Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Txheej Txheem Pab Cuam Fab Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Nyob Hauv Zej Zog (Community Wildfire Safety Program)

Kev ua kom peb li lab npauv muaj kev nyab xeeb dua tuaj thiab tso siab tau dua tuaj

Txais kev ceeb toom seb puas muaj kev tua hluav taws xob hauv koj cheeb tsam.

Raws li peb qhov Community Wildfire Safety Program, peb tab tom tsim qhov lab npauv lub tshuab hluav taws xob nyob rau lub neej yav tom ntej.

 

Peb cov kev mob siab sib zog los tsim kom qhov lab npauv muaj kev nyab xeeb dua qub tuaj thaum uas tso cai rau peb tawm tsam rau cov teeb meem huab cua. Txoj hauj lwm no tej zaum yuav muaj xws li:

 

Cov kev faus xaim hluav taws xob qab av

Peb qhov txheej txheem pab cuam faus xaim hluav taws xob qab av 10,000-mais (mile) yog qhov kev mob siab sib zog loj tshaj plaws nyob rau ntawm txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av hauv Teb Chaws Mes Kas txhawm rau ua raws li cov kev ntsuam xyuas kev txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kuv hav zoov.

Kawm paub ntau ntxiv txog txoj kev faus xaim hluav taws xob qab av

 

Txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov

Peb tseem tab tom ua kom lab npauv hluav taws xob uas muaj cov ncej hluav taws xob ruaj khov dua qub tuaj thiab kom cov xaim hluav taws xob tau txais kev qhwv zoo nrog rau kev nruab faus xaim hluav taws xob qab av.

Kawm paub ntau ntxiv txog txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov

 

Kev ua kom cov kev teeb tsim txhawb pab kev nyab xeeb ntawm hlua hluav taws xob (enhanced powerline safety settings) ua hauj lwm tau zoo

Peb tseem tab tom yuav siv cov kev teeb tsim txhawb pab no los tua hluav taws xob tsis dhau li ntawm ib-feem kaum ntawm ib chib (xes nkoos) yog hais tias txhom tau ib qho teeb meem tsis zoo tshwm sim. Cov chaw no hu tau tias yog Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS).

Kawm kom paub ntau ntxiv txog EPSS

 

Kev txo cov teeb meem cuam tshuam ntawm xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Peb tseem tab tom ua hauj lwm los tsim kom peb li lab npauv muaj kev nyab xeeb thiab txhim kho xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs, PSPS).

Kawm kom paub ntau ntxiv txog xwm txheej PSPS

 

Tswj xyuas cov ntoo thiab cov nroj tsuag nyob ze ntawm cov xaim hluav taws xob

Peb tseem tab tom tswj kom cov ntoo thiab lwm yam nroj tsuag nyob nrug deb rau ncua kev nyab xeeb ntawm cov xaim hluav taws xob.

Kawm ntau ntxiv txog kev tswj xyuas tej nroj tsuag

 

Kuaj xyuas kom paub ntau ntxiv txog peb cov kev sib zog los tiv thaiv kom muaj kab nyab xeeb thaum hluav taws kub hav zoov (PDF, 511 KB)

Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov

 

Nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023, PG&E tau xa nws Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov (Wildfire Mitigation Plan, WMP) Xyoo 2023-2025 raws li California SB 901, AB 1054 thiab cov lus qhia los ntawm Office of Energy Infrastructure Safety (Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Xob).

Chaw Nyob ntawm WMP Xyoo 2023-2025:

  • PG&E cov txheej txheem pab cuam thiab cov thawj kauj ruam fab kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov uas tsom ntsees rau kev txo cov hluav taws kub hav zoov hauv cheeb tsam uas muaj feem tshwm sim tau los ntawm cov cuab yeej hluav taws xob
  • Kev txo qhov kev nthuav kis loj ntawm cov hluav taws kub uas muaj feem tshwm sim tau
  • Kev muaj cov teeb meem cuam tshuam rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm cov xwm txheej EPSS/PSPS

Wildfire Mitigation Plan 4 thiab Attachments – Lub Ib Hlis Ntuj 08, 2024

Wildfire Mitigation Plan Revision 3 thiab Attachments – Cuaj hlis 27, 2023

Wildfire Mitigation Plan Revision 2 thiab Attachments – lub yim hli ntuj 7, 2023

Qhov kev txawv txav yam tsis yog qhov tseem ceeb ntawm Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov – Lub Plaub Hlis Ntuj 26, 2023

Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov hloov kho dua tshiab zaum 1 thiab cov ntawv muab los nrog – Lub Plaub Hlis Ntuj 6, 2023

Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab cov ntawv muab los nrog – Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023

Tag nrho lwm cov ntaub ntawv txhawb pab – Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023

Cov qauv cai thiab cov txheej txheem uas siv ntawm PG&E – Lub Peb Hlis Ntuj 27, 2023

Cov kev tshaj tawm txhua peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023

Thawj lub quarter - Ntuj 1, 2023

Ob lub quarter - lub yim hli ntuj 1, 2023

Thib peb Lub Quarter - kaum ib hlis 1, 2023

Plaub lub quarter - lub ob hlis ntuj 1, 2024

Revised Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – July 26, 2022

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – lub ob hlis ntuj 25, 2022

Wildfire Mitigation Plan Revision Notices thiab Attachments

Lwm Cov Ntaub Ntawv

Cov kev tshaj tawm txhua peb lub hlis twg ntawm xyoo 2022

Peb lub hlis zeeg thib ib

Peb lub hlis zeeg thib ob

Peb lub hlis zeeg thib peb

Peb lub hlis zeeg thib plaub

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments - Revised – May 3, 2021

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – Thib ob Errata – Tim 22, 2021

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – first Errata – March 17, 2021

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – Supplemental Filing – Lub Ob Hlis Ntuj 26, 2021

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – lub ob hlis ntuj 5, 2021

Wildfire Mitigation Plan thiab Attachments – Lwm Filings

 

Cov kev tshaj tawm txhua peb lub hlis twg ntawm xyoo 2021

Peb lub hlis zeeg thib ib

Peb lub hlis zeeg thib ob

Peb lub hlis zeeg thib peb

Peb lub hlis zeeg thib plaub

Txhua txoj kev tshawb nrhiav los sis cov ntaub ntawv thov uas tau txais ntsig txog WMP ntawm PG&E Xyoo 2023 yog raug teev tseg cia rau cov kem cais ntaub ntawv tshuab hluav taws xob (spreadsheets) uas txuas rau nram qab no thiab tuaj yeem tso sib raws rau lub ncauj lus, feem kev thov thiab hnub tim tau. Cov lus teb rau txua cov kev thov yuav raug hloov kho tshiab nyob rau ntawm nplooj vev xaib no thaum uas ua tiav.

 

Nplooj vev xaib no yuav raug hloov kho dua tshiab txhua lub lim tiam nrog rau cov kev tshawb nrhiav los sis cov ntaub ntawv thov thiab cov lus teb uas yog hom tshiab tshaj plaws.

 

Kho tshiab raws li: Lub ib hlis ntuj 25, 2024


Overview ntawm 2024 discovery thov thiab cov lus teb (XLSX)

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Tswv Yim Pab Rau Pej Xeem

Ntsuab hwj huam lub koom haum

Kev Ruaj Ntseg Kev Nyab Xeeb Division

Nev Vawj Hloov Qauv Hluav Taws Xob Tshiab

Chaw ua hauj lwm ntawm zog Infrastructure

Mussey Grade Road Alliance

kev ruaj ntseg zog

MGRA

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Tswv Yim Pab Rau Pej Xeem

William B. Abrams

Overview of 2021 discovery thov thiab cov lus teb (XLSX)

KOOM NROG COV NOM TSEV HAUV ZEJ ZOS

MGRA

LUB CHAW UA HAUJ LWM MUAB TSWV YIM PAB RAU PEJ XEEM

TURN

WSD

Kuaj xyuas seb koj paus nyob hauv cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab ntawm hluav taws kub hav zoov

Txhawm rau qhia cov ntaub ntawv qhia paub hais txog kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov uas nyob ze koj, peb siv daim duab qhia chaw Fire-Threat Map. California Public Utilities Commission (CPUC) ua hauj lwm nrog CAL FIRE thiab lwm tus los tsim qhov cuab yeej no. Daim duab qhia chaw no qhia txog qhov chaw uas muaj kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoo uas tuaj yeem ua rau tib neeg thiab cov vaj tsev chaw nyob muaj kev phom sij.

  • Theem 3 cov chaw muaj kev pheej hmoo loj heev rau hluav taws kub hav zoov
  • Theem 2 cov chaw muaj kev pheej hmoo qib nruab nrab rau hluav taws kub hav zoov
  • Seem 1 Cov Seem Phom Sij Siab (Zone 1 High Hazard Zones) yog cov chaw uas muaj ntoo tuag thiab tuag ntau heev

Cov hluav taws xob huv si, rov muaj dua tshiab tas li uas koj tuaj yeem suav tau

Txhawm rau pab kom cov neeg siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb, peb tseem tab tom siv cov cuab yeej tshiab los tiv thaiv thiab tawm tsam rau cov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov.

Lus paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Kuaj xyuas txoj hau kev los muab kev npaj rau kev tua hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov thiab tswj kom koj muab kev nyab xeeb.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.