ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះ​កិច្ចសន្យា

កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023

ឯកជនភាពរបស់អ្នក

 

​ឯកជនភាព​របស់​អ្នកគឺជាអាទិភាព​ខ្ពស់​បំផុត​សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម PG&E និងក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company (ជារួម ហៅកាត់ថា "PG&E" ឬ "យើង")។

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីឯកជនភាពរបស់និយោជិត អ្នកចុះកិច្ចសន្យា និងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារនេះ ("សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីឯកជនភាពរបស់បុគ្គលិក") ពណ៌នាអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូលពីនិយោជិត អ្នកចុះកិច្ចសន្យា និងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងាររបស់ PG&E ដែលជាគោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូល និងចំពោះអ្នកដែលយើងអាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅក្រោមច្បាប់នៃរដ្ឋ California និយោជិត អ្នកចុះកិច្ចសន្យា និងអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងាររបស់ PG&E ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋ California មានសិទ្ធិជាក់លាក់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ Personnel Privacy Notice នេះពណ៌នាពីរបៀបដែលអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋ California អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិភាពឯកជនរបស់រដ្ឋ Californiaរបស់អ្នក ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តតែចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលទៅតាមមុខតំណែងរបស់អ្នកក្នុងនាមជានិយោជិត អ្នកចុះកិច្ចសន្យា ឬអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងាររបស់ PG&E ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអតិថិជន សូមចូលមើល សេចក្ដីជូនដំណឹងភាពឯកជនសាធារណៈរបស់ PG&E

 

យើងមិនប្រមូល ប្រើប្រាស់ លក់ ឬចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងដែលដឹងថានរណាម្នាក់មានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំទេ។  ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាកុមារដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ បានផ្ដល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សូមទាក់ទងមកយើងតាម pgeprivacy@pge.com ដោយមានការពិពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។

 

របៀបដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

 

ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារ ឬទំនាក់ទំនងធ្វើការជំនាញផ្សេងទៀតរបស់អ្នកជាមួយយើង យើងប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។ ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ កន្លងទៅ យើងប្រហែលជាបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកពីប្រភពនានាដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រមូលដោយផ្ទាល់ពីអ្នក៖ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ពីអ្នក ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរការណែនាំនិយោជិតថ្មីឱ្យដឹង និងក្រៅពីនេះ ក្នុងបរិបទនៃការងារ ឬទំនាក់ទំនងធ្វើការជំនាញផ្សេងទៀតជាមួយយើង ដូចជានៅពេលអ្នកទាក់ទងជាមួយផ្នែកធនធានមនុស្ស ឬនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំរកការងារ។

 

ពីឧបករណ៍របស់ PG&E និង "ការនាំយកឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក" ("BYOD") ដែលមានការអនុញ្ញាត៖ តាមរយៈ​ឧបករណ៍​ដែលបាន​ដំឡើង​នៅលើ​យានយន្ត និង​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត​ ដែលបាន​ប្រើប្រាស់​នៅក្នុង​បរិបទ​ការងារ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ PG&E។

 

ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនត្រាណិតនៃ PG&Eរបស់អ្នក៖ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការចូលមើល និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទៅលើអ៊ីនត្រាណិតរបស់យើង ដែលរួមមានព័ត៌មានតាមរយៈខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាចូលផ្សេងទៀត។

 

ពីភាគីផ្សេងទៀត៖ នៅពេលយើងធ្វើការជាមួយភាគីផ្សេងទៀត ដូចជាអ្នក​ជ្រើសរើស ទីភ្នាក់ងារ​រាយការ​ណ៍​ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម អ្នកលក់ អ្នកចុះកិច្ចសន្យា ទីភ្នាក់ងារឥណទាន អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដែល​ផ្ដល់​សេវាកម្មជំនួសឱ្យយើង។

 

ពីប្រភពផ្សេងទៀត៖ យើងអាចនឹងបំពេញបន្ថែមព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីប្រភពផ្សេងទៀត រួមមានទាំងពីអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យតាមបណ្តាញ និងក្រៅបណ្ដាញ។

 

ព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូល

 

យើងប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោមពីអ្នក ដែលរួមមានព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ៖

 

អង្គសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ ដូចជាឈ្មោះ លេខសន្តិសុខសង្គម លេខលិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ ឬលេខប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរដ្ឋ លេខគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍ អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ គ្រប់គ្រងសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នក និងដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងក្រៅពីនេះជាមួយអ្នក។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្ដល់សេវា និយ័តករ និង ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

ព័ត៌មានដែលស្ថិតក្រោមការការពារក្រោមច្បាប់នៃរដ្ឋ California ដូចជាអង្គសម្គាល់អត្តសញ្ញាណខាងលើ ហត្ថលេខា លក្ខណៈ ឬការពណ៌នាផ្នែករូបវ័ន្ត ប្រវត្តិផ្នែកអប់រំ លេខគណនីធនាគារ លេខប័ណ្ណឥណទានសាជីវកម្ម ព័ត៌មានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការធានារ៉ាប់រង និងដើម្បីអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពក្រៅពីនេះទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នក។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្ដល់សេវា និយ័តករ ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

លក្ខណៈចាត់ថ្នាក់ដែលបានការពារ ដូចជាភេទ ស្ថានភាពអតីតយុទ្ធជន ប្រភពជាតិសាសន៍ ឬជនជាតិ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលការពណ៌នា "ព័ត៌មានរស៊ើបផ្ទាល់ខ្លួន" ខាងក្រោម។

 

ព័ត៌មានរស៊ើបផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម ប័ណ្ណបើកបរ ឬលេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល និងលក្ខណៈចាត់ថ្នាក់ដែលបានការពារជាក់លាក់ ដូចជាប្រភពជាតិសាសន៍ ឬប្រភពជនជាតិរបស់អ្នក ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់អ្នក ព័ត៌មានអំពីសុខភាព និងទំនោរផ្លូវភេទរបស់អ្នក។ យើងក៏អាចនឹងប្រមូលខ្លឹមសារនៃអ៊ីមែលរបស់អ្នក ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតតាមអេឡិចត្រូនិកពីគណនី PG&E ឬឧបករណ៍ដែលបានចេញឱ្យរបស់អ្នក។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍ ដើម្បីការពារ និងការពារនឹងការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ ការបោកបន្លំ ឬការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ផ្សេងទៀត និងដើម្បីធ្វើឱ្យចម្រើនទៅមុខនូវភាពចម្រុះ សមភាព និងការអនុវត្តដែលមានការរួមបញ្ចូល។ PG&E ប្រើតែព័ត៌មានរស៊ើបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន បំពេញមុខងារអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងជាក់លាក់ និងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្ដល់សេវា និយ័តករ ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។ យើងមិនលក់ ឬចែករំលែកព័ត៌មានរស៊ើបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។

 

ព័ត៌មានជីវមាត្រ ដូចជាស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅពេលតួនាទីរបស់អ្នកត្រូវការចូលប្រើប្រាស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់។ PG&E អាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអ្នកផ្ដល់សេវា និង ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

ទិន្នន័យទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលរួមមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់អ្នក នៅពេលដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ PG&E របស់យើង ឬ BYODs សម្រាប់គោលបំណងការងារ/អាជីព។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នក តាមដានសន្តិសុខ និងអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអ្នកផ្ដល់សេវា ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

ព័ត៌មានដែលបានមកពីវិញ្ញាណ រួមមានព័ត៌មានដែលបានកត់ត្រាទុករបស់អ្នក តាមរយៈកាមេរ៉ាឃ្លាំមើល ការថតសំឡេងជាអូឌីយ៉ូ និងរូបថត។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីតាមដានសន្តិសុខនៅកន្លែងនានារបស់ PG&E។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអ្នកផ្ដល់សេវា ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាជីព និងការងារ ដូចជាព័ត៌មាននៅលើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក លិខិតយោង សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកិច្ចសម្ភាសន៍ គុណវុឌ្ឍិសិក្សា / អាជីព សាវតានៃការអប់រំ ទីតាំងការិយាល័យ កាលបរិច្ឆេទជួល កិច្ចសន្យាការងារ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រាអាសន្ន ការវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ពានរង្វាន់ និងសមិទ្ធផលនានា ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងកំណត់ត្រានៃការអភិវឌ្ឍ ព័ត៌មានសំណង ព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលបានការងារ ព័ត៌មានពេលឈប់សម្រាក និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារ ឬទំនាក់ទំនងធ្វើការអាជីពរបស់អ្នកជាមួយយើង។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មនានាដែលទាក់ទងនឹងការងារ អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ គ្រប់គ្រងសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នក និងជូនព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពវិភាគនានាដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មរបស់យើង។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកផ្ដល់សេវា និយ័តករ ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

ព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិត និងបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត ដូចជាឯកសារកំណត់ហេតុ ព័ត៌មានចូលប្រព័ន្ធ អ្នករកឃើញសូហ្វវែ/ហាតវែ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ PG&E អ៊ីនត្រាណិត និង BYODs ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងការងារ/អាជីព។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នក តាមដានសន្តិសុខ និងអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអ្នកផ្ដល់សេវា ឬជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

 

ខូគី៖ នៅពេលអ្នកចូលមើល ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្ទៃក្នុងរបស់ PG&E ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងអាចបង្កើតខូគី ដែលជាឯកសារអត្ថបទតូច ដែលគេហទំព័រអាចផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក និងអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ PG&E ប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃអ៊ីនត្រាណិតរបស់យើង ឬមុខងាររបស់ខ្លួន។ អ្នកអាចបិទការប្រើប្រាស់ខូឃីរបស់យើងតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ សូមចំណាំថា ប្រសិនបើអ្នកបិទសមត្ថភាពនៃកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីទទួលខូគី អ្នកនឹងអាចរុករកអ៊ីនត្រាណិតរបស់ PG&E ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងារជាក់លាក់ឡើយ។

 

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

 

យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ៖

 

សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ៖ ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រាក់ខែ ការបង់ប្រាក់ ប្រាក់ទូទាត់ឲ្យបុគ្គលិកពេលឈប់សម្រាកឈឺ និងរយៈពេលឈប់ពីការងារ ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសង្គមនិងពន្ធ ការតាមដានសិទ្ធិទទួលបានការងារ ការវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារ ការកំណត់កាលវិភាគ ការបង្កើតព័ត៌មានទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រាមានអាសន្ន ការដំណើរការលើការទាមទារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់បុគ្គលិក ការវាយតម្លៃពាក្យសុំការងាររបស់អ្នក និងការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល ការដំណើរការអត្ថប្រយោជន៍នានា ដែលរួមមានការកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់អ្នក និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នក និងអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

 

ការតាមដានសន្តិសុខ៖ ការវិភាគប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បណ្ដាញ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខ ដែលរួមមានដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការបោកបន្លំ និងសម្រាប់ការធានាដែលតាមអនុលោមភាពក្រមសីលធម៌របស់យើង

 

កាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់៖ យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីគោរពតាមកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់របស់យើង។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើយើងទទួលដីកា ឬសំណើផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត នោះយើងអាចត្រូវការធ្វើអធិការកិច្ចទិន្នន័យដែលយើងរក្សាទុកដើម្បីកំណត់របៀបឆ្លើយតប។

 

គោលបំណងអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុង៖ ដែលរួមមានការអនុវត្តការវិភាគ និងការអនុវត្តវិធីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះរបៀបនៃការរកឃើញនានា ដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មរបស់យើង កំណត់និន្នាការនៅក្នុងកម្លាំងការងាររបស់យើង និងធ្វើឱ្យការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនានារបស់យើងប្រសើរឡើង

 

ព័ត៌មានរស៊ើបផ្ទាល់ខ្លួន៖ យើងមិនប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានរស៊ើបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ ក្រៅតែពីការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមានឡើយ។

 

របៀបដែលយើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

 

យើងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានការកំណត់គោលដៅឡើយ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗជាច្រើន រួមមាន៖

 

ដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក៖ យើងអាចនឹងបង្ហាញទិន្នន័យរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកបានផ្ដល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមជាក់លាក់ ក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ។

 

អ្នកផ្ដល់សេវា៖ យើងអាចនឹងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយអ្នកលក់ភាគីទីបី អ្នកផ្ដល់សេវា អ្នកចុះកិច្ចសន្យា ឬភ្នាក់ងារដែលបំពេញសេវាកម្មនានាសម្រាប់យើង ឬជំនួសឱ្យយើង ហើយតម្រូវឲ្យចូលប្រើព័ត៌មាននោះ ដើម្បីធ្វើការងារនោះទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មនានាដល់អ្នក ឬការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នក ដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ យើងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីផ្សេងទៀតទាំងនេះ តែនៅពេលដែល (a) ការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មគាំទ្របែបនេះ និង (b) អ្នកផ្ដល់សេវាទាំងនោះយល់ព្រមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលពួកគេទទួល ស្របតាមការណែនាំរបស់យើង។

 

កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ យើងអាចលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់អ្នក នៅពេលណាដែលយើងតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីធ្វើដូច្នោះ ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល ចំណាត់ការតុលាការ ដីកាតុលាការ ឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់ ដូចជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាតុលាការ ដីកាកោះសាក្សី (រួមមានការឆ្លើយតបទៅនឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈ ដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃសន្តិសុខជាតិ ឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តច្បាប់)។

 

ការការពារសុវត្ថិភាពកន្លែងធ្វើការរបស់យើង។ យើងអាចលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់អ្នក នៅពេលណាដែលយើងជឿជាក់ថាវាចាំបាច់ដើម្បីស៊ើបអង្កេត ទប់ស្កាត់ ឬចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងការបំពានដែលអាចកើតឡើងលើគោលការណ៍របស់យើង ការបន្លំដែលសង្ស័យ ស្ថានភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងការគំរាមដែលអាចកើតឡើងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សណាម្នាក់ និងសកម្មភាពខុសច្បាប់នានា ឬជាភស្តុតាងនៅក្នុងបណ្ដឹងវិវាទ ដែលយើងជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

 

ការផ្ទេរអាជីវកម្ម។ យើងអាចនឹងចែករំលែក ឬផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ឬក្នុងអំឡុងពេលការចរចា ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្សេងទៀត ឬការទិញយកទាំងអស់ ឬមួយចំណែកនៃអាជីវកម្មរបស់យើងទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

 

ការចែករំលែកទិន្នន័យគណនា៖ PG&E អាចចែករំលែកទិន្នន័យ និងព័ត៌មានគណនាដែលមិនជាក់លាក់នឹងនិយោជិត ដែលបានមកពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអង្គភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងនៃ៖

 

  • ការជូនដំណឹងអំពីគោលនយោបាយថាមពលនៃរដ្ឋ California ដែលត្រូវបានណែនាំដោយ California Public Utilities Commission និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋ California ដែលគ្រប់គ្រង PG&E;
  • ការថែរក្សាកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ ហើយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់និយោជិត អតិថិជន និងសហគមន៍របស់យើង ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19

 

ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់អ្នករស់នៅរដ្ឋ California

 

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California អ្នកមានសិទ្ធិឯកជនភាពមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

 

  • សិទ្ធិក្នុងការដឹង៖ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការដឹង និងចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែល PG&E ប្រមូលអំពីអ្នក និងរបៀបដែលគេប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • សិទ្ធិក្នុងការលុបសំណើ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលស្ថិតក្រោមការកំណត់ជាក់លាក់។
  • សិទ្ធិក្នុងការកែប្រែភាពមិនត្រឹមត្រូវ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យ PG&E កែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវ។

 

អ្នកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិណាមួយនៃសិទ្ធិទាំងនេះតាមរយៈ ការដាក់បញ្ជូនសំណើសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់និយោជិតរបស់អ្នកនៅក្រោម California Consumer Privacy Act។ ឬហៅទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1-800-788-2363។ យើងនឹងចាត់វិធានការនានាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក មុនពេលបំពេញសំណើរបស់អ្នកដូចជាការស្នើឱ្យអ្នកធ្វើការតាមនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ការចូលគណនី។

 

PG&E មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក ឬផ្តល់ឱ្យអ្នកជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអ្នកបានទេ ប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ និងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងអ្នក។ នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជូនសំណើរ យើងនឹងចាត់វិធានការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដោយប្រើសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីជាមួយយើង យើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីដែលមានស្រាប់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អ្នកមិនតម្រូវឱ្យបង្កើតគណនីជាមួយយើងដើម្បីដាក់បញ្ជូនសំណើទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីជាមួយយើង យើងអាចនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីខ្លួនអ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

 

យើងនឹងប្រើតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យទាក់ទងនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នកស្នើសុំដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ ហើយនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានតែប៉ុណ្ណោះ យើងនឹងព្យាយាមផ្គូផ្គងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជាមួយព័ត៌មានដែលយើងអាចមានអំពីអ្នករួចហើយ។

 

ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីធ្វើការស្នើសុំជំនួសអ្នកតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត អ្នកត្រូវតែទាក់ទងក្រុមផ្នែកឯកជនភាពរបស់ PG&E ដោយផ្ទាល់តាម PGEPrivacy@pge.com និងត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិប្រទាននៃរដ្ឋ California ដែលត្រឹមត្រូវ ឬឯកសារនៃការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលអាចប្រៀបធៀបបានពីអ្នក និងការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាមួយ PG&E។ សិទ្ធិប្រទានបែបនេះត្រូវតែបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃផ្នែកក្រមវិធីការបញ្ជាក់មតកសាសន៍ (Probate Code) ពី 4000 ដល់ 4465។

 

អ្នកក៏អាចនឹងបង្កើតសំណើរសុំឯកជនភាពជំនួសឱ្យកូន/អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍/អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុរបស់អ្នកបានផងដែរ។

 

យើងនឹងមិនរើសអើង ឬសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្នកចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកណាមួយដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពនេះទេ។

 

ការទទួលស្គាល់ Global Privacy Control

 

សញ្ញានៃ Global Privacy Control ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកម្មវិធីរុករកវិបមួយចំនួនក្នុងការព្យាយាមកំណត់ការតាមដាន ដែលទាក់ទងនឹងការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក។ មិនមែនគ្រប់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ផ្ដល់ជូននូវជម្រើស Global Privacy Control ហើយសញ្ញាទាំងនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈដូចគ្នានៅឡើយទេ។ គេហទំព័រអ៊ីនត្រាណិតរបស់ PG&E មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសញ្ញានៃ Global Privacy Control ទេ។

 

ការរក្សាទុក

 

យើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ឬតម្រូវការអាជីវកម្មស្របច្បាប់។ យើងរក្សាទុកទិន្នន័យនិយោជិតពីក្រោយ 7 ឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់ការងារ ឬ 6 ឆ្នាំ ពីពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍ចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ត្រូវបានបង់ឱ្យអតីតនិយោជិត នៅក្រោមផែនការដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ អាស្រ័យដោយតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ឬតម្រូវការអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេលរក្សាទុកកាន់តែយូរ។ ទិន្នន័យអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ (មិនជួល) ត្រូវបានរក្សាទុក 10 ឆ្នាំ ចាប់ពីការបិទបញ្ចប់នៃលិខិតបង្គាប់ផ្លូវការ អាស្រ័យដោយតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ឬតម្រូវការអាជីវកម្មសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃរយៈពេលរក្សាទុកកាន់តែយូរ។

 

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ

 

យើងនឹងពិនិត្យមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះឡើងវិញជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរធាតុចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ យើងនឹងព្យាយាមជូនព័ត៌មានដល់អ្នកនិង/ឬទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នក ដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។ យើងណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលឡើងវិញគោលការណ៍ភាពឯកជននេះឱ្យបានទៀងទាត់។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពី Personnel Privacy Notice នេះ។ សូមទាក់ទងមកក្រុមផ្នែកឯកជនភាពរបស់ PG&E ដោយផ្ទាល់តាម PGEPrivacy@pge.com

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត