Cảnh báo khẩn cấp

Trung tâm dữ liệu năng lượng

Khách hàng và bên thứ ba có thể truy cập, tải xuống hoặc chia sẻ dữ liệu sử dụng

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Tải xuống dữ liệu sử dụng của bạn

Có nhiều cách để truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng, bao gồm dữ liệu lịch sử hoặc truyền phát theo thời gian thực. Các chương trình và công cụ này cũng cho phép bạn chia sẻ thuận tiện việc sử dụng năng lượng với các bên thứ ba mà bạn có thể đang làm việc để quản lý, phân tích và hỗ trợ năng lượng.

 

Dữ liệu được cung cấp miễn phí và có thể được xem trực tuyến, chia sẻ tự động liên tục hoặc tải xuống tệp có thể đọc được để bạn sử dụng hoặc gửi cho bên thứ ba. Bạn có thể chỉ định số lượng hoặc số lượng dữ liệu được chia sẻ.

 

Tùy chọn tải xuống dữ liệu sử dụng

Tìm các công cụ và chương trình chia sẻ dữ liệu phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị. Sử dụng chúng để truy cập dữ liệu sử dụng của riêng bạn hoặc chia sẻ với các bên thứ ba. Chúng có sẵn cho khách hàng và bên thứ ba, dựa trên loại tài khoản. 

Khu dân cư

Khách hàng dân cư có thể truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng của họ thông qua nhiều chương trình và công cụ khác nhau. Các chương trình được thiết kế để chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi bạn cấp phép.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng của họ thông qua nhiều chương trình và công cụ khác nhau. Các chương trình được thiết kế để chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi bạn cấp phép.

Doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp lớn

Các doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp lớn có thể truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng của họ thông qua nhiều chương trình và công cụ khác nhau. Các chương trình được thiết kế để chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi bạn cấp phép.

Nông nghiệp

Khách hàng nông nghiệp có thể truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng của họ thông qua nhiều chương trình và công cụ khác nhau. Các chương trình được thiết kế để chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi bạn cấp phép.

Chủ sở hữu tòa nhà và người quản lý bất động sản

Chủ sở hữu tòa nhà hoặc người quản lý tài sản có thể truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng để tìm hiểu xem tòa nhà của họ tiêu thụ bao nhiêu năng lượng. Ngoài ra, một số thành phố yêu cầu chủ sở hữu tòa nhà phải so sánh hiệu suất năng lượng của tòa nhà.

Các chương trình và công cụ

Tìm hiểu về các chương trình và công cụ để các bên thứ ba nhận quyền truy cập được phép vào dữ liệu sử dụng.

*Tiêu chuẩn tổng hợp:
100/0 Tối thiểu 100 khách hàng
dân cư 15/15 Tối thiểu 15 khách hàng, không có một khách hàng nào chiếm hơn 15% tổng số sử dụng
15/20 Tối thiểu 15 khách hàng, không có một khách hàng nào chiếm hơn 20% tổng số sử dụng
5/25 Tối thiểu 5 khách hàng công nghiệp, không có một khách hàng nào chiếm hơn 25% tổng số sử dụng
Tiêu chuẩn
ẩn danh:
100/10 Tối thiểu 100 khách hàng, không có một khách hàng nào chiếm hơn 10% tổng mức sử dụng

*Xem danh sách toàn diện các chương trình truy cập dữ liệu. Tải xuống Tóm tắt Chương trình Truy cập Dữ liệu (PDF).

 

Các yêu cầu về tính đủ điều kiện để tiết kiệm năng lượng hoặc các dự án chia sẻ dữ liệu lưới điện thông minh

Không thuộc bất kỳ danh mục nào được liệt kê ở trên, nhưng có quan tâm đến việc thu thập dữ liệu sử dụng cho dự án của bạn không? PG&E có thể quan tâm đến việc tham gia vào các nghiên cứu hoặc dự án nghiên cứu đôi bên cùng có lợi mà có thể thông báo cho các chương trình hiện tại hoặc tương lai cho khách hàng của chúng tôi. Sử dụng mẫu email của chúng tôi để gửi yêu cầu của bạn .

 

Thông tin thêm về truy cập dữ liệu

Tài nguyên sử dụng năng lượng

Khám phá một số cách để nhận thông tin sử dụng khoảng thời gian chi tiết cho các dịch vụ điện và khí đốt của bạn.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị

Chúng ta cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Tìm hiểu về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Công cụ sử dụng năng lượng

Đăng nhập vào Tài khoản của tôi để xem việc sử dụng của bạn, so sánh hóa đơn hoặc kế hoạch giá, kiểm tra năng lượng và hơn thế nữa.