ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਿਸਟਮ ਨਿਰੀਖਣ

ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

 

ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ High Fire-Threat District ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।

 

ਸਿਸਟਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

 

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ PG&E ਦੇ ਕਰੂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ।
  • ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਭਿਆਂ ਜਾਂ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ।
  • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ।

 

ਅਸੀਂ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਸਮ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।