជាប់​កិច្ច សន្យា មាន​រៀបរាប់​ដាច់ដោយឡែក​នៅក្នុង​គោលនយោបាយ​ដាច់​ដោយឡែក។ ពិនិត្យមើល​សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះ​កិច្ចសន្យា

 

និយមន័យ​

"ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" មានន័យថាព័ត៌មានណាមួយដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ ទាក់ទងនឹង ពិពណ៌នា មានសមត្ថភាពសមហេតុផលក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយ ឬអាចភ្ជាប់ដោយសមហេតុផល ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ឬគ្រួសារជាក់លាក់ណាមួយ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានដែលមានជាសាធារណៈ ព័ត៌មានដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬព័ត៌មានដែលបានប្រមូលផ្ដុំ ឬព័ត៌មានដែលគ្របដណ្តប់ដោយច្បាប់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋមួយចំនួន។

 

"អ្នក" មានន័យថាជាអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់នៃរដ្ឋ California អតិថិជនរបស់ PG&E អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ឬអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីចល័ត។

 

របៀបដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​

យើងអាចនឹងបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកពីប្រភពផ្សេងៗក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមក៖

 • មកពីអ្នក៖ នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនីរបស់អ្នក ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើងពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ការចេញវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ ឬនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមទទួល ឬបញ្ឈប់សេវាកម្មឬផលិតផលថាមពល ឬនៅពេលកំណត់ភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន និងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីសេវាសាធារណៈ ឬនៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ PG&E និង/ឬអ្នកតំណាងរបស់អ្នក រួមទាំងនៅពេលអ្នក​ទៅកន្លែងរបស់យើង។ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​អាចនឹងត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈទូរសព្ទជាមួយអ្នកតំណាងសេវាកម្មអតិថិជន តាមរយៈសំបុត្រ តាមរយៈសារជាអក្សរ តាមរយៈអ៊ីមែល តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនៅ pge.com កម្មវិធី​តាម​ទូរសព្ទចល័ត​របស់​យើង ឬតាមរយៈអ្នកផ្ដល់​សេវាកម្ម​ដែលប្រគល់សេវាកម្មជំនួសយើង។
 • ពីកុងទ័រប្រើប្រាស់ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបស់យើង៖ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងឧស្ម័ន ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពល ត្រូវបានប្រមូលដោយប្រព័ន្ធកុងទ័ររបស់យើង។ សម្រាប់កម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាការវិភាគអត្រា យើងភ្ជាប់ព័ត៌មានប្រើប្រាស់ជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
 • មកពីអ្នកផ្ដល់សេវា៖ យើងធ្វើការជាមួយ និងទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីភាគីទីបីដូចជា អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកលក់ អ្នកម៉ៅការ ទីភ្នាក់ងារឥណទាន និងអ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារដែលផ្តល់ផលិតផល និងសេវាសាធារណៈក្នុងនាមយើង។
 • ពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីចល័ត៖ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការចូលមើល និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រព្រមទាំងកម្មវិធីចល័តរបស់យើង ដែលរួមមានព័ត៌មានតាមរយៈខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាចូលផ្សេងៗទៀត។
 • មកពីប្រភពផ្សេងទៀត៖ យើងអាច​នឹងបំពេញ​​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​រៀបរាប់នៅ​ខាងលើ​ជាមួយ​នឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ទទួលបាន​ពីប្រភព​ផ្សេងទៀត រួមទាំង Community Choice Aggregators ព្រមទាំង​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋ​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន។

 

តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូល

យើងអាចនឹងបានប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដូចខាងក្រោម ក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ៖

 • ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក លេខសន្តិសុខសង្គម លេខលិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់គណនី អាសយដ្ឋាន IP លេខទូរសព្ទ ឬឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់យើង ថែទាំ​គណនី​របស់អ្នក ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​របស់​យើង និងដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកម៉ៅការ អាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិ និងអង្គភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។
 • ព័ត៌មានដែលស្ថិតក្រោមការការពារក្រោមច្បាប់រដ្ឋ California ដូចជាព័ត៌មានកកំណត់អត្តសញ្ញាណខាងលើ ហត្ថលេខារបស់អ្នក ហើយយើង ឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងអាចប្រមូលលេខគណនីធនាគារ លេខប័ណ្ណឥណទាន ឬលេខប័ណ្ណឥណពន្ធរបស់អ្នក។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់យើង ថែទាំ​គណនី​របស់អ្នក និងដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា និយតករ ឬដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀត តាមតម្រូវការដោយច្បាប់។
 • លក្ខណៈចាត់ថ្នាក់ដែលត្រូវបានការពារ ដូចជាពូជសាសន៍ ឬជាតិសាសន៍របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលការពណ៌នា "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរស៊ើប" ខាងក្រោម។
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលរស៊ើប ដូចជា លេខសន្តិសុខសង្គម ប័ណ្ណបើកបរ ឬលេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណណចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ពូជសាសន៍ ឬដើមកំណើតជាតិពិន្ធុ ឬ​ភូមិសាស្រ្ត​ជាក់លាក់​របស់អ្នក។ យើងមិនប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរស៊ើបរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមានទេ។ យើងមិនលក់ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរស៊ើបរបស់អ្នកទេ ដោយសារលក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង California Consumer Privacy Act។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកម៉ៅការ និងអង្គភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។
 • ព័ត៌មានបង់ប្រាក់ យើង ឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងអាចប្រមូលគណនីធនាគារ ប័ណ្ណឥណទាន ឬព័ត៌មានប័ណ្ណឥណពន្ធរបស់អ្នក។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីដំណើរការការបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើង។ ការជាវតាមប័ណ្ណទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវារបស់យើង។
 • ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មដូចជា កំណត់ត្រាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលទទួលបានឬដែលបានពិចារណា ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការជាវ ឬប្រវត្តិអ្នកប្រើប្រាស់។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកចំពោះសេវាកម្មរបស់យើង និងសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់យើង។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកម៉ៅការ អាជ្ញាធរនិយតកម្ម អង្គភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។
 • ទិន្នន័យទីតាំងភូមិសាស្រ្ត យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់យើង និងដើម្បីកែសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើងអោយកាន់តែប្រសើរដល់អ្នកអាស្រ័យលើតំបន់ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នក។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកម៉ៅការ និយតករ ឬដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង អេឡិកត្រូនិក រូបភាព កម្ដៅ ក្លិន ឬព័ត៌មានស្រដៀង​គ្នា។ សម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព យើងអាចនឹងប្រមូលរូបថតរបស់ភ្ញៀវ​នៅពេលពួកគេពិនិត្យចូលក្នុងទីកន្លែងរបស់​ PG&E។  យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកម៉ៅការ និយតករ ឬដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងការងារ រួមទាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាង ឬភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មដូចជា មុខតំណែងការងាររបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាដើម។ យើងប្រើវាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នក ឬ​និយោជក​របស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្ម ហើយបើមិនដូច្នេះទេ ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកម៉ៅការ ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។
 • អ៊ីនធឺណិត និងព័ត៌មានសកម្មភាពបណ្តាញអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត  ដូចជាប្រវត្តិនៃការរុករក ប្រវត្តិស្វែងរក ព័ត៌មានអំពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់យើង ការប្រើប្រាស់​កម្មវិធីចល័ត​របស់​យើង ឬអន្តរកម្ម​ជាមួយ​នឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកម៉ៅការ ឬទៅភាគីទីបីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។ យើង​អាចនឹង​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​អ៊ីនធឺណិត និង​ទិន្នន័យ​សកម្មភាព​អេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដូចខាងក្រោម។
 • ការចូលមើលរបស់អ្នកទៅលើគេហទំព័រ ឬ​កម្មវិធី​ចល័តរបស់ PG&E។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការចូលមើលគេហទំព័រ និងកម្មវិធីចល័តរបស់យើងដូចជា ចំនួនអ្នកចូលមើល និងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចុចលើតំណភ្ជាប់ជាក់លាក់ ឬប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់។ សម្រាប់មុខងារមួយចំនួនដូចជាការវិភាគអត្រា យើងភ្ជាប់ព័ត៌មានប្រើប្រាស់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលមើលគេហទំព័រ។
 • ទិន្នន័យ​ឡកចូល។ យើងទទួលបានព័ត៌មានដែលបានកត់ត្រាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីចល័តរបស់យើងរួមទាំងអាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ីនធឺណិត ("IP")របស់អ្នក។
 • ខូគី៖ នៅពេលអ្នកចូលមើល ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម​អន​ឡាញ​របស់យើង ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងអាចនឹងបង្កើតខូគី ដែលជាឯកសារអត្ថបទតូចៗ ដែលគេហទំព័រអាចផ្ញើទៅកាន់កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ហើយអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ឬកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ PG&E ប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេង​ទៀត​នៅលើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង។ យើងប្រើខូឃីដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ផ្តល់សេវាកម្មថាមពលដល់អ្នក ឬផ្តល់ជូនកម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍។ 
  • ខូគីរបស់ PG&E៖ យើងប្រើខូគីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីផ្តល់មុខងារជាមូលដ្ឋានដល់គេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងនានាដូចជា ការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ រក្សាព័ត៌មានសម័យ និងបង្កើនការចូលប្រើមុខងារនៃគេហទំព័រនេះ។
  • Google Analytics៖ គេហទំព័ររបស់យើងប្រើ Google Analytics ដើម្បីជួយយើងវិភាគពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងកំណត់គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសមស្រប។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយខូគីអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IPរបស់អ្នក) នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅ និងរក្សាទុកដោយ Google។ អានអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ Google។
  • ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​ខូគី​របស់អ្នក សូមប្រើតំណភ្ជាប់ "ហាមលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ" នៅក្នុង​ជើងទំព័រ​នៃ​គេហទំព័រ។ លើសពីនេះ អ្នកអាចបិទការប្រើប្រាស់ខូឃីរបស់យើងតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ សូមចំណាំថា ប្រសិនបើអ្នកបិទសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីរុករកអ្នក ដើម្បីទទួលយកខូគី អ្នកនឹងអាចរុករកគេហទំព័ររបស់ PG&E បាន ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងារមួយចំនួនដូចជា "Remember My Username" ហើយនឹងមិនទទួលបានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់យើង ដែលអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកឡើយ។
 • ខូគីភាគីទីបី៖ ខូគី​ភាគីទីបី​ក៏អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ​របស់​យើង​ដែល​ភាគីទីបី​ផ្ដល់​មុខងារ​នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង។

 

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​​

យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់សេវាកម្ម ឬផលិតផលផ្នែកថាមពលដល់អ្នក។
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មរបស់យើង និងផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍។
 • ប្រតិបត្តិ និងថែទាំសេវាកម្ម និងឧបករណ៍សេវាសាធារណៈប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងអាចទុកចិត្តបានស្ថិតក្រោមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ PG&E ដើម្បីបម្រើអ្នកក្នុងនាមជាសេវាសាធារណៈដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋ California។
 • អនុលោមតាមដីកា ដីកាកោះសាក្សី សេចក្តីបង្គាប់តុលាការដែលមានសុពលភាព ឬការអនុវត្ត ឬការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ ឬបើមិនដូច្នោះទេ អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង។
 • គោរពតាមសំណើ ឬបញ្ជារបស់ California Public Utilities Commission ឬគោរពតាមសំណើ ឬបញ្ជាពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ រដ្ឋ ឬសហព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិអំណាចស្របច្បាប់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពី PG&E។
 • បង្កើត និងអនុវត្តផែនការទីផ្សារ ការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីកែលម្អសេវាកម្ម និងផលិតផលដែលយើងផ្ដល់ជូនអ្នក និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។
 • ការពារសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អតិថិជន អ្នកចូលមើល និយោជិត និងអ្នកចុះកិច្ចសន្យារបស់ PG&E តាមរយៈការប្រមូល និងការពិនិត្យមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឡើងវិញ ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ បទល្មើស និងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដល់សុវត្ថិភាព។
 • បើកឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកចុះកិច្ចសន្យា ផ្តល់សេវាកម្ម ផលិតផល ឬឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលជំនួស PG&E ដូចដែលបានតម្រូវដើម្បីផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អ្នក ឬសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតស្របជាមួយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ PG&E ជាមួយអ្នក ឬដើម្បីគោរពតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ PG&E ដោយសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈប្រចាំរដ្ឋ California ដែលត្រូវបានកំណត់ ស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃរក្សាការសម្ងាត់ និងសន្តិសុខ។
 • ជូនដំណឹងដល់ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទាន និងទីភ្នាក់ងារប្រមូលប្រាក់ដើម្បីវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ការប្រមូល។
 • ជួយអ្នកឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងស្ថានភាពនៃការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬទ្រព្យសម្បត្តិ។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ឬគោលបំណងស្របច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀត ដែលបានសង្ឃឹមទុកដោយសមហេតុផលនៅក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងរបស់ PG&E ជាមួយអ្នក។
 • សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលយើងទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នក។

 

របៀបដែលយើងបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងអាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

 • តាមជម្រើសរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតទទួលបាន​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមកពី PG&E រួមទាំង​ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក។
 • ទៅអ្នកផ្ដល់សេវា និងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ យើងអាចនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកម៉ៅការដែលផ្តល់សេវាកម្ម និងការគាំទ្រដល់យើង។ យើងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា និង​អ្នកចុះកិច្ចសន្យាធ្វើសកម្មភាពជំនួស PG&E តាមកិច្ចសន្យា ដើម្បីចាត់​វិធានការ​សមស្របក្នុងការការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និង​មិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីគោលបំណងដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា ឬអ្នកចុះកិច្ចសន្យាឡើយ។
 • ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង។ យើងអាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដូចជា California Public Utilities Commission, California Energy Commission, និងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ រដ្ឋ ឬទីភ្នាក់ងារក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតទៅតាមការតម្រូវ​ដោយ​ច្បាប់​ជាធរមាន​។
 • ចំពោះអង្គភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ យើងអាចនឹង​បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ទីភ្នាក់ងារឥណទាន និងអង្គភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្មសម្រាប់កម្មវិធី និងសេវាកម្មសាធារណៈរបស់យើង។
 • ទៅភាគីទីបីដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ ពីមួយពេលទៅមួយពេល យើងអាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវអនុលោមតាមដីកាផ្លូវច្បាប់ ដីកាកោះ ដីកាតុលាការ ឬដីកាបង្គាប់​ផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលមានសុពលភាព ឬដែលចាំបាច់សម្រាប់ PG&E ដើម្បីការពារការអះអាងទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។
 • ចំពោះក្រុមហ៊ុនវិភាគដែលជាភាគីទីបី យើងប្រើប្រាស់ភាគីទីបីដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យអំពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងចំណោមទិន្នន័យផ្សេងទៀត ដើម្បីកែលម្អមុខងារគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ចំពោះដៃគូអាជីវកម្មសក្តានុពល យើងអាចនឹងបង្ហាញ ឬផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ឬក្នុងអំឡុងពេលការចរចា ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្សេងទៀត ឬការទិញយកទាំងអស់ ឬមួយចំណែកនៃអាជីវកម្មរបស់យើងទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។
 • ទៅភាគីផ្សេងទៀត។ ពីមួយពេលទៅមួយពេល យើងអាចនឹងបង្ហាញ​ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីដូចជា ទីភ្នាក់ងារមានសម្ថកិច្ច ឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត នៅពេលដែលយើងជឿជាក់ដោយសុទ្ធចិត្តថាអ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងប្រព្រឹត្តិខុសច្បាប់ នៅពេលយើងជឿថាវាជាការ​ចាំបាច់ ឬសមរម្យ​ ដើម្បីបំពេញតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ ឬសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតណាមួយ ដើម្បីប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់យើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើង ឬសិទ្ធិ ឬសុខុមាលភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ហើយនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាការបញ្ចេញ គឺជាការចាំបាច់ ឬសមស្របដើម្បីការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាព​បុគ្គលិករបស់យើង អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត និងសាធារណជនទូទៅ។

 

ការលក់ និងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

PG&E មិនបានលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 12 ខែមុនសម្រាប់តម្លៃរូបិយវត្ថុណាមួយឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ cookies គេហទំព័រជាក់លាក់​របស់​យើងអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "ការលក់" នៃព័ត៌មាននៅ​ក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋ California។ ក្នុងរយៈពេលដប់ពីរខែកន្លងមកនេះ យើងប្រហែលជាបានបង្ហាញសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិត ឬទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដែលខូគីមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវិភាគការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​របស់​យើង ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹង PG&E និងផ្តល់នូវមុខងារបន្ថែម និងថាមវន្តដល់​គេហទំព័រ​របស់យើង។ ​អ្នកអាច​បញ្ឈប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ខូគី​ទាំងនេះ​បានដោយ​ប្រើ​តំណភ្ជាប់ "ហាមលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ" នៅ​ក្នុងជើងទំព័រនៃគេហទំព័រ។ យើង​ក៏​ទទួល​ស្គាល់​សញ្ញា​ជ្រើសរើស​មិន​ចូល​ចិត្ត​ដែល​មាន​ក្នុង​ហ្វៀលក្បាលទំព័រ HTTP ដែរ។

 

PG&E មិន "ចែករំលែក" ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ ដូចដែលលក្ខខណ្ឌនោះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងច្បាប់ California Consumer Privacy Act។

 

ការបង្ហាញទិន្នន័យសរុប និងទិន្នន័យមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណ

PG&E អាចចែករំលែកទិន្នន័យ និងព័ត៌មានគណនា ឬដែលបានលុបចោលការកំណត់អត្តសញ្ញាដែលមិនជាក់លាក់នឹងអតិថិជន ដែលបានមកពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអង្គភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងនៃសកម្មភាពដែលអាចនឹងជួយឲ្យ PG&E ផ្តល់ និងកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្មសាធារណៈរបស់ខ្លួន ដែលរួមមានកម្មវិធីសន្សំសំចៃថាមពលនិងកម្មវិធីឆ្លើយតបតម្រូវការ ឬជូនដំណឹង​ទៅ​គោលនយោបាយ​ថាមពលរដ្ឋ California ដូចដែលបានណែនាំ​ដោយ California Public Utilities Commission និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល​ផ្សេង​ទៀត​របស់​រដ្ឋ California ដែល​គ្រប់គ្រង PG&E។

 

ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាថ្នូរនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនជាមួយយើង។ ការណែនាំជាក់លាក់សម្រាប់របៀបចូលរួម និងរង្វាន់ដែលផ្តល់ជូនជាការលើកទឹកចិត្តអាចប្រែប្រួល និងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ។ ការប៉ាន់ស្មានដោយស្មោះត្រង់របស់យើងអំពីតម្លៃនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកគឺជាតម្លៃនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នក។ យើង​បាន​គណនា​តម្លៃ​នោះ​ដោយ​ប្រើ​ការ​ចំណាយ​ដល់​យើង​ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​ទាក់ទង​នឹង​អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ទទួល​បាន​ដោយ​ការ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​របស់​យើង។ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលផ្អែកលើការលើកទឹកចិត្ត អ្នកអាចជ្រើសរើសចូលដោយចុះឈ្មោះសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលវាត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នក។ ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺតែងតែជាជម្រើស ហើយអ្នកអាចបញ្ចប់ការចូលរួមកម្មវិធីនៅពេលណាក៏បាន ដូចដែលបានពន្យល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ 1-800-743-5000 ដើម្បីឈប់ជាវ ឬលុបចោលការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណាមួយ។

 

សញ្ញារបស់កម្មវិធីរុករកវិប "ហាមតាមដាន"

សញ្ញា “មិនតាមដាន” ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកម្មវិធីរុករកវិបមួយចំនួនក្នុងបំណងដើម្បីកំណត់ការតាមដានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលមើលរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ។ មិនមែនកម្មវិធីរុករកទាំងអស់សុទ្ធតែផ្តល់ជូននូវជម្រើស "កុំតាមដាន" ទេ ហើយសញ្ញា "កុំតាមដាន" មិនទាន់ទាន់មានលក្ខណៈដូចគ្នាទេ។ ចំពោះវិសាលភាពដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្សាយសញ្ញា "កុំតាមដាន" គេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទទួលស្គាល់សញ្ញា "កុំតាមដាន"។

 

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រដែលមិនមែនជា PG&E

ខណៈពេលរុករក​លើ​គេហទំព័ររបស់ PG&E ឬសេវាកម្មនៅលើអនឡាញដែលមិនមានការធានាដោយ PG&E អ្នកអាចនឹងជួបប្រទះ និងជ្រើសរើសចូលប្រើគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មនៅលើអនឡាញដែលប្រតិបត្តិដោយដៃគូអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងាររបស់ PG&E ដែលអាចនឹងមិនត្រូវបានពាក់ព័ន្ធជាមួយ PG&E តាមរយៈការចុចលើតំណភ្ជាប់ជាអត្ថបទ ឬរូបតំណាង។ គេហទំព័រទាំងនេះអាចនឹងប្រមូលទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក និងសកម្មភាពលើបណ្តាញរបស់អ្នក។ PG&E មិនគ្រប់គ្រង និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលភាគីផ្សេងទៀត​ទាំងនេះធ្វើទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មនៅលើអនឡាញរបស់ពួកគេ ឬរបៀបដែលពួកគេចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។

 

ការរក្សាទុក

យើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ឬតម្រូវការអាជីវកម្មស្របច្បាប់។ ជាទូទៅ យើងរក្សាទុកតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដរាបណាវាមានភាពចាំបាច់ដោយសមហេតុផលសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មរបស់យើង ឬតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។ ជាធម្មតាទិន្នន័យរបស់អតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយ PG&E និងសម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំបន្ថែមពីចុងបញ្ចប់នៃទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដែលស្ថិតក្រោមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ ឬអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាធម្មតាត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា/កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ PG&E និងសម្រាប់រយៈពេល 11 ឆ្នាំបន្ថែម បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា និង/ឬការផុតកំណត់នៃកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាក្រោម ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមរយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះសម្រាប់តម្រូវការផ្លូវច្បាប់ ឬអាជីវកម្ម។

 

ការបង្កើតសេវាកម្ម និងការបង្កើតគណនី

 

ការបង្កើតសេវាកម្ម៖ ដើម្បីបង្កើត ឬបង្កើតសេវាកម្មឡើងវិញ អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកសម្រាប់ពួកយើង ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិមិនផ្តល់លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកបាន ប៉ុន្តែ អ្នកអាចនឹងត្រូវ​បាន​គេគិតថ្លៃប្រាក់តម្កល់ ហើយយើងនឹងស្នើសុំទម្រង់​ជំនួសនៃ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម (ឧទាហរណ៍ ប័ណ្ណបើកបរ លិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ ជាដើម)។ ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថានអាចត្រូវបានលើកលែង ប្រសិនបើគណនីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងការចេញវិក្កយបត្រដោយគ្មានក្រដាស និងការទូទាត់ឡើងវិញតាមរយៈ pge.com ឬធានាសន្តិសុខជាមួយអ្នកធានាវិក្កយបត្រ្រ។ ប្រាក់តម្កល់នៅពេលបង្កើតឡើងវិញអាចត្រូវបានបដិសេធ ប្រសិនបើមានការធានាជាមួយអ្នកធានាវិក្កយបត្រ។ការបង្កើតគណនីរបស់អ្នក៖ ក្នុងនាមជាអតិថិជន អ្នកអាចចុះឈ្មោះគណនីតាមលើបណ្តាញបាននៅ pge.com ដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើវិក្កយបត្រ ធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ និងទទួលបានការដាស់តឿនសំខាន់ៗរបស់អ្នកបានភ្លាមៗ ("គណនី" របស់អ្នក)។ អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្រងព័ត៌មាន ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងចំណូលចិត្តគណនីរបស់អ្នកបានតាមរយៈគណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះគណនី អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែ៉លរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលរបស់អ្នក ប៉ុន្តែ អ្នកនឹងមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មតាមលើបណ្តាញរបស់យើងបានទេដូចជា វិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល៖ អ្នកអាចជ្រើសរើសឈប់ទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលពីយើងនៅពេលណា​ក៏បាន ដោយ​ចុច​លើតំណភ្ជាប់ឈប់ជាវនៅជើងទំព័រអ៊ីមែល ឬដោយការទាក់ទងមកយើងតាមរបៀបដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក "ទាក់ទងយើង" នៃគោលនយោបាយនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រើ Your Account ដើម្បីចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកអាចបញ្ឈប់ការផ្ញើសារនាពេលអនាគតដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្នែកចំណង់ចំណូលចិត្តនៅលើទំព័រ Profile & Alerts នៅក្នុងផតថលគណនីរបស់អ្នកនៅ pge.com។ ការបញ្ឈប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលមិនមានន័យថា PG&E នឹងមិនទាក់ទងអ្នកអំពីគណនីរបស់អ្នក ឬសេវាកម្មអគ្គិសនី និងហ្គាសរបស់អ្នកទេ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនបច្ចុប្បន្ននេះនឹង​បន្ត​ទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ទាន់ពី PG&E ​តាមការ​តម្រូវដោយច្បាប់ ហើយអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះបានទេ។ការហៅជាសំឡេង សារជាអក្សរ និងជាសារខ្លី៖ អ្នកអាចនឹងមានឱកាសទទួលសារជាសារជាសំឡេង សារជាអក្សរ និងសារខ្លីពី PG&E ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង ឬអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មដែលយើងគិតថាអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នក។ ជារឿយៗ ការផ្ញើសារគឺមានភាពខុសៗគ្នា។ តាមរយៈការផ្តល់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក និងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលសារជាអក្សរ អ្នកយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះ រួមទាំងសារជាអក្សរស្វ័យប្រវត្តិទៅលេខទូរសព្ទដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ ការយល់ព្រមក្នុងការទទួលសារជាអក្សរ គឺមិនត្រូវបានតម្រូវ ដើម្បីទទួលបានផលិតផល ឬសេវាកម្មពី PG&E ទេ។ អត្រាសារ និងទិន្នន័យអាចត្រូវបានអនុវត្ត ហើយអត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវារបស់អ្នកក៏នឹងអនុវត្តផងដៃរ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសចេញពីការទទួលសារជាអក្សរនាពេលអនាគត ឬទទួលជំនួយដោយធ្វើតាមការណែនាំក្នុងសារអត្ថបទដែលអ្នកទទួលបាន។ ដោយសារតែយើងមានទីតាំងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក អត្រាអន្តរជាតិអាចនឹងគិតថ្លៃអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់អ្នក។ យើងអាចនឹងបង្ហាញលេខទូរសព្ទចល័តរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់សេវាដែលយើងចុះកិច្ចសន្យា ដើម្បីផ្ញើសារជាអក្សរស្វ័យប្រវត្តិដល់អ្នក ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនបង្ហាញលេខទូរសព្ទរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកឡើយ។ ការបញ្ឈប់ការហៅទូរសព្ទ សារអត្ថបទ និងសារ SMS មិនមែនមានន័យថា PG&E នឹងមិនទាក់ទងអ្នកអំពីគណនីរបស់អ្នក ឬសេវាកម្មអគ្គិសនី និងហ្គាសរបស់អ្នកនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនបច្ចុប្បន្ននេះនឹង​បន្ត​ទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ទាន់ពី PG&E ​តាមការ​តម្រូវដោយច្បាប់ ហើយអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះបានទេ។

 

ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់អ្នករស់នៅរដ្ឋ California

ផ្នែកក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃរដ្ឋ California 1798.83 ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាច្បាប់ "Shine The Light" អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដែលជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California ស្នើសុំ និងទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ប្រសិនបើមាន) ពីយើងម្តងក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនគិតថ្លៃ ដែលយើងបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់ និងឈ្មោះព្រមទាំងអាសយដ្ឋានរបស់ភាគីទីបីទាំងអស់ដែលយើងបានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនមុនៗភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California ​ហើយចង់ធ្វើការស្នើសុំបែបនេះ សូមដាក់បញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកយើងដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម។

 

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California អ្នកមានសិទ្ធិទទួលសិទ្ធិឯកជនភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ផ្នែកនេះពិពណ៌នាអំពីសិទ្ធិទាំងនោះ និងរបៀបដែលអ្នកអាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនោះបាន៖

 

សិទ្ធិក្នុងដឹង និងចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើ និងដឹងពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាដែល PG&E ប្រមូលអំពីអ្នក រួមទាំងប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប្រភេទប្រភពដែលព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូល អាជីវកម្ម ឬគោល​បំណងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការប្រមូល ការលក់ ឬការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក ប្រភេទនៃភាគីទីបី ដែលយើងអាចនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងផ្នែកនៃព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលយើងបានប្រមូលអំពីអ្នក។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំ សំណុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

 

សិទ្ធក្នុងការស្នើសុំការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យ PG&E លុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេមានអំពីអ្នក ដែលស្ថិតក្រោមដែនកំណត់ជាក់លាក់។ ប្រសិនបើយើងមិនលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងហេតុផលដែលបានអនុញ្ញាតស្ថិតក្រោមច្បាប់ជាធរមានទេ យើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹង។

 

សិទ្ធិក្នុងការកែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវ
អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យ PG&E កែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នក។

 

សិទ្ធិបញ្ឈប់ការលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
អ្នកអាចមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ការលក់ ឬចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ PG&E ទទួល​ស្គាល់​សញ្ញា​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​នៃការបញ្ឈប់​ដែល​មាន​ក្នុងផ្នែកក្បាលទំព័ររបស់ HTTP។ អ្នកក៏អាចប្រើតំណភ្ជាប់ “ហាមលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ” នៅខាងក្រោមនៃគេហទំព័ររបស់យើងបានផងដែរ។

 

ការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋ California ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមដាក់បញ្ជូនសំណើដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីខាងក្រោម៖

 

PG&E មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក ឬផ្តល់ឱ្យអ្នកជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអ្នកបានទេ ប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ និងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងអ្នក។ នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជូនសំណើរ យើងនឹងចាត់វិធានការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដោយប្រើសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ។ អ្នកមិនតម្រូវឱ្យបង្កើតគណនីជាមួយយើងដើម្បីដាក់បញ្ជូនសំណើរទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនីជាមួយយើង យើងអាចនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីខ្លួនអ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។យើងនឹងប្រើតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យទាក់ទងនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នកស្នើសុំដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ ហើយនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានតែប៉ុណ្ណោះ យើងនឹងព្យាយាមផ្គូផ្គងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជាមួយព័ត៌មានដែលយើងអាចមានអំពីអ្នករួចហើយ។ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីធ្វើការស្នើសុំជំនួសអ្នកតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត អ្នកត្រូវតែទាក់ទងក្រុមផ្នែកឯកជនភាពរបស់ PG&E ដោយផ្ទាល់ ហើយត្រូវផ្តល់អំណាចមេធាវីនៅរដ្ឋ California ដែលមានសុពលភាព ឬឯកសារប្រៀបធៀបនៃការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នក និងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាមួយ PG&E។ អ្នកក៏អាច​នឹងធ្វើការស្នើសុំ​ឯកជនភាព​ជំនួស​ឲ្យកូន​របស់អ្នកដែលជាអនីតិជនបានផងដែរ។PG&E ទទួល​ស្គាល់​សញ្ញា​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​នៃការបញ្ឈប់​ដែល​មាន​ក្នុងផ្នែកក្បាលទំព័ររបស់ HTTP។ នៅពេលដែលយើងទទួលបានសញ្ញាចំណូលចិត្តជ្រើសរើសមិនឲ្យយើង​ប្រើ នោះយើងនឹងដំណើរការសញ្ញានោះតាមការតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។

* PG&E តាមដានសំណើជ្រើស​មិនចូលរួម​តាមរយៈការស្នើសុំរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដើម្បីជ្រើស​រើស​ខូគីនៃការធ្វើទីផ្សារ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម។ ទិន្នន័យទាំងនេះ​តំណាងឱ្យ​ចំនួនសរុប​នៃអតិថិជន​​ដែល​បាន​ដាក់​បញ្ជូន​សំណើ​​ជ្រើស​​មិន​​ចូល​រួម បើទោះបីជាអតិថិជនម្នាក់ៗ​អាច​នឹង​ដាក់​បញ្ជូន​សំណើបានច្រើនដងក្នុង​អំឡុងឆ្នាំ 2022​ ក៏ដោយ។

 

ការមិនរើសអើង

យើងនឹងមិនរើសអើង ឬសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្នកចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពណាមួយរបស់អ្នកដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះទេ។

 

សន្តិសុខ

យើងចាត់វិធានការសមហេតុផល និងសមស្របដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាបាននូវសុច្ចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធរបស់យើង និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអនុវត្ត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានការសន្តិសុខផ្នែករដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងរូបវន្តជាប្រចាំ ដើម្បីជួយការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកពីការចូល ការបំផ្លាញ ឬការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទោះបីជាយ៉ាងណា សូមយល់ថា គ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណេត ឬវិធីសាស្រ្តនៃការរក្សាទុកទិន្នន័យគឺមានសន្តិសុខ 100% នោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងមិនអាចធានាបាននូវសន្តិសុខជាដាច់ខាតនោះទេ។

 

ឯកជនភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារ

សេវាកម្ម​របស់​យើង​មិនណែនាំចំពោះ​កុមារ​អាយុ​ក្រោម 16 ឆ្នាំទេ ហើយ PG&E មិនមាន​ចេតនា​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ណាមួយរបស់​កុមារ​អាយុ​ក្រោម 16 ឆ្នាំឡើយ លើកលែងតែ​ត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាកុមារដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ បានផ្ដល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សូមទាក់ទងមកយើងតាម pgeprivacy@pge.com ដោយមានការពិពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។

 

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះ

យើងពិនិត្យមើលគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះឡើងវិញជាំប្រចាំ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរធាតុចំពោះគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះ យើងនឹងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់អ្នកនិង/ឬទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នកទៅតាមការតម្រូវដោយច្បាប់។ យើងណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះឱ្យបានទៀងទាត់ឡើងវិញ។

 

ទាក់ទងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ កង្វល់ ឬការតវ៉ាអំពីគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះ ហើយចង់ស្នើរសុំកំណែបច្ចុប្បន្ន និងពីមុន ឬចង់ទទួលបានព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទៀតទាក់ទងនឹងដំណើរការរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយ​ប្រើជម្រើស​ដូច​ខាងក្រោម៖

 

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការឆ្លើយឆ្លង
សេវាកម្មអតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋាន និងអាជីវកម្មរបស់ PG&E
ការយកចិត្តទុកដាក់៖ ការគ្រប់គ្រងភាពឯកជន
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានរបស់ PG&E៖ ហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000
អតិថិជនអាជីវកម្មរបស់ PG&E ទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-468-4743

 

អ៊ីមែល៖ pgeprivacy@pge.com

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត