ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ

ਗੈਰ-PG&E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ícono de aviso importante ਨੋਟ: ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੁਆਇਸ ਇਕੱਤਰਕਰਨ (CCA)

  ਸੀਸੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

  ਕੋਰ ਗੈਸ ਇਕੱਤਰਕਰਨ ਸੇਵਾ (CGAS)

  ਗੈਰ-ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਗੈਸ ਖਰੀਦੋ.

  ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ (DA)

  • ਡੀਏ ਨਿਊ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ੨੦੦੧ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

  ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ

  ਯੋਗਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ

  ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।