Cảnh báo khẩn cấp

An toàn cho Nhà thầu Doanh nghiệp

Làm việc cùng với các đối tác hợp đồng của chúng tôi để đảm bảo mọi người và mọi thứ luôn an toàn

Tại PG&E, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của công chúng, nhân viên và nhà thầu. Để hỗ trợ cam kết này, PG&E đã thiết lập Chương trình An toàn Nhà thầu của doanh nghiệp. Chương trình này nêu ra các yêu cầu tối thiểu để quản lý và giám sát các nhà thầu và nhà thầu phụ (ở bất kỳ cấp nào) thực hiện các hoạt động công việc có rủi ro trung bình và cao thay mặt cho PG&E, trên các cơ sở và tài sản của PG&E hoặc của khách hàng. Là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ, việc duy trì trạng thái đủ điều kiện trước trong quản trị viên bên thứ ba của PG&E cho hệ thống quản lý hiệu suất an toàn của nhà thầu là một yêu cầu để hợp tác kinh doanh với PG&E.

 

Để biết danh sách các nhà thầu đã đăng ký và đủ điều kiện của PG&E trong ISNetworld, vui lòng xem các liên kết dưới đây:

 

Sổ tay An toàn của Nhà thầu cung cấp hướng dẫn cho các đối tác hợp đồng thực hiện công việc tại chỗ cho PG&E. Thông tin được cung cấp trong sổ tay này sẽ giúp hiểu rõ cam kết của PG&E về an toàn.

 

Ngoài ra, các liên kết sau đây dành cho các yêu cầu của Chương trình An toàn Nhà thầu có trong hợp đồng của bạn và các tài liệu và mẫu liên quan:Các mẫu liên quan đến chất lượng và an toàn của Dự án Phân phối Điện và Quản lý Hợp đồng (P&CM) được cung cấp dưới đây:

 

Bộ công cụ Tuần lễ An toàn (PDF)

Bộ công cụ Tuần lễ An toàn - Tiếng Tây Ban Nha (PDF)

Câu hỏi thường gặp về Tuần lễ An toàn Tháng 1 năm 2024 (PDF)

Hướng Dẫn Thực Địa Ngăn Ngừa Thương Tích Nghiêm Trọng & Tử Vong (PDF)

 

Các nguồn lực bổ sung

 

Bánh xe Nguy hiểm