ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សេវាកម្មអតិថិជន

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ បញ្ហា ដែល បាន ជួប ប្រទះ ជា ទូទៅ

 សម្គាល់៖ កុំព្យូទ័រ​បាន​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ1-877-660-6789. 

ការឆបោក

សូម ដឹង ពី ការ បោក បញ្ឆោត ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ។ ការពារផ្ទះឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ការ អះអាង

យល់អំពីគោលនយោបាយ និងដំណើរការនៃការអះអាងរបស់ PG&E។

សេវាកម្ម ភាសា និង ជំនួយ

ស្វែងរកធនធានសេវាកម្ម៖

  • ក្នុង ភាសា ផ្សេង ក្រៅ ពី ភាសា អង់គ្លេស
  • សម្រាប់អតិថិជនដែលថ្លង់ ពិបាកស្តាប់ មានភាពអន់ចិត្ត ឬមានពិការភាពក្នុងការនិយាយ

ទាក់ទងយើង

ស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរទូទៅនិងទទួលបានការគាំទ្រ។

តម្រូវការសេវាកម្មបន្ថែម

ការស្នើសុំសេវាកម្ម

រៀបចំសេវាកម្ម PG&E និងការកំណត់ពេលវេលានៃការណាត់ជួបសេវាកម្មតាមអនឡាញ។

គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក

រក និងអនុវត្តភារកិច្ចគណនេយ្យ និង អត្រាការប្រាក់។

វិក្កយបត្រ និងជំនួយ

ទទួលបានជំនួយក្នុងការបង់ប្រាក់វិក្កយបត្រ PG&E របស់អ្នក។