Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov lab npauv kev ntsuam xyuas

Kev nrhiav thiab kho cov kev pheej hmoo uas muaj feem tshwm sim rau lab npauv hluav taws xob

Tshaj qhia cov kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb hauv koj cheeb tsam los pab ua kom koj lub zej zos muaj kev nyab xeeb.

 

Ze li ntawm ib feem plaub ntawm peb cov xaim hluav taws xob nyob hauv cov cheeb tsam Koog Chaw Uas Muaj Teeb Meem Hluav Taws Kub Tas Li (High Fire-Threat District). Txhawm rau pab kom koj muaj kev nyab xeeb, peb niaj hnub tshuaj xyuas peb cov cuab yeej siv hauv cov chaw no txhawm rau txhim kho cov kev pheej hmoo uas muaj feem tshwm sim tau.

 

Peb siv cov kev tshuaj xyuas no los pab peb kho cov khoom siv ntawm peb. Peb kho cov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws kiag tam sim ntawd. Cov kev kho tag nrho txhua lwm cov teeb meem ntawd yog muab ua mus raws li txoj hauj lwm uas niaj hnub ua. Peb lub hom phiaj yog xyuas kom paub tseeb tias peb cov cuab yeej muaj kev nyab xeeb thiab ntseeg siab tau lawm.

 

Yam twg vam tseg tias yuav ua thaum muaj kev ntsuam xyuas lab npauv

 

Thaum lub sij hawm ntsuam xyuas, koj yuav pom PG&E cov neeg ua hauj lwm los sis cov neeg cog lus tuaj hauv koj lub zej zos. 

 

Txoj hauj lwm no tej zaum yuav muaj xws li:

  • Tshawb xyuas cov ncej hluav taws xob, cov pej tuam thiab cov khoom siv hauv qab av.
  • Nce cov ncej los sis cov pej thuam kom muaj ntsuam xyuas tau ze rau cov khoom siv thiab cov xaim hluav taws xob.
  • Kev ntsuam xyuas los ntawm lub drone ya los sis lub nyob hoom kiv tshuab, thaum tsim nyog.

 

Peb yuav yees duab txog cov qhov teeb meem loj los daws. Tom qab ntawd, peb txheeb xyuas seb cov ntawd puas raug nrhiav pom thiab kho tau cov kev pheej hmoo uas muaj feem tshwm sim tau.

 

 

Thaum peb lis txoj kev ntsuam xyuas lab npauv lawm

 

Txhawm rau pab tswj kom cov neeg siv hluav taws xob nyab xeeb, peb ntsuam xyuas txhua yam khoom siv uas nyob siab.

  • Cov khoom siv faib cais hluav taws xob hauv cov cheeb tsam chaw muaj hluav taws kub tas li yuav raug ntsuam xyuas txhua xyoo.
  • Cov khoom siv faib cais hluav taws xob hauv cov cheeb tsam chaw muaj hluav taws kub qib nruab nrab yuav raug ntsuam xyuas txhua peb lub xyoos.
  • Cov chaw xa hluav taws xob thiab cov chaw me yuav raug ntsuam xyuas txhua tsib lub xyoos.

 

Lub sij hawm ntsuam xyuas yuav nyob ntawm huab cua, kev nkag cuag tau rau thiab lwm yam txuam thawj tseeb.

Kawm paub ntau ntxiv txog peb txoj hauj lwm kev nyab xeeb

Lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyab xeeb

Kev Nyab Xeeb

Nyob rau ntawm PG&E, tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj kev nyab xeeb lawm.

Kev npaj kom txhij thiab kev txhawb pab rau kev tua hluav taws xob

Nyob yam muaj kev npaj txhij rau cov kev tua hluav taws xob thiab kom tau txais kev txhawb pab.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tshawb nrhiav kom paub txog tias peb ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub tuaj thiab tso siab tau dua qub tuaj tau li cas.