Cảnh báo khẩn cấp

Tùy chọn liên hệ Hỗ trợ Y tế Cơ bản / Hỗ trợ Nhân thọ

Chọn cách bạn muốn được thông báo

 

Vui lòng đảm bảo PG&E có các tùy chọn liên hệ chính xác của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn trước khi cắt điện vì an toàn công cộng (PSPS) theo kế hoạch hoặc các tình huống khác có thể dẫn đến mất điện. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể gửi thư. Tất cả các phương pháp liên hệ sẽ được sử dụng trong một sự kiện PSPS.

 

Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng gọi số 1-877-660-6789.

 

*biểu thị trường bắt buộc