Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov qib nqi ua hauj lwm li cas

Kawm paub txog txoj hau kev uas PG&E cov qib nqi raug teeb tsa li cas

Tus Qib Nqi Roj Nkev thiab Hluav Taws Xob

Txhawm rau nkag siab txog txoj kev muab cov ntaub ntawv qhia paub no los txhais rau koj daim ntawv sau nqi, mus saib tau rau ntawm pge.com/bill.

Cov qib nqi hluav taws xob

Tus qib nqi hluav taws xob muaj xam nrog rau cov li nram qab no:

 • Kev faib cais (kev xa hluav taws xob)
 • Kev xa (kev txais hluav taws xob)
 • Tus nqi ntawm kev yuav hluav taws xob
 • Tus nqi ntawm kev tswj xyuas lub tsev tsim hluav taws xob

Cov qib nqi ntawm roj nkev xeeb txawm

Cov roj nkev xeeb txawm muaj xam nrog rau:

 • Kev muas roj nkev xeeb txawm
 • Hauv paus ntawm txoj kev tsim xws li cov kav tso roj nkev tuaj

Txoj kev txhawb pab rau cov txheej txheem pab cuam pej xeem

Cov qib nqi ntawm hluav taws xob thiab roj nkev xeeb txawm puav leej pab them rau:

 • Cov txheej txheem pab cuam cov pej xeem uas khwv tau nyiaj tsawg
 • Cov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob
 • Cov kev txhim kho lub hauv paus kev tsim yog qhov yuav tsum tau muab rau cov neeg siv hluav taws xob

Cov qib nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog pej xeem thiab lub chaw lag luam

PG&E daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws yog dab tsi?

 • Nws muaj cov nqi rau PG&E los tshwj xyuas nws li lab npauv thiab muab hluav taws xob
 • Daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws yog xyuas kom paub tseeb tias txhua tus neeg siv hluav taws xob them txaus los duav roos rau cov nqi no lawm.
 • Qhov no muaj xam nrog rau cov neeg siv hluav taws xob uas siv hluav taws xob me los sis tsis siv li.

 

Daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws yuav raug xam tau li cas?

Cov nqi tsub rau daim ntawv sau nqi tsawg tshaj plaws yog muaj xam nrog rau cov feem rau:

 • Qhov kev tsim hluav taws xob los sis Tus Nqi Hluav Taws Xob
 • Qhov kev xa hluav taws xob los sis Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws

Tus Nqi Hluav Taws Xob yog muab siv los them rau:

 • Hluav taws xob ntawm nws tus kheej

Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws yog muab siv los them rau:

 • Txoj kev xa hluav taws xob mus rau PG&E cov lab npauv txiav cais hluav taws xob
 • Kev tswj kho txoj kev faib cais hluav taws xob
 • Lwm cov nqi uas tau txais kev pom zoo los ntawm California Public Utilities Commission txhawm rau nrhiav pob peev rau txheej txheem pab cuam kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob thiab cov neeg muaj nyiaj khwv tau los tsawg

Cov as khauj Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws rau cov nqi los faib cais hluav taws xob. Nws yog:

 • $10.12 rau cov neeg siv hluav taws xob Non-CARE
 • $5.06 rau cov neeg siv hluav taws xob CARE

Txhua tus neeg siv hluav taws xob raug tseev kom los them rau Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws thiab Tus Nqi Hluav Taws Xob uas cuam tshuam txog txoj kev siv cov kis lus vav (kilo-watt, kWH).

 

Kuv daim ntawv sau nqi puas yuav txawv yog tias kuv li hluav taws xob tsis yog muab tuaj ntawm PG&E?

PG&E Tus Nqi Hluav Taws Xob yuav siv tsis tau rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm Direct Access (DA) thiab Community Choice Aggregation (CCA).

 • Tus Nqi Hluav Taws Xob yuav nce raws li tus nqi los lis txheej txheem hluav taws xob uas tau muab los ntawm cov neeg muab kev pab cuam, tsis yog PG&E.
 • Cov nqi uas tau tshwm sim los ntawm DA/CCA rau kev lis txheej txheem hluav taws xob uas yog lawv li ntiag tug ntawd tuaj yeem pom muaj nyob rau ntawm daim ntawv sau nqi.

lub cim kev ceeb toom qhia paub tseem ceeb Lus Cim Tseg:Txhua tus neeg siv hluav taws xob uas lees ris rau Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws.

 

Cov nqi nod yuav pom tshwm li cas nyob rau hauv kuv daim ntawv sau nqi?

Saib qhov qauv ntsiab cai ntawm hluav taws xob nram qab no. Cov nqi nod yuav tsum pom tshwm nyob rau hauv koj daim ntawv sau nqi yog tias:

 • PG&E muab hluav taws xob rau koj
 • Koj tsis tau tso npe nkag rau hauv txheej txheem pab cuam Net Energy Metering (NEM) xws li NEM2

Daim duab Daim Ntawv Sau Nqi Tsawg Tshaj Plaws uas muaj lub voj voog ncig cov nqi tsub

Yog tias koj yog tus neeg siv hluav taws xob ntawm CCA koj kuj tseem yuav pom Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws. Txawm li cas los xij, yuav tsis pom Tus Nqi Hluav Taws Xob nyob rau hauv tshooj CCA ntawm koj daim ntawv sau nqi:

Cov ntsiab lus meej tseeb ntawm cov nqi tsub kev xa hluav taws xob txhua hli

Txog rau ntawm cov neeg siv hluav taws xob ntawm txheej txheem pab cuam NEM, ces yuav pom Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws thiab Tus Nqi Hluav Taws Xob nyob rau ob tshooj.

Puas tseem muaj lus nug ntxiv hais txog txoj hau kev uas cov neeg siv hluav taws xob ntawm NEM yuav raug sau nqi li cas? Txheeb saib cov lus uas kheev nquag nug tas li nram qab no.

 1. Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws—sau nqi ua hli:

  Cov ntsiab lus meej tseeb ntawm cov nqi NEM

 2. Tus Nqi Hluav Taws Xob (“Cov Nqi NEM Txhua Hli”)—“muab teev tseg” txhua hli:

  Daim Ntawv Sau Nqi Tsawg Tshaj Plaws nrog cov nqi NEM

Daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws yuav cuam tshuam li cas rau cov neeg siv hluav taws xob NEM?

 • Xub thawj tshaj yog tus nqi ntawm daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws yog $10.12 rau cov neeg siv hluav taws xob non-CARE thiab $5.06 rau cov neeg siv hluav taws xob CARE. 
  • Cov nqi txhua hli uas them duav roos rau ib feem ntawm cov nqi uas raug kho ntawm kev lis hauj lwm rau cov neeg siv hluav taws xob.
 • Qhov thib ob yog koj “Cov Nqi NEM Txhua Hli”. Qhov no qhia tau tias: 
  • Qhov suav sau ntawm cov nqi (nyob rau hauv qhov hluav taws xob uas tau siv los ntawm lab npauv faib cais hluav taws xob) 
  • Cov khes div uas tsub ntau zuj zus nyob rau lub hli ntawd. Cov khes div uas tau tsim los ntawm txoj kev tso tawm rau koj li hluav taws xob ntawm daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) los rau lab npauv faib cais hluav taws xob

Txhua 12 lub hlis koj yuav tau txais daim ntawv sau nqi 'True Up".

 • Daim ntawv sau nqi no yuav rov haum rau ntawm cov nqi NEM thiab/los sis cov khes div uas tsub ntau zuj zus txhua hli thoob plaws lub xyoo.

Daim ntawv suav sau ntsiab lus ntawm xyoo rau hnub tim ntawm Cov Nqi NEM nyob rau hauv koj daim ntawv sau nqi txhua hli (tiv paib “YTD Tau Ntaus Nqi Cov Nqi NEM ntawm True Up”) qhia txog:

 • Lub ntsiab lus piav qhia kev nkag siab xyoo rau hnub tim ntawm txhua cov nqi hluav taws xob

Yog tias koj siv hluav taws xob ntau dua qhov koj tsim nyob rau ntawm zeeg ntawm lub xyoo, koj yuav tshuav nqi rau cov nyiaj tshuav rau PG&E.

 

Yog tias koj tshuav nqi rau cov nyiaj tshuav ntawm True Up, ces cov nqi tsub ntawm daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws tag nrho uas muab them rau zeeg ntawm lub xyoo yuav raug txais khes div rov qab.

 • Qhov no vim yog cov nqi tsub ntawm daim ntawv sau nqi uas tsawg tshaj plaws uas muab them thoob plaws lub xyoo kuj tseem ua hauj lwm tam li qhov kev npaj them nyiaj ntawm cov nqi uas tau tshuav nyob rau ntawm True Up.

Piv txwv li:

 • Khwv yees qhov kev suav sau ntawm cov nqi NEM thiab cov khes div tom qab 12 lub hlis yog $390.74.
 • Nyob rau tib lub sij hawm, Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws 12-lub hlis yog $118.96.
 • Tus nqi True-up yog $390.74, tab sis tus nqi uas tshuav (ua ntej them nqi) tsuas yog $271.78.
 • Qhov no vim yog tus neeg siv hluav taws xob tau npaj txhij los them $118.96 ntawm Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws nyob rau hauv 12 lub hlis.

Cov Ntsiab Lus Suav Sau ntawm Cov Nqi NEM

Thaum twg thiaj tseev kom muaj Tus Nqi Hluav Taws Xob rau hauv kuv txoj cai hluav taws xob NEM?

Koj tsuas yog raug tseev kom los them rau cov nqi no ntawm True Up yog tias muaj tseeb raws li qhov nram qab no:

 • Tus Nqi Hluav Taws Xob tag nrho yog tus nqi uas tseem muaj nyiaj
 • Cov nqi ntawm NEM tag nro ua ntej them nqi yog tsawg dua koj Cov Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws tag nrho

Piv txwv li:

 • Khwv yees qhov kev suav sau ntawm cov nqi NEM thiab cov khes div tom qab 12 lub hlis yog $100 (hloov tam rau $390.74).
 • Nyob rau kis no, tus neeg siv hluav taws xob muab teev ua Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws ntawm $118.96 nyob rau ntawm True-up.
 • Qhov ntawd vim yog qhov kev suav sau ntawm cov nqi NEM thiab cov khes div yog qis dua Tus Nqi Xa Hluav Taws Xob uas Tsawg Tshaj Plaws.

Puas tseem muaj lus nug ntxiv?

 • Hu rau peb lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam rau tus neeg qhua ntawm daim phiaj tshaj hluav taws xob sab hnub (solar) ntawm 1-877-743-4112 thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj, Hnub Monday txog Hnub Friday.
 • Tshawb nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv hais txog txoj kev sau nqi NEM los ntawm kev mus saib hauv daim ntawv sau nqi NEM.
 • Txog rau ntawm txhua lwm cov lus nug uas xav paub, ces hu rau 1-800-743-5000 thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj, Hnub Monday txog Hnub Friday.

PG&E sib xyaws nrog cov kev hloov pauv uas tau txais kev pom zoo rau nws cov qib nqi hluav taws xob tsuas yog ob los sis peb zaug nyob rau ib xyoo xwb.

Qhov no yog ciaj ciam rau qhov ntau tsawg ntawm tus qib nqi hloov pauv uas tau ntsib los ntawm peb cov neeg siv hluav taws xob.

Peb hloov peb cov qib nqi muab roj nkev xeeb txawm txhua lub hli, raws li tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC).

 

CPUC yog nyiaj commissions ntawm tus tswv cuab 5-leeg uas teeb tsa los ntawm Tus Thawj Hau Tswj Kav Xeev kom los ua phiaj yeeg rau pom txog tau zoo dua rau txoj kev sib txeeb ntawm cov nqi hauv kiab khw roj nkev.

 

Thaum PG&E yuav tsum tau los tsim txhua qhov kev hloov pauv ntawm tus qib nqi:

1. Peb yuav xa ib daim ntawv thov mus rau CPUC. Daim ntawv thov yuav piav qhia txog:

 • Qhov tseev kom muab hloov tshiab los sis qhov txheej txheem pab cuam los sis kev pab cuam tshiab
 • Cov nqi txhua xyoo los sis ntau xyoo thiab qhov kev cuam tshuam rau cov qib nqi

2. Peb daim ntawv thov yuav raug tshab xyuas nyob rau hauv lub rooj mloog ob tog lus thiab los ntawm cov neeg muaj feem xyuam nrog, xws li:

 • Cov pab pawg uas sawv cev tam rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog pej xeem thiab yog cov chaw lag luam
 • Cov neeg muaj nyiaj khwv tau los tsawg thiab tus tawm tswv yim sawv cev rau zej zos
 • Cov pab pawg ntsig txog feem ib puag ncig chaw
 • Cov kev txaus siab fab kev ua liaj ua teb

3. CPUC muab kev txiav txim siab mus raws lub hauv paus ntawm yam uas yog "haum siab thiab muaj laj thawj txaus" rau cov neeg siv hluav taws xob los them nyob rau hauv cov qib nqi.

 

4. PG&E sau koom cov kev hloov pauv uas tau txais kev pom zoo los rau hauv cov qib nqi.

 

Qhov Xwm Txheej Tus Qib Nqi Thuaj Pais (General Rate Case)

Txhua peb lub xyoos, PG&E yuav xav kom CPUC tshab xyuas thiab tso cai rau qhov nyiaj khwv tau uas tau sau khaws rau qee cov nqi ntawm qhov chaw tsim thiab faib cais hluav taws xob thiab cov kev tswj hwm kev faib cais roj nkev xeeb txawm.

 • Qhov txheej txheem ntawd hu ua General Rate Case (GRC) rau hluav taws xob.

Qhov Gas Transmission and Storage Rate Case

Peb xa ntaub ntawv txhua plaub lub xyoos rau kev rov qab los ntawm kev xa cov roj nkev thiab kev ua hauj lwm khaws cia nyob rau hauv Gas Transmission and Storage Rate Case (GT&S).

 • Ntxiv rau CPUC, Federal Energy Regulatory Commission (FERC) kuj tseem pom zoo rau cov khw muag khoom xa tawm feem ntawm cov qib nqi thiab. Cov qib nqi no tsim kev kwv yees li 14 feem pua ​​ntawm PG&E cov qib nqi hluav taws xob uas tau muab tuaj ua ke.
 • Qhov seem 86 feem pua ​​yog rau cov qib nqi thiab cov nqi tsub rov qab los rau cov nqi saib xyuas los ntawm CPUC.

PG&E tus qauv cov qib nqi hluav taws xob thiab roj nkev rau pej xeem yog muab teev ua theem.

 • Cov qib nqi muab teev ua theem nce tus nqi hluav taws xob raws li kev uas tau siv hluav taws xob ntau dua thaum zeeg sij hawm them nqi. 
 • Cov qib nqi muab teev ua theem raug tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj hauv California, txhawm rau txhawb kev txuag hluav taws xob.
 • Cov neeg uas siv hluav taws xob tsawg dua yuav pom daim ntawv sau nqi qis dua vim tias tus nqi qis dua hauv cov theem kev sau nqi qis.
 • Cov neeg siv uas hluav taws xob ntau dua yuav raug sau nqi siab dua nyob rau cov theem nqi siv uas siab dua.

Dhau ntawm tus qauv theem cov qib nqi, PG&E muab cov qib nqi uas tau txais kev txo nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog rau yam uas tau rau npe hauv California Alternate Rates for Energy (CARE).

 

Peb kuj tseem muab qhov txheej txheem pab cuam Family Electric Rate Assistance (FERA) rau cov tsev neeg uas tsis muaj cai tsim nyog rau CARE.

 

Baseline Allowance

Feem ntau ntawm PG&E cov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi hluav taws xob rau pej xeem yuav raug teev qib theem. Lawv muab cov nqi txhua hli ntawm kev siv hluav taws xob nyob rau tus nqi qis tshaj plaws. Cov nqi txhua hli no hu ua Baseline Allowance.

 

Baseline Allowance sib txawv ntawm ib thaj chaw rau ib thaj chaw thiab ntawm Cheeb Tsam Huab Cua.

 

Txog rau ntawm cov qib nqi ua theem rau vaj tsev nyob:

 • Theem 1 suav nrog Baseline Allowance
 • Theem 2 txuas ntxiv los ntawm 101% ntawm baseline los sis siab dua

Kawm paub ntxiv txog Baseline Allowance

PG&E kuj tseem muab cov qib nqi Lub Sij Hawm-ntawm-Kev Siv (Time-of Use) rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog siv rau vaj tsev nyob.

 • Ib txhia ntawm cov qib nqi no raug teev ua theem thiab lwm cov yuav tsis raug teev.
 • Tus qib nqi Lub Sij Hawm-ntawm-Kev Siv (Time-of Use) tsub cov nqi qis dua rau thaum lub sij hawm tsis siv hluav taws xob lawm.
 • Cov no tso cai rau cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem txo lawv cov nqi los ntawm kev hloov qee yam ntawm lawv cov kev siv ncua sij hawm tus nqi siab kawg nkaus.
 • Kev txo kev siv hluav taws xob thaum lub sij hawm siab kawg nkaus ua rau PG&E txo nws cov nqi los muab hluav taws xob.
 • Qee cov qib nqi Lub Sij Hawm-ntawm-Kev Siv (Time-of Use) kuj muaj cov theem teev qib.

Tshab xyuas txhua cov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi

Rub tawm PG&E Txoj Kev Teev Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Tus Qib Nqi (PDF)

Cov qib nqi yog zoo tib yam thoob plaws PG&E txhua cov chaw pab cuam. Txawm li cas los xij, tus nqi hluav taws xob faib rau tus nqi qis tshaj plaws (baseline) yog qhov sib txawv rau txhua tus neeg siv hluav taws xob mus rau ib tug.

 

Qhov txawv ntawd nce raws rau ntawm:

 • Thaj Chaw
 • Lub caij nyoog (lub caij ntuj sov los sis lub caij ntuj no)
 • Cov chaw tsim cua sov hauv tsev

Qhov ntau tsawg ntawm tus nqi baseline yog tus qib uas tsawg kawg nkaus ntawm kev siv uas xav tau los ua kom txaus siab rau feem ntau ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas xav tau hauv ib cheeb tsam huab cua.

 

Cov cheeb tsam huab cua

Txhawm rau suav rau qhov chaw thiab lub caij nyoog, cov neeg siv hluav taws xob tau tawg mus rau hauv thaj chaw hu ua thaj chaw huab cua.

 • PG&E muaj 10 thaj chaw huab cua sib txawv thoob plaws peb thaj chaw pab cuam.
 • Cov cheeb tsam no tsis ua raws lub nroog los sis lub nroog ciam teb. Lawv nyob ntawm thaj chaw uas muaj thaj chaw zoo sib xws thiab kev nyab xeeb.
 • Cov neeg siv hluav taws xob hauv thaj chaw huab cua kub muaj qhov muaj txiaj ntsig ntau dua li cov neeg siv hluav taws xob hauv thaj chaw txias dua.

Kawm paub ntxiv txog Baseline Allowance

Kawm paub tias vim li cas nws thiaj raug hloov

California Public Utilities Commission (CPUC) tau pov npav los txais yuav ib qho kev hloov pauv rau tus qib nqi rau vaj tsev nyob rau thaum Lub Xya Hli Ntuj 3, 2015. 

 

Cov qauv tshiab tau zoo sib xws nrog cov nqi tseeb tiag ntawm kev muab kev pab cuam hluav taws xob.

 

Cov txheej txheem tus qauv qib nqi ntau theem yav dhau los tau tsim thaum lub sij hawm muaj teeb meem hluav taws xob hauv xyoo 2001. Nyob rau lub sij hawm ntawd:

 • Hluav taws xob muaj siv tsawg.
 • Cov nqi hluav taws xob raug teev rau qhov siab.
 • Muaj teeb meem tshwm sim tuab heev li kev ntseeg siab tau ntawm hluav taws xob
 • Kev rov toj sij hawm siv hluav taws xob tsis tau siv nthuav dav
 • Cov tshuab ntsuas hluav taws xob tau nyeem ua tus zus. 

Txij thaum ntawd los, tej yam tau hloov. Kev nce qib tau ua tiav nyob rau hauv yuav luag txhua qhov hauj lwm hluav taws xob.

Tus qauv tsim hluav taws xob tshiab

Cov qauv tshiab tau pib siv rau xyoo 2015. Nws yog npaj los:

 • Ua kom yooj yim dua tuaj.
 • Ua kom zoo sib xws nrog cov nqi tseeb tiag ntawm kev muab kev pab cuam hluav taws xob.
 • Muab kev nkag siab rau cov neeg siv hluav taws xob kom paub meej tias lawv txoj kev siv hluav taws xob cuam tshuam li cas rau lawv cov nqi txhua hli.

Kev rov kho TOU nyob rau xyoo 2020 npaj rau yav tom ntej

Xyoo 2020, cov neeg siv hluav taws xob hauv tsev tau hloov mus rau phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi Lub Sij Hawm-ntawm-Kev Siv (Time-of-Use, TOU).

 • Phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi TOU yog qhov uas tus nqi hluav taws xob yuav nce raws ntawm lub sij hawm ntawm ib hnub.
 • Yam siv cov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi TOU, cov neeg siv hluav taws xob them tus qib nqi qis dua rau cov nqi siv hluav taws xob thaum lub sij hawm xav tau qis xws li yav tsaus ntuj, thaum sawv ntxov, thiab yav tav su.

Kev nkag siab zoo txog cov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi

 

Tau txais ib qho kev ntsuam xyuas tus qib nqi uas ua rau pom zoo rau koj raws li koj cov ntaub ntawv siv hluav taws xob 12 lub hlis dhau los, thov kos npe rau hauv koj tus as khauj.

Nkag siv rau koj tus as khauj hauv oos lais

 

Cov hau kev los txuag hluav taws xob thiab nyiaj

 • Txuag hluav taws xob thiab nyiaj txiag raws cov txheej txheem pab cuam xws li CARE thiab Energy Savings Assistance Program.
 • Nrhiav cov lus qhia txog kev tswj hluav taws xob thiab cov cuab yeej tshuaj xyuas.
 • Tshawb nrhiav cov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob los sis cov nyiaj tau txais rov qab.
 • Tshawb nrhiav cov kev xaiv them nqi suav nrog Budget Billing.

Nrhiav cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov hau kev los txuag nyiaj
Txais cov ntaub ntawv qhia txog kev pab fab nyiaj txiag
Txais cov ntaub ntawv qhia txog phiaj xwm tuav pov hwm them nyiaj

 

PG&E puas yuav tau nyiaj ntau dua los ntawm cov kev hloov pauv no? Tsis tau.

PG&E tsis tau txais nyiaj ntxiv los ntawm qhov kev hloov pauv no.

 • PG&E tsis tau nyiaj ntau dua thaum peb cov neeg siv hluav taws xob siv roj los sis hluav taws xob ntau dua tuaj.
 • Cov nyiaj uas PG&E tau yog tswj hwm los ntawm California Public Utilities Commission.

PG&E tau nyiaj:

 • Ntawm tus nqi ntawm kev tsim cov hauv paus kev tsim kom xa hluav taws xob
 • Los ntawm kev khiav peb lub chaw lag luam kom tau zoo
 • Los ntawm kev pab txo qis peb cov neeg siv hluav taws xob li kev siv hluav taws xob

 

Kev Muab Hluav Taws Xob Tuaj (50%): Tus nqi tsim khoom thiab kev yuav khoom rau cov neeg siv hluav taws xob PG&E.

 • Ntau tshaj 50 feem pua ​​ntawm peb cov hluav taws xob los ntawm qhov chaw uas tsis muaj cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom.
 • Qhov no muab peb cov khoom siv hluav taws xob huv tshaj plaws hauv lub teb chaws.

Kev Xa Tawm & Kev Faib Tawm (44%): Kev khiav hauj lwm thiab tswj cov kab sib chaws kom xa cov kev pab cuam nyab xeeb, txhim khu kev qha.

 • Suav nrog Smart Grid tshiab thev naus laus zis los txo cov kev tawm tsam thiab rov qab muab kev pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob sai dua.

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Tsom Ntsees rau Pej Xeem (4%): Txhawb nqa pej xeem kom zoo. Suav nrog:

 • Kev txo nqi rau cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo
 • Kev nqis peev hauv cov phiaj xwm kev siv hluav taws xob
 • Khoos Kas Pib Chiv Tsim Hluav Taws Xob Sab Hnub Ci Hauv Xeev California (California Solar Initiative)

Lwm yam (2%):

 • Cov nqi thaum ub rau kev tshem tawm cov tsev tsim hluav taws xob uas siv nuclear
 • Kev tshem cov kev cai hais txog kev tsim hluav taws xob tawm
 • Qhov cuam tshuam ntawm teeb meem hluav taws xob xyoo 2001-2002 hauv xeev California

Baseline Allowance muaj kev faib tawm hluav taws xob muaj nyob ntawm tus nqi qis tshaj. Nws yog nce raws li ntawm:

 • Qhov chaw uas koj nyob
 • Qhov khoom siv cua sov uas koj muaj
 • Lub caij nyoog (lub caij ntuj sov los sis lub caij ntuj no)

Kawm paub ntxiv txog Baseline Allowance

PG&E tsuas yog tsim cov kev hloov pauv uas tau txais kev pom zoo rau nws cov qib nqi hluav taws xob tsuas yog ob txog peb zaug nyob rau ib xyoo xwb.

 • Qhov no pab ciaj ciam rau qhov ntau tsawg ntawm tus qib nqi hloov pauv uas tau ntsib los ntawm peb cov neeg siv hluav taws xob.

PG&E hloov nws cov qib nqi muab roj nkev xeeb txawm txhua lub hli, raws li tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC).

 • Qhov no yog ua kom muaj kev cuam tshuam zoo dua rau kev sib tw nqi kiab khw hluav taws xob nyob rau txhua hli.

 

Kev hloov pauv tus qib nqi pab tau li cas

Thaum twg PG&E thiaj yuav tsum hloov tus qib nqi:

1. Peb tsim qhov lus thov mus rau CPUC.

 

2. Qhov lus thov tom qab ntawd raug tshab xyuas hauv cov txheej txheem rooj mloog ob tog lus rau pej xeem nrog rau ntau tus neeg muaj feem xyuam nrog, xws li:

 • Cov kev txaus siab ntawm tus neeg siv
 • Cov kev txaus siab ntawm lub chaw lag luam
 • Cov kev txaus siab ntawm cov neeg muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov kev txaus siab fab feem ib puag ncig chaw
 • Cov kev txaus siab fab kev ua liaj ua teb

3. Tus CPUC ua ib qhov kev txiav txim siab rau dab tsi yog "cia li thiab tsim nyog" rau cov neeg muas zaub them rau cov nqi.

 

4. PG&E ua phiaj yeeg rau pom txog kev hloov pauv ntawm tus qib nqi sai li sai tau.

 

PG&E cov ntaub ntawv txhua peb xyoos rau CPUC los tshuaj xyuas cov nyiaj tau los uas tau sau rau nws cov khoom siv hluav taws xob thiab kev faib tawm thiab kev faib hluav taws xob ua hauj lwm raws li nws qhov General Rate Case (GRC).

 

PG&E xa ntaub ntawv txhua plaub lub xyoos rau kev tshab xyuas nws qhov nyiaj khwv tau uas tau khaws rau cov roj nkev thiab kev ua hauj lwm khaws cia nyob rau hauv nws li Gas Transmission and Storage Rate Case (GT&S).

 

PG&E tau ua tiav nws li 2014-2016 GRC nyob rau xyoo 2014. Tam sim no nws nthuav tawm nws tus qib nqi 2017-2019 GRC thiab 2015-2017 GT&S ua ntej CPUC.

 • Dhau li ntawm CPUC, PG&E yog raug tswj xyuas los ntawm Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
 • FERC txiav txim siab cov nqi xa tawm hluav taws xob hla xeev uas koom los ntawm txog li 10 feem pua ​​ntawm cov nyiaj tau los hauv cov qib nqi hluav taws xob.
 • Qhov seem 90 feem pua ​​yog cov nyiaj tau los saib xyuas los ntawm CPUC.

CPUC saib xyuas cov tuam txhab hluav taws xob hauv xeev. Nws teev cov nyiaj tau los uas txhua lub tuam txhab hluav taws xob tuaj yeem ua tau.

 

Kev txo khus poos tshwm sim thaum cov nyiaj tau los no tsis cuam tshuam los ntawm cov roj los sis hluav taws xob uas tau muag.

 

Kev txo khus poos tseem tso cai rau PG&E qee qhov hloov pauv hauv cov nyiaj tau los thiab cov qib nqi raws li kev muag khoom tiag. Qhov ntawd yog vim kev muag khoom tuaj yeem sib txawv ntawm kev kwv yees vim:

 • Huab cua phem uas xav tsis txog
 • Dej num fab kev lag luam
 • Tus neeg tuav tswj

Kev muag khoom hluav taws xob tuaj yeem yog:

 • Siab dua li kev kwv yees thaum lub sij hawm huab cua sov tshaj li ib txwm
 • Tsawg tshaj qhov xav tau vim yog kev txuag nyiaj

Feem ntau, PG&E cov txiaj ntsig tsis yog nce raws li ntawm qhov tias seb peb muag hluav taws xob tau npaum li cas. Peb tsis muaj laj thawj los txhawb cov neeg siv hluav taws xob kom siv hluav taws xob ntau tuaj.

 • PG&E tau txais kev txhawb siab los ntawm lub xeev kom txhawb cov neeg siv hluav taws xob kom siv cov hluav taws xob tsawg tuaj.

Nrhiav txoj hau kev los txuag hluav taws xob. Nrhiav cov nyiaj tau txais rov qab rau koj lub chaw lag luam.

California ua tus coj txoj hau kev hauv cov txheej txheem pab cuam fab kev txuag hluav taws xob.

 • Cov txheej txheem pab cuam no rov qab mus rau xyoo 1970s thiab tau hloov zuj zus txij li thaum ntawd.

Tshaj li 30 xyoo dhau los, ib tus neeg siv hluav taws xob siv ze li ob npaug thoob plaws hauv Teb Chaws Mes Kas. Txawm li cas los xij, hauv California, kev siv tau zoo ib yam rau peb lub xyoo dhau los.

 • Cov txheej txheem pab cuam kev txuag hluav taws xob thiab cov cai pab los tswj xyuas qib kev siv hluav taws xob.

CPUC saib xyuas tus neeg nqis peev ua tus tswv hluav taws xob (investor-owned utility, IOU) cov txheej txheem pab cuam fab kev txuag hluav taws xob.

 • Lub koom haum tsim cov cai thiab cov lus qhia tseem ceeb, teeb tsa lub hom phiaj ntawm qhov txheej txheem pab cuam thiab pom zoo rau theem kev siv nyiaj.

PG&E tus qib nqi hluav taws xob thiab hluav taws xob tau them rau ntau yam kev lag luam. 

 

Kev siv hluav taws xob zoo dua pab txuag koj cov nyiaj lag luam ntawm cov nqi hluav taws xob.

 

Kev txuag kuj yog txoj kev ceev tshaj plaws, muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws los txo cov pa roj carbon monoxide thiab tawm tsam kev hloov pauv huab cua thoob ntiaj teb.

 

Txij li thaum xyoo 1976, PG&E thiab peb cov neeg siv hluav taws xob tau khaws ntau tshaj 160 lab tons ntawm carbon dioxide (CO2) tawm ntawm huab cua, raws li kev txuag nyiaj hauv lub neej.

 

Kawm paub tias peb txhawb kev siv hluav taws xob zoo, muab cov kev daws teeb meem huv zog thiab tawm tsam kev hloov pauv huab cua. Mus Saib rau Tuam Txhawb Kev Kav Mus Ib Txhis thiab Lub Luag Hauj Lwm.

Cov ntaub ntawv qhia fab kev cai

Cov qib nqi se

Nrhiav daim phiaj teev tus qib nqi, cov kev cai thiab cov ntawv foos.

Txoj Cai Tswj Hwm

Tshab xyuas cov kev cai thiab cov lus qhia txog hluav taws xob.

Mus saib rau cov cai tswj

FERC Cov Qauv Kev Ua Hauj Lwm

Tshab xyuas kev xa tus tswv xa hluav taws xob cov kev hloov pauv tshiab thiab cov ntaub ntawv qhia paub.

Mus saib rau ntawm FERC Cov Qauv Kev Ua Hauj Lwm

Cov Kev Ua Lag Luam Hauv Cov Chaw Ua Lag Luam Ncau

Nrhiav cov lus piav qhia meej ntxaws ntawm kev xa hluav taws xob uas raug teev tseg. 

Mus saib tau rau ntawm cov kev ua lag luam hauv cov chaw lag luam ncau

Nkag siab cov ntsiab lus ntawm tus qib nqi

Tus as khauj raug siv los tswj cov ntaub ntawv teev ntawm cov nqi thiab cov nyiaj tau los uas tau tso cai.

Tus as khauj tswj nyiaj tshuav yog zoo li PG&E daim ntawv tau txais txiaj ntsig thiab plam txiaj ntsig. Thaum cov kev muag hluav taws xob thiab cov nyiaj tau los siab dua qhov tau xav tseg, tus as khauj tswj nyiaj tshuav yog tshuav ntau dhau.

 • Cov nyiaj ntau tshaj yog siv los ua ib qho credit thaum cov qib nqi tau teem rau xyoo tom ntej.

Thaum cov kev muag hluav taws xob thiab cov nyiaj tau los qis dua qhov tau xav tseg, tus as khauj tswj nyiaj tshuav yog tshuav tsawg dhau.

 • Cov nyiaj tsis tau muab ntxiv rau PG&E cov nyiaj tau los rau xyoo tom ntej.

Tus nqi tsawg kawg nkaus ntawm kev siv hluav taws xob los sis kev siv roj av uas txaus siab rau ib feem hluav taws xob xav tau ntawm cov neeg siv hluav taws xob nruab nrab PG&E.

 

Qhov tsawg kawg nkaus yog khi rau ib qho chaw pab cuam tshwj xeeb hu ua thaj chaw huab cua.

Qho ntau tsawg ntawm tus nqi baseline:

 • Tau teeb tsa los ntawm California Public Utilities Commission
 • Sib txawm nce raws li ntawm:
  • Cov neeg siv hluav taws xob qhov chaw
  • Lub sij hawm ntawm lub xyoo (lub caij ntuj sov los yog lub caij ntuj no)
  • Qhov khoom siv cua sov

Tus qib nqi rau ib tus neeg siv hluav taws xob uas tau txais kev pab cuam muab hluav taws xob thiab xa hluav taws xob los ntawm PG&E.

 • Ib qho kev sib txuas los sis "kev nkag ncaj qha" yog rau cov neeg siv hluav taws xob uas tau txais kev pab cuam xa hluav taws xob los ntawm PG&E tab sis siv hluav taws xob los ntawm lwm tus neeg muab hluav taws xob.

Ib lub koom haum tswj hwm saib xyuas uas muaj tsib tus tswv cuab uas saib xyuas kev ua hauj lwm ntawm hluav taws xob thiab roj nkev xeeb txawm ntawm PG&E thiab lwm yam kev siv hluav taws xob uas tus neeg nqis peev ua tswv.

 • Ua hauj lwm nrog xyuas kom PG&E cov neeg siv hluav taws xob tau txais kev pab cuam hluav taws xob uas nyab xeeb thiab ntseeg siab tau nyob rau ntawm tus qib nqi tsim nyog.

Kaum cheeb tsam thoob plaws PG&E thaj chaw pab cuam. Txhua tus sawv cev zoo ib yam li thaj chaw thiab huab cua.

 • Cov cheeb tsam huab cua no (P, Q, R, S, T, V, W, X, Y thiab Z) yog siv los tsim cov nyiaj hauv paus. Cov nyiaj hauv paus yog siv los xam cov nqi hluav taws xob thiab cov nqi roj nkev xeeb txawm rau vaj tsev nyob.
 • Cov cheeb tsam huab cua tau pom zoo los ntawm California Public Utilities Commission.

Cov nyiaj paj ntsig tau los uas California Public Utilities Commission tso cai rau peb ua tau ntawd yog cais tawm ntawm cov roj thiab hluav taws xob uas peb muag los ntawm tus txheej txheem hu ua kev txo khus poos.

 • Txawm hais tias kev txo khus poos cais peb cov khoom muag los ntawm peb cov nyiaj tau los, nws tseem tso cai rau qee qhov kev hloov pauv ntawm peb cov nyiaj tau los thiab cov qib nqi raws li qhov muag tiag.
 • Kev muag hluav taws xob tuaj yeem hloov pauv los ntawm kev kwv yees vim tias nyuaj rau kev kwv yees xws li:
  • Huab Cua
  • Dej num fab kev lag luam
  • Tus neeg tuav tswj

Kev muag khoom hluav taws xob yuav siab dua li kev kwv yees thaum lub sij hawm huab cua kub txawv. Tej zaum lawv yuav qis dua li kev kwv yees vim yog kev txuag nyiaj.

 

Vim yog decoupling, PG&E twb tsis txhaum los txhawb cov neeg muas zaub siv zog ntau zog. Feem ntau, peb cov txiaj ntsig tsis yog nce raws li ntawm qhov tias seb peb muag hluav taws xob tau npaum li cas.

 

Ntawm qhov tsis sib xws, peb yeej tau txais kev pom zoo los ntawm lub xeev los txhawb:

 • Kev tswj xyuas tus neeg qhua siv hluav taws xob
 • Tus neeg tuav tswj
 • Kev siv hluav taws xob toj dua tshiab

Tshawb nrhiav kom paub txog PG&E cov txheej txheem pab cuam txog kev txuag hluav taws xob

Ib lub koom haum tswj hwm tsib tus tswv cuab uas, saib xyuas lwm yam:

 • Teb Chaws Mes Kas cov chaw muag hluav taws xob hauv kiab khw lag luam hluav taws xob
 • Kev tau txais daim ntawv tso cai lub pas dej tauv tsim hluav taws xob hauv teb chaw
 • Cov kev tsim kev xa txoj raj roj nkev xeeb txawm thiab hluav taws xob hla xeev

Cov txheej txheem tswj hwm tau tuav txhua plaub xyoos ua ntej California Public Utilities Commission

 • Teem cov nyiaj tau los PG&E tuaj yeem sau los ntawm nws cov neeg them qib nqi los khiav lag luam, tswj thiab nthuav dav nws cov kav dej xa hluav taws xob thiab chaw cia khoom.

Cov txheej txheem tswj hwm tau tuav txhua peb xyoos ua ntej California Public Utilities Commission.

 • Teem cov nyiaj tau los PG&E tuaj yeem sau los ntawm nws cov neeg them qib nqi rau kev khiav lag luam, tswj thiab nthuav dav nws cov khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob faib hluav taws xob, thiab kev lag luam roj nkev.

Lub tuam txhab kev lag luam tau txais txiaj ntsig xws li PG&E muaj los ntawm cov tswv lag luam.

 • Nws cov hauj lwm thiab nyiaj khwv tau los yog tswj hwm los ntawm lub xeev lub chaw hauj lwm xws li California Public Utilities Commission.

Ib lub koom haum tsoom fwv teb chaws uas muaj tsib tug tswv cuab tau them nyiaj saib xyuas PG&E lub tuam txhab tsim hluav taws xob nuclear Diablo Canyon thiab lwm cov tuam txhab tsim hluav taws xob nuclear nyob ib ncig ntawm Teb Chaws Mes Kas.

 • Ua kom muaj kev nyab xeeb kev ua hauj lwm thiab chaw cia ntawm cov khib nyiab nuclear

Ib qho khoom siv hluav taws xob uas sib sau ua ke los ntawm cov pej xeem ntawm thaj chaw nws ua hauj lwm. Suav nrog:

 • Kev koom tes hauv zej zog toj siab
 • Cov hluav taws xob hauv nroog
 • Hluav taws xob thiab cov cai kiab khw hluav taws xob

Cov Naj Npawb Txheeb Xyuas txuas rau koj tus qib nqi hluav taws xob tshwj xeeb thiab cov nqi txo uas koj tau rau npe lawm. Siv cov cuab yeej no los ua kom koj qhov kev siv hluav taws xob rau lub sij hawm ntawm hnub thaum cov nqi qis tshaj.

 

RINs ua hauj lwm li cas

 1. Yees duab rau tus QR code ntawm koj daim ntawv sau nqi PG&E nrog koj lub koob yees duab hauv lub app. RIN khi rau koj tus qib nqi tam sim no yuav raug nthuav tawm. Nws muab cov ntaub ntawv ntawm lub sij hawm tiag txog koj tus qib nqi hluav taws xob.
 2. Sau koj tus RIN rau hauv koj lub cuab yeej IoT, lub tsheb hluav taws xob los sis lwm yam khoom siv ntse txuas nrog is taws nem (internet). Koj lub cuab yeej yuav txiav txim siab lub sij hawm zoo tshaj plaws los siv hluav taws xob. Qhov ntawd suav nrog kev them nyiaj, khiav lub twj tso kua mis, ua kom koj lub tsev txias thiab ntau dua.
 3. Ua raws li koj lub cuab yeej cov lus qhia ntawm lub nab cos txhawm rau txhim kho koj li kev siv hluav taws xob kom txuag tau nyiaj ntau tshaj.

Cov txiaj ntsig ntawm RINs

 • Nqi nyiaj
  thaum koj sync koj li nrog koj RIN, koj coj kom zoo dua lub sij hawm uas txo nqi. Qhov no tuaj yeem ntxiv kev txuag cov nqi tseem ceeb tau ntau heev thiab siv tau ntev mus thaum lub sij hawm dhau mus lawm.
 • Convenience
  hais goodbye rau manually adjusting li trim koj hluav taws xob nqi hluav taws xob. RINs pab kom koj cov khoom siv tau txais txiaj ntsig zoo siv raws li cov ntaub ntawv tus qib nqi ntawm lub sij hawm.
 • Grid stability
  RINs pab koj proactively txo thaum daim phiaj yog kev khiav hauj lwm ntawm peev xwm ntau. Koj ua lub luag hauj lwm hauv kev txhawb nqa tag nrho kev ruaj ntseg thiab kev ua hauj lwm ntawm pab pawg nev vawj hluav taws xob.
 • Lub sij hawm real-time thaum
  koj hloov rau koj tus nqi, RINs yog reflects cov modifications. Qhov kev qhia meej no tau lees tias koj ib txwm tswj hwm koj cov nuj nqis hluav taws xob.

Tus qauv tus qib nqi rau cov neeg siv hluav taws xob hauv tsev thiab cov khoom siv roj av ntawm PG&E thiab lwm cov chaw ua lag luam hauv California.

 • Nce tus nqi rau txhua chav tsev hluav taws xob uas tus neeg siv hluav taws xob siv
 • Tsim los txhawb kev txuag hluav taws xob
 • Tus qib nqi rau txhua qib yog teem los ntawm CPUC

Kawm paub ntau ntxiv txog cov qib nqi

Sib piv cov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi

 • Nrhiav qhov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi uas haum rau koj txoj kev siv tshaj plaws.
 • Txais kev ntaus nqi txog tus qib nqi los sis tshawb nrhiav txhuav cov phiaj xwm tuav pov hwm tus qib nqi.

Kev txuag hluav taws xob thiab nyiaj

Kawm paub txog txoj hau kev los txo koj txoj kev siv hluav taws xob thiab cov nqi ntawm daim ntawv sau nqi txhua hli kom tsawg tuaj.

Tshwj xyuas koj tus as khauj oos lais (online)

 • Saib xyuas cov hauj lwm yam ua kom tau sai thiab yooj yim tuaj.
 • Teeb tsim cov kev ceeb toom qhia paub raws hauv oos lais (online) txog rau cov ntawv sau nqi thiab ntau yam ntxiv.