Cảnh báo khẩn cấp

Biết về nguồn cung cấp năng lượng

Tìm hiểu về Nhóm Đánh giá Mua sắm

Các cuộc họp của Nhóm Đánh giá Mua sắm (PRG) không mở cửa cho công chúng và chỉ mở cửa cho các thành viên của PRG.

 

Trong Quyết định 07-12-052, Ủy ban Tiện ích Công cộng California đã chỉ thị cho Cơ sở Tiện ích Nhà đầu tư California (IOU) thiết lập lịch dựa trên web cung cấp thông tin về các cuộc họp của Nhóm Đánh giá Mua sắm và các hoạt động chào mời theo kế hoạch. Lịch đính kèm chứa ngày, giờ và chủ đề cuộc họp PRG sắp tới của PG&E, trong phạm vi đã được lên lịch. Lịch này sẽ chỉ chứa thông tin công khai.

 

 

Tóm tắt cuộc họp công khai

 

2024:

 

2023:

 

2022:

 

 

Để biết thông tin về lịch họp PRG của những năm trước và tóm tắt cuộc họp không được liệt kê trên trang web này, vui lòng liên hệPGEPRG@pge.com. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các chương trình mua điện bán buôn của PG&E và các chi tiết lịch liên quan.

Thêm tài nguyên

Mua bán buôn điện

Tìm hiểu về việc mua năng lượng và công suất điện bán buôn.