Cảnh báo khẩn cấp

Tờ rơi hóa đơn

Truy cập thông tin đi kèm với báo cáo năng lượng của bạn

Để xem hoặc thanh toán hóa đơn của quý vị, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Thông tin dưới đây là lưu trữ. Hiện tại tính đến tháng mà mặt hàng được giới thiệu là tờ thông tin đính kèm hóa đơn. Nó có thể không còn được cập nhật nữa.

 

Thông tin chính PG&E cung cấp với hóa đơn của quý vị

 

Tìm hiểu về việc tiết kiệm năng lượng, thay đổi mức giá và an toàn.

Khách hàng cư trú

Tháng 12 năm 2023

Bạn đang tìm cách tiết kiệm trong mùa đông này?

Chúng tôi có các chương trình, mẹo và công cụ để giúp quý vị.

Tiết kiệm thời gian. Thanh toán trực tuyến.

Khám phá các cách thanh toán hóa đơn dễ dàng, thuận tiện.

Mỗi tháng, PG&E cung cấp thông tin quan trọng về giảm giá, tiết kiệm năng lượng và an toàn trong tờ in đi kèm với hóa đơn của quý vị. Bây giờ, hãy truy cập thông tin này trực tuyến bất cứ khi nào bạn muốn.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Thông tin dưới đây là thông tin lưu trữ. Hiện tại tính đến tháng mà mặt hàng được nêu dưới dạng tờ thông tin đính kèm hóa đơn và có thể không còn được cập nhật nữa.

Khách hàng doanh nghiệp, nông nghiệp và chính phủ

Tháng 12 năm 2023

Tiết kiệm thời gian. Thanh toán trực tuyến.

Khám phá các cách thanh toán hóa đơn dễ dàng, thuận tiện.

Mỗi tháng, PG&E cung cấp thông tin quan trọng về giảm giá, tiết kiệm năng lượng và an toàn trong tờ in đi kèm với hóa đơn của quý vị. Bây giờ, hãy truy cập thông tin này trực tuyến bất cứ khi nào bạn muốn.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Thông tin dưới đây là thông tin lưu trữ. Hiện tại tính đến tháng mà mặt hàng được giới thiệu như một tờ hóa đơn và có thể không còn được cập nhật nữa.

Thông tin thêm về hóa đơn

Xem các hóa đơn trước đây

Xem hoặc in các hóa đơn năng lượng trước đây và xem lịch sử thanh toán của bạn.