ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សុវត្ថិភាពអ្នកម៉ៅការសហគ្រាស

ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ ដៃ គូ កិច្ច សន្យា របស់ យើង ដើម្បី ធានា ថា មនុស្ស គ្រប់ គ្នា និង អ្វីៗ គ្រប់ យ៉ាង តែង តែ មាន សុវត្ថិភាព

នៅ PG&E គ្មាន អ្វី សំខាន់ ជាង សុវត្ថិភាព សាធារណៈ បុគ្គលិក និង អ្នក ម៉ៅ ការ ឡើយ ។ ក្នុងការគាំទ្រការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ PG&E បាន បង្កើតកម្មវិធីសុវត្ថិភាពអ្នកម៉ៅការសហគ្រាស។ កម្មវិធី នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ អប្បបរមា សម្រាប់ ការ គ្រប់គ្រង និង ត្រួត ពិនិត្យ អ្នក ម៉ៅ ការ និង អ្នក ចុះ កិច្ច សន្យា រង (នៅ កម្រិត ណា មួយ) ដែល អនុវត្ត សកម្មភាព ការងារ មធ្យម និង ហានិភ័យ ខ្ពស់ ជំនួស ឲ្យ PG&E នៅ លើ គេហទំព័រ និង ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ PG&E ឬ អតិថិ ជន ។ ក្នុង នាម ជា អ្នក ម៉ៅ ការ ចម្បង ឬ អ្នក ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង រង ការ រក្សា ស្ថាន ភាព មុន គុណ សម្បត្តិ នៅ ក្នុង អ្នក គ្រប់ គ្រង ភាគី ទី បី របស់ PG&E សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង សមត្ថ ភាព សុវត្ថិភាព អ្នក ម៉ៅ ការ គឺ ជា តម្រូវ ការ មួយ សំរាប់ ធ្វើ អាជីវកម្ម ជាមួយ PG&E ។

 

សម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកម៉ៅការដែលបានចុះបញ្ជីនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ PG&E នៅ ISNetworld សូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

 

សៀវភៅ ដៃ សុវត្ថិភាព អ្នក ម៉ៅ ការ ផ្តល់ ការ ណែ នាំ ដល់ ដៃ គូ កិច្ច សន្យា ដែល អនុវត្ត ការងារ នៅ លើ ទី តាំង សម្រាប់ PG&E ។ ព័ត៌មាន ដែល បាន ផ្ដល់ នៅ ក្នុង សៀវភៅ ដៃ នេះ នឹង ជួយ ក្នុង ការ យល់ ដឹង ពី ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ PG&E ចំពោះ សុវត្ថិភាព។

 

បន្ថែមពីនេះទៀត តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ គឺសម្រាប់តម្រូវការនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពអ្នកម៉ៅការ ដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់អ្នក និងឯកសារ និង templates ដែលពាក់ព័ន្ធ៖គម្រោងចែកចាយអគ្គិសនី និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា (P&CM) សុវត្ថិភាព និងគុណភាពដែលទាក់ទងនឹង templates ត្រូវបានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

 

សុវត្ថិភាព សប្តាហ៏ ឧបករណ៍ (PDF)

ព្រាប សុវត្ថិ Week Toolkit - អេស្ប៉ាញ (PDF)

សប្ដាហ៍សុវត្ថិភាពខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ FAQs (PDF)

របួស ធ្ងន់ ធ្ងរ _ មគ្គុទ្ទេសក៍ វាល ការពារ មនុស្ស ស្លាប់ (PDF)

 

ធនធានបន្ថែម