ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

រាយការណ៍ ពី ការ ដាច់ ភ្លើង តាម ដង ផ្លូវ

របៀប រាយ ការណ៍ ពី ការ ដាច់ ភ្លើង តាម ផ្លូវ

 សម្គាល់៖ កុំព្យូទ័រ​បាន​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ1-877-660-6789. 

នរណា ជា ម្ចាស់ និង សេវា ភ្លើង តាម ដង ផ្លូវ

 

ភ្លើង ឆេះ ផ្លូវ ជិត 670,000 គ្រឿង បំភ្លឺ ផ្លូវ ហាយវ៉េ និង ផ្លូវ ក្រុង នៅ ក្នុង ទឹក ដី សេវា កម្ម របស់ យើង ។ យើង មាន ប្រហែល មួយ ភាគ បី នៃ ពន្លឺ ផ្លូវ ទាំង នេះ ។ យើង ក៏ បាន ផ្តល់ សេវា ថែទាំ អំពូល ភ្លើង តាម ដង ផ្លូវ សម្រាប់ ភ្លើង ប្រហែល 36,000 ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ ទី ក្រុង ស្រុក រដ្ឋ និង ទី ភ្នាក់ងារ ផ្សេង ៗ ។ សំណល់ គឺ ជា កម្ម សិទ្ធិ និង ថែទាំ ដោយ អ្នក ផ្សេង ទៀត ។

 

របាយការណ៍ បញ្ហា ពន្លឺ តាម ដង ផ្លូវ

 

សូមផ្តល់ព័ត៌មានខាងក្រោម ដើម្បីយើងអាចទាក់ទងមកអ្នកបាន ប្រសិនបើត្រូវការ, អំពីរបាយការណ៍របស់អ្នក.

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញបែបបទនេះ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1-877-660-6789។

 

*បញ្ជាក់ វាល ដែល ត្រូវការ

 

ធនធានបន្ថែម

រក ឬ រាយ ការណ៍ ពី ការ ដាច់ ចរន្ត ឧស្ម័ន

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យការលេចធ្លាយឧស្ម័ន បូកនឹងការពិនិត្យលើគន្លឹះសុវត្ថិភាពឧស្ម័ន។