ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ PG&E ਨੂੰ 1-877-660-6789 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਊਰਜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Report It ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 

  • ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ
  • PG&E ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

PG&E ਕਟੌਤੀ ਮੈਪ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ।

ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟਰੀਟਲਾਈਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

ਇੱਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 811 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 811 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ california811.org ‘ਤੇ ਜਾਓ‬।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਘਰ, ਵਿਹੜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਟੀ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਵੋਲਟੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।