Cảnh báo khẩn cấp

Cách thức hoạt động của giá

Tìm hiểu cơ cấu giá của PG&E

Giá khí đốt và điện

Để hiểu các thông tin này áp dụng cho hóa đơn của quý vị như thế nào, hãy truy cập trang pge.com/bill.

Giá điện

Giá điện bao gồm các khoản sau:

 • Phân phối (gửi điện)
 • Truyền tải (nhận điện)
 • Chi phí mua điện
 • Chi phí vận hành các nhà máy điện

Giá khí đốt tự nhiên

Giá khí đốt (gas) tự nhiên bao gồm:

 • Mua khí đốt tự nhiên
 • Cơ sở hạ tầng, ví dụ như đường ống dẫn khí đốt

Hỗ trợ cho các chương trình công cộng

Cả giá điện và khí đốt tự nhiên đều giúp chi trả cho:

 • Các chương trình công cộng dành cho người thu nhập thấp
 • Các chương trình công cộng về tiết kiệm năng lượng
 • Cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ khách hàng

Giá cho khách hàng là dân cư và doanh nghiệp

Hóa đơn tối thiểu của PG&E là gì?

 • PG&E phải chi phí để quản lý các hệ thống của mình và cung cấp điện
 • Hóa đơn tối thiểu đảm bảo tất cả khách hàng thanh toán đủ để trang trải các chi phí cơ bản này.
 • Khách hàng sử dụng ít hoặc không sử dụng cũng phải trả mức giá tối thiểu này.

 

Hóa đơn tối thiểu được tính như thế nào?

Hóa đơn tối thiểu bao gồm các thành phần sau:

 • Sản xuất điện, hay còn gọi là Phí năng lượng
 • Cung cấp điện, hay còn gọi là Phí cung cấp tối thiểu

Phí Năng lượng được sử dụng để thanh toán cho:

 • Điện

Phí Cung cấp Tối thiểu được sử dụng để thanh toán cho:

 • Việc truyền tải điện qua lưới điện của PG&E
 • Duy trì việc phân phối điện
 • Các khoản phí khác được California Public Utilities Commission phê duyệt để tài trợ cho các chương trình tiết kiệm năng lượng và chương trình dành cho người thu nhập thấp

Phí Cung cấp Tối thiểu gồm chi phí để cung cấp năng lượng. Đó là:

 • $10.12 đối với khách hàng không tham gia Chương trình CARE
 • $5.06 đối với khách hàng tham gia Chương trình CARE

Tất cả các khách hàng phải thanh toán cả Phí Cung cấp Tối thiểu và Phí Năng lượng liên quan đến việc sử dụng điện (tính bằng kilo-watt, kWh) của mình.

 

Hóa đơn của tôi có thay đổi gì không nếu tôi không dùng điện do PG&E cung cấp?

Phí Năng lượng của PG&E không áp dụng đối với khách hàng Direct Access (DA) và Community Choice Aggregation (CCA).

 • Phí Năng lượng được tính dựa trên chi phí mua năng lượng mà các nhà cung cấp này cung cấp chứ không phải PG&E.
 • Chi phí mà DA/CCA phải chịu khi thay mặt họ mua năng lượng có thể thấy trên hóa đơn.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Tất cả khách hàng phải chịu trách nhiệm về Phí Cung cấp Tối thiểu.

 

Các khoản phí này được ghi trên hóa đơn của tôi như thế nào?

Xem bảng sao kê tiền năng lượng mẫu dưới đây. Các khoản phí này sẽ xuất hiện trên hóa đơn của quý vị nếu:

 • PG&E mua năng lượng của quý vị
 • Quý vị không ghi danh tham gia chương trình Đo Năng lượng Ròng (Net Energy Metering, NEM) như NEM2

Ảnh Hóa đơn Tối thiểu với các khoản phí được khoanh tròn

Nếu quý vị là một khách hàng CCA, quý vị cũng sẽ thấy Phí Cung cấp Tối thiểu. Tuy nhiên, Phí Năng lượng sẽ được nêu ở phần CCA trong hóa đơn của quý vị:

Chi tiết về phí cung cấp điện hàng tháng

Đối với khách hàng của chương trình NEM, Phí Cung cấp Tối thiểu và Phí Năng lượng được ghi ở hai phần.

Quý vị vẫn còn thắc mắc về hóa đơn đối với khách hàng NEM? Vui lòng xem các câu hỏi thường gặp dưới đây.

 1. Phí Cung cấp Tối thiểu - lập hóa đơn hàng tháng:

  Thông tin chi tiết về các khoản phí NEM

 2. Phí Năng lượng (“Phí NEM Hàng tháng”) - thanh toán qua tài khoản ngân hàng hàng tháng:

  Hóa đơn Tối thiểu với các khoản phí NEM

Hóa đơn tối thiểu ảnh hưởng đến khách hàng NEM như thế nào?

 • Đầu tiên là khoản phí hóa đơn tối thiểu là $10.12 đối với khách hàng không tham gia Chương trình CARE và $5.06 đối với khách hàng tham gia Chương trình CARE. 
  • Các khoản phí hàng tháng này trang trải một phần chi phí cố định để phục vụ khách hàng sử dụng điện.
 • Thứ hai là “các khoản Phí NEM hàng tháng” của quý vị. Các khoản này thể hiện: 
  • Tổng chi phí ròng (cho năng lượng sử dụng từ lưới điện) 
  • Tín dụng tích lũy trong tháng đó. Các khoản tín dụng này được tạo ra bằng cách xuất năng lượng mặt trời của quý vị vào lưới điện

Cứ mỗi 12 tháng quý vị sẽ nhận được một hóa đơn tổng kết (True Up).

 • Hóa đơn này tổng hợp tất cả các khoản phí NEM và tín dụng tích lũy hàng tháng trong suốt cả năm.

Bản tóm tắt các khoản Phí NEM tính đến thời điểm hiện tại trên hóa đơn hàng tháng của quý vị (được gọi là “YTD Estimated NEM Charges at True Up”), trong đó nêu:

 • Tổng hợp tất cả các khoản phí năng lượng từ đầu năm tới hiện tại của quý vị

Nếu sử dụng nhiều năng lượng hơn mức tạo ra trong năm, quý vị sẽ nợ PG&E phần chênh lệch.

 

Nếu quý vị nợ một khoản chênh lệch trong hóa đơn True Up, tổng phí hóa đơn tối thiểu đã thanh toán trong suốt năm sẽ được ghi có trở lại.

 • Việc này là do các khoản phí hóa đơn tối thiểu được thanh toán trong suốt cả năm cũng đóng vai trò là khoản trả trước cho các khoản phí còn nợ tại True Up.

Ví dụ:

 • Giả sử tổng các khoản phí và tín dụng NEM sau 12 tháng là $390.74.
 • Đồng thời, Phí Cung cấp Tối thiểu trong 12 tháng là $118.96.
 • Tổng số tiền True-up là $390.74, nhưng tổng số tiền nợ (trước thuế) chỉ là $271.78.
 • Đó là vì khách hàng đã thanh toán $118.96 tiền Phí Cung cấp tối thiểu trong 12 tháng.

Tóm tắt về các khoản Phí NEM

Khi nào cần có Phí năng lượng trong bảng sao kê tiền năng lượng NEM của tôi?

Quý vị sẽ chỉ phải thanh toán các khoản đó tại True Up nếu các thông tin sau là đúng:

 • Tổng giá trị Phí Năng lượng là số dương
 • Tổng các khoản phí NEM trước thuế nhỏ hơn tổng Phí Cung cấp Tối thiểu của quý vị

Ví dụ:

 • Giả sử tổng các khoản phí và tín dụng NEM sau 12 tháng là $100 (thay vì $390.74).
 • Trong trường hợp này, khách hàng phải chịu số tiền Phí Cung cấp tối thiểu là $118.96 tại True-up.
 • Đó là vì tổng phí và tín dụng NEM thấp hơn Phí Cung cấp Tối thiểu.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

 • Hãy gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng năng lượng mặt trời của chúng tôi theo số 1-877-743-4112 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu.
 • Tìm hiểu thêm thông tin về hóa đơn NEM bằng cách truy cập hóa đơn NEM.
 • Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng gọi số 1-800-743-5000 rong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu.

PG&E chỉ kết hợp những thay đổi đã được phê duyệt về giá điện hai hoặc ba lần một năm.

Việc này nhằm hạn chế số lần thay đổi giá điện mà khách hàng sử dụng điện của chúng tôi phải đối mặt.

Chúng tôi thay đổi giá cung cấp khí đốt tự nhiên hàng tháng, theo yêu cầu của California Public Utilities Commission (CPUC).

 

CPUC là một ủy ban gồm 5 thành viên do Thống đốc bổ nhiệm để phản ánh tốt hơn chi phí thị trường khí đốt cạnh tranh hàng tháng.

 

Khi PG&E cần thực hiện thay đổi về giá:

1. Chúng tôi gửi đơn đề nghị cho CPUC. Đơn này trình bày:

 • Việc cần thiết nâng cấp hoặc một chương trình hay dịch vụ mới
 • Chi phí hàng năm hoặc nhiều năm và tác động đối với giá

2. Đơn đề nghị của chúng tôi được xem xét trong buổi điều trần công khai và bởi các bên liên quan, bao gồm:

 • Các nhóm đại diện cho người tiêu dùng dân cư và doanh nghiệp
 • Những người ủng hộ cộng đồng và những người có thu nhập thấp
 • Các nhóm môi trường
 • Các lợi ích về nông nghiệp

3. CPUC đưa ra quyết định trên cơ sở mức giá "công bằng và hợp lý" cho khách hàng thanh toán.

 

4. PG&E kết hợp những thay đổi đã được phê duyệt vào giá.

 

Điều chỉnh Giá Định kỳ

Cứ 3 năm một lần, PG&E nộp hồ sơ trình CPUC xem xét và phê duyệt các khoản doanh thu để chi cho một số chi phí hoạt động sản xuất và phân phối điện cũng như phân phối khí đốt tự nhiên.

 • Quy trình này được gọi là Điều chỉnh Giá Định kỳ (General Rate Case, GRC) đối với điện.

Điều chỉnh Giá Truyền tải và Lưu trữ Khí đốt

Cứ 4 năm một lần, chúng tôi nộp hồ sơ để yêu cầu bù đắp chi phí hoạt động truyền tải và lưu trữ khí đốt tự nhiên theo Quy trình Điều chỉnh Giá Định kỳ cho Truyền tải và Lưu trữ Khí đốt (GT&S).

 • Ngoài CPUC, Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) cũng phê duyệt phần giá truyền tải bán lẻ. Phần giá này chiếm khoảng 14% giá điện theo gói của PG&E.
 • 86% còn lại dành cho giá và phí để bù đắp các chi phí do CPUC giám sát.

Giá điện và khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn dành cho mục đích sinh hoạt của PG&E được chia theo bậc.

 • Nếu trong kỳ hóa đơn khách hàng sử dụng càng nhiều năng lượng thì giá càng tăng. 
 • Luật pháp California yêu cầu phải có mức giá theo bậc để khuyến khích bảo tồn năng lượng.
 • Khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn sẽ thấy hóa đơn thấp hơn vì mức giá ở bậc thấp thì thấp hơn.
 • Các khách hàng sử dụng nhiều năng lượng hơn được lập hóa đơn với giá cao hơn ở các bậc giá cao hơn.

Ngoài mức giá theo bậc tiêu chuẩn, PG&E có giá chiết khấu cho các khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Giá Năng lượng Thay thế California (California Alternate Rates for Energy, CARE).

 

Chúng tôi cũng cung cấp chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance, FERA) cho các gia đình không đủ điều kiện tham gia Chương trình CARE.

 

Baseline Allowance

Hầu hết các gói giá điện sinh hoạt của PG&E đều chia bậc. Các gói giá này cung cấp một số lượng điện sử dụng theo tháng với giá thấp nhất. Số lượng tính theo tháng này được gọi là Baseline Allowance.

 

Baseline Allowance có sự khác nhau giữa các khu vực địa lý và Vùng Khí hậu.

 

Đối với giá sinh hoạt theo bậc:

 • Bậc 1 là Baseline Allowance
 • Bậc 2 là từ 101% của baseline trở lên

Tìm hiểu thêm về Baseline Allowance

PG&E cũng có các giá theo Thời gian Sử dụng Điện cho khách hàng dân cư.

 • Một số trong các giá này có chia bậc và một số thì không.
 • Giá theo Thời gian Sử dụng áp dụng giá thấp hơn trong thời gian sử dụng năng lượng ngoài giờ cao điểm.
 • Chúng cho phép khách hàng có khả năng giảm hóa đơn bằng cách chuyển một số nhu cầu sử dụng của họ ra khỏi giai đoạn sử dụng cao điểm có giá cao hơn.
 • Việc giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm cho phép PG&E giảm chi phí cung cấp năng lượng.
 • Một số loại giá theo Thời gian Sử dụng cũng có chia bậc.

Xem tất cả các gói giá

Tải file Định giá Gói giá Sinh hoạt của PG&E (PDF)

Giá áp dụng cho toàn khu vực phục vụ của PG&E là như nhau. Tuy nhiên, lượng điện được phân bổ ở mức giá thấp nhất hiện tại (baseline) là khác nhau đối với mỗi khách hàng.

 

Sự khác biệt phụ thuộc vào:

 • Địa điểm
 • Mùa (mùa hè hay mùa đông)
 • Nguồn cấp nhiệt của gia đình

Số lượng tối thiểu là mức sử dụng tối thiểu cần thiết để đáp ứng hầu hết nhu cầu điện trung bình của khách hàng ở một vùng khí hậu cụ thể.

 

Vùng Khí hậu

Trên cơ sở địa điểm và mùa, khách hàng được chia theo các khu vực địa lý, gọi là vùng khí hậu.

 • PG&E có 10 vùng khí hậu khác nhau trên toàn khu vực dịch vụ của chúng tôi.
 • Các vùng này không theo ranh giới quận/hạt hay thành phố. Chúng dựa trên các khu vực có địa lý và khí hậu giống nhau.
 • Khách hàng ở vùng khí hậu nóng hơn có số lượng baseline cao hơn khách hàng ở vùng mát hơn.

Tìm hiểu thêm về Baseline Allowance

Tìm hiểu lý do thay đổi

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, California Public Utilities Commission (CPUC) đã bỏ phiếu thông qua một loạt thay đổi đối với cơ cấu giá năng lượng sinh hoạt. 

 

Cơ cấu mới phù hợp hơn với chi phí thực tế của việc cung cấp dịch vụ điện.

 

Cơ cấu giá theo bậc trước đây được thiết lập trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2001. Tại thời điểm đó:

 • Nguồn cung năng lượng hạn chế.
 • Giá điện cao ở mức kỷ lục.
 • Các vấn đề về độ tin cậy điện thường xuyên xảy ra.
 • Năng lượng tái tạo không được sử dụng rộng rãi.
 • Đồng hồ đo được đọc thủ công. 

Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi. Đã có sự tiến bộ trong hầu hết các lĩnh vực năng lượng.

Cơ cấu giá năng lượng mới

Cơ cấu mới bắt đầu có hiệu lực vào năm 2015. Mục đích của nó là:

 • Đơn giản hơn.
 • Phù hợp hơn với chi phí thực tế của việc cung cấp dịch vụ điện.
 • Giúp khách hàng hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng của họ đến hóa đơn hàng tháng.

Chuẩn bị TOU 2020 cho tương lai

Vào năm 2020, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đã được chuyển sang gói giá theo Thời gian Sử dụng (TOU).

 • Các gói giá TOU là khi giá điện sẽ phụ thuộc vào thời gian trong ngày.
 • Với các gói giá TOU, khách hàng trả giá điện thấp hơn khi sử dụng trong các khoảng thời gian có nhu cầu thấp như đêm khuya, sáng sớm và buổi trưa

Tìm hiểu các gói giá

 

Nhận phân tích giá tùy chỉnh, trong đó đưa ra đề xuất cho quý vị dựa trên dữ liệu sử dụng năng lượng trong 12 tháng qua của quý vị. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý vị.

Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị

 

Các cách để tiết kiệm tiền và năng lượng

 • Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc thông qua các chương trình như CARE và Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng.
 • Tìm các mẹo quản lý năng lượng và công cụ kiểm tra.
 • Tìm kiếm các chương trình tiết kiệm năng lượng và giảm giá.
 • Khám phá các lựa chọn thanh toán, bao gồm cả Lập hóa đơn theo Ngân sách.

Tìm giảm giá và cách tiết kiệm
Nhận thông tin hỗ trợ tài chính
Nhận thông tin chương trình thanh toán

 

PG&E có kiếm được nhiều tiền hơn từ các thay đổi này không? Không.

PG&E không kiếm được thêm tiền từ những thay đổi này.

 • PG&E không kiếm được nhiều tiền hơn khi khách hàng của chúng tôi sử dụng nhiều khí đốt hoặc điện hơn.
 • Doanh thu của PG&E được quản lý bởi California Public Utilities Commission.

PG&E kiếm tiền:

 • Từ chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng để cung cấp năng lượng
 • Bằng cách vận hành việc kinh doanh của chúng tôi một cách hiệu quả
 • Bằng cách giúp giảm mức sử dụng năng lượng của khách hàng một cách hiệu quả

 

Cung cấp Năng lượng (50%): Chi phí sản xuất và mua điện cho khách hàng của PG&E.

 • Hơn 50% điện năng của chúng tôi đến từ các nguồn không phát thải khí nhà kính.
 • Điều này mang lại cho chúng tôi một số nguồn cung cấp năng lượng sạch nhất trên toàn quốc.

Truyền tải và Phân phối (44%): Vận hành và bảo trì lưới điện để cung cấp dịch vụ an toàn, tin cậy.

 • Bao gồm công nghệ Lưới điện Thông minh mới để giảm tình trạng mất điện và khôi phục dịch vụ cho khách hàng nhanh hơn.

Các Chương trình Mục đích Công cộng (4%): Nâng cao lợi ích công cộng. Bao gồm:

 • Giảm giá cho khách hàng đáp ứng điều kiện về thu nhập
 • Đầu tư vào các chương trình tiết kiệm năng lượng
 • Chương trình Sáng kiến California Solar Initiative

Khác (2%):

 • Chi phí kế thừa cho việc ngừng hoạt động nhà máy hạt nhân
 • Bãi bỏ quy định về sản xuất điện
 • Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng California 2001-2002

Baseline Allowance bao gồm việc phân bổ năng lượng sẵn có ở mức giá thấp nhất. Nó dựa trên các yếu tố:

 • Quý vị sống ở đâu
 • Nguồn cấp nhiệt của quý vị
 • Mùa (mùa hè hay mùa đông)

Tìm hiểu thêm về Baseline Allowance

PG&E chỉ áp dụng những thay đổi về giá điện hai hoặc ba lần một năm.

 • Việc này giúp hạn chế số lần thay đổi giá điện mà khách hàng sử dụng điện của chúng tôi phải đối mặt.

PG&E thay đổi giá khí đốt tự nhiên hàng tháng, theo yêu cầu của California Public Utilities Commission (CPUC).

 • Điều này được thực hiện để phản ánh tốt hơn chi phí thị trường khí đốt cạnh tranh hàng tháng.

 

Việc thay đổi giá được thực hiện như thế nào

Mỗi khi PG&E cần thay đổi giá:

1. Chúng tôi gửi đề xuất cho CPUC.

 

2. Sau đó đề xuất này sẽ được xem xét trong một quá trình điều trần công khai cùng với nhiều bên liên quan, bao gồm:

 • Lợi ích của người tiêu dùng
 • Lợi ích của doanh nghiệp
 • Lợi ích của người thu nhập thấp
 • Lợi ích về môi trường
 • Các lợi ích về nông nghiệp

3. CPUC đưa ra quyết định về những gì là "công bằng và hợp lý" để khách hàng thanh toán theo mức giá.

 

4. PG&E phản ánh mọi thay đổi về giá trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Cứ 3 năm một lần, PG&E nộp hồ sơ trình CPUC xem xét về doanh thu để bù đắp cho hoạt động sản xuất và phân phối điện cũng như phân phối khí đốt tự nhiên theo quy trình Điều chỉnh Giá Định kỳ (GRC).

 

Cứ 4 năm một lần, PG&E nộp hồ sơ yêu cầu xem xét về doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động truyền tải và lưu trữ khí đốt tự nhiên theo Quy trình Điều chỉnh Giá Định kỳ cho Truyền tải và Lưu trữ Khí đốt (GT&S).

 

PG&E đã hoàn thành GRC giai đoạn 2014-2016 vào năm 2014. Hiện tại đang trình GRC giai đoạn 2017-2019 và GT&S giai đoạn 2015-2017 lên CPUC.

 • Ngoài CPUC, PG&E còn chịu sự quản lý của Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (FERC).
 • FERC xác định phí truyền tải giữa các tiểu bang của tiện ích chiếm khoảng 10% doanh thu thu được từ giá điện.
 • 90% còn lại là doanh thu do CPUC giám sát.

CPUC giám sát các công ty tiện ích của tiểu bang. Nó đặt ra số lợi nhuận mà mỗi công ty tiện ích có thể kiếm được.

 

Việc tách rời xảy ra khi số lợi nhuận này không còn bị ảnh hưởng bởi lượng khí đốt hoặc điện bán ra.

 

Việc tách rời vẫn cho phép PG&E linh hoạt về doanh thu và giá dựa trên doanh số bán hàng thực tế. Đó là vì doanh số bán hàng có thể khác với dự báo do:

 • Thời tiết khó lường
 • Hoạt động kinh tế
 • Tiết kiệm

Doanh số bán điện có thể:

 • Cao hơn dự báo trong các giai đoạn nắng nóng bất thường
 • Thấp hơn dự kiến do các nỗ lực tiết kiệm

Nói chung, lợi nhuận của PG&E không phụ thuộc vào lượng năng lượng mà chúng tôi bán ra. Chúng tôi không có lý do gì để khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều năng lượng hơn.

 • PG&E nhận được khuyến khích từ nhà nước bằng cách thực sự khuyến khích khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn.

Tìm cách tiết kiệm năng lượng. Tìm giảm giá cho doanh nghiệp của quý vị.

California dẫn đầu về các chương trình tiết kiệm năng lượng.

 • Các chương trình này có từ những năm 1970 và đã phát triển kể từ đó.

Trong 30 năm qua, mức sử dụng điện bình quân đầu người đã tăng gần gấp đôi trên toàn Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở California, mức sử dụng điện vẫn giữ nguyên trong ba thập kỷ qua.

 • Các chương trình và chính sách tiết kiệm năng lượng giúp duy trì mức sử dụng.

CPUC giám sát các chương trình tiết kiệm năng lượng thuộc sở hữu của nhà đầu tư (IOU).

 • Cơ quan này thiết lập các chính sách và hướng dẫn quan trọng, đặt ra các mục tiêu của chương trình và phê duyệt mức chi tiêu.

Giá điện và khí đốt tự nhiên của PG&E trang trải cho nhiều hoạt động kinh doanh. 

 

Việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp của quý vị trên hóa đơn năng lượng.

 

Tiết kiệm cũng là cách nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất để giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Từ năm 1976, PG&E và khách hàng của chúng tôi đã loại bỏ hơn 160 triệu tấn carbon dioxide (CO2) ra khỏi khí quyển, dựa trên mức tiết kiệm tích lũy trong suốt vòng đời.

 

Tìm hiểu cách chúng tôi khuyến khích hiệu quả sử dụng năng lượng, cung cấp các giải pháp năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Xem Tính Bền vững và Trách nhiệm của Doanh nghiệp.

Thông tin quản lý

Biểu giá

Tìm biểu giá, các quy tắc và hình thức.

Quy định

Xem các quy tắc và hướng dẫn về năng lượng.

Xem quy định

Tiêu chuẩn Ứng xử của FERC

Xem thông tin và cập nhật của chủ sở hữu về truyền tải.

Xem Tiêu chuẩn Ứng xử của FERC

Giao dịch liên kết

Tìm thông tin chi tiết về các giao dịch đã ghi chép. 

Xem các giao dịch liên kết

Hiểu các thuật ngữ phổ biến về giá

Tài khoản được sử dụng để duy trì hồ sơ về các chi phí và doanh thu được phép.

Cân đối các tài khoản giống như một bảng tính lãi-lỗ của PG&E. Khi doanh thu về năng lượng và thu nhập cao hơn dự kiến, tài khoản cân đối sẽ bị thu quá mức.

 • Số tiền thu quá mức sẽ được sử dụng làm khoản tín dụng khi giá được lập cho năm tiếp theo.

Khi doanh thu về năng lượng và thu nhập thấp hơn dự kiến, tài khoản cân đối sẽ bị thu không đủ.

 • Số tiền thu thiếu sẽ được cộng thêm vào thu nhập của PG&E cho năm tiếp theo.

Lượng điện hoặc khí đốt tự nhiên sử dụng tối thiểu đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của khách hàng trung bình của PG&E.

 

Số lượng tối thiểu được gắn với một khu vực dịch vụ cụ thể được gọi là vùng khí hậu.

Số lượng tối thiểu:

 • Do California Public Utilities Commission quy định
 • Thay đổi tùy theo:
  • Địa điểm của khách hàng
  • Thời gian trong năm (mùa hè hay mùa đông)
  • Nguồn cấp nhiệt của gia đình

Mức giá dành cho khách hàng nhận các dịch vụ cung cấp và phân phối năng lượng từ PG&E.

 • Giá không theo gói hoặc "tiếp cận trực tiếp" dành cho các khách hàng nhận dịch vụ cung cấp năng lượng từ PG&E nhưng lấy năng lượng từ nhà cung cấp khác.

Một cơ quan quản lý của tiểu bang gồm 5 thành viên giám sát hoạt động về điện và khí đốt tự nhiên của PG&E và các tiện ích khác thuộc sở hữu của nhà đầu tư.

 • Có nhiệm vụ đảm bảo khách hàng của PG&E nhận được dịch vụ năng lượng an toàn và đáng tin cậy với mức giá hợp lý.

10 vùng trong khu vực dịch vụ của PG&E. Mỗi vùng đại diện cho các đặc điểm địa lý và khí hậu giống nhau.

 • Các vùng khí hậu này (P, Q, R, S, T, V, W, X, Y và Z) được sử dụng để tạo ra số lượng tối thiểu. Số lượng tối thiểu được sử dụng để tính toán hóa đơn điện và khí đốt tự nhiên cho mục đích sinh hoạt.
 • Các vùng khi hậu được phê duyệt bởi California Public Utilities Commission.

Số tiền lợi nhuận mà California Public Utilities Commission cho phép chúng tôi kiếm được tách rời lượng khí đốt và điện mà chúng tôi bán thông qua một quy trình gọi là tách rời.

 • Mặc dù việc tách riêng khối lượng bán hàng khỏi lợi nhuận của chúng tôi, nó vẫn cho phép một số biến động về doanh thu và giá của chúng tôi dựa trên doanh số bán hàng thực tế.
 • Doanh số bán hàng có thể dao động so với dự báo do các điều kiện khó dự đoán như:
  • Thời tiết
  • Hoạt động kinh tế
  • Tiết kiệm

Doanh số bán điện có thể cao hơn dự báo trong thời điểm thời tiết nắng nóng bất thường. Chúng có thể thấp hơn dự báo vì những nỗ lực tiết kiệm điện.

 

Do tách rời, PG&E không có lý do gì để khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều năng lượng hơn. Nói chung, lợi nhuận của chúng tôi không phụ thuộc vào lượng năng lượng mà chúng tôi bán ra.

 

Ngược lại, chúng tôi thực sự nhận được các ưu đãi được nhà nước phê duyệt để khuyến khích:

 • Hiệu quả năng lượng của khách hàng
 • Tiết kiệm
 • Sử dụng năng lượng tái tạo

Khám phá các chương trình tiết kiệm năng lượng của PG&E

Một cơ quan quản lý gồm 5 thành viên, ngoài các chức năng khác, sẽ giám sát:

 • Các thị trường giao dịch năng lượng bán buôn của Hoa Kỳ
 • Cấp phép thủy điện quốc gia
 • Xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và truyền tải điện liên bang

Một quy trình quản lý được thực hiện 4 năm một lần trình lên California Public Utilities Commission

 • Quy định doanh thu PG&E có thể thu được từ những người nộp thuế để vận hành, bảo trì và mở rộng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và cơ sở lưu trữ.

Một quy trình quản lý được thực hiện 3 năm một lần trình lên California Public Utilities Commission.

 • Quy định doanh thu PG&E có thể thu được từ những người đóng thuế để vận hành, duy trì và mở rộng các hoạt động sản xuất điện, phân phối điện và phân phối khí đốt tự nhiên.

Một công ty tiện ích vì lợi nhuận như PG&E thuộc sở hữu của các cổ đông.

 • Hoạt động và thu nhập của nó được quản lý bởi một cơ quan tiểu bang như California Public Utilities Commission.

Một cơ quan liên bang gồm 5 thành viên chịu trách nhiệm giám sát Nhà máy hạt nhân Diablo Canyon của PG&E và các nhà máy hạt nhân khác trên khắp Hoa Kỳ.

 • Đảm bảo vận hành an toàn và lưu trữ tại chỗ chất thải hạt nhân

Một tiện ích thuộc sở hữu chung của các công dân trong khu vực mà nó phục vụ. Bao gồm:

 • Các hợp tác xã nông thôn
 • Các tiện ích của thành phố
 • Cơ quan tiếp thị năng lượng và điện

Số Định danh Giá liên kết với giá điện cụ thể của quý vị và bất kỳ khoản giảm giá nào mà quý vị đã ghi danh. Dùng công cụ này để tự động hóa việc sử dụng điện của quý vị vào những thời điểm trong ngày khi chi phí thấp nhất.

 

RIN hoạt động như thế nào

 1. Quét mã QR trên hóa đơn PG&E bằng ứng dụng camera của quý vị. Quý vị sẽ thấy RIN gắn với giá hiện tại của quý vị. Nó cung cấp thông tin thời gian thực về giá điện của quý vị.
 2. Nhập RIN của quý vị vào thiết bị sử dụng Internet, xe điện hoặc thiết bị thông minh khác được kết nối với Internet. Thiết bị của quý vị sẽ xác định thời điểm sử dụng điện tiết kiệm chi phí nhất. Nó bao gồm sạc pin, chạy máy bơm cho bể bơi, làm mát ngôi nhà và hơn thế nữa.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của thiết bị để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng nhằm tiết kiệm tối đa.

Lợi ích của RIN

 • Tiết kiệm chi phí
  Khi bạn đồng bộ thiết bị của mình với RIN duy nhất, bạn sẽ tận dụng các khoảng thời gian với mức giá thấp hơn. Việc này có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và bền vững theo thời gian.
 • Thuận tiện
  Tạm biệt việc điều chỉnh thủ công các thiết bị để cắt giảm hóa đơn tiền điện của bạn. RIN cho phép thiết bị của quý vị tự động tối ưu hóa việc sử dụng dựa trên thông tin tốc độ thời gian thực.
 • Độ ổn định của lưới điện
  RIN giúp bạn chủ động giảm sử dụng khi lưới điện hoạt động ở công suất tối đa. Quý vị đóng vai trò hỗ trợ sự ổn định và hiệu quả chung của lưới điện.
 • Độ chính xác theo thời gian thực
  Khi bạn thực hiện thay đổi đối với mức giá của mình, RIN phản ánh chính xác những sửa đổi đó. Cách tiếp cận chính xác này đảm bảo quý vị luôn kiểm soát được chi phí điện của mình.

Một cơ cấu giá dành cho khách hàng sử dụng điện và khí đốt tự nhiên cho mục đích sinh hoạt của PG&E và các tiện ích khác thuộc sở hữu của nhà đầu tư ở California.

 • Tăng giá mỗi đơn vị năng lượng khách hàng sử dụng
 • Được thiết kế để khuyến khích việc tiết kiệm năng lượng
 • Mức giá cho mỗi bậc do CPUC quy định

Thông tin thêm về giá

So sánh các gói giá

 • Tìm gói giá phù hợp nhất với việc sử dụng của quý vị.
 • Nhận phân tích giá hoặc duyệt qua tất cả các gói giá.

Tiết kiệm năng lượng và tiền

Tìm hiểu cách giảm mức sử dụng năng lượng và hóa đơn hàng tháng của quý vị.

Quản lý tài khoản của quý vị trực tuyến

 • Thực hiện công việc nhanh chóng và dễ dàng.
 • Thiết lập thông báo trực tuyến cho các hóa đơn và các việc khác.