ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ícono de aviso importante ਨੋਟ: ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

  ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ

  ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

  ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ

  ਭਾਈਚਾਰਕ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ।

  ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ।

  ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

  ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ

  ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

  ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ (PSPS) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (CRC) ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 

  211

  211 ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।