ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ

ស្វែងរក និងជួសជុលហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

រាយការណ៍ពីកង្វល់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីជួយរក្សាសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

 

ជិតមួយភាគបួននៃខ្សែភ្លើងរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្រុកដែលគំរាមកំហែងដោយអគ្គីភ័យកម្រិតខ្ពស់។ ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នក យើងតែងតែត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍របស់យើងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ ដើម្បីជួសជុលហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។

 

យើងប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះដើម្បីជួយយើងគ្រប់គ្រងការជួសជុលឧបករណ៍របស់យើង។ យើងជួសជុលបញ្ហាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតភ្លាមៗ។ ការជួសជុលសម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាការងារប្រចាំថ្ងៃ។ គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យប្រាកដថាឧបករណ៍របស់យើងតែងតែមានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។

 

អ្វីដែលត្រូវរំពឹងក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ

 

ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ អ្នកអាចឃើញក្រុមការងារ PG&E ឬអ្នកម៉ៅការនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ 

 

ការងារនេះរួមមាន៖

  • ការត្រួតពិនិត្យបង្គោលភ្លើង ប៉ម និងឧបករណ៍ចាប់ពីដីឡើង។
  • ការឡើងបង្គោលភ្លើង ឬប៉ម ដើម្បីត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ និងខ្សែភ្លើងឱ្យបានដិតដល់។
  • ការត្រួតពិនិត្យដោយដ្រូន ឬឧទ្ធម្ភាគចក្រ នៅពេលចាំបាច់។

 

យើងថតរូបដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់។ បន្ទាប់មក យើងពិនិត្យមើលពួកវា ដើម្បីស្វែងរក និងជួសជុលហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។

 

 

នៅពេលយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ

 

ដើម្បីជួយរក្សាអតិថិជនឲ្យមានសុវត្ថិភាព យើងពិនិត្យមើលឧបករណ៍ដែលនៅពីលើទាំងអស់។

  • គ្រឿងបរិក្ខារចែកចាយនៅតំបន់ដែលគំរាមកំហែងដោយអគ្គីភ័យខ្លាំងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
  • គ្រឿងបរិក្ខារចែកចាយនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យដោយអគ្គីភ័យខ្ពស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង។
  • ស្ថានីយ៍បញ្ជូន និងស្ថានីយ៍រងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់ប្រាំឆ្នាំម្តង។

 

ពេលវេលាត្រួតពិនិត្យអាចនឹងអាស្រ័យលើអាកាសធាតុ ការចូលប្រើប្រាស់ និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។

ស្វែងយល់អំពីការងារសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើង

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការដាច់ភ្លើង និងសុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាព

នៅ PG&E គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុវត្ថិភាពទេ។

ជំនួយ និងការត្រៀមខ្លួនពេលដាច់ភ្លើង

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង និងទទួលបានជំនួយ។

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។