Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov

Cov kev tua hluav taws xob txhawm rau txuag kom peb cov nroog nyab xeeb tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov

Tau txais kev pab ua ntej thiab nyob rau lub sij hawm muaj ib qho kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov.

Cov kev tua hluav taws xob kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov

Muaj ob hom ntawm cov kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov.

Public Safety Power Shutoffs (PSPS)

Huab cua phem muaj peev xwm ua rau cov ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj poob los mus raug cov xaim hluav taws xob. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj txim taws thiab ua rau muaj hluav taws kub hav zoov tau. Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov, tej zaum peb yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub caij huab cua qhuav, cua loj nod. Qhov no hu tias Public Safety Power Shutoff (PSPS). 

 

Tshawb nrhiav kom paub ntau ntxiv txog lub sij hawm thiab peb yuav siv PSPS los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov tau li cas.

 

Kawm kom paub ntau ntxiv tau txog ntawm PSPS

Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

Txhawm rau pov thaiv koj kom tsis txhob raug cov hluav taws kub hav zoov, peb siv Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab. EPSS yuav cia li tua hluav taws xob kiag yog hais tias nws txhom tau ib qho teeb meem. Vim hais tias yuav cia li tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb, tej zaum thiaj li yuav muaj ib qho kev tua hluav taws xob yam tsis tau muaj kev npaj tseg tshwm sim.

 

Kawm paub ntau ntxiv txog peb cov kev teeb tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab kev lawv yuav pov thaiv koj tau li cas.

 

Tau txais lus qhia paub ntau ntxiv txog EPSS

Kev ua kom cov kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov ua tau hauj lwm zoo dua qub tuaj

 

Peb yuav hloov thiab txhim kho ib qho zuj zus txuas ntxiv mus txhawm rau txo cov kev tshwm sim tsis zoo txog ntawm cov kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov kom muaj tsawg. Qhov no muaj xam nrog rau kev mloog peb cov neeg siv hluav taws xob thiab kev muab cov lus qhia paub ntau ntxiv thiab kev pab txhawb nqa uas zoo tshaj qub. Tsis tas li ntawd peb kuj tseem tab tom ua cov kauj ruam los mus txo qhov loj me, qhov ntev thiab qhov nquag tshwm sim ntawm cov kev tua hluav taws xob nod kom muaj tsawg tib si.

Kev txo qhov kev tshwm sim tsis zoo ntawm PSPS kom muaj tsawg

 • Kev rov qab tshawb xyuas dua txog kev peb yuav tso hom phiaj txog cov kev tua hluav taws xob tau li cas

 • Kev siv cov microgrids hluav taws xob los mus pab txuag hluav taws xob nyob rau ntawm

 • Kev muab cov kev xaiv ntsig txog kev pab txhawb nqa uas zoo dua qub ua ntej, nyob rau lub sij hawm ntawd thiab tom qab ib qho PSPS

 • Kev tau txais hluav taws xob rov qab ceev dua qub 

Kev txo qhov kev xav tau rau EPSS kom muaj tsawg

 • Kev hloov txav qhov nrawm heev ntawm cov kev teeb tsim los sis kev tua cov kev teeb tsim kom haum nyob rau lub sij hawm nws nyab xeeb ua tau li ntawd

 • Kev nruab tev naus laus zis (technology) tshiab txhawm rau kom thiaj li txheeb xyuas tau cov chaw uas tua hluav taws xob sai

 • Kev txhim kho peb cov kev ncig saib xyuas txhawm rau qhib hluav taws xob rov qab tuaj kom ceev dua qub

 • Kev txiav cov ceg ntoo thiab kev nruab cov khoom pov thaiv tsiaj txhu txhawm rau pab tiv thaiv cov kev phom sij (teeb meem)

Kev siv ntau tshooj kev pov thaiv

 • Nruab cov xaim hluav taws xob faus rau hauv qab av kom tau ntev li 10,000 mais (miles)

 • Kev nruab cov ncej uas ruaj khov dua qub thiab cov xaim hluav taws xob uas npog faus rau nruab av rau kom lub lab npauv nyab xeeb dua qub

 • Kev nruab cov microgrids hluav taws xob los mus txuag hluav taws xob nyob rau ntawm

 • Kev tswj xyuas cov ntoo thiab nroj tsuag kom nyob nrug deb ntawm cov xaim hluav taws xob 

Cov chaw muab kev pab cuam ntsig txog kev tua hluav taws xob

Peb paub tias nws yuav nyuaj npaum li cas yog hais tias tsis muaj hluav taws xob. Vim li ntawd peb thiaj li ua hauj lwm hnyav los mus txo cov kev tua hluav taws xob thiab pab txhawb nqa koj yog hais tias nws tshwm sim.

Kev npaj thiab kev pab txhawb nqa rau thaum muaj hluav taws kub hav zoov

Cov hluav taws kub hav zoo muaj peev xwm tshwm sim thaum twg los tau.

Kev txiav txim siab txog ntawm kev tua hluav taws xob

Peb phau ntawv qhia txog kev txiav txim siab nthuav tawm txog kev peb yuav ntsuam xyuas kev phom sij txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov tau li cas. Tsis tas li ntawd nws kuj tseem piav qhia txog cov cuab yeej kev nyab xeeb zoo uas peb siv los mus tiv thaiv cov kev hluav taws kub hav zoov tib si.

Cov kev tua hluav taws xob thiab cov sij hawm kev rov qab qhib hluav taws xob siv

Tau txais lus qhia paub txog kev hloov kho tshiab tshaj plaws txog lub sij hawm uas rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm.

Tau txais lus qhia paub ntau ntxiv

Muaj peev xwm mus tshawb nrhiav tau tag nrho peb txoj hauj lwm ntsig txog kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov thiab cov kev txhim kho kom zoo dua qub uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ib qho chaw.

Cov lus qhia paub uas ntsig txog

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias er ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.

Cov kev tua hluav taws xob sib hloov

Thaum tag nrho peb txhua tus txuag lawm, yeej muaj peev xwm tiv thaiv tau cov kev tua hluav taws xob kawg.