Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Pilot teeb

Thov lub sijhawm teem caij tsav tsheb hauv online

ícono de aviso importante Faj Seeb: Lub computer txhais lus no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab ntawm 1-877-660-6789.

Sau npe rau hauv kev thov kom teem caij lub teeb tsav.

Tseem tsis tau muaj ib tus as khauj hauv online puas yog?

Saib xyuas cov hauj lwm tau sai thiab yooj yim hauv online. Siv koj tus lej account thiab koj tus lej xov tooj lossis plaub tus lej kawg ntawm koj tus lej Xaus Saus los tsim ib tus account.

Xav paub ntxiv txog PG&E cov kev pabcuam

Tau txais kev nkag mus ib zaug

Nkag mus rau ib qho kev txwv ntawm PG&E account cov haujlwm, suav nrog kev them nyiaj lossis teem caij teem caij online.

Txawb qhov chaw ua si hauv tsev

Cov tswv tsev txawb chaw ua si nrog PG&E-tus tswv ntsuas ntsuas tuaj yeem sau npe rau peb qhov Kev Pabcuam Sau Nqi.

Nrhiav kev pab

Tau txais kev pab rau cov lag ntseg, tsis hnov lus, cov neeg tsis pom kev thiab cov neeg muas zaub uas hais lus tsis taus.