ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਰੋਤ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Vulnerable Customer status

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜਤਾ ਆਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Disability Disaster Access and Resources, DDAR)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

211

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 

Public Safety Power Shutoff ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ (PSPS) ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਵਾਧੂ PSPS ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ

ਆਊਟੇਜ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।

 

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਕਸ਼ਾ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਕਾਉਂਟੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ

ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਮੀਲ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼।