Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Daim Ntawv Ceeb Toom ntawm Kev Nkag Cuag Tau Rau, Kev Suav Sau, Kev Khaws Tseg, Kev Siv thiab Kev Nthuav Tawn Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Kev Siv Hluav Taws Xob

Peb yuav ua txhua yam kom tsim nyog los pov thaiv Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Txog Kev Siv Hluav Taws Xob

Hloov kho tshiab zaum kawg nkaus: Lub Xya Hlis Ntuj 1, 2022

 

Koj li kev ntiag tug yog tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua xub thawj tshaj plaws rau PG&E thiab peb yuav sib zog ua txhua yam raws li qhov tsim nyog los pov thaiv Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob (Energy Usage Data) ntawm koj. Pab Pawg Kws Saib Xyuas Cov Kev Siv Hluav Taws Xob Dej Cua Ntawm Zej Tsoom Sawv Daws Hauv Xeev California (California Public Utilities Commission, CPUC) tau tawm "Cov Cai Hais Txog Cov Kev Pov Thaiv Kev Ntiag Tug thiab Kev Ruaj Ntseg rau Cov Ntaub Ntawv Siv Hluav Taws Xob (PDF, 476 KB)" txhawm rau xyuas kom paub tseeb tias tau txais kev pov thaiv lawm rau cov neeg siv hluav taws xob li kev ntiag tug. Peb kho cov ntaub ntawv qhia paub hais txog peb cov neeg siv hluav taws xob kom tsis pub lwm tus paub, ua raws li txhua txoj cai lij choj thiab cov cai kev tswj hwm uas tseev kom muaj los ntawm CPUC thiab lwm cov koom haum tswj xyuas txog txoj cai. Daim ntawv ceeb toom no yog npaj los tshaj qhia rau koj paub txog txoj hauv kev uas PG&E kho Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Txog Kev Siv Hluav Taws Xob (Energy Usage Data) uas peb suav sau thiab muab lis. PG&E's Notice of Accessing, Collecting, Storing, Using and Disclosing Energy Usage Information suav nrog Pacific Gas and Electric Company, nws cov neeg ua hauj lwm, cov neeg sawv cev, cov neeg cog lus, thiab cov tuam txhab ncau uas koom tes nrog.

 

Thov saib peb Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug hais txog kev ntiag tug ntawm Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej uas peb tau suav sau. Pib siv tau txij Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2020, peb Txoj Cai Tswj Kev Ntiag Tug tau raug kho dua txhawm rau kom siv tau cov kev muaj txoj cai ntawm cov neeg siv hluav taws xob hauv California (cov neeg nyob hauv California) raws li California Consumer Privacy Act.

 

 

Cov Ntsiab Lus Tshab Txhais

 

"Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej" txhais tau hais tias txhua yam ntaub ntawv uas, thaum siv ib leeg nkaus xwb los sis ua ke nrog lwm cov ntaub ntawv qhia paub tus kheej los sis kev txheeb xyuas, tuaj yeem siv los txheeb xyuas los sis muab cov ntaub ntawv qhia tus kheej ntawm tus neeg, tsev neeg, los sis yim neeg uas yog los sis cov neeg siv hluav taws xob PG&E. Cov ntaub ntawv zoo li no yuav tsum muaj kev ceev ntiag tug tsis pub lwm tus paub txog

 

"Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Txog Kev Siv Hluav Taws Xob (Energy Usage Data)" txhais tau hais tias yog txhua cov ntaub ntawv qhia kev siv uas tau txais los ntawm kev siv Advanced Metering Infrastructure (AMI) ntawm PG&E, uas suav nrog PG&E cov twj ntsuas SmartMeters™, thaum txuas nrog cov ntaub ntawv uas siv tau los txheeb xyuas tus neeg, tsev neeg, yim neeg, vaj tsev chaw nyob, los sis cov neeg siv hluav taws xob uas tsis yog siv rau vaj tsev chaw nyob

 

"Cov Neeg Thib Peb (Third Parties)" txhais tau hais tias yog cov neeg muag khoom, cov neeg sawv cev, cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog, los sis cov tuam txhab ncau uas muab kev pab cuam rau los sis sawv cev tam ntawm PG&E

 

"Koj" txhais tau tias ib tus neeg siv hluav taws xob twg ntawm PG&E, tus neeg tuaj saib Lub Vas Sab, los sis tus neeg siv lub ev (app) xov tooj

 

 

Hom ntaub ntawv twg uas PG&E suav sau khaws tseg?

 

PG&E tau cog lus tias yuav khaws cov ntaub ntawv qhia paub uas tsuas yog tsim nyog los muab kev pab cuam rau koj los sis ua raws li txoj cai lij choj nkaus xwb. Peb tau txais, khaws cia, thiab ua Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej, suav nrog Energy Usage Data, raws li peb txoj kev sib raug zoo fab kev lag luam nrog koj thiab koj txoj kev siv peb cov kev pab cuam hluav taws xob. Qee cov piv txwv muaj xws li:

 

 • Cov ntaub ntawv qhia kev tiv tauj uas pab rau peb los sib txuas lus tau nrog koj, suav nrog koj lub npe, chaw nyob, tus lej xov tooj, thiab qhov chaw nyob email
 • Cov ntaub ntawv qhia paub txog kev them nqi thiab them nyiaj uas siv los them koj daim ntawv nqi siv hluav taws xob, suav nrog koj cov ntaub ntawv qhia paub fab nyiaj txiag, keeb kwm kev qiv nyiaj, thiab Tus Naj Npawb Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej (Social Security Number)
 • Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob, suav nrog cov ntaub ntawv teev qhia kev siv hluav taws xob thiab roj nkev uas tau suav sau los ntawm peb lub laj npauv kev ntsuas
 • Cov ntaub ntawv uas tau suav sau thaum koj xaiv los koom rau hauv cov txheej txheem pab cuam kev siv hluav taws xob los sis cov kev pab cuam, xws li Cov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Ua Tau Zoo Ntawm Hluav Taws Xob los sis Kev Muab Tau Raws Li Kev Xav Tau (Energy Efficiency or Demand Response programs), los sis cov kev pab cuam hauv vas sab xws li Koj Tus As Khauj

 

Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Siv (Cookies): Thaum koj mus saib los sis siv peb Lub Vas Sab los sis cov kev pab cuam hauv online, peb lub khoos pis tawj khaws ntaub ntawv (server) yuav tsim cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis), uas yog cov ntaub ntawv qhia paub feem me uas muab tso rau hauv koj lub cuab yeej siv uas muab kev paub yooj yim dua rau koj. Thaum txheeb saib koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus as khauj hauv online lawm, koj tuaj yeem muab los sis tsim qee cov ntaub ntawv qhia paub uas muaj rau peb thiab peb cov neeg koom lag luam. Thaum koj li Energy Usage Data tsis cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) uas tau muab siv hauv peb Lub Vas Sab los sis cov kev pab cuam hauv online lawm, koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej yuav cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) no thaum koj siv qee yam kev siv xws li "Cim Kuv Lub Npe Tus Neeg Siv". Yog xav paub ntxiv txog txoj hau kev uas PG&E yuav siv cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) li cas thiab koj tuaj yeem kaw cov ntaub ntawv teev kev siv (cookeis) li cas, thov mus saib rau ntawm peb txoj cai tswj kev ntiag tug.

 

 

Cov ntaub ntawv qhia paub no yuav raug suav sau li cas?

 

Peb suav sau cov ntaub ntawv qhia paub nyob rau ntau txoj hau kev, xws li:

 

 • Thaum koj siv hluav taws xob thiab roj, Cov Ntaub Ntawv Siv Hluav Taws Xob yuav raug kaws tseg los ntawm peb li lab npauv kev ntsuas
 • Thaum koj teeb tsa koj tus as khauj los sis cuam tshuam nrog peb txog koj tus as khauj, koj qhov kev pab cuam hluav taws xob, thiab koj kev koom tes hauv cov txheej txheem pab cuam hluav taws xob. Qhov no tej zaum yuav tau suav sau raws kev hu xov tooj nrog tus neeg sawv cev ntawm lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob, raws kev xa ntawv, raws kev xa ntawv hauv xov tooj, raws kev xa email, los ntawm peb Lub Vas Sab ntawm pge.com (tshuaj xyuas peb Cov Ntsiab Lus Tshab Txhais ntawm Txoj Kev Siv), los sis raws li cov neeg muag khoom uas muab cov kev pab cuam tam peb.
 • Thaum peb ua hauj lwm nrog cov feem neeg thib peb xws li cov koom haum qiv nyiaj, cov kws tshawb nrhiav kev lag luam, los sis cov neeg cog lus uas muab cov kev pab cuam hluav taws xob tam peb
 • Los ntawm lwm cov chaw muab kev pab cuam: Tej zaum peb yuav khaws cov ntaub ntawv qhia paub uas peb tau txais los ntawm lwm cov chaw ntxiv rau cov ntaub ntawv qhia paub uas tau piav qhia saum toj no, xws li los ntawm cov ntaub ntawv kws muab kev paub cuam hauv oos lais thiab tsis yog oos lais tib si. Cov ntaub ntawv qhia paub ntxiv no yuav muaj xam nrog rau cov ntaub ntawv qhia paub txog lub tiv tauj, xws li koj qhov chaw nyob email, cov ntaub ntawv pej xeem, los sis lwm yam ntaub ntawv uas ntsig txog.

 

 

Peb yuav siv Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob li cas?

 

Peb siv Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob uas peb suav sau tau txhawm rau muab cov kev pab cuam hluav taws xob rau koj, thiab qhia rau koj paub txog cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam muaj rau koj. Qee cov piv txwv muaj xws li:

 • Txhawm rau tsim koj daim ntawv them nqi, thiab taug qab xyuas cov ntawv sau nqi thiab kev them nqi yav dhau los ntawm koj tus as khauj
 • Txhawm rau pab rau koj tuaj yeem saib pom koj Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob nyob rau hnub tom ntej, thaum muaj, uas siv kev nkag cuag uas ruaj ntsig raws hauv Is Taws Nem (Internet)
 • Txhawm rau sib tham nrog koj txog koj txoj kev siv hluav taws xob los pab koj xaiv txoj phiaj xwm npaj tus nqi zoo tshaj plaws, los sis pab koj, yog tias koj xaiv, kom tau txais txiaj ntsig zoo dua ntawm cov txheej txheem pab cuam txog tus nqi los ntawm PG&E, xws li peb qhov txheej txheem pab cuam SmartRateTM
 • Txhawm rau tham nrog koj txog cov lus qhia rau kev txuag hluav taws xob thiab kev tswj hluav taws xob kom haum rau koj thaj chaw, huab cua, thiab kev siv hluav taws xob txhua hnub
 • Txhawm rau txhim kho peb cov kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob rau koj

 

Dua li nod lawm peb kuj tseem yuav suav nrog cov ntaub ntawv hais txog koj qhov kev siv hluav taws xob thiab roj nkev hauv ib pawg ntawm lwm cov ntaub ntawv qhia kev siv kom nws tsis txhob qhia npe thiab tsis tuaj yeem txheeb qhia tau koj tus kheej. Piv txwv li, pab pawg ntaub ntawv tuaj yeem muab siv los muab cov ntsiab lus ntawm kev siv hluav taws xob tag nrho rau txhua lub tsev thiab cov chaw lag luam hauv ib cheeb tsam los sis thaj chaw huab cua. Hauv cov xwm txheej no, Energy Usage Data raug siv los ntawm peb txhawm rau tswj, muab, thiab txhim kho peb cov kev pab cuam thiab cov kev tswj hwm kev lag luam. Qee cov piv txwv muaj xws li:

 • Txhawm rau txheeb xyuas cov nqi thiab cov qauv ntsuas tus nqi
 • Txhawm rau kwv yees cov qauv kev siv thiab npaj rau kev loj hlob hauv cov thaj chaw sib txawv
 • Txhawm rau txhim kho peb cov phiaj xwm kev npaj siv hluav taws xob thiab txhawm rau tsim kom zoo dua thiab tawm qauv rau peb lub laj npauv kev faib hluav taws xob tawm

 

 

Kev qhia Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob mus rau cov neeg thib peb

 

Txhawm rau muab cov kev pab cuam rau koj los sis txhawm rau ua kom tiav cov kev lag luam uas tau thov los ntawm koj, tej zaum peb yuav xa koj Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob rau cov neeg thib peb uas ua hauj lwm tam rau peb. Cov Feem Neeg Thib Peb ua tus sawv cev tam PG&E raug tseev kom ua raws li tib txoj cai kev ntiag tug thiab kev ruaj ntseg ua raws li PG&E, thiab raug teev rau kev tshuaj xyuas kev ruaj ntseg kev nthuav dav ntawm lawv cov txheej txheem tuav tswj cov ntaub ntawv qhia paub ua ntej PG&E tso cai rau kom qhia tawm Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej ntawm cov neeg siv hluav taws xob.

 

PG&E yuav tsis nthuav tawm Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob ntawm cov neeg siv hluav taws xob rau lwm tus neeg los sis lwm lub chaw lag luam yam tsis tau koj li kev tso cai ua ntej, tshwj tsis yog qhov tsim nyog rau PG&E txhawm rau:

 

 • Muab cov kev pab cuam rau koj
 • Ua hauj lwm thiab tswj laj npauv hluav taws xob los sis roj nkev ntawm PG&E
 • Ua raws li daim ntawv tso cai, daim ntawv nqua hu, los sis daim ntawv txiav txim plaub ntug uas siv tau ntawm lub tsev txiav txim plaub ntug
 • Ua raws li daim ntawv thov ntawm California Public Utilities Commission uas siv tau los sis daim ntawv thov los ntawm lwm lub chaw ua hauj lwm tswj hwm ntawm lub xeev los sis tsoom fwv teb chaws uas muaj hwj chim raug cai txhawm rau kom tau txais cov ntaub ntawv los ntawm PG&E
 • Pab rau Cov Neeg Feem Thib Peb los muab cov kev pab cuam ntsig txog kev siv hluav taws xob sawv cev tam ntawm PG&E—tab sis tsuas yog tias tsim nyog los muab cov kev pab cuam thiab ua raws li cov kev cai txwv tsis pub lwm tus paub thiab kev ruaj ntseg
 • Pab cov neeg pab daws teeb meem thaum muaj xwm txheej ceev nyob rau tej zwj ceeb muaj kev phom sij txog lub neej txoj sia los sis txog tej av vaj tsev nyob tam sid

 

Raws li tau hais los saum toj no, tej zaum PG&E yuav qhia Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob uas tsis yog tshwj xeeb ntawm cov neeg siv hluav taws xob mus rau lwm lub koom haum rau lub hom phiaj ntawm kev ua hauj lwm uas yuav pab txhim kho cov kev pab cuam xws li Energy Efficiency thiab Demand Response, los sis qhia rau California txoj cai zog raws li tau hais los ntawm CPUC.

 

Yog xav paub ntxiv txog koj cov cai thiab cov luag hauj lwm ntawm Cov Feem Neeg Thib Peb uas siv los sis nkag cuag tau rau koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej, thov tiv taj rau PG&E ntawm cov chaw nyob los sis cov kab ntawv txuas (links) hauv qab no, los sis tshuaj xyuas CPUC COv Kev Cai Hais Txog Kev Ntiag Tug (Privacy Rules).

 

 

Kev qhia tawm Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob yog kev xaiv ntawm koj

 

Koj tuaj yeem tso cai rau lwm lub tuam txhab los sis lwm cov neeg los tau txais koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Tus Kheej, suav nrog koj Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob. Ua ntej muab cov ntaub ntawv qhia paub no qhia tawm, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas koj yuav tsum nkag siab txog txoj hauv kev uas lwm feem neeg thib peb npaj los siv koj cov ntaub ntawv qhia paub no mus li cas, yog tias lawv yuav muab nws qhia rau lwm tus, thiab nkag siab txog koj cov cai tam li yog cov neeg siv hluav taws xob. Peb txhawb kom koj los pov thaiv kev tsis pub lwm tus paub ntawm koj lub npe tus neeg siv (username) thiab tus zauv zais (password) thiab lwm yam ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej tshwj xeeb rau koj tus as khauj PG&E.

 

Txhawm rau kev paub ntau ntxiv, thov mus saib tau rau ntawm pge.com/sharemydata.

 

 

Kev Khaws Cia

 

Peb khaws Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej, suav nrog Energy Usage Data, raws li cov cai tseev kom ua thiab cov lus pom zoo ntawm txoj kev cai lij choj, suav nrog cov uas los ntawm CPUC. Feem ntau, peb tsuas khaws Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej cia ntev li qhov tsim nyog txhawm rau muab cov kev pab cuam kev siv hluav taws xob rau koj los sis raws li tau txais kev pom zoo los ntawm CPUC los sis raws li txoj cai lij choj. Cov txheej txheem txo pov tseg txoj kev ruaj ntseg yog siv thaum tsis xav tau cov ntaub ntawv qhia paub uas tsis xav tau ntxiv lawm.

 

 

Kev Saib Koj Cov Ntaub Ntawv Teev Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob

 

Nkag cuag tau rau Energy Usage Data yog muab los ntawm cov ntawv ceev sau nqi txhua hli los sis los ntawm lub portal online Koj Tus As Khauj (You Account). Koj Tus As Khauj (You Account) tso ua rau pom Energy Usage Data ib hnub tom qab kev siv tseeb tiag thiab qhia qhov kev siv raws teev sij hawm rau cov pej xeem uas siv cov neeg siv hluav taws xob thiab cov ntaub ntawv sab hauv 15-feeb rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsis yog pej xeem nyob hauv (kev lag luam).

 

PG&E Lub Vas Sab tseem muab kev ruaj ntseg rau kev nkag mus rau cov ntaub ntawv tus nqi, suav nrog kev kwv yees ntawm daim nqi kawg ntawm lub hli thiab cov nqi ntawm qhov siab tshaj plaws thiab lub sij hawm tsis nco qab. Cov neeg siv hluav taws xob ntawm tus txheej txheem tus nqi kuj tseem muaj kev xaiv kom tau txais kev ceeb toom thaum lawv nce mus rau qib siab dua los ntawm kev koom nrog PG&E qhov txheej txheem pab cuam hu ua Energy Alerts (Cov Kev Ceeb Toom Txog Hluav Taws Xob).

 

 

Kev tswj xyuas koj cov ntaub ntawv qhia

 

Peb muab qee yam kev xaiv txog tias seb peb puas tiv tauj nrog koj li cas thiab Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej twg uas koj muab rau peb. Nyob rau hauv qee kis, koj muaj cai los txwv rau cov ntaub ntawv qhia paub uas koj muab rau peb.

 

 • Tus Nab Npawb Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej (Social Security Number): Txhawm rau tsim tsa los sis rov tsim tsa txoj kev pab cuam, koj yuav raug nug kom los muab koj Tus Naj Npawb Kev Ruaj Ntseg Fab Sim Neej (Social Security Number) rau peb txhawm rau txheeb xyuas koj tus kheej. Koj muaj cai tsis muab koj tus Naj Npawb Kev Ruaj Ntseg Fab Sim Neej (Social Security Number), txawm li cas los xij, qhov tso nyiaj yuav raug them thiab peb yuav thov ib daim ntawv qhia tus kheej (piv txwv li, daim ntawv tsav tsheb, ntawv hla teb chaws, daim ntawv cim thawj pej xeem ntawm lub Xeev, thiab lwm yam). Lub tuam txhab tso nyiaj tuaj yeem zam tau yog tias tus as khauj tau sau npe hauv daim ntawv tsis muaj ntawv sau nyiaj thiab them rov qab los ntawm pge.com los sis tau ceev kev ruaj ntseg nrog tus neeg lav sau nqi. Qhov kev tso nyiaj rov qab tuaj yeem raug zam yog tias muaj kev ruaj ntseg nrog tus neeg lav sau nqi.
 • Koj Tus As Khauj: Raws li tus neeg qhua, koj tuaj yeem sau npe rau Koj Tus As Khauj (You Account) hauv online ntawm pge.com kom tau txais kev nkag cuag tau rau koj daim nqi, tsim kev them nyiaj raws tshuab hluav taws xob, thiab tau txais cov kev ceeb toom tseem ceeb. Yog tias koj xaiv sau npe rau ib Koj Tus As Khauj (You Account), koj yuav raug thov kom muab koj qhov chaw nyob email. Koj muaj cai tsis kam muab koj qhov chaw nyob email; Txawm li cas los xij, koj yuav tsis muaj peev xwm coj kom zoo dua ntawm peb cov kev pab cuam hauv online xws li kev them nqi hluav taws xob thiab cov kev them nyiaj.
 • Cov Kev Sib Tham raws Email: Yog tias koj tau xaiv los txaiv tawm kev sib tiv tauj raws email nrog peb, koj tuaj yeem xaiv txiav tawm kev tau txais cov email no tau txhua lub sij hawm raws kev ua raws li tus txheej txheem txhob caum (unsubscribe) hauv qab ntawm tsab email los sis hu rau peb raws li tau piav qhia hauv tshooj "Tiv Tauj rau Peb" ntawm Txoj Cai no. Yog tias koj yog ib tus neeg siv hluav taws xob uas tau tso npe siv Koj Tus As Khauj (You Account) kom nkag cuag tau rau koj tus as khauj hauv online, koj tuaj yeem xaiv tawm ntawm cov kev xa ntawv yav tom ntej los ntawm kev hloov tshooj lus cov kev nyiam hauv nplooj ntawv Profile thiab Alerts nyob rau hauv lub portal Koj Tus As Khauj (You Account) ntawm pge.com.

 

Txhawm rau pab pov thaiv koj tus kheej thiab muab kev pab cuam zoo rau koj, peb cia siab tias koj yuav los muab cov ntaub ntawv qhia paub uas ua tiav tag thiab raug rau peb. Yog tias koj xav tias cov ntaub ntawv qhia paub uas peb muaj hais txog koj uas tsis raug los sis tag sij hawm lawm, peb txhawb kom koj tiv tauj rau peb ntawm koj qhov kev ua uas yooj yim tshaj plaws los hloov kho tshiab los sis kho cov ntaub ntawv qhia paub. Koj tuaj yeem hloov kho tshiab los sis kho koj cov ntaub ntawv qhia paub raws kev hu rau tus xov tooj uas teev tseg hauv tsooj lus "Tiv Tauj Peb" hauv qab no, los sis raws kev kos npe rau hauv koj tus as khauj hauv online los ntawm lub portal Koj Tus As Khauj (You Account) ntawm pge.com los kho koj qhov ntaub ntawv qhia txog tus kheej (profile).

 

 

Kev Ruaj Ntseg

 

Kev pov thaiv peb cov neeg siv hluav taws xob li ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau PG&E. Peb siv cov kev ntsuas uas yam nthuav dav los tawm qauv txhawm rau xyuas kom paub tseeb txog lub meej mom ntawm peb cov lab npauv thiab pov thaiv koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej. Peb siv thiab hloov kho cov kev ntsuas fab kev tswj hwm, fab kev ua hauj lwm, thiab fab kev tiv thaiv lub cev dua tshiab yam tsis tu ncua txhawm rau pab pov thaiv Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Tus Kheej ntawm koj los ntawm kev nkag cuag tau rau uas tsis tau kev tso cai, kev raug rhuav tshem, los sis kev hloov pauv. Tsis tas li ntawd, txhua yam ntaub ntawv qhia paub ntawm tus as khauj thaum uas nkag mus siv rau hauv koj tus as khauj hauv online, los sis qhov uas tau tshwm sim hauv peb Lub Vas Sab hauv koj lub nab co ntawm lub nplaus xawj (browser), raug ceev kev ruaj ntseg yam siv tus qauv kev ruaj ntseg fab thev naus laus zis (technology) ntawm txoj kev lag luam uas hu ua Txheej Tiv Thaiv Kev Ruaj Ntseg (Secure Sockets Layer, "SSL"). Raws txoj kev siv SSL, peb sim pov thaiv kev ceev ntiag tug ntawm koj cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej thiab fab nyiaj txiag. Koj lub nplaus xawj (browser) yuav tsum muaj peev xwm lees siv tau SSL. Thov kuaj xyuas nrog koj tus neeg tsim lub nplaus xawj (browser) txhawm rau kom paub meej.

 

 

Cov kev hloov pauv rau daim ntawv ceeb toom no

 

Cov kev hloov pauv Tsab Ntawv Ceeb Toom no yuav raug ua raws li qhov tsim nyog thiab thaum tseev kom ua los ntawm CPUC. Cov ntaub ntawv hloov pauv rau Tsab Ntawv Ceeb Toom no yuav raug tshaj tawm ntawm PG&E Lub Vas Sab, pge.com. Peb tseem yuav ceeb toom rau koj txhua xyoo hauv daim ntawv sau npe kom rov mus saib qhov hloov tshiab tshaj plaws ntawm Tsab Ntawv Ceeb Toom no nyob ntawm peb Lub Vas Sab.

 

 

Tiv tauj rau peb

 

Yog tias koj muaj lus nug, muaj kev txhawj xeeb, los sis muaj tej yam tsis txaus siab dab tsi hais txog Tsab Ntawv Ceeb Toom, uas xav thov cov ntaub ntawv tshiab los sis qub, los sis xav tau tej ntaub ntawv hais ntxiv txog peb qhov txheej txheem hloov kho tshiab ntawm Tsab Ntawv Ceeb Toom no, koj tuaj yeem tiv tauj rau peb yam siv cov kev xaiv nram qab no:

 

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Customer Privacy Management 
P.O. Box 997310 
Sacramento, CA 95899-7310

 

PG&E Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Nyob Hauv Tsev: Hu rau 1-800-743-5000 
PG&E Cov Neeg Siav Hluav Taws Xob Rau Chaw Lag Luam: Mus saib Business Customer Service Center

 

Email: pgeprivacy@pge.com

Lus qhia ntau ntxiv txog kev ntiag tug

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Nkag siab txog koj cov cai ntiag tug ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Txoj cai hais txog kev tshaj xov xwm saum huab cua

Tshuaj xyuas PG&E cov cai thiab cov lus qhia txog fab kev tshaj xov xwm saum huab cua.

Txoj cai hais txog kev sib txuas lus hauv tshuab hluav taws xob (digital communications policy)

Txoj kev uas peb npaj yuav los cuam tshuam nrog koj los ntawm lub suab, cov lus sau ua ntawv, cov email thiab ntau yam ntxiv