Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev Kho Mob Baseline / Kev pab txhawb nqa lub neej hu rau nyiam

Xaiv qhov koj xav kom ceeb toom

 

Thov nco ntsoov tias PG&E muaj koj qhov kev nyiam sib cuag kom raug yog li peb tuaj yeem ncav cuag koj ua ntej ntawm kev npaj kaw hluav taws xob rau pej xeem kev nyab xeeb (PSPS) lossis lwm yam xwm txheej uas yuav ua rau muaj kev puas tsuaj. Nyob rau qee cov xwm txheej, peb kuj tseem yuav xa ib tsab ntawv tuaj. Txhua cov kev tiv tauj yuav raug siv thaum lub sij hawm muaj ib qhov kev tshwm sim PSPS.

 

Yog koj xav tau kev pab ua daim foos no, thov hu rau 1-877-660-6789.

 

* qhia txog qhov yuav tsum tau ua