ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

របៀបដែលអត្រាតម្លៃដំណើរការ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអត្រាតម្លៃរបស់ PG&E ត្រូវបានរៀបចំឡើង

អត្រាតម្លៃឧស្ម័ន និងអគ្គិសនី

ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលព័ត៌មាននេះបកស្រាយទៅជាវិក្កយបត្ររបស់អ្នក សូមចូលមើល pge.com/bill

អត្រាតម្លៃអគ្គិសនី

អត្រាតម្លៃអគ្គិសនីរួមមានដូចខាងក្រោម៖

 • ការចែកចាយ (ការបញ្ជូនអគ្គិសនី)
 • ការបញ្ជូន (ការទទួលអគ្គិសនី)
 • ថ្លៃទិញថាមពលអគ្គិសនី
 • ថ្លៃប្រតិបត្តិការរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនី

អត្រាតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិ

អត្រាតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិរួមមាន៖

 • ការទិញឧស្ម័នធម្មជាតិ
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន

ជំនួយសម្រាប់កម្មវិធីសាធារណៈ

ទាំងអត្រាតម្លៃអគ្គិសនី និងឧស្ម័នធម្មជាតិជួយបង់ថ្លៃ៖

 • កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលទាបសាធារណៈ
 • កម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពលសាធារណៈ
 • ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវការដើម្បីបម្រើអតិថិជន

អត្រាតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនតាមលំនៅឋាន និងអាជីវកម្ម

តើវិក្កយបត្រអប្បបរមារបស់ PG&E មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

 • វាមានតម្លៃឱ្យ PG&E គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន និងផ្តល់អគ្គិសនី
 • វិក្កយបត្រអប្បបរមាធានាឱ្យអតិថិជនទាំងអស់បង់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្របដណ្ដប់​ថ្លៃ​ចំណាយមូលដ្ឋានទាំងនេះ។
 • នេះរាប់បញ្ចូលទាំងអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីតិចតួច ឬមិនប្រើប្រាស់។

 

តើវិក្កយបត្រអប្បបរមាត្រូវបានគណនាយ៉ាងដូចម្តេច?

ការគិតថ្លៃសម្រាប់វិក្កយបត្រអប្បបរមារួមមានធាតុផ្សំសម្រាប់៖

 • ការបង្កើតថាមពលអគ្គីសនី ឬការគិតថ្លៃថាមពល
 • ការផ្តល់ថាមពល ឬការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា

ការគិតថ្លៃថាមពលត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់សម្រាប់៖

 • អគ្គិសនីខ្លួនឯង

ការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមាត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់សម្រាប់៖

 • ការដឹកជញ្ជូនអគ្គិសនីតាមបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់ PG&E
 • ការថែរទាំការចែកចាយ
 • ការគិតថ្លៃផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ California Public Utilities Commission ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលទាប

ការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា គឺសម្រាប់ថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូនថាមពល។ វា​មានតម្លៃ៖

 • $10.12 សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមែនជាអតិថិជន CARE
 • $5.06 សម្រាប់អតិថិជន CARE

អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា និងថ្លៃថាមពលដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គិតជាគីឡូវ៉ាត់ (kWh)។

 

តើវិក្កយបត្ររបស់ខ្ញុំខុសគ្នាទេ ប្រសិនបើថាមពលរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ PG&E?

ការគិតថ្លៃថាមពលរបស់ PG&E មិនអនុវត្តចំពោះអតិថិជនចូលប្រើផ្ទាល់ (DA) និងបណ្ដំជម្រើសសហគម (CCA) ឡើយ។

 • ការគិតថ្លៃថាមពល គឺ​ផ្អែកលើថ្លៃចំណាយដើម្បីទទួលបានថាមពលដែលផ្តល់ជូន​ដោយអ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះ មិនមែន PG&E ទេ។
 • ថ្លៃចំណាយដែលកើតឡើងដោយ DA/CCA សម្រាប់ការទទួលបានថាមពលក្នុងនាម​ពួកគេអាចរកបាននៅលើវិក្កយបត្រ។

ចំណាំ៖អតិថិជនទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា។

 

តើការគិតថ្លៃទាំងនេះមាននៅលើវិក្កយបត្ររបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

សូមមើលរបាយការណ៍ថាមពលគំរូខាងក្រោម។ ការគិតថ្លៃទាំងនេះនឹងមាននៅលើវិក្កយបត្ររបស់អ្នក ប្រសិនបើ៖

 • PG&E ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់អ្នក
 • អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីកុងទ័រថាមពលសុទ្ធ (NEM) ដូច NEM2

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន CCA អ្នកក៏នឹងឃើញការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមាផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការគិតថ្លៃថាមពលនឹងត្រូវមាននៅក្នុងផ្នែក CCA នៃវិក្កយបត្ររបស់អ្នក៖


សម្រាប់អតិថិជនកម្មវិធី NEM ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា និងការគិត​ថ្លៃថាមពល គឺមាន​បង្ហាញជាពីរផ្នែក។

នៅតែមានសំណួរអំពីរបៀបដែលអតិថិជន NEM ត្រូវបានគេគិតថ្លៃឬ? សូមមើលសំណួរដែលសួរញឹកញាប់ខាងក្រោម។

 1. ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា—គិតថ្លៃប្រចាំខែ៖

 2. ការគិតថ្លៃថាមពល ("ការគិតថ្លៃ NEM ប្រចាំខែ")—"ធនាគារ" ប្រចាំខែ៖

តើវិក្កយបត្រអប្បបរមាប៉ះពាល់ដល់អតិថិជន NEM យ៉ាងដូចម្តេច?

 • ទីមួយគឺការគិតថ្លៃវិក្កយបត្រអប្បបរមាតម្លៃ $10.12 សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមែនជាអតិថិជន CARE និង $5.06 សម្រាប់អតិថិជន CARE។ 
  • ការគិតថ្លៃប្រចាំខែទាំងនេះគ្របដណ្តប់លើផ្នែកមួយនៃការចំណាយថេរសម្រាប់​ការ​បម្រើអតិថិជនអគ្គិសនី។
 • ទីពីរគឺ "ការគិតថ្លៃ NEM ប្រចាំខែ" របស់អ្នក។ ទាំងនេះបង្ហាញពី៖ 
  • ចំនួនសរុបនៃការគិតថ្លៃសុទ្ធ (លើថាមពលដែលបានប្រើពីបណ្ដាញ) 
  • ឥណទាន​បាន​កើន​ឡើង​ក្នុង​ខែ​នោះ។ ឥណទានទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការនាំចេញថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកទៅកាន់បណ្តាញអគ្គិសនី

នៅរៀងរាល់ 12 ខែម្តង អ្នកទទួលបានវិក្កយបត្រ "True Up"។

 • វិក្កយបត្រនេះកែតម្រូវ​រាល់ការគិតថ្លៃ NEM និង/ឥណទានដែលបានកើនឡើងប្រចាំខែពេញមួយឆ្នាំ។

សេចក្តីសង្ខេបអំពីការគិតថ្លៃ NEM ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលើវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នក (ដែលមានស្លាកថា "ការគិតថ្លៃ NEM ដែលបានប៉ាន់ស្មានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅ True Up") បង្ហាញ៖

 • រូបថតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៃការគិតថ្លៃថាមពលរបស់អ្នកទាំងអស់។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើថាមពលច្រើនជាងថាមពលដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ អ្នកនឹងជំពាក់ប្រាក់នៅខ្វះមិនទាន់បង់ឲ្យ PG&E។

 

ប្រសិនបើអ្នកជំពាក់ប្រាក់នៅខ្វះមិនទាន់បង់នៅ True Up ការគិតថ្លៃវិក្កយ​បត្រ​អប្បបរមាសរុបដែលបានបង់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនឹងត្រូវបានបញ្ចូលប្រាក់​មក​វិញ​។

 • នេះ​ក៏​ព្រោះ​តែ​ការ​គិត​ថ្លៃ​វិក្កយបត្រ​អប្បបរមា​ដែល​បាន​បង់​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ក៏​បម្រើ​​ជា​ការ​បង់ប្រាក់មុនសម្រាប់​ការ​គិត​ថ្លៃ​ដែល​ជំពាក់​នៅ True Up។

ឧទាហរណ៍៖

 • ការបូកសរុបការគិតថ្លៃ និងឥណទាន NEM ក្រោយរយៈពេល 12 ខែគឺ $390.74។
 • ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមាសម្រាប់​រយៈពេល 12 ខែគឺ $118.96។
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ True-up គឺ $390.74 ប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលជំពាក់ (មុន​បង់​​ពន្ធ) គឺត្រឹមតែ $271.78 ប៉ុណ្ណោះ។
 • នោះគឺដោយសារតែអតិថិជនបានបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមាចំនួន $118.96 រួចហើយក្នុងរយៈពេល 12 ខែ។


តើនឹងតម្រូវឱ្យមានការគិតថ្លៃថាមពលនៅលើរបាយការណ៍ថាមពល NEM របស់​ខ្ញុំ​នៅពេលណា?

អ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់ឱ្យពួកគេនៅ True Up របស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើខាងក្រោមនេះគឺជាការពិត៖

 • តម្លៃនៃការគិតថ្លៃថាមពលសរុបគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់​វិជ្ជមាន
 • ការគិតថ្លៃ NEM សរុបមុនពេលបង់បង់ពន្ធ គឺមានចំនួនតិចជាងការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមាសរុបរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍៖

 • ការបូកសរុបការគិតថ្លៃ និងឥណទាន NEM ក្រោយរយៈពេល 12 ខែគឺ $100 (ជំនួសឱ្យ $390.74)។
 • ក្នុងករណីនេះ អតិថិជនត្រូវបង់ការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមាចំនួន $118.96 នៅ True-up។
 • នោះគឺដោយសារតែចំនួនសរុបនៃការគិតថ្លៃ និងឥណទានរបស់ NEM គឺទាបជាងការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនអប្បបរមា។

នៅតែមានសំណួរ?

 • ទូរសព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនភ្លើងសូឡារបស់យើងតាម​រយៈ​លេខ​ 1-877-743-4112 នៅចន្លោះម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទដល់​ថ្ងៃសុក្រ។
 • ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចេញវិក្កយបត្រ NEM ដោយចូលមើល​វិក្កយបត្រ NEM
 • សម្រាប់ការសាកសួរផ្សេងទៀតទាំងអស់ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000 ចន្លោះម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ។

PG&E រួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរដែលបានអនុម័តចំពោះអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីរបស់ខ្លួន​នៅ​ត្រឹមតែពីរ ឬបីដងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។

នេះគឺដើម្បីកំណត់ចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃ​ដែលអតិថិជនអគ្គិសនីរបស់យើងជួបប្រទះ។

យើងផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់យើងជារៀងរាល់ខែ តាមការតម្រូវដោយ California Public Utilities Commission (CPUC)។

 

CPUC គឺជាគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក 5 រូប ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអភិបាលនៃគណៈអភិបាល ដើម្បីបង្ហាញពីតម្លៃទីផ្សារឧស្ម័នប្រចាំខែដែលមានការប្រកួតប្រជែងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

 

នៅពេលដែល PG&E ត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃណាមួយ៖

1. យើងដាក់ពាក្យសុំទៅ CPUC។ ពាក្យសុំរៀបរាប់ពី៖

 • តម្រូវឲ្យមានការអាប់ក្រេដ ឬកម្មវិធី ឬសេវាកម្មថ្មី
 • ថ្លៃចំណាយប្រចាំឆ្នាំ ឬច្រើនឆ្នាំ និងផលប៉ះពាល់លើអត្រាតម្លៃ

2. ពាក្យស្នើសុំរបស់យើងគឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈ និងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមមាន៖

 • ក្រុមតំណាងឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមលំនៅឋាន និងអាជីវកម្ម
 • អ្នកគាំពារ និងសហគមដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប
 • ក្រុមបរិស្ថាន
 • ផលប្រយោជន៍កសិកម្ម

3. CPUC ចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីមូលដ្ឋាននៃអ្វីដែល "ត្រឹមត្រូវ និងសមហេតុផល" សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការទូទាត់នៅក្នុងអត្រាតម្លៃ។

 

4. PG&E រួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរដែលបានអនុម័តទៅក្នុងអត្រាតម្លៃ។

 

ករណីអត្រាតម្លៃទូទៅ (GRC)

រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង PG&E ដាក់ឯកសារឱ្យ CPUC ត្រួតពិនិត្យ និងអនុញ្ញាតលើប្រាក់ចំណូលដែលប្រមូលបានសម្រាប់ការផលិត និងចែកចាយអគ្គិសនីជាក់លាក់ និងថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការចែកចាយឧស្ម័នធម្មជាតិ។

 • ដំណើរការនោះហៅថា ករណីអត្រាតម្លៃទូទៅ (GRC) សម្រាប់អគ្គិសនី។

ករណីបញ្ជូន និងអត្រាតម្លៃផ្ទុកឧស្ម័ន

យើងដាក់ឯកសារនៅរៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តងសម្រាប់ការស្ដារប្រតិបត្តិការបញ្ជូន និងផ្ទុក​ឧស្ម័នធម្មជាតិឡើងវិញ ស្របតាមករណីបញ្ជូន និងអត្រាតម្លៃផ្ទុកឧស្ម័ន (GT&S)។

 • បន្ថែមពីលើ CPUC គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថាមពលសហព័ន្ធ (FERC) អនុម័ត​លើផ្នែកបញ្ជូនលក់រាយនៃអត្រាតម្លៃ។ អត្រាតម្លៃទាំងនេះបង្កើតបានប្រហែល 14 ភាគរយនៃអត្រាតម្លៃកញ្ចប់អគ្គិសនីរបស់ PG&E។
 • នៅសល់ 86 ភាគរយគឺសម្រាប់អត្រាតម្លៃ និងការគិតថ្លៃដើម្បីយកមកវិញនូវការចំណាយទាំងនោះដែលគ្រប់គ្រងដោយ CPUC។

អត្រាតម្លៃអគ្គិសនី និងឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់លំនៅឋានស្តង់ដាររបស់ PG&E ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់។

 • អត្រាតម្លៃដែលបានចាត់ថ្នាក់បង្កើនតម្លៃថាមពល ដោយសារថាមពលកាន់តែច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលវដ្ដវិក្កយបត្រ។ 
 • អត្រាតម្លៃដែលបានចាត់ថ្នាក់ គឺត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់នៅរដ្ឋ California ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិរក្សថាមពល។
 • អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ថាមពលតិច ឃើញវិក្កយបត្រទាប ដែលជាលទ្ធផលនៃតម្លៃទាបជាងនៅក្នុងកម្រិតទាប។
 • អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើន គឺត្រូវបានគិតប្រាក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់នៅ​ក្នុងកម្រិតប្រើប្រាស់ខ្ពស់។

បន្ថែមពីលើអត្រាតម្លៃដែលបានចាត់ថ្នាក់ស្តង់ដារ PG&E ផ្តល់អត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះក្នុងអត្រាតម្លៃជំនួសសម្រាប់ថាមពលរដ្ឋ California (CARE)។

 

យើងក៏ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីគ្រួសារ (FERA) ដល់គ្រួសារដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន CARE ផងដែរ។

 

Baseline Allowance

គម្រោងអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីតាមលំនៅឋានភាគច្រើនរបស់ PG&E ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់។ ពួកគេផ្តល់ចំនួនទឹកប្រាក់គោលប្រចាំខែនៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃទាបបំផុត។ ចំនួនទឹកប្រាក់គោលប្រចាំខែនេះត្រូវបានគេហៅថា Baseline Allowance។

 

Baseline Allowance ខុសគ្នាតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រ និងតំបន់អាកាសធាតុ។

 

សម្រាប់អត្រាតម្លៃដែលបានចាត់ថ្នាក់តាមលំនៅឋាន៖

 • កម្រិតទី 1 រួមមាន Baseline Allowance
 • កម្រិតទី 2 ពង្រីកពី 101% នៃមូលដ្ឋាន ឬច្រើនជាងនេះ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Baseline Allowance

PG&E ក៏ផ្តល់ជូនផងដែរនូវអត្រារយៈពេលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់អតិថិជនលំនៅឋាន។

 • អត្រាតម្លៃទាំងនេះខ្លះមានកម្រិត ហើយខ្លះទៀតមិនមានកម្រិត។
 • អត្រារយៈពេលប្រើប្រាស់គិតថ្លៃទាបជាងក្នុងអំឡុងពេលថាមពលមិនសូវប្រើប្រាស់។
 • វាអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចកាត់បន្ថយវិក្កយបត្ររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងច្រើនដោយផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់មួយចំនួនរបស់ខ្លួនចេញពីរយៈពេលប្រើប្រាស់ច្រើន​ដែល​មានតម្លៃ​ខ្ពស់។
 • ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងប្រើប្រាស់ច្រើនអនុញ្ញាត​ឱ្យ PG&E កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ថាមពល។
 • អត្រារយៈពេលប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏មានកម្រិតផងដែរ។

ពិនិត្យមើលគម្រោងអត្រាតម្លៃទាំងអស់

ទាញយកការកំណត់តម្លៃគម្រោងអត្រាតម្លៃតាមលំនៅឋានរបស់ PG&E (PDF)

តម្លៃគឺដូចគ្នានៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មទាំងមូលរបស់ PG&E។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បរិមាណអគ្គិសនីដែលបានបែងចែកក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលមាន (មូលដ្ឋាន) គឺខុសគ្នាសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

 

ភាពខុសគ្នានោះអាស្រ័យលើ៖

 • ទីតាំង
 • រដូវកាល (រដូវក្តៅ ឬរដូវរងា)
 • ប្រភពកម្ដៅក្នុងផ្ទះ

បរិមាណមូលដ្ឋានគឺជាកម្រិតអប្បបរមានៃការប្រើប្រាស់ដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីជាមធ្យមរបស់អតិថិជនភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុជាក់លាក់មួយ។

 

តំបន់អាកាសធាតុ

ដើម្បីគណនាទីតាំង និងរដូវកាល អតិថិជនត្រូវបានបំបែកទៅជាតំបន់ភូមិសាស្រ្តដែលហៅថា តំបន់អាកាសធាតុ។

 • PG&E មានតំបន់អាកាសធាតុចំនួន 10 ផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មរបស់យើង។
 • តំបន់ទាំងនេះមិនជាប់ព្រំប្រទល់ខោនធី ឬទីក្រុងទេ។ វាផ្អែកលើតំបន់ដែលមានភូមិសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុស្រដៀងគ្នា។
 • អតិថិជននៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុក្តៅជាង មានបរិមាណមូលដ្ឋានខ្ពស់ជាងអតិថិជននៅក្នងតំបន់ត្រជាក់ជាង។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Baseline Allowance

ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលវាផ្លាស់ប្តូរ

California Public Utilities Commission (CPUC) បានបោះឆ្នោតអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធអត្រាតម្លៃ​លំនៅឋានកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015។ 

 

រចនាសម្ព័នថ្មីនេះកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការចំណាយជាក់ស្តែងនៃការផ្តល់សេវាអគ្គិសនី។

 

រចនាសម្ព័ន្ធអត្រាតម្លៃច្រើនកម្រិតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិថាមពលកាលពីឆ្នាំ 2001។ នៅក្នុងពេល​នោះ៖

 • ថាមពលគឺមានការផ្គត់ផ្គង់មានកម្រិត។
 • តម្លៃ​អគ្គិសនី​ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត​។
 • បញ្ហា​ដែល​មាន​ភាពអាចទុកចិត្តបានលើ​អគ្គិសនី ​គឺ​ជា​រឿង​កើត​ឡើង​ញឹក​ញាប់
 • ថាមពលកកើតឡើងវិញមិនអាចប្រើបានយ៉ាងទូលំទូលាយទេ។
 • កុងទ័រត្រូវបានអានដោយដៃ។ 

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ្វីៗបានផ្លាស់ប្តូរ។ វឌ្ឍនភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យថាមពល។

រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលថ្មី

រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីបានចាប់ផ្តើមចូលជាធរមាននៅកាលពីឆ្នាំ 2015។ វាមានគោលបំណង៖

 • ក្លាយជាកាន់តែសាមញ្ញ។
 • មានការកែតម្រូវកាន់តែជិតស្និទនឹងការចំណាយជាក់ស្តែងនៃការផ្តល់សេវាអគ្គិសនី។
 • ផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ពួកគេប៉ះពាល់ដល់វិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់ពួកគេ។

អត្រា​រយៈពេល​ប្រើប្រាស់ឆ្នាំ 2020 ជួសជុលសម្រាប់ពេលអនាគត

កាលពីឆ្នាំ 2020 អតិថិជនអគ្គិសនីតាមលំនៅឋានត្រូវបានប្តូរទៅគម្រោងអត្រា​រយៈ​ពេលប្រើប្រាស់ (TOU)។

 • គម្រោងអត្រា TOU គឺជាកន្លែងដែលតម្លៃអគ្គិសនីនឹងអាស្រ័យលើពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • ជាមួយនឹងគម្រោងអត្រា TOU អតិថិជនបង់ថ្លៃតិចជាង​សម្រាប់អគ្គិសនីដែលបាន​ប្រើក្នុងអំឡុងពេលនៃតម្រូវការទាបដូចជា នៅពេលយប់ជ្រៅ ព្រឹកព្រលឹម និងពេលថ្ងៃត្រង់។

ការយល់ដឹងអំពីគម្រោងអត្រាតម្លៃ

 

ទទួលបានការវិភាគអត្រាតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់អ្នកដោយផ្អែក​លើ​ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ថាមពលរយៈពេល 12 ខែកន្លងមករបស់អ្នក សូមចូលគណនីរបស់អ្នក។

ចុះឈ្មោះចូលគណនីអនឡាញរបស់អ្នក

 

ស្វែងរកមធ្យោបាយសន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់

 • សន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីដូចជា CARE និងកម្មវិធីជំនួយសន្សំ​សំចៃថាមពល។
 • ស្វែងរកគន្លឹះគ្រប់គ្រងថាមពល និងឧបករណ៍សវនកម្ម។
 • ស្វែងរកកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពល ឬប្រាក់បង្វិលមកវិញ។
 • ស្វែងយល់ពីជម្រើសទូទាត់ប្រាក់រួមទាំងការចេញវិក្កយបត្រថវិកា។

ស្វែងរកប្រាក់បង្វិលមកវិញ និងវិធីសាស្ត្រសន្សំសំចៃ
ទទួលបានព័ត៌មានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
ទទួលបានព័ត៌មានគម្រោងទូទាត់ប្រាក់

 

តើ PG&E នឹងរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះទេ? ទេ។

PG&E មិនរកប្រាក់បានច្រើនទេ ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។

 • PG&E មិនរកប្រាក់បានច្រើនទេ នៅពេលដែលអតិថិជនរបស់យើងប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន​ ឬអគ្គិសនីកាន់តែច្រើន។
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ដែល PG&E រកបាន គឺគ្រប់គ្រងដោយ California Public Utilities Commission។

PG&E រកប្រាក់៖

 • លើថ្លៃចំណាយការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ថាមពល
 • ដោយការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • តាមរយៈការជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

 

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (50%)៖ តម្លៃនៃការបង្កើត និងការទិញថាមពលសម្រាប់អតិថិជន PG&E។

 • ច្រើនជាង 50 ភាគរយនៃអគ្គិសនីរបស់យើងបានមកពីប្រភពដែលមិនមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។
 • វាផ្តល់ឱ្យយើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដ៏ស្អាតបំផុតនៅក្នុងប្រទេស។

ការបញ្ជូន និងការចែកចាយ (44%)៖ ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំបណ្តាញអគ្គិសនី ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្ត។

 • រួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញអគ្គិសនីឆ្លាតវៃថ្មី ដើម្បីកាត់បន្ថយការដាច់ភ្លើង និងស្ដារ​សេវាកម្មដល់អតិថិជនបានលឿនជាងមុន។

កម្មវិធីគោលបំណងសាធារណៈ (4%)៖ ការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈ។ រួមមាន៖

 • ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកប្រាក់ចំណូល
 • ការវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមភ្លើងសូឡារដ្ឋ California

ផ្សេងទៀត (2%)៖

 • ថ្លៃដើមតាមច្បាប់សម្រាប់ការរុះរើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ
 • និយ័តកម្មការផលិតអគ្គិសនី
 • ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិថាមពលឆ្នាំ 2001-2002 រដ្ឋ California

Baseline Allowance មានការបែងចែកថាមពលដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃទាបបំផុត។ វាផ្អែកលើ៖

 • កន្លែងដែលអ្នករស់នៅ
 • ប្រភពកម្ដៅរបស់អ្នក
 • រដូវកាល (រដូវក្តៅ ឬរដូវរងា)

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Baseline Allowance

PG&E ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនតែពីរទៅបីដងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។

 • វាជួយកំណត់ចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃដែលអតិថិជនអគ្គិសនីរបស់យើងជួបប្រទះ។

PG&E ផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ខែ តាមការតម្រូវដោយ California Public Utilities Commission (CPUC)។

 • វាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីតម្លៃទីផ្សារឧស្ម័នប្រចាំខែដែលមានការប្រកួតប្រជែងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

 

របៀបដែលការផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃដំណើរការ

នៅពេលណាដែល PG&E ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃ៖

1. យើងធ្វើសំណើទៅ CPUC។

 

2. បន្ទាប់​មក​សំណើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ត្រួតពិនិត្យ​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​សវនាការ​សាធារណៈ ​រួម​ជាមួយ​នឹងភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​រួម​មាន៖

 • ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់
 • ផលប្រយោជន៍អាជីវកម្ម
 • ផលប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលទាប
 • ផលប្រយោជន៍បរិស្ថាន
 • ផលប្រយោជន៍កសិកម្ម

3. CPUC ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអ្វីដែលជា "គ្រាន់តែនិងហេតុផល" សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការបង់ប្រាក់ក្នុងអត្រា។

 

4. PG&E បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរអត្រាតម្លៃទាំងឡាយឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

PG&E ដាក់ឯកសាររៀងរាល់បីឆ្នាំម្តងឱ្យ CPUC ត្រួតពិនិត្យប្រាក់ចំណូលដែលប្រមូលបានសម្រាប់ការផលិត និងចែកចាយអគ្គិសនីរបស់ខ្លួន និងប្រតិបត្តិការ​ចែក​ចាយឧស្ម័នធម្មជាតិស្របតាមករណីអត្រាតម្លៃទូទៅ (GRC) របស់ខ្លួន។

 

PG&E ដាក់ឯកសាររៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដែលប្រមូលបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបញ្ជូន និងផ្ទុកឧស្ម័នធម្មជាតិ ស្រប​តាមករណី​បញ្ជូន និងអត្រាតម្លៃផ្ទុកឧស្ម័ន (GT&S)។

 

PG&E បានបញ្ចប់ GRC ឆ្នាំ 2014-2016 របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ 2014។ បច្ចុប្បន្នខ្លួនបង្ហាញពីករណីអត្រាតម្លៃ GRC ឆ្នាំ 2017-2019 និងឆ្នាំ 2015-2017 GT&S របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខ CPUC។

 • ក្រៅពី CPUC PG&E ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថាមពលសហព័ន្ធ (FERC)។
 • FERC កំណត់ការគិតថ្លៃបញ្ជូនអន្តររដ្ឋរបស់សេវាសាធារណៈដែលបង្កើតបានប្រហែល 10 ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលដែលប្រមូលបាននៅក្នុងអត្រាតម្លៃអគ្គិសនី។
 • នៅសល់ 90 ភាគរយគឺជាប្រាក់ចំណូលដែលគ្រប់គ្រងដោយ CPUC។

CPUC ត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។ វាកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនសេវាសាធារណៈនីមួយៗអាចរកបាន។

 

ការបំបែកកើតឡើងនៅពេលដែលប្រាក់ចំណេញនេះលែងរងផលប៉ះពាល់ដោយបរិមាណឧស្ម័ន ឬអគ្គិសនីដែលបានលក់។

 

ការបំបែកនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យ PG&E មានភាពបត់បែនខ្លះក្នុងប្រាក់ចំណូល និងអត្រាតម្លៃ​ដោយផ្អែកលើការលក់ជាក់ស្តែង។ នោះគឺដោយសារតែការលក់អាចខុសពីការព្យាករណ៍ដោយសារ៖

 • អាកាសធាតុដែលមិននឹកស្មានដល់
 • សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
 • ការអភិរក្ស

ការលក់អគ្គិសនីអាច៖

 • ខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងខុសពីធម្មតា។
 • ទាបជាងការរំពឹងទុកដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្ស

ជាទូទៅ ប្រាក់ចំណេញរបស់ PG&E មិនអាស្រ័យលើចំនួនថាមពលដែលយើងលក់នោះទេ។ យើងមិនមានហេតុផលលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យប្រើថាមពលកាន់តែច្រើននោះទេ។

 • PG&E ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តអតិថិជនជាក់​ស្ដែង​ឱ្យប្រើថាមពលតិច។

ស្វែងរកវិធីសន្សំថាមពល។ ស្វែងរកប្រាក់បង្វិលមកវិញសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

រដ្ឋ California នាំមុខគេនៅក្នុងកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពល។

 • កម្មវិធីទាំងនេះមានតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 មកម្លេះ ហើយមានការវិវត្តន៍តាំងពីពេលនោះមក។

ក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបានកើនឡើងជិតទ្វេដងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែ​នៅរដ្ឋ California ការប្រើប្រាស់នៅតែដដែលសម្រាប់រយៈពេលបីទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។

 • កម្មវិធី និងគោលនយោបាយប្រសិទ្ធភាពថាមពលជួយរក្សាកម្រិតប្រើប្រាស់។

CPUC ត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពលសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិន (IOU)។

 • ទីភ្នាក់ងារនេះបង្កើតគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់ៗ កំណត់គោល​ដៅ​កម្មវិធី និងអនុម័តកម្រិតចំណាយ។

អត្រាតម្លៃអគ្គិសនី និងឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ PG&E បង់ថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាច្រើន។ 

 

ការប្រើប្រាស់ថាមពលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជួយសន្សំប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អ្នកលើវិក្កយបត្រថាមពល។

 

ការអភិរក្សក៏ជាមធ្យោបាយលឿនបំផុត និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលផងដែរ។

 

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1976 មក PG&E និងអតិថិជនរបស់យើងបានរក្សាទុកកាបូន​ឌី​អុក​ស៊ីត (CO2) ច្រើនជាង 160 លានតោនចេញពីបរិយាកាសដោយផ្អែកលើការសន្សំវដ្តជីវិតដែលប្រមូលបាន។

 

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល ផ្តល់ដំណោះស្រាយថាមពលស្អាត និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ចូលមើលនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មាននិយ័តកម្ម

ពន្ធគយ

ស្វែងរកតារាងអត្រាតម្លៃ វិធាន និងទម្រង់។

និយ័តកម្ម

មើលវិធាន និងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីថាមពល។

មើលបទប្បញ្ញត្តិ

ស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់ FERC

មើលបច្ចុប្បន្នភាព និងព័ត៌មានរបស់ម្ចាស់បញ្ជូន។

ចូលមើល​ស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់ FERC

ប្រតិបត្តិការសាខា

ស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការដែលបានកត់ត្រា។ 

មើលប្រតិបត្តិការសាខា

ស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌអត្រាតម្លៃទូទៅ

គណនីប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាកំណត់ត្រានៃការចំណាយ និងចំណូលដែលបានអនុញ្ញាត។

គណនីសមតុល្យគឺដូចជាសន្លឹកប្រាក់ចំណេញ និងការខាតបង់របស់ PG&E។ នៅពេលដែលការលក់ថាមពល និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុក គណនីសមតុល្យ គឺត្រូវបានប្រមូលលើស។

 • ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានប្រមូលលើសនោះ គឺត្រូវបានប្រើជាឥណទាននៅពេលដែលអត្រាតម្លៃ​ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់។

នៅពេលដែលការលក់ថាមពល និងប្រាក់ចំណូលទាបជាងការរំពឹងទុក គណនីសមតុល្យ គឺមិនត្រូវបានប្រមូលគ្រប់គ្រាន់។

 • ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនត្រូវបានប្រមូលគ្រប់គ្រាន់ គឺត្រូវបានបន្ថែម​ទៅក្នុងកម្រិតប្រាក់ចំណូល PG&E សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់។

ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមានៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ឬឧស្ម័នធម្មជាតិ ដែលបំពេញនូវផ្នែកដ៏ច្រើននៃតម្រូវការថាមពលរបស់អតិថិជន PG&E ជាមធ្យម។

 

ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា គឺត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់សេវាកម្មជាក់លាក់មួយហៅថា តំបន់អាកាសធាតុ។

បរិមាណមូលដ្ឋាន៖

 • គឺត្រូវបានកំណត់ដោយ California Public Utilities Commission
 • ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើ៖
  • ទីតាំងអតិថិជន
  • ពេលវេលានៃឆ្នាំ (រដូវក្តៅ ឬរដូវរងា)
  • ប្រភពកម្ដៅក្នុងផ្ទះ

អត្រាតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនដែលទទួលសេវាផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងការដឹកជញ្ជូនពី PG&E។

 • អត្រាតម្លៃដែលមិនមានកញ្ចប់ ឬ "ការចូលប្រើដោយផ្ទាល់" គឺសម្រាប់អតិថិជនទាំងឡាយណា​ដែលទទួលសេវាចែកចាយថាមពលពី PG&E ប៉ុន្តែទទួក​ថាមពលពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត។

ស្ថាប័ននិយតកម្មរដ្ឋដែលមានសមាជិកប្រាំរូប ដែលត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការអគ្គិសនី និងឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ PG&E និងសេវាសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិន។

 • បានបំពេញកិច្ចការដោយធានាថាអតិថិជនរបស់ PG&E មានសេវាកម្មថាមពលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងអត្រាតម្លៃសមរម្យ។

តំបន់ចំនួនដប់នៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មរបស់ PG&E។ តំបន់នីមួយៗតំណាងឱ្យលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុស្រដៀងគ្នា។

 • តំបន់អាកាសធាតុទាំងនេះ (P, Q, R, S, T, V, W, X, Y និង Z) គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់​ដើម្បីបង្កើតបរិមាណមូលដ្ឋាន។ បរិមាណមូលដ្ឋានគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាវិក្កយបត្រអគ្គិសនី និងឧស្ម័នធម្មជាតិ។
 • តំបន់អាកាសធាតុត្រូវបានអនុម័តដោយ California Public Utilities Commission។

ចំនួនទឹកប្រាក់ចំណេញដែល California Public Utilities Commission អនុញ្ញាត​ឱ្យ​យើង​រក គឺបាន​បំបែកចេញពីបរិមាណឧស្ម័ន និងអគ្គិសនីដែលយើងលក់តាម​រយៈ​ដំណើរការមួយហៅថា ការបំបែក។

 • ទោះបីជាការបំបែក​បែងចែកបរិមាណនៃការលក់របស់យើងពីប្រាក់ចំណេញរបស់យើងក៏ដោយ ក៏​វានៅតែអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រែប្រួលមួយចំនួននៅក្នុងប្រាក់ចំណូល និងអត្រាតម្លៃរបស់យើងដោយផ្អែកលើការលក់ជាក់ស្តែងផងដែរ។
 • ការលក់អាចប្រែប្រួលខុសពីការព្យាករណ៍ ដោយសារលក្ខខណ្ឌពិបាកព្យាករណ៍ដូចជា៖
  • អាកាសធាតុ
  • សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
  • ការអភិរក្ស

ការលក់អគ្គិសនីអាចខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងខុសពីធម្មតា។ វាអាចទាបជាងការព្យាករណ៍ ដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្ស។

 

ដោយ សារ តែ ការ ឌិកូដ PG&E គ្មាន ហេតុ ផល ក្នុង ការ លើក ទឹក ចិត្ត អតិថិជន ឲ្យ ប្រើ ថាមពល បន្ថែម ទៀត នោះ ទេ ។ ជាទូទៅ ប្រាក់ចំណេញរបស់យើងមិនអាស្រ័យលើថាមពលដែលយើងលក់នោះទេ។

 

ផ្ទុយទៅវិញ យើងពិតជាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដែលអនុម័តដោយរដ្ឋដើម្បីលើកទឹកចិត្ត៖

 • ប្រសិទ្ធភាពថាមពលរបស់អតិថិជន
 • ការអភិរក្ស
 • ការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ

ស្វែងរកកម្មវិធីសន្សំសំចៃថាមពលរបស់ PG&E

ទីភ្នាក់ងារនិយតកម្មដែលមានសមាជិកប្រាំរូប ដែលក្នុងចំណោមកិច្ចការ​ផ្សេងទៀត ត្រួតពិនិត្យ៖

 • ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មថាមពលលក់ដុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
 • អាជ្ញាប័ណ្ណវារីអគ្គិសនីជាតិ
 • ការកសាងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនីអន្តររដ្ឋ

ដំណើរការបទប្បញ្ញត្តិដែលបានធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់បួនឆ្នាំម្ដង មុនពេលដែល​ California Public Utilities Commission

 • កំណត់ប្រាក់ចំណូលដែល PG&E អាចប្រមូលបានពីអ្នកបង់អត្រាតម្លៃរបស់ខ្លួន ដើម្បី​ដំណើរការ ថែទាំ និងពង្រីកបំពង់បញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិ និងកន្លែងស្តុកទុក។

ដំណើរការបទប្បញ្ញត្តិដែលបានធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង មុនពេលដែល California Public Utilities Commission។

 • កំណត់ប្រាក់ចំណូលដែល PG&E អាចប្រមូលបានពីអ្នកបង់អត្រាតម្លៃរបស់ខ្លួន ដើម្បីដំណើរការ ថែទាំ និងពង្រីកការផលិតអគ្គិសនី ការចែកចាយអគ្គិសនី និងប្រតិបត្តិការចែកចាយឧស្ម័នធម្មជាតិ។

ក្រុមហ៊ុនសេវាសាធារណៈរកប្រាក់ចំណេញដូចជា PG&E គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

 • ប្រតិបត្តិការ និងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដូចជា California Public Utilities Commission។

ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលមានសមាជិកប្រាំរូបទទួលបន្ទុកលើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Diablo Canyon របស់ PG&E និងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀត​នៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិក។

 • ធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការរក្សាទុកកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរនៅនឹងកន្លែង

សេវាសាធារណៈដែលជាកម្មសិទ្ធិរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់ដែលខ្លួនបម្រើ។ រួមមាន៖

 • សហករណ៍ជនបទ
 • សេវាសាធារណៈក្រុង
 • អាជ្ញាធរទីផ្សារថាមពល និងថាមពលអគ្គិសនី

លេខអត្តសញ្ញាណអត្រាតម្លៃភ្ជាប់ទៅនឹងអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីជាក់លាក់របស់អ្នក និងការបញ្ចុះតម្លៃណាមួយដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ។ ប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់អ្នកឱ្យស្វ័យប្រវត្តិទៅពេលថ្ងៃ ស្រប​ពេលដែលការចំណាយទាបបំផុត។

 

របៀបដែល RINs ដំណើរការ

 1. ស្កេនកូដ QR នៅលើវិក្កយបត្រ PG&E របស់អ្នកដោយប្រើ​កម្មវិធីកាមេរ៉ារបស់អ្នក។ RIN ដែលបានភ្ជាប់នឹងអត្រាតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ វាផ្តល់ព័ត៌មានតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងអំពីអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីរបស់អ្នក។
 2. បញ្ចូល RIN របស់អ្នកទៅក្នុងឧបករណ៍ IoT របស់អ្នក រថយន្តអគ្គិសនី ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិត។ ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងកំណត់ពេលវេលាដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី។ វារួមបញ្ចូលទាំងការសាកថ្ម ការដំណើរការម៉ាស៊ីនបូមទឹក ការធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកត្រជាក់ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។
 3. អនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់របស់ឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធ​ភាព​​ប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកសម្រាប់ការសន្សំសំចៃអតិបរមា។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ RINs

 • ការ
  សន្សំ សំចៃ ចំណាយ នៅ ពេល ដែល អ្នក ធ្វើ សមកាលកម្ម ឧបករណ៍ របស់ អ្នក ជាមួយ RIN តែ មួយ គត់ របស់ អ្នក អ្នក ប្រើប្រាស់ រយៈ ពេល ដែល មាន អត្រា ទាប ។ វាអាចបន្ថែមការសន្សំសំចៃចំណាយដ៏ច្រើន និងមាននិរន្តរភាពតាមពេលវេលា។
 • ភាព ងាយ ស្រួល
  និយាយ លា ដើម្បី លៃ តម្រូវ ឧបករណ៍ ដោយ ដៃ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ អគ្គិសនី របស់ អ្នក ។ RINs អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើព័ត៌មានអត្រាតម្លៃតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។
 • ស្ថេរភាព Grid ស្ថិរភាព
  RINs ជួយ អ្នក កាត់ បន្ថយ ការ ប្រើប្រាស់ យ៉ាង សកម្ម នៅ ពេល ដែល ក្រឡាចត្រង្គ កំពុង ដំណើរ ការ ក្នុង សមត្ថ ភាព អតិបរមា ។ អ្នកដើរតួនាទីក្នុងការគាំទ្រស្ថិរភាព និងប្រសិទ្ធភាពរួមនៃបណ្តាញអគ្គិសនី។
 • ភាព
  ត្រឹមត្រូវ ក្នុង ពេល វេលា ពិត ប្រាកដ នៅ ពេល ដែល អ្នក ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អត្រា របស់ អ្នក RINs ឆ្លុះ បញ្ចាំង យ៉ាង ត្រឹម ត្រូវ ពី ការ កែប្រែ ទាំង នោះ ។ វិធីសាស្រ្តច្បាស់លាស់នេះធានាថាអ្នកតែងតែគ្រប់គ្រងលើការចំណាយអគ្គិសនីរបស់អ្នកជានិច្ច។

រចនាសម្ព័ន្ធអត្រាតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនអគ្គិសនី និងឧស្ម័នធម្មជាតិតាម​លំនៅ​ឋាន​របស់ PG&E និងសេវាសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិនរដ្ឋ California ផ្សេងទៀត។

 • បង្កើនតម្លៃសម្រាប់ឯកតាថាមពលនីមួយៗដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់
 • បង្កើតឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិរក្សថាមពល
 • អត្រាតម្លៃសម្រាប់កម្រិតនីមួយៗ គឺត្រូវបានកំណត់ដោយ CPUC

ច្រើនទៀតអំពីអត្រាតម្លៃ

ប្រៀបធៀបគម្រោងអត្រាតម្លៃ

 • ស្វែងរកគម្រោងអត្រាតម្លៃដែលសក្ដិ​សម​បំផុត​នឹង​ការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។
 • ទទួលបានការវិភាគអត្រាតម្លៃ ឬរកមើលគម្រោងអត្រាតម្លៃទាំងអស់។

សន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់

ស្វែងយល់ពីរបៀបកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល និងវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នក។

គ្រប់គ្រងគណនីអនឡាញរបស់អ្នក

 • ធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។
 • បង្កើតការជូនដំណឹងអនឡាញសម្រាប់វិក្កយបត្រ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។