Cảnh báo khẩn cấp

Nhà cung cấp năng lượng thay thế

Tìm hiểu về các lựa chọn khí đốt tự nhiên và điện không phải PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Community Choice Aggregation (CCA)

  CCA cho phép các thành phố và hạt cung cấp các tùy chọn năng lượng khác cho cư dân và doanh nghiệp của họ. Họ không dựa vào PG&E.

  Dịch vụ Tổng hợp Khí đốt Lõi (Core Gas Aggregation Service, CGAS)

  Mua khí đốt cho nhà hoặc doanh nghiệp của bạn trực tiếp từ các nhà cung cấp không thuộc PG&E.

  Truy cập Trực tiếp (DA)

  • DA không khả dụng đối với khách hàng mới ở California.
  • Cơ quan lập pháp đã đình chỉ chương trình trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2001.

  Các nguồn năng lượng thay thế khác cho doanh nghiệp

  Cơ sở đủ điều kiện

  Tìm hiểu cách các máy phát điện hiện tại có thể bán điện năng mà chúng tạo ra.