Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Paub txog zog mov

Kawm txog cov procurement review Group

Txoj kev ntsuam xyuas (PRG) rooj sib tham yuav tsis qhib rau pej xeem thiab tsuas qhib rau cov tswv cuab ntawm prG.

 

Nyob rau hauv qhov kev txiav txim siab 07-12-052, California Public Utilities Commission qhia rau California Investor-Owned Utilities (IOUs) los tsim kom muaj web kuas calendars uas muab cov ntaub ntawv rau procurement Review Group rooj sib tham thiab los solicitation activities. Daim ntawv uas txuas nrog PG&E yavtom ntej PRG lub rooj sab laj hnub, lub sij hawm, thiab topics, rau cov neeg uas lawv tau raug teem tseg. Daim calendar no yuav muaj cov ntaub ntawv qhia txog pej xeem.

 

 

Pej xeem lub rooj sablaj

 

2024:

 

2023:

 

2022:

 

 

Yog xav paub ntxiv txog ua ntej lub rooj sablaj PRG lub rooj sablaj thiab cov rooj sib tham tsis teev nyob rau ntawm no webpage, thov hu rau PGEPRG@pge.com. Yog xav paub ntxiv, mus saib PG&E tus lag luam wholesale fais fab procurement programs thiab associated calendar lus.

Ntau qhov chaw muab kev pab

Lag luam wholesale fais fab procurement

Kawm txog muas lag luam wholesale fais zog thiab peev xwm.