Cảnh báo khẩn cấp

Kết nối Thế hệ Điện (EGI)

Gửi yêu cầu EGI

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Kết nối với lưới điện PG&E

  Nhóm Kết nối Thế hệ Điện (EGI) có thể giúp bạn điều hướng quá trình kết nối nhanh chóng, an toàn và hiệu quả với lưới điện PG&E. Chúng tôi có thể trợ giúp hầu hết mọi dự án tự tạo, cho dù đó là:

  • Năng lượng mặt trời trên mái nhà để bạn sử dụng 
  • Một trang trại điện gió lớn 
  • Bất kỳ dự án nào ở giữa

   

  Cập nhật Quy tắc 21 

  Các thiết bị lưu trữ nên được coi là máy phát điện cho mục đích liên kết với nhau theo Quy tắc 21.

  Tạo ra điện cho nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị

  Tìm thông tin về các tùy chọn tự tạo, xác định cách sử dụng nguồn điện bạn tạo ra và áp dụng để kết nối máy phát điện của bạn với lưới PG&E.

  Bán điện năng dư thừa cho PG&E hoặc trên thị trường mở

  Tìm hiểu về việc bán điện năng chưa sử dụng thông qua mạng lưới phân phối hoặc truyền tải của PG&E.

  Tìm hiểu về các dự án hiệu quả năng lượng quốc gia

  Tìm hiểu về các công nghệ, thực hành, khoa học và kỹ thuật năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng quốc gia.

  Các ứng dụng EGI

  Phân phối bán buôn EGI & Xuất khẩu theo Quy tắc 21

  Thật dễ dàng: Gửi đơn đăng ký của bạn bất cứ lúc nào. Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận có chứa số đơn đăng ký của bạn.

  "Dự án của bạn ," doBuilding and Renovation Services Online tổ chức , là hệ thống ứng dụng mới thay thế các biểu mẫu trực tuyến Yêu cầu Kết nối Máy phát điện tạm thời cho khách hàng xuất khẩu Kết nối Thế hệ Điện (EGI). "Dự án của bạn" cung cấp các tính năng mới và được cải tiến giúp bạn gửi các ứng dụng Yêu cầu Kết nối Máy phát cho khách hàng Phân phối Bán buôn (Phụ lục 2) và Xuất khẩu Quy tắc 21 (Mẫu 79-1145).

   

  Khuyến nghị

  PG&E đặc biệt khuyến nghị chuẩn bị tất cả thông tin và tài liệu trước khi bắt đầu đăng ký trực tuyến; Hướng dẫn Bắt đầu đã được chuẩn bị để hỗ trợ bạn trong quá trình này. Nếu Yêu cầu Kết nối bị thiếu thông tin hoặc tài liệu cần thiết để bắt đầu quá trình kết nối máy phát điện, PG&E sẽ chấp nhận ứng dụng nhưng sẽ coi là không đầy đủ. PG&E sẽ cung cấp một danh sách bằng văn bản các thiếu sót cho đại diện được chỉ định được cung cấp trong yêu cầu của quý vị. Việc không gửi thông tin tiếp theo theoBiểu thuế Phân phối Toàn bộ (PDF)hoặcQuy tắc 21 (PDF) sẽ dẫn đến việc rút lại Yêu cầu Kết nối.

   

  Câu hỏi?

  Nếu có thắc mắc liên quan đến quy trình đăng ký kết nối máy phát điện của PG&E, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kết nối Máy phát điện theo địa chỉwholesalegen@pge.comhoặcrule21gen@pge.com.

  Yêu cầu Kết nối

  Yêu cầu Kết nối sẽ được nghiên cứu theoQuy trình Nghiên cứu Nhóm Phân phối (PDF) sẽ là (a) Yêu cầu Kết nối Quy trình Nghiên cứu Độc lập vượt qua màn hình Q và không vượt qua Màn hình R mà Người nộp đơn chọn tiếp tục Nghiên cứu Nhóm Phân phối có sẵn tiếp theo, hoặc (b) Yêu cầu Kết nối được gửi trong cửa sổ Ứng dụng Nghiên cứu Nhóm Phân phối vượt qua Màn hình Q. Vui lòng tham khảo Quy tắc 21 (PDF) để biết mô tả về Màn hình R và Q.

   

  Yêu cầu Kết nối Mới cho Quy trình Nghiên cứu Độc lập theo Quy tắc 21 sẽ KHÔNG được chấp nhận trong thời gian cửa sổ ứng dụng Nghiên cứu của Nhóm Phân phối được liệt kê ở trên.

   

  Căn cứ vào Quyết định của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (D.) ngày 19 tháng 03 năm 103, PG&E đã mở rộng miễn trừ Sàng lọc Q hiện tại cho các cơ sở đo lường năng lượng ròng (NEM) có xuất khẩu ròng nhỏ hơn hoặc bằng 500 kilowatt (kW) bằng cách tăng ngưỡng quy mô miễn trừ cho tất cả các dự án NEM và không phải NEM dựa trên biến tần có công suất 1 Megavolt Ampere (MVA) trở xuống.

   

  Kiểm tra độ độc lập của điện không đạt

  Đối với các dự án không vượt qua Thử nghiệm Độc lập về Điện, PG&E có thể thực hiện các phân tích kỹ thuật bổ sung để xác định nhu cầu Nâng cấp Mạng lưới Độ tin cậy và ngoài ra PG&E sẽ:

  1. Liệt kê tất cả các dự án tạo trong hàng đợi hiện tại liền kề với dự án được đề xuất.
  2. Nếu hộp đựng cơ sở hiện tại chưa hoàn tất, hãy sử dụng hộp đựng cơ sở cụm được phê duyệt lần cuối.
  3. Nếu một cụm đang diễn ra, với Nâng cấp Mạng Đáng tin cậy (RNU) chưa được hoàn thiện, hãy so sánh trường hợp cơ sở trước dự án và tải trường hợp cơ sở sau dự án, khi cần thiết, để xác định xem có cần (các) Nâng cấp Mạng tiềm năng hay không.
  4. Nếu một cụm đang diễn ra, với RNU đã hoàn thành, hãy so sánh trường hợp cơ sở trước dự án và trường hợp cơ sở sau dự án với RNU được xem xét và xác định xem yêu cầu kết nối chủ thể có gây ra thay đổi về phạm vi cho RNU đó hay không.
  5. Tham khảo ý kiến của CAISO khi cần thiết

  Biểu mẫu và hướng dẫn

  Câu hỏi thường gặp

  Quy tắc 21 đối với Quy trình Chuyển đổi Biểu thuế Phân phối Bán buôn

  Lưu ý: Thông tin dưới đây được tạo vào ngày 11/10/2020 và có thể thay đổi theo quy định.

  Các dự án R21 kết nối với hệ thống phân phối PG&E đã nhận được kết quả nghiên cứu của họ trong trường hợp khách hàng không thể mua Thỏa thuận mua điện (PPA) theo Đạo luật chính sách quản lý tiện ích công cộng (PURPA) với PG&E và/hoặc không thể nhận được chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện (QF) từ Ủy ban quản lý năng lượng liên bang (FERC) (mẫu 556) họ phải chuyển từ R21 sang WDT nếu họ muốn tiếp tục kết nối dự án của mình với hệ thống PG&E. Các dự án Quy tắc 21 không đáp ứng các tiêu chí trên có thể tự nguyện chọn ký Thỏa thuận Liên kết WDT.

  Khách hàng Liên kết (IC) có thể yêu cầu chuyển sang Thỏa thuận Liên kết Máy phát WDT (GIA) bất cứ lúc nào giữa khi bắt đầu quy trình R21 GIA và PPI cuối cùng cho dự án.

  IC phải gửi văn bản / email cho Quản lý Liên kết R21 (IM) được chỉ định yêu cầu chuyển sang thỏa thuận liên kết WDT và các quy trình thử nghiệm và xây dựng liên kết tiếp theo.

  Không. Khi IC đã chuyển sang thỏa thuận liên kết WDT, IC không thể quay lại quy trình R21 mà không rút lại và nộp lại.

  Hiện tại, không có chi phí để thực hiện quyết định chuyển từ R21 GIA sang WDT GIA, mặc dù việc phát triển WDT GIA sẽ cần thêm chín mươi (90) giai đoạn CD để hoàn thành.

   

  Tuy nhiên, các IC R21 cần lưu ý rằng theo WDT, các IC chịu trách nhiệm tài chính cho việc đóng lại các chi phí chặn.  Nếu việc chặn đóng lại là cần thiết để giảm thiểu liên kết với nhau cho dự án, chi phí cho việc giảm thiểu đó sẽ được thêm vào WDT GIA mới như một chi phí bổ sung cho khách hàng. Nếu cần chặn đóng lại cho dự án, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các tính toán Chi phí sở hữu cuối cùng cho dự án.

   

  Vui lòng kiểm tra với WDT IM trong quá trình chuyển đổi để xác nhận bất kỳ thay đổi nào đối với chi phí dự án và trách nhiệm về Chi phí sở hữu.

  WDT GIA sẽ lấy thêm 90 đĩa CD để thực hiện khi IC yêu cầu chuyển đổi, thêm vào thời gian cần thiết để bắt đầu và hoàn thành các quy trình xây dựng và thử nghiệm. Để tính thêm thời gian đàm phán và thực hiện WDT GIA mới này, mọi mốc xây dựng và thử nghiệm trước đó từ R21 GIA sẽ được tính toán lại khi WDT GIA được đàm phán với IC.

  Để hoàn thành trách nhiệm IC theo biểu thuế R21, IM R21 sẽ làm việc với IC để hoàn thành tất cả các bản đối chiếu nghiên cứu chưa hoàn thành và các bài đăng an ninh tài chính sơ bộ cần thiết theo biểu thuế R21. Các bản đối chiếu và đăng tải an ninh tài chính sơ bộ (nếu cần) phải được hoàn thành trước khi WDT GIA mới được thực hiện. Các trách nhiệm an ninh tài chính cuối cùng sẽ được hoàn thành sau khi WDT GIA mới được thực hiện.

  Không, bạn phải hoàn thành việc chuyển đổi sang WDT GIA trước khi nhận PTO.

  Thêm tài nguyên để kết nối

  Mua bán buôn điện

  PG&E mua năng lượng và công suất điện bán buôn từ các máy phát điện và nhà cung cấp.

  Đăng ký làm nhà cung cấp

  Đăng ký hồ sơ nhà cung cấp của bạn và tìm hiểu cách trở thành nhà cung cấp được chứng nhận. Người mua của PG&E có thể liên hệ với bạn về các cơ hội đấu thầu hoặc hợp đồng. 

  Di chuyển, bán và lưu trữ khí

  Tìm hiểu thêm về truyền tải và lưu trữ khí đốt ở California.