هشدار فوری

خط پایه پزشکی / تنظیمات تماس با پشتیبانی زندگی

انتخاب کنید که چگونه می خواهید به شما اطلاع داده شود

 

لطفا اطمینان حاصل کنید که PG & E تنظیمات تماس صحیح شما را دارد تا بتوانیم قبل از قطع برق ایمنی عمومی (PSPS) یا سایر شرایطی که ممکن است منجر به قطع برق شود، به شما دسترسی پیدا کنیم. در شرایط خاص، ممکن است برای شما نامه نیز بفرستیم. همه روش‌های تماس در صورت بروز رویداد PSPS به کار گرفته می‌شود.

 

اگر برای تکمیل این فرم به کمک نیاز دارید، لطفا با شماره 1-877-660-6789 تماس بگیرید.

 

*فیلد مورد نیاز را نشان می دهد