Cảnh báo khẩn cấp

Cơ hội đấu thầu

Tìm cơ hội làm việc với các đối tác kinh doanh của PG&E

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Yêu cầu tài liệu (RFx)

Các nhà cung cấp quan tâm đến việc làm việc với PG&E có thể phản hồi các cơ hội được bộ phận mua hàng đăng tải. Hãy chắc chắn xem lại từng tài liệu Yêu cầu (RFx) một cách cẩn thận và làm theo hướng dẫn khi trả lời.

 

Các loại tài liệu RFx chính

 

Yêu cầu cung cấp thông tin (RFI)

Được sử dụng để thu thập thông tin và xác định các nhà cung cấp đủ điều kiện.

 

Yêu cầu đề xuất (RFP)

Được sử dụng để có được các đề xuất giải pháp cho các nhu cầu cụ thể bao gồm phạm vi công việc.

 

Yêu cầu báo giá (RFQ)

Được sử dụng để định giá theo nhu cầu được xác định rõ ràng trước khi trao giá thầu cho nhà cung cấp được chọn.

 

 

Thư mời của bên thứ ba

PG&E sẽ đưa ra một loạt các lời mời tham gia các chương trình tiết kiệm năng lượng (EE) do các bên thứ ba đề xuất, thiết kế và thực hiện như một phần của mô hình toàn tiểu bang mới để triển khai chương trình EE theo yêu cầu trong Quyết định của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) [D] 15-10-028.

Mua điện bán buôn

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PG&E mua năng lượng và công suất điện bán buôn từ các máy phát điện và nhà cung cấp. Nhận thông tin chi tiết về việc mua năng lượng và công suất điện bán buôn. 

Thông tin thêm về việc hợp tác kinh doanh với PG&E

Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

Truy cập dữ liệu năng lượng

Dịch vụ Chia sẻ Dữ liệu của Tôi của PG&E cung cấp cho các bên thứ ba được ủy quyền quyền quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác.