Cảnh báo khẩn cấp

Báo cáo hàng năm về đồng phát điện và sản xuất điện nhỏ

Tải xuống các báo cáo đồng phát và sản xuất điện năng nhỏ

Truy cập báo cáo

 

Các báo cáo hàng năm sau đây có sẵn để tải xuống:

 

 

Tiếp tục

 

 

Tiếp tục

 

 

Tiếp tục

 

Thông tin thêm về việc hợp tác kinh doanh với PG&E

Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

Thuế quan

Nhận lịch biểu giá gas và điện hiện tại. Tìm các quy tắc và mẫu tuyên bố sơ bộ.

Chia sẻ dữ liệu năng lượng của bạn

Cho phép các bên thứ ba được ủy quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác của bạn.