ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

Medical Baseline / Life support contact preferences

ជ្រើស របៀប ដែល អ្នក ចង់ ត្រូវ បាន ជូន ដំណឹង

 

សូម ប្រាកដ ថា PG&E មាន ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ទាក់ ទង ត្រឹម ត្រូវ របស់ អ្នក ដើម្បី យើង អាច ទៅ ដល់ អ្នក មុន ពេល បិទ ថាមពល សុវត្ថិភាព សាធារណៈ ដែល បាន គ្រោង ទុក ( PSPS ) ឬ ស្ថាន ភាព ផ្សេង ទៀត ដែល អាច នាំ ឲ្យ មាន ការ ដាច់ ចរន្ត អគ្គិសនី ។ ក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួន យើងក៏អាចនឹងផ្ញើលិខិតផងដែរ។ រាល់វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញបែបបទនេះ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1-877-660-6789។

 

*បញ្ជាក់ វាល ដែល ត្រូវការ