Cảnh báo khẩn cấp

Thông báo cho Nhân viên, Ứng viên và Nhà thầu

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2023

Quyền riêng tư của quý vị

 

Quyền riêng tư của quý vị là ưu tiên hàng đầu của PG&E Corporation và Pacific Gas and Electric Company (gọi chung là “PG&E” hoặc “chúng tôi”).

 

Thông báo về Quyền riêng tư cho Nhân viên, Nhà thầu và Ứng viên (“Personnel Privacy Notice” (Thông báo về Quyền riêng tư cho Nhân sự)) này mô tả những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ nhân viên, nhà thầu và ứng viên của PG&E, mục đích thu thập và những bên có thể được chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Theo luật California, nhân viên, nhà thầu và ứng viên của PG&E là cư dân California sẽ có một số quyền nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Personnel Privacy Notice này mô tả cách cư dân California có thể thực hiện các quyền riêng tư của bản thân ở California đối với thông tin cá nhân của mình. Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập khi quý vị là nhân viên, nhà thầu hoặc ứng viên của PG&E. Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của quý vị khi quý vị là người tiêu dùng, vui lòng truy cập thông báo công khai của PG&E về quyền riêng tư.

 

Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng, bán hoặc chia sẻ thông tin của bất cứ trẻ em nào dưới 16 tuổi.  Nếu quý vị tin rằng một trẻ em dưới 16 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ pgeprivacy@pge.com và mô tả ngắn gọn về mối quan ngại của quý vị.

 

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý vị

 

Để quản lý việc làm hoặc mối quan hệ công việc chuyên môn khác của quý vị với chúng tôi, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân về quý vị. Trong 12 tháng qua, có thể chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân về quý vị từ các nguồn sau:

 

Trực tiếp Từ quý vị: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ quý vị trong quá trình giới thiệu làm quen công việc và mặt khác trong bối cảnh công việc hoặc mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp khác giữa quý vị với chúng tôi, chẳng hạn như khi quý vị liên hệ với Bộ phận Nhân sự hoặc khi quý vị nộp đơn xin việc.

 

Từ Thiết bị của PG&E và “Thiết bị theo Quy định Mang Thiết bị Riêng” (Bring Your Own Devices, BYOD) Được cho phép: Thông qua các thiết bị được lắp đặt trên xe đa dụng và các thiết bị khác được sử dụng khi quý vị làm việc với PG&E.

 

Từ việc Quý vị Sử dụng Mạng nội bộ của PG&E: Chúng tôi thu thập thông tin khi quý vị truy cập và sử dụng mạng nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả thông tin qua cookie và các công nghệ ghi nhật ký khác.

 

Từ các Bên khác: Khi chúng tôi làm việc với các bên khác như nhà tuyển dụng, cơ quan báo cáo về người tiêu dùng, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu, cơ quan tín dụng, nhà nghiên cứu thị trường hoặc nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ.

 

Từ các Nguồn Khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin được mô tả ở trên với thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn khác, bao gồm cả từ các nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến.

 

Loại thông tin mà chúng tôi thu thập

 

Sau đây là các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị, bao gồm cả trong 12 tháng qua:

 

Thông tin nhận dạng, chẳng hạn như tên, số An sinh Xã hội, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số thẻ căn cước cấp tiểu bang, số hợp đồng bảo hiểm, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ nơi ở. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho quý vị các dịch vụ phúc lợi, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quản lý các hoạt động liên quan đến việc làm của quý vị và để liên lạc với quý vị. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

Thông tin Được Bảo vệ Theo Luật California, chẳng hạn như Thông tin nhận dạng nêu trên, chữ ký, đặc điểm thể chất hoặc diện mạo, học vấn, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng công ty, thông tin y tế và thông tin bảo hiểm y tế của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho quý vị các dịch vụ phúc lợi như trả lương và bảo hiểm, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và quản lý các hoạt động liên quan đến việc làm của quý vị. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

Các Đặc điểm Phân loại được Bảo vệ, chẳng hạn như giới tính, tình trạng cựu chiến binh, chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của quý vị. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem nội dung mô tả "Thông tin Cá nhân Nhạy cảm" dưới đây.

 

Thông tin Cá nhân Nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin An sinh Xã hội, bằng lái xe hoặc mã số nhận dạng do chính phủ cấp và một số đặc điểm phân biệt cụ thể được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, vị trí địa lý cụ thể, thông tin về sức khỏe và xu hướng tính dục. Chúng tôi cũng có thể thu thập nội dung email của quý vị hoặc các thông tin liên lạc điện tử khác từ tài khoản PG&E hoặc thiết bị đã cấp cho quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích xác minh danh tính, để cung cấp cho quý vị các dịch vụ phúc lợi, để bảo vệ và chống lại các khiếu nại pháp lý, hành vi gian lận hoặc hành vi ác ý khác, cũng như để thúc đẩy các hoạt động đa dạng, công bằng và hòa nhập. PG&E chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của quý vị để cung cấp các dịch vụ, thực hiện một số chức năng nghiệp vụ nội bộ nhất định và cho những mục đích khác được phép theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị.

 

Thông tin Sinh trắc học, chẳng hạn như dấu vân tay của quý vị khi chức vụ của quý vị yêu cầu quyền truy cập vào một cơ sở bảo mật cao. PG&E có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

Dữ liệu Vị trí Địa lý, bao gồm cả vị trí địa lý chính xác của quý vị khi sử dụng thiết bị của PG&E hoặc BYOD cho mục đích công việc/nghề nghiệp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý các hoạt động liên quan đến việc làm của quý vị, giám sát an ninh và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

Thông tin Giác quan, bao gồm cả thông tin được ghi lại về quý vị thông qua camera giám sát, bản ghi âm và ảnh. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giám sát an ninh tại các cơ sở của PG&E. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật.

 

Thông tin liên quan đến Nghề nghiệp và Việc làm, chẳng hạn như thông tin trong sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu, thông báo phỏng vấn, chứng chỉ học vấn/chuyên môn, trình độ học vấn, địa điểm văn phòng, ngày tuyển dụng, hợp đồng lao động, thông tin liên hệ khẩn cấp, thông tin đánh giá hiệu quả làm việc và thông tin khác, giải thưởng và thành tích, hồ sơ đào tạo và phát triển, thông tin thù lao, thông tin về thời gian nghỉ, thông tin về khả năng đủ điều kiện làm việc và các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp của quý vị với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho quý vị các dịch vụ liên quan đến việc làm, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quản lý các hoạt động liên quan đến việc làm của quý vị và thông báo các hoạt động phân tích để cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

Thông tin trên Internet và Mạng Điện tử Khác, chẳng hạn như tệp nhật ký, thông tin đăng nhập, nhà phát minh phần mềm/phần cứng và các thông tin khác liên quan đến việc quý vị sử dụng thiết bị, mạng nội bộ của PG&E và BYOD dùng cho mục đích công việc/nghề nghiệp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý các hoạt động liên quan đến việc làm của quý vị, giám sát an ninh và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

Cookie: khi quý vị truy cập hoặc sử dụng các trang web nội bộ của PG&E, máy chủ của chúng tôi có thể tạo cookie, là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể gửi tới trình duyệt internet của quý vị và có thể được lưu trữ trong trình duyệt hoặc ở nơi khác trên máy tính của quý vị. PG&E sử dụng cookie và các công nghệ khác cần thiết cho các hoạt động hoặc tính năng của mạng nội bộ của chúng tôi. Quý vị có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của chúng tôi thông qua cài đặt trình duyệt của quý vị. Xin lưu ý rằng nếu tắt chức năng chấp nhận cookie của trình duyệt thì quý vị vẫn có thể sử dụng mạng nội bộ của PG&E nhưng không thể tận dụng một số tính năng nhất định.

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho nhiều mục đích:

 

Các Hoạt động Liên quan đến Việc làm: Chẳng hạn như quản lý bảng lương, tiền lương, khoản thanh toán, trợ cấp đau ốm và nghỉ phép; quản lý thuế và An sinh Xã hội; giám sát tình trạng đủ điều kiện làm việc; đánh giá hiệu suất; đặt lịch, thu xếp lịch và thiết lập thông tin liên lạc khẩn cấp; xử lý các yêu cầu của nhân viên liên quan đến công việc, đánh giá đơn xin việc, cũng như quản lý và xử lý phục lợi, bao gồm cả việc xác định tình trạng đủ điều kiện của quý vị cũng như người phụ thuộc và người thụ hưởng của quý vị

 

Giám sát An ninh: Phân tích hệ thống điện tử, mạng cũng như thiết bị và tài sản khác của chúng tôi nhằm mục đích bảo mật (bao gồm cả mục đích bảo vệ chống lừa đảo), đồng thời đảm bảo tuân thủ Code of Conduct (Bộ quy tắc Ứng xử) của chúng tôi

 

Nghĩa vụ Pháp lý: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Ví dụ: nếu nhận được trát hầu tòa hoặc yêu cầu pháp lý khác thì có thể chúng tôi phải kiểm tra dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ nhằm xác định cách phản hồi.

 

Mục đích Nghiệp vụ Nội bộ: bao gồm cả mục đích thực hiện phân tích và áp dụng thuật toán để tìm các cách cải thiện hoạt động kinh doanh, xác định xu hướng trong lực lượng lao động và nâng cấp các dịch vụ

 

Thông tin Cá nhân Nhạy cảm: Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích được luật hiện hành cho phép.

 

Cách chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị

 

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho nhiều mục đích, bao gồm:

 

Được Quý vị Đồng ý: Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của quý vị nếu quý vị đã đồng ý rõ ràng về việc cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích cụ thể.

 

Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị với các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý thực hiện dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi và yêu cầu quyền truy cập thông tin đó để thực hiện công việc liên quan đến cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc cung cấp cho quý vị thông tin mà quý vị đã yêu cầu. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với các bên khác khi (a) việc chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị là cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ hỗ trợ như vậy và (b) các nhà cung cấp dịch vụ đó đồng ý sử dụng mọi thông tin cá nhân nào họ nhận được theo hướng dẫn của chúng tôi.

 

Nghĩa vụ Pháp lý. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị khi được pháp luật yêu cầu làm như vậy để tuân thủ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ, thủ tục tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như để đáp ứng lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa (bao gồm cả việc phản hồi cho các cơ quan công quyền nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật).

 

Bảo vệ Nơi làm việc của Chúng ta. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết; điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi, gian lận đáng ngờ, tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất cứ người nào, các hoạt động bất hợp pháp; hoặc làm bằng chứng trong vụ kiện mà chúng tôi có liên quan.

 

Chuyển nhượng Kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của quý vị liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.

 

Chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp: PG&E có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu tổng hợp, cụ thể và không phải của nhân viên, thu được từ thông tin cá nhân cho các tổ chức khác nhằm mục đích:

 

  • thông báo chính sách năng lượng của California theo chỉ thị của California Public Utilities Commission và các cơ quan chính phủ California khác quản lý PG&E;
  • duy trì nơi làm việc an toàn và lành mạnh cũng như sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi, ngoài những mục đích khác do đại dịch COVID-19

 

Thông tin bổ sung cho cư dân California

 

Nếu là Cư dân California, quý vị có một số quyền riêng tư nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm các quyền sau:

 

  • Quyền được Biết: Quý vị có quyền được biết và truy cập thông tin cá nhân mà PG&E thu thập về quý vị, cũng như cách PG&E sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị.
  • Quyền Yêu cầu Xóa: Quý vị có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, tùy thuộc vào một số hạn chế nhất định.
  • Quyền Chỉnh sửa những Điểm Không chính xác: Quý vị có quyền yêu cầu PG&E chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác.

 

Quý vị có thể thực hiện bất cứ quyền nào trong số này bằng cách gửi yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư của nhân viên theo California Consumer Privacy Act. hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-788-2363. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh danh tính của quý vị trước khi hoàn thành yêu cầu của quý vị, chẳng hạn như yêu cầu quý vị thực hiện các thủ tục xác thực đăng nhập tài khoản.

 

PG&E không thể trả lời yêu cầu của quý vị hoặc cung cấp cho quý vị thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của quý vị cũng như xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến quý vị. Khi quý vị gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh danh tính của quý vị bằng các dịch vụ xác minh danh tính. Nếu quý vị có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp xác thực tài khoản hiện có để xác minh danh tính của quý vị. Tuy nhiên, quý vị không bắt buộc phải tạo tài khoản với chúng tôi để gửi yêu cầu. Nếu quý vị có tài khoản với chúng tôi thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân quý vị để xác minh danh tính của quý vị.

 

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp liên quan đến xác minh danh tính để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu và bất cứ khi nào khả thi, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh thông tin quý vị cung cấp với thông tin mà chúng tôi có thể đã có về quý vị.

 

Nếu muốn ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt quý vị đưa ra yêu cầu thông qua đại diện được ủy quyền, quý vị phải liên hệ trực tiếp với Nhóm Quyền riêng tư của PG&E theo địa chỉ PGEPrivacy@pge.com và phải cung cấp giấy ủy quyền hợp lệ của California hoặc tài liệu tương đương về sự cho phép bằng văn bản và xác minh danh tính của quý vị với PG&E. Giấy ủy quyền đó phải đáp ứng các yêu cầu các phần từ 4000 đến 4465 của Probate Code (Bộ luật Chứng thực di chúc).

 

Quý vị cũng có thể đưa ra yêu cầu về quyền riêng tư thay mặt cho con cái/người thụ hưởng/người phụ thuộc tuổi vị thành niên của mình.

 

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử hoặc trả đũa quý vị vì đã thực hiện bất kỳ Quyền riêng tư nào của quý vị được nêu trong chính sách quyền riêng tư này.

 

Công nhận Global Privacy Control

 

Các tín hiệu Global Privacy Control được một số trình duyệt web sử dụng để cố gắng hạn chế hoạt động theo dõi liên quan đến các lượt truy cập của quý vị vào một trang web. Không phải tất cả trình duyệt đều cung cấp tùy chọn Global Privacy Control và các tín hiệu này vẫn chưa thống nhất. Trang web mạng nội bộ của PG&E không phản hồi các tín hiệu Global Privacy Control.

 

Lưu giữ thông tin

 

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc nhu cầu công việc. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của nhân viên trong 7 năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 6 năm kể từ khi tất cả khoản trợ cấp hưu trí đã được trả cho nhân viên cũ theo gói phúc lợi tương ứng của họ, tùy thuộc vào nhu cầu pháp lý hoặc kinh doanh mà sẽ lưu giữ trong thời gian lâu hơn. Dữ liệu của ứng viên (chưa được tuyển dụng) được lưu giữ trong 10 năm kể từ khi hoàn tất yêu cầu, tùy thuộc vào nhu cầu pháp lý hoặc kinh doanh sẽ có thời gian lưu giữ lâu hơn.

 

Thay đổi đối với thông báo về quyền riêng tư này

 

Chúng tôi sẽ thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền riêng tư này. Khi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị và/hoặc thu thập sự đồng ý của quý vị, theo yêu cầu của pháp luật. Quý vị nên thường xuyên xem lại thông báo quyền riêng này.

 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về Personnel Privacy Notice này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm Quyền riêng tư của PG&E theo địa chỉ PGEPrivacy@pge.com.

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hiểu các quyền riêng tư dành cho người tiêu dùng của quý vị.

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với quý vị qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác