Mahalagang Alerto

Mag-ulat ng pagkawala ng ilaw sa kalye

Paano mag-ulat ng pagkawala ng ilaw sa kalye

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Sino ang nagmamay-ari at nagseserbisyo ng mga streetlight

 

Halos 670,000 streetlights ang nagpapailaw sa mga highway at mga lansangan ng lungsod sa ating teritoryong pinaglilingkuran. Pagmamay-ari namin ang halos isang katlo ng mga streetlight na ito. Nagbibigay din kami ng serbisyo sa pagpapanatili ng streetlight para sa humigit-kumulang 36,000 ilaw na pag-aari ng mga lungsod, county, estado at iba't ibang ahensya. Ang natitira ay pagmamay-ari at pinananatili ng iba.

 

Mag-ulat ng isyu sa streetlight

 

Ibigay ang sumusunod na impormasyon upang makontak ka namin, kung kinakailangan, tungkol sa iyong ulat.

 

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng form na ito, mangyaring tumawag sa 1-877-660-6789.

 

*nagsasaad ng kinakailangang field

 

Mga karagdagang mapagkukunan

Maghanap o mag-ulat ng pagkawala ng gas

Alamin kung ano ang gagawin kung pinaghihinalaan mo ang pagtagas ng gas, at suriin ang mga tip sa kaligtasan ng gas.